จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ก.ค.2558

อ่าน 396
  รายการเบิกจ่ายชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ ก.ค.58    
  ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย ที่เอกสาร
                           
   บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001715  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  9,762.00  91.23  0.00  9,670.77 ร.151 ฎ.308/58
   บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001716  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  14,826.00  138.56  0.00  14,687.44 ร.151 ฎ.311/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001714  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  11,333.00  105.92  0.00  11,227.08 ร.151 ฎ.310/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001729  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  19,123.00  178.72  0.00  18,944.28 ร.151 พัน.1 ฎ.312/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001733  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  9,008.00  84.19  0.00  8,923.81 ร.151 พัน.1 ฎ.318/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001734  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  6,337.00  59.22  0.00  6,277.78 ร.151 พัน.1 ฎ.320/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001735  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  11,958.00  111.76  0.00  11,846.24 ร.151 พัน.1 ฎ.316/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001736  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  8,070.00  75.42  0.00  7,994.58 ร.151 พัน.1 ฎ.319/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001737  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  8,750.00  81.77  0.00  8,668.23 ร.151 พัน.1 ฎ.313/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001738  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  9,486.00  88.65  0.00  9,397.35 ร.151 พัน.1 ฎ.314/58
   ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001720  02/07/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  30,235.00  302.35  0.00  29,932.65 ร.151 พัน.3 ฎ.272/58
   ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001719  02/07/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  31,150.00  311.50  0.00  30,838.50 ร.151 พัน.3 ฎ.275/58
   ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001740  02/07/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  14,300.00  143.00  0.00  14,157.00 ร.151 พัน.3 ฎ.270/58
   ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001717  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00 ร.153 พัน.1 ฎ.283/58
   ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001722  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  16,201.00  162.01  0.00  16,038.99 ร.152 ฎ.269/58
   ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001725  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  8,164.00  0.00  0.00  8,164.00 ร.152 ฎ.261/58
   ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001724  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  14,083.00  140.83  0.00  13,942.17 ร.152 ฎ.264/58
   ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001726  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  9,776.00  0.00  0.00  9,776.00 ร.152 ฎ.265/58
   ร้านนำเจริญ โดย นางอรทัย ไชเสนี  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001739  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RANNUMJARENG BY MRS.ORATHAI CHAISANEE  9090477403  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ร.152 ฎ.268/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001728  02/07/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  9,164.00  0.00  0.00  9,164.00 ร.153 พัน.1 ฎ.287/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001727  02/07/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ร.153 ฎ.243/58
   ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001718  02/07/2015  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  8,415.00  0.00  0.00  8,415.00 ร.153 พัน.1 ฎ.282/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001723  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  8,604.00  0.00  0.00  8,604.00 ร.152 พัน.1 ฎ.261/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001730  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  12,645.00  126.45  0.00  12,518.55 ร.152 พัน.1 ฎ.259/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001731  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  8,415.00  0.00  0.00  8,415.00 ร.152 พัน.1 ฎ.257/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001732  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  6,437.00  0.00  0.00  6,437.00 ร.152 พัน.1 ฎ.255/58
   ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001721  02/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  27,890.00  278.90  0.00  27,611.10 ร.151 พัน.3 ฎ.271/58
                           
   หจก.เอส วี คาร์เซอร์วิส ใช้บัญชีลำดับที่ 001  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001787  03/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  S V CAR SERVICE LTD PART  9051377142  7,796.00  72.86  0.00  7,723.14 ร.151 ฎ.309/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001784  03/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  6,695.00  62.57  0.00  6,632.43 ร.151 พัน.2 ฎ.347/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001785  03/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO. LTD  9814544248  10,347.00  96.70  0.00  10,250.30 ร.151 พัน.2 ฎ.350/58
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001802  03/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  1,737,667.00  16,239.88  0.00  1,721,427.12 พล.ร.15 ฎ.575/58
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001804  03/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  1,737,667.00  16,239.88  0.00  1,721,427.12 พล.ร.15 ฎ.577/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001805  03/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  40,525.00  405.25  0.00  40,119.75 ร.152 พัน.3 ฎ.229/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001807  03/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  14,525.00  145.25  0.00  14,379.75 ร.152 พัน.3 ฎ.230/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001806  03/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  9,000.00  0.00  0.00  9,000.00 ร.152 พัน.3 ฎ.227/58
   ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001808  03/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  11,245.00  112.45  0.00  11,132.55 ร.152 พัน.2 ฎ.254/58
   ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001786  03/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  47,465.00  474.65  0.00  46,990.35 ร.151 พัน.3 ฎ.274/58
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทเจริญการยา  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001818  06/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  COCKPITCHAREONKANYANG LTD PART  9321471863  182,729.00  1,707.75  0.00  181,021.25 ร.152 ฎ.271/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001809  06/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  29,000.00  290.00  0.00  28,710.00 ร.152 พัน.3 ฎ.228/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001821  06/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  18,647.00  186.47  0.00  18,460.53 ร.152 พัน.1 ฎ.260/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001882  16/07/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ร.153 พัน.2 ฎ.218/58
   ลิตเติลช้อป  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001883  16/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  8,244.00  0.00  0.00  8,244.00 ร.151 พัน.3 ฎ.286/58
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001901  17/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  2,496,327.50  23,330.16  0.00  2,472,997.34 พล.ร.15 ฎ.613/58
   ร้าน เอส.พี.  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001900  20/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  10,600.00  106.00  0.00  10,494.00 พล.ร.15 ฎ.573/58
   ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001892  20/07/2015  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  14,000.00  140.00  0.00  13,860.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.64/58
   มณฑา ชูเรือง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001893  20/07/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.62/58
   มณฑา ชูเรือง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001891  20/07/2015  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00 ผพธ.จทบ.ป.น. น.67/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001923  22/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27 ร.151 พัน.2 ฎ.396/58
   ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยะลาโดมทอง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001943  22/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  YALA DOMETHONG LIMITED PARTNERSHIP  9320725268  1,545,109.30  14,440.27  0.00  1,530,669.03 พล.ร.15 ฎ.612/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001902  22/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  12,000.00  120.00  0.00  11,880.00 ร.152 พัน.1 ฎ.291/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001903  22/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00 ร.152 พัน.1 ฎ.292/58
   เจ ไอ บี การค้า โดย นางสาวรวิสรา พร J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580001963  23/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  J I B TRADE BY MISS RAWISARA PROMNU  9090501932  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ร.152 พัน.1 ฎ.263/58
   หจก ยะลาวัสดุภัณฑ์และก่อสร้าง  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002005  24/07/2015  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ยะลา  YALA MATERIAL AND CONSTRUCTION LTD PART  2561039359  367,164.00  3,431.44  0.00  363,732.56 ผพธ.จทบ.ป.น. น.14/58
   บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002006  24/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27 ร.151 ฎ.329/58
   บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002007  24/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27 ร.151 พัน.1 ฎ.336/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002008  24/07/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  20,000.00  200.00  0.00  19,800.00 ร.153 พัน.2 ฎ.242/58
   ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002009  24/07/2015  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  28,500.00  285.00  0.00  28,215.00 ร.153 พัน.2 ฎ.243/58
   บริษัท แปดเต่าทอง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002026  28/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Part taothong company limited  9320121036  1,240,000.00  11,588.79  0.00  1,228,411.21 ทน.4 ฎ.155/58
   บริษัท แปดเต่าทอง จำกัด  000000200400056-จังหวัดทหารบกปัตตานี  P580002027  28/07/2015  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  Part taothong company limited  9320121036  970,000.00  9,065.42  0.00  960,934.58 ทน.4 ฎ.156/58


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170