จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝกง.มทบ.46 ยินดีต้อนรับ
       Google


รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ส.ค.57

อ่าน 372
รายการเบิกจ่ายชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ประจำเดือน ส.ค.2557   ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน  กองทัพบก  จังหวัด ปัตตานี  หน่วยเบิกจ่าย จังหวัดทหารบกปัตตานี
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วยเจ้าของรายการขอเบิก
 หจก.หัสไชยการไฟฟ้า HASACHAI ELECTRIC LTD.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001594  05/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  HASACHAIELECTRIC LTD PART  9070519941  34,400.00  321.49  0.00  34,078.51 ผพธ.จทบ.ป.น.   หน้างบที่ 58/57
 หจก.หัสไชยการไฟฟ้า HASACHAI ELECTRIC LTD.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001596  05/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  HASACHAIELECTRIC LTD PART  9070519941  391,200.00  3,656.07  0.00  387,543.93 ผพธ.จทบ.ป.น.   หน้างบที่ 16/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพร โยธากิจ SOMPHON YOTAKIT LIMITED PARTNERSHIP  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001595  05/08/2014  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา  SOMPHON YOTAKIT LIMITED PARTHESHIP  020028885969  23,500.00  219.63  0.00  23,280.37 ผพธ.จทบ.ป.น.   หน้างบที่ 62/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001597  05/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  8,604.00  0.00  0.00  8,604.00 ร.152พัน.1      ฎีกาที่ 104/57
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001593  05/08/2014  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  14,000.00  140.00  0.00  13,860.00 ผพธ.จทบ.ป.น.   หน้างบที่ 59/57
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001615  07/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 กรม ทพ.43      ฎีกาที่ 63/57
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001616  07/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 กรม ทพ.43      ฎีกาที่ 65/57
 ร้านฮามีด๊ะห์วัสดุก่อสร้าง (โดยน.ส. ะ ดาโอะ)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001630  14/08/2014  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ปาลัส  Miss Remah Daoh  3702219867  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 พล.ร.15           ฎีกาที่ 650/57
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001622  14/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  6,765.00  0.00  0.00  6,765.00 พล.ร.15           ฎีกาที่ 668/57
 ร้าน ดิงอะไหล่ยนต์บริการ โดย นายตูแวสูดิง นิซา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001629  14/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Dingalaiyonborikan Shop  9320538077  25,500.00  255.00  0.00  25,245.00 พล.ร.15           ฎีกาที่ 649/57
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001626  14/08/2014  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  7,485.00  0.00  0.00  7,485.00 พล.ร.15           ฎีกาที่ 595/57
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001631  14/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 พล.ร.15           ฎีกาที่ 651/57
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001621  14/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  22,300.00  223.00  0.00  22,077.00 พล.ร.15           ฎีกาที่ 666/57
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001646  19/08/2014  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด นราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  2652407555  9,830.00  91.87  0.00  9,738.13 ร.151 พัน.2    ฎีกาที่ 380/57
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001648  19/08/2014  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  29,780.00  297.80  0.00  29,482.20 ร.153              ฎีกาที่ 305/57
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001647  19/08/2014  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  33,750.00  337.50  0.00  33,412.50 ร.153              ฎีกาที่ 304/57
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001644  19/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  52,000.00  520.00  0.00  51,480.00 ร.153              ฎีกาที่ 302/57
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001645  19/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  7,750.00  0.00  0.00  7,750.00 ร.153              ฎีกาที่ 303/57
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001703  22/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  13,477.00  125.95  0.00  13,351.05 ร.151              ฎีกาที่ 290/57
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001706  22/08/2014  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด นราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  2652407555  6,780.00  63.36  0.00  6,716.64 ร.151 พัน.2              ฎีกาที่ 376/57
 ร้านช้าง 2 โดย นายโอฬาร สาครินทร์ CHANG 2 BY MR OLARN SAKARIN  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001708  22/08/2014  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ยะลา  CHANG 2 SHOP  7111150765  20,000.00  186.92  0.00  19,813.08 ร.153              ฎีกาที่ 288/57
 ร้านฮามีด๊ะห์วัสดุก่อสร้าง (โดยน.ส. ะ ดาโอะ)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001700  22/08/2014  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ปาลัส  Miss Remah Daoh  3702219867  21,200.00  212.00  0.00  20,988.00 พล.ร.15          ฎีกาที่ 781/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001702  22/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  11,670.00  116.70  0.00  11,553.30 ร.152 พัน.1              ฎีกาที่ 164/57
 ร้าน ดิงอะไหล่ยนต์บริการ โดย นายตูแวสูดิง นิซา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001699  22/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Dingalaiyonborikan Shop  9320538077  26,800.00  268.00  0.00  26,532.00 พล.ร.15          ฎีกาที่ 782/57
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001707  22/08/2014  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  20,000.00  200.00  0.00  19,800.00 ร.153 พัน.1              ฎีกาที่ 158/57
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001704  22/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  14,200.00  142.00  0.00  14,058.00 ร.153              ฎีกาที่ 290/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001705  22/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  13,000.00  130.00  0.00  12,870.00 ร.153 พัน.3              ฎีกาที่ 217/57
 ร้าน อินเตอร์คัลเลอร์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001698  22/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  INTERCOLOR SHOP BY MISS AROONLUK RITTIDETH  9320657203  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 พล.ร.15          ฎีกาที่ 765/57
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001697  22/08/2014  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  14,000.00  140.00  0.00  13,860.00 ผพธ.จทบ.ป.น.                    หน้างบที่ 65/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001701  25/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  11,900.00  119.00  0.00  11,781.00 ร.152 พัน.1              ฎีกาที่ 91/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001728  25/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  21,304.00  213.04  0.00  21,090.96 ร.152 พัน.1              ฎีกาที่ 163/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001727  25/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  11,050.00  110.50  0.00  10,939.50 ร.152 พัน.1              ฎีกาที่ 162/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001725  25/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  12,648.00  126.48  0.00  12,521.52 ร.152 พัน.1              ฎีกาที่ 69/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001726  25/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  16,575.00  165.75  0.00  16,409.25 ร.152 พัน.1              ฎีกาที่ 94/57
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001729  26/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  7,680.00  71.78  0.00  7,608.22 ร.151              ฎีกาที่ 345/57
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001758  26/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  6,000.00  56.07  0.00  5,943.93 ร.151 พัน.1              ฎีกาที่ 338/57
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001756  26/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  8,750.00  81.78  0.00  8,668.22 ร.151 พัน.1              ฎีกาที่ 335/57
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001757  26/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  20,500.00  191.59  0.00  20,308.41 ร.151 พัน.1              ฎีกาที่ 336/57
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001759  26/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  30,000.00  280.37  0.00  29,719.63 ร.151 พัน.1              ฎีกาที่ 337/57
 ร้านปรีดาเครื่่ื่องเขียน โดยนายปรีดา เลิศอัมพรพิทักษ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001753  26/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  PREEDA KRENGKERN BY PREEDA LERT AMPORNPHITHAK  9291194964  85,961.00  803.37  0.00  85,157.63 พล.ร.15          ฎีกาที่ 676/57
 ร้านฮามีด๊ะห์วัสดุก่อสร้าง (โดยน.ส. ะ ดาโอะ)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001754  26/08/2014  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ปาลัส  Miss Remah Daoh  3702219867  50,000.00  500.00  0.00  49,500.00 พล.ร.15          ฎีกาที่ 678/57
 ร้านฮามีด๊ะห์วัสดุก่อสร้าง (โดยน.ส. ะ ดาโอะ)  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001755  26/08/2014  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ปาลัส  Miss Remah Daoh  3702219867  49,500.00  495.00  0.00  49,005.00 พล.ร.15          ฎีกาที่ 677/57
 อู่ชาติ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001777  26/08/2014  ธนาคารกรุงไทย ย่อยบิ๊กซี ปัตตานี  Auchat  7630009429  566,100.00  5,661.00  0.00  560,439.00 ผพธ.จทบ.ป.น.                    หน้างบที่ 17/57
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001752  26/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  6,165.00  0.00  0.00  6,165.00 พล.ร.15          ฎีกาที่ 680/57
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001731  26/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 พล.ร.15          ฎีกาที่ 731/57
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001730  26/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 พล.ร.15          ฎีกาที่ 671/57
 เกณิกา พาณิชย์ โดย นางสาวเกณิกา ทองอนันต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001778  26/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ย่อยโคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Kenika Panich By Miss Kenika Thonganan  4850168752  80,000.00  800.00  0.00  79,200.00 พล.ร.15          ฎีกาที่ 761/57
 เกณิกา พาณิชย์ โดย นางสาวเกณิกา ทองอนันต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001762  26/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ย่อยโคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Kenika Panich By Miss Kenika Thonganan  4850168752  27,090.00  270.90  0.00  26,819.10 พล.ร.15          ฎีกาที่ 766/57
 เกณิกา พาณิชย์ โดย นางสาวเกณิกา ทองอนันต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001760  26/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ย่อยโคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Kenika Panich By Miss Kenika Thonganan  4850168752  24,000.00  240.00  0.00  23,760.00 พล.ร.15          ฎีกาที่ 768/57
 เกณิกา พาณิชย์ โดย นางสาวเกณิกา ทองอนันต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001761  26/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ย่อยโคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Kenika Panich By Miss Kenika Thonganan  4850168752  54,580.00  545.80  0.00  54,034.20 พล.ร.15          ฎีกาที่ 767/57
 เกณิกา พาณิชย์ โดย นางสาวเกณิกา ทองอนันต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001763  26/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ย่อยโคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Kenika Panich By Miss Kenika Thonganan  4850168752  32,800.00  328.00  0.00  32,472.00 พล.ร.15          ฎีกาที่ 764/57
 เกณิกา พาณิชย์ โดย นางสาวเกณิกา ทองอนันต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001764  26/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ย่อยโคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Kenika Panich By Miss Kenika Thonganan  4850168752  51,590.00  515.90  0.00  51,074.10 พล.ร.15          ฎีกาที่ 763/57
 เกณิกา พาณิชย์ โดย นางสาวเกณิกา ทองอนันต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001765  26/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ย่อยโคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Kenika Panich By Miss Kenika Thonganan  4850168752  12,300.00  123.00  0.00  12,177.00 พล.ร.15          ฎีกาที่ 762/57
 หจก ค็อกพิทเจริญการยาง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001781  27/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  COCKPITCHAREONKANYANG LTD PART  9321044027  41,639.26  389.15  0.00  41,250.11 พล.ร.15          ฎีกาที่ 787/57
 ร้านแม่จำเนียร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001780  27/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  MAECHAMNIAN SHOP  9320304246  29,900.00  299.00  0.00  29,601.00 พล.ร.15          ฎีกาที่ 793/57
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001779  27/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  20,000.00  200.00  0.00  19,800.00 พล.ร.15          ฎีกาที่ 792/57
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001805  29/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  8,874.00  82.93  0.00  8,791.07 ร.151                ฎีกาที่ 327/57
 บริษัท อาร์มี่ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001794  29/08/2014  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ถนนศรีภูวนารถ  ARMY TOUR AND SERVICE CO LTD  4204348439  11,000.00  110.00  0.00  10,890.00 กรม ทพ.46                 ฎีกาที่ 366/57
 บริษัท อาร์มี่ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001796  29/08/2014  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ถนนศรีภูวนารถ  ARMY TOUR AND SERVICE CO LTD  4204348439  11,000.00  110.00  0.00  10,890.00 กรม ทพ.46                 ฎีกาที่ 365/57
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001801  29/08/2014  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด นราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  2652407555  7,400.00  69.16  0.00  7,330.84 ร.151 พัน.2                ฎีกาที่ 327/57
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001806  29/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  17,660.00  165.05  0.00  17,494.95 ร.151 พัน.1                ฎีกาที่ 339/57
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001808  29/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  10,890.00  101.78  0.00  10,788.22 ร.151 พัน.1                ฎีกาที่ 340/57
 ร้านสุวรรณสาส์น โดย นายบุญสม อิฐสุวรรณ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001814  29/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  MR BOONSOM ITSUWAN SUWANNASARN SHOP  9051410719  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 กรม ทพ.46                 ฎีกาที่ 205/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001797  29/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ร.152 พัน.1                ฎีกาที่ 266/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001798  29/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ร.152 พัน.1                ฎีกาที่ 277/57
 ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001813  29/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  30,266.00  302.66  0.00  29,963.34 ร.152                    ฎีกาที่ 238/57
 ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001812  29/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ร.152                    ฎีกาที่ 269/57
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001795  29/08/2014  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ร.153 พัน.2                    ฎีกาที่ 267/57
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001807  29/08/2014  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  9,817.00  0.00  0.00  9,817.00 ร.153 พัน.2                    ฎีกาที่ 246/57
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001809  29/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 ร.153 พัน.2                    ฎีกาที่ 245/57
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001799  29/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  44,300.00  443.00  0.00  43,857.00 ร.153 พัน.2                    ฎีกาที่ 162/57
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001803  29/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ร.153                    ฎีกาที่ 334/57
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001802  29/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  11,250.00  112.50  0.00  11,137.50 ร.153                    ฎีกาที่ 333/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001800  29/08/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  8,764.00  0.00  0.00  8,764.00 ร.153 พัน.3                    ฎีกาที่ 244/57
                       


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170