จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝกง.มทบ.46 ยินดีต้อนรับ
       Google


รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ก.ย.57

อ่าน 446
รายการเบิกจ่ายชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ประจำเดือน ก.ย..2557   ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน  กองทัพบก  จังหวัด ปัตตานี  หน่วยเบิกจ่าย จังหวัดทหารบกปัตตานี
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วยเจ้าของรายการขอเบิก
หจก ค็อกพิทเจริญการยาง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001835  01/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  COCKPITCHAREONKANYANG LTD PART  9321471863  334,960.00  3,130.47  0.00  331,829.53 ร.153                             ฎ.345/57
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001834  01/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  16,090.00  150.37  0.00  15,939.63 ร.151                             ฎ.328/57
 ห้างสเป็กซ์เครื่องเขียน โดย นายธวัช ไล่เจริญ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001820  01/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  HARNG SPEX  9071775720  12,442.00  116.28  0.00  12,325.72 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร                        ฎ.568/57
 ร้านบันฑิตย์เอ็นจิเนี่ยริ่ง BUNDIT ENGINEERING  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001819  01/09/2014  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Bandit Engineering Shop by Mr Bandit  3172255410  8,500.00  0.00  0.00  8,500.00 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร                        ฎ.567/57
 ออมสินการค้า โดย นายพรสิทธิ์ ระวังวงศ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001821  01/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  MR PORNSIT RAWANGWONG  9290339004  9,000.00  0.00  0.00  9,000.00 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร                        ฎ.569/57
 ออมสินการค้า โดย นายพรสิทธิ์ ระวังวงศ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001817  01/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  MR PORNSIT RAWANGWONG  9290339004  14,480.00  144.80  0.00  14,335.20 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร                        ฎ.564/57
 ออมสินการค้า โดย นายพรสิทธิ์ ระวังวงศ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001830  01/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  MR PORNSIT RAWANGWONG  9290339004  10,200.00  102.00  0.00  10,098.00 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร                        ฎ.570/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001831  01/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ร.152 พัน.2                ฎ.327/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001833  01/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  22,050.00  220.50  0.00  21,829.50 ร.152 พัน.3                ฎ.362/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001832  01/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  36,825.00  368.25  0.00  36,456.75 ร.152 พัน.2                ฎ.330/57
 นางสำอางค์ ไชยสุวรรณ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001818  01/09/2014  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา  Mrs.Samuang Chaisuwan  010612899107  31,500.00  315.00  0.00  31,185.00 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร                        ฎ.565/57
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001815  01/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  17,160.00  171.60  0.00  16,988.40 ผพธ.จทบ.ป.น.            น.64/57
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001816  01/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  19,434.00  194.34  0.00  19,239.66 รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร                        ฎ.563/57
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  ญ570001856  04/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  6,000.00  56.07  0.00  5,943.93 ร.151                    ฎ.346/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001872  05/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ร.152 พัน.3          ฎ.406/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001871  05/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  8,204.00  0.00  0.00  8,204.00 ร.152 พัน.3          ฎ.405/57
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001920  08/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  9,164.00  0.00  0.00  9,164.00 ร.153 พัน.2          ฎ.277/57
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001907  08/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  10,250.00  102.50  0.00  10,147.50 พล.ร.15                 ฎ.809/57
 นางสำอางค์ ไชยสุวรรณ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001903  08/09/2014  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา  Mrs.Samuang Chaisuwan  010612899107  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.จทบ.ป.น.       น.76/57
 นางสำอางค์ ไชยสุวรรณ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001902  08/09/2014  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา  Mrs.Samuang Chaisuwan  010612899107  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.จทบ.ป.น.       น.77/57
 นางสำอางค์ ไชยสุวรรณ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001905  08/09/2014  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา  Mrs.Samuang Chaisuwan  010612899107  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.จทบ.ป.น.       น.72/57
 นางสำอางค์ ไชยสุวรรณ์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001904  08/09/2014  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา  Mrs.Samuang Chaisuwan  010612899107  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.จทบ.ป.น.       น.70/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001918  08/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  8,244.00  0.00  0.00  8,244.00 ร.151 พัน.3           ฎ.289/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001919  08/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ร.151 พัน.3           ฎ.291/57
 เกณิกา พาณิชย์ โดย นางสาวเกณิกา ทองอนันต์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001906  08/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ย่อยโคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Kenika Panich By Miss Kenika Thonganan  4850168752  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00 พล.ร.15                 ฎ.808/57
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001855  09/09/2014  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด นราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  2652407555  10,140.00  94.77  0.00  10,045.23 ร.151 พัน.2           ฎ.377/57
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001921  09/09/2014  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  9,780.00  0.00  0.00  9,780.00 ร.151 พัน.3           ฎ.361/57
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001924  09/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  22,679.00  226.79  0.00  22,452.21 ร.153 พัน.1           ฎ.334/57
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001925  09/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 ร.153 พัน.1           ฎ.329/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001922  09/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  48,120.00  481.20  0.00  47,638.80 ร.151 พัน.3           ฎ.362/57
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001959  10/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  9,450.00  0.00  0.00  9,450.00 ร.153 พัน.1           ฎ.337/57
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001954  10/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ร.153 พัน.2           ฎ.276/57
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001963  10/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ร.153 พัน.1           ฎ.338/57
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001958  10/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  30,000.00  300.00  0.00  29,700.00 ร.153 พัน.1           ฎ.330/57
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001957  10/09/2014  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ร.153 พัน.1           ฎ.340/57
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001955  10/09/2014  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ร.153 พัน.1           ฎ.331/57
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001956  10/09/2014  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  9,164.00  0.00  0.00  9,164.00 ร.153 พัน.1           ฎ.339/57
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001961  10/09/2014  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  12,500.00  125.00  0.00  12,375.00 ร.153 พัน.1           ฎ.328/57
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001960  10/09/2014  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00 ร.153 พัน.1           ฎ.333/57
 ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001962  10/09/2014  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  7,650.00  0.00  0.00  7,650.00 ร.153 พัน.1           ฎ.336/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001953  10/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  10,550.00  105.50  0.00  10,444.50 ร.151 พัน.2           ฎ.502/57
 ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001923  11/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  28,116.00  281.16  0.00  27,834.84 ร.152           ฎ.302/57
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001970  11/09/2014  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  14,000.00  140.00  0.00  13,860.00 ผพธ.จทบ.ป.น.       น.66/57
 หจก ค็อกพิทเจริญการยาง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001981  12/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  COCKPITCHAREONKANYANG LTD PART  9321471863  342,970.00  3,205.33  0.00  339,764.67 ร.152           ฎ.303/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001985  12/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ร.151 พัน.2           ฎ.506/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001979  12/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  9,164.00  0.00  0.00  9,164.00 ร.151 พัน.2         ฎ.504/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001980  12/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  9,164.00  0.00  0.00  9,164.00 ร.151 พัน.2         ฎ.505/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002013  15/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  29,050.00  290.50  0.00  28,759.50 ร.152 พัน.3      ฎ.360/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002010  15/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  8,604.00  0.00  0.00  8,604.00 ร.152 พัน.1      ฎ.265/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002012  15/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  15,300.00  153.00  0.00  15,147.00 ร.152 พัน.1      ฎ.92/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002011  15/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ร.153 พัน.3      ฎ.332/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001990  15/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  12,640.00  126.40  0.00  12,513.60 ร.151 พัน.2      ฎ.510/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001989  15/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  12,000.00  120.00  0.00  11,880.00 ร.151 พัน.2      ฎ.511/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570001996  15/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ร.151 พัน.2      ฎ.509/57
 บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002057  19/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  THE PATTANI PROVINCIAL TRADING  9076035288  6,062.00  56.65  0.00  6,005.35 กรม ทพ.41        ฎ.300/57
 บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002056  19/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  THE PATTANI PROVINCIAL TRADING  9076035288  6,062.00  56.65  0.00  6,005.35 กรม ทพ.41        ฎ.299/57
 ร้าน จี้เส็ง โดยนายวิสุทธิ์ คาระวะวัฒนา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002059  19/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  RANGESANG  9051731108  192,575.00  489.02  0.00  192,085.98 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.69/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002035  19/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  8,244.00  0.00  0.00  8,244.00 ร.151 พัน.3       ฎ.288/57
 หจก.เอส วี คาร์เซอร์วิส  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002083  24/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  S V CAR SERVICE LTD PART  9051377142  255,944.00  2,392.00  0.00  253,552.00 ร.151                 ฎ.371/57
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002090  25/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  6,000.00  56.07  0.00  5,943.93 กรม ทพ.45        ฎ.19/57
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002089  25/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  5,000.00  46.93  0.00  4,953.07 กรม ทพ.45        ฎ.18/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ ทัวร์ นรา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002092  25/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  P R Tour Narathiwat Limited Partnership  9050621759  10,100.00  101.00  0.00  9,999.00 กรม ทพ.45        ฎ.20/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อาร์ ทัวร์ นรา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002093  25/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  P R Tour Narathiwat Limited Partnership  9050621759  10,100.00  101.00  0.00  9,999.00 กรม ทพ.45        ฎ.20/57
 เทพ โดย นางชลธิชา คงดี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002091  25/09/2014  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด นราธิวาส  Mrs Chonthicha kongdee  2652298349  101,000.00  1,010.00  0.00  99,990.00 กรม ทพ.45        ฎ.17/57
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002108  26/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ร.152                 ฎ.334/57
 ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002120  26/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00 ร.152                 ฎ.325/57
 ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002119  26/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  40,000.00  400.00  0.00  39,600.00 ร.152                 ฎ.335/57
 ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002118  26/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 ร.152                 ฎ.327/57
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002107  26/09/2014  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  14,000.00  140.00  0.00  13,860.00 ผพธ.จทบ.ป.น.    น.67/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002143  29/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  SOUTHP K INTER GROUP LTD PART  9320580588  547,100.00  5,113.08  0.00  541,986.92 พล.ร.15             ฎ.848/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002140  29/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  SOUTHP K INTER GROUP LTD PART  9320580588  547,100.00  5,113.08  0.00  541,986.92 พล.ร.15             ฎ.851/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002141  29/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  SOUTHP K INTER GROUP LTD PART  9320580588  547,100.00  5,113.08  0.00  541,986.92 พล.ร.15             ฎ.850/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002142  29/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  SOUTHP K INTER GROUP LTD PART  9320580588  547,100.00  5,113.08  0.00  541,986.92 พล.ร.15             ฎ.849/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002130  29/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  1,222,540.00  11,425.61  0.00  1,211,114.39 พล.ร.15             ฎ.854/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002135  29/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  1,222,440.00  11,424.67  0.00  1,211,015.33 พล.ร.15             ฎ.855/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002138  29/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  1,222,725.00  11,427.34  0.00  1,211,297.66 พล.ร.15             ฎ.853/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002139  29/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  1,222,825.00  11,428.27  0.00  1,211,396.73 พล.ร.15             ฎ.852/57
 บริษัท อาร์มี่ทัวร์ แอนด์ เซอร์วิส  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002174  30/09/2014  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ถนนศรีภูวนารถ  ARMY TOUR AND SERVICE CO LTD  4204348439  11,000.00  110.00  0.00  10,890.00 กรม ทพ.46        ฎ.402/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002164  30/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  1,500,000.00  14,018.69  0.00  1,485,981.31 พล.ร.15             ฎ.860/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002166  30/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  1,500,000.00  14,018.69  0.00  1,485,981.31 พล.ร.15             ฎ.861/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002163  30/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  1,500,000.00  14,018.69  0.00  1,485,981.31 พล.ร.15             ฎ.859/57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002167  30/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  1,500,000.00  14,018.69  0.00  1,485,981.31 พล.ร.15             ฎ.862/57
 ร้านสุวรรณสาส์น โดย นายบุญสม อิฐสุวรรณ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002177  30/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  MR BOONSOM ITSUWAN SUWANNASARN SHOP  9051410719  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 กรม ทพ.46        ฎ.405/57
 ร้านสุวรรณสาส์น โดย นายบุญสม อิฐสุวรรณ  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002176  30/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  MR BOONSOM ITSUWAN SUWANNASARN SHOP  9051410719  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 กรม ทพ.46        ฎ.404/57
 ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002121  30/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  10,000.00  100.00  0.00  9,900.00 ร.152           ฎ.328/57
 ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002160  30/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  70,000.00  700.00  0.00  69,300.00 ร.152           ฎ.329/57
 ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002161  30/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  6,900.00  0.00  0.00  6,900.00 ร.152           ฎ.326/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002168  30/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  89,000.00  890.00  0.00  88,110.00 กรม ทพ.41        ฎ.335/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002169  30/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 กรม ทพ.41        ฎ.337/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002173  30/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  110,000.00  1,100.00  0.00  108,900.00 กรม ทพ.46        ฎ.401/57
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P570002178  30/09/2014  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 กรม ทพ.41        ฎ.336/57
                       

 


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170