จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝกง.มทบ.46 ยินดีต้อนรับ
       Google


รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ พ.ค.57

อ่าน 408
รายการเบิกจ่ายชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ประจำเดือน พ.ค.2557   ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน  กองทัพบก  จังหวัด ปัตตานี  หน่วยเบิกจ่าย จังหวัดทหารบกปัตตานี
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วยเจ้าของรายการขอเบิก
ร้าน วีระศักดิ์ โดย นายวีระศักดิ์ รันทดสร้าง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001028  07/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  VEERASAK SHOP BY MR.VEERASAK RUNTODSRANG  9320303878  100,000.00  1,000.00  0.00  99,000.00 พล.ร.15           ฎ.384/57
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001040  08/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 พล.ร.15           ฎ.390/57
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001039  08/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00 พล.ร.15           ฎ.391/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001041  08/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  110,000.00  1,100.00  0.00  108,900.00 กรม ทพ.46             ฎ.229/57
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001044  08/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  5,900.00  0.00  0.00  5,900.00 ผพธ.จทบ.ป.น.       น.47/57
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001043  08/05/2014  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  14,000.00  140.00  0.00  13,860.00 ผพธ.จทบ.ป.น.       น.46/57
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001042  08/05/2014  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  14,000.00  140.00  0.00  13,860.00 ผพธ.จทบ.ป.น.       น.45/57
 บริษัท จังหวัดยะลา จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001048  09/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  THE YALA PROVINCIAL CO LTD  9321151915  179,986.00  1,682.11  0.00  178,303.89 พล.ร.15           ฎ.448/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001047  09/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  SOUTHP K INTER GROUP LTD PART  9320580588  123,850.00  1,157.48  0.00  122,692.52 พล.ร.15           ฎ.403/57
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001049  09/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักนานาเหนือ  PTT PUBLIC COMPANY LIMITED  0006100775  403,812.55  3,773.95  0.00  400,038.60 พล.ร.15           ฎ.452/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001061  14/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  SOUTHP K INTER GROUP LTD PART  9320580588  135,823.50  1,269.38  0.00  134,554.12 พล.ร.15           ฎ.401/57
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001050  14/05/2014  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  16,600.00  166.00  0.00  16,434.00 ร.153 พัน.2          ฎ.161/57
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001062  14/05/2014  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  30,000.00  300.00  0.00  29,700.00 ร.153 พัน.1           ฎ.154/57
 ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001052  14/05/2014  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  25,050.00  250.00  0.00  24,800.00 ร.153 พัน.2          ฎ.160/57
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001051  14/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  11,660.00  116.60  0.00  11,543.40 ร.153 พัน.2          ฎ.163/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001053  14/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ร.153 พัน.3          ฎ.152/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001054  14/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  87,000.00  870.00  0.00  86,130.00 กรม ทพ.41          ฎ.167/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001055  14/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 กรม ทพ.41          ฎ.166/57
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001071  19/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  13,480.00  125.98  0.00  13,354.02 ร.151              ฎ.136/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001080  19/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  30,000.00  300.00  0.00  29,700.00 ร.152พัน.2              ฎ.167/57
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001069  19/05/2014  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  9,164.00  0.00  0.00  9,164.00 ร.153พัน.2              ฎ.139/57
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001068  19/05/2014  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  9,164.00  0.00  0.00  9,164.00 ร.153พัน.1              ฎ.157/57
 ร้านสุวรรณสาส์น โดย นายบุญสม อิฐสุวรรณ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001097  20/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  MR BOONSOM ITSUWAN SUWANNASARN SHOP  9051410719  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 กรม ทพ.46          ฎ.204/57
 หจก ค็อกพิทเจริญการยาง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001153  27/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  COCKPITCHAREONKANYANG LTD PART  9321044027  763,405.74  7,134.63  0.00  756,271.11 พล.ร.15           ฎ.463/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001154  27/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  SOUTHP K INTER GROUP LTD PART  9320580588  123,909.00  1,158.03  0.00  122,750.97 พล.ร.15           ฎ.406/57
 บริษัท แปดเต่าทอง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001156  27/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Part taothong company limited  9320121036  497,834.01  4,652.65  0.00  493,181.36 ผพธ.จทบ.ป.น.        น.14/57
 นางสำอางค์ ไชยสุวรรณ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001155  27/05/2014  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา  Mrs.Samuang Chaisuwan  010612899107  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 กรม ทพ.41          ฎ.168/57
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001157  27/05/2014  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  31,607.00  316.07  0.00  31,290.93 ร.153พัน.2              ฎ.164/57
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001158  27/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  22,900.00  229.00  0.00  22,671.00 ผพธ.จทบ.ป.น.        น.48/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001165  28/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  SOUTHP K INTER GROUP LTD PART  9320580588  4,909,627.00  45,884.36  0.00  4,863,742.64 พล.ร.15           ฎ.471/57
 นางสำอางค์ ไชยสุวรรณ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001167  29/05/2014  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา  Mrs.Samuang Chaisuwan  010612899107  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.จทบ.ป.น.        น.54/57
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001168  29/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.จทบ.ป.น.        น.49/57
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001170  30/05/2014  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  7,000.00  0.00  0.00  7,000.00 ร.153พัน.3              ฎ.184/57
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001169  30/05/2014  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  29,000.00  290.00  0.00  28,710.00 ร.153พัน.3              ฎ.183/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001171  30/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  7,964.00  0.00  0.00  7,964.00 ร.152พัน.2              ฎ.229/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001172  30/05/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  9,000.00  0.00  0.00  9,000.00 ร.152พัน.2              ฎ.225/57


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170