จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google

รายการชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้ เม.ย.59

อ่าน 282
รายการเบิก - จ่าย ชำระเงินตรงต่อเจ้าหนี้  ( ส่วนราชการผู้จ่ายชำระ กองทัพบก  จังหวัดปัตตานี )
ชื่อผู้ขาย หน่วยเบิกจ่าย เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย อ้างอิง
 ร้าน สาครถ่ายเอกสาร  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001193  27/04/2016  ธนาคารออมสิน เทพา  Mr Viwat chitprawat  020004643621  16,000.00  160.00  0.00  15,840.00 ผพธ.มทบ.46 น.35/59
 อำนาจเซอร์วิส โดยนายอำนาจ คันธฬิกา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001194  27/04/2016  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จะนะ  UMNAT SERVICE BY UMNAT KANTALIKA  014862745616  5,765.00  0.00  0.00  5,765.00 พัน.สร.กรม สน.ฯ ฎ.112/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทเจริญการยา  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001202  27/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  COCKPITCHAREONKANYANG LTD PART  9321044027  475,010.00  4,439.35  0.00  470,570.65 พล.ร.15 ฎ.387/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค็อกพิทเจริญการยา
 000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001201  27/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  COCKPITCHAREONKANYANG LTD PART  9321044027  57,000.00  532.71  0.00  56,467.29 พล.ร.15 ฎ.383/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001166  25/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  15,000.00  150.00  0.00  14,850.00 ศฝ.ยว. ฎ.60/59
 กันยาอะไหล่ยนต์ โดย นาย วีรวุฒิ มาล  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001112  19/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  kanyaahaiyun shop by Mr veerawut mala  9320539731  247,237.00  2,472.37  0.00  244,764.63 ผพธ.มทบ.46 น.40/59
 ร้าน เอส.พี.  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001116  19/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  S P Shop by Mr Poowanan Pousuwan  9320649979  12,100.00  121.00  0.00  11,979.00 พล.ร.15 ฎ.330/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001117  19/04/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  120,000.00  1,200.00  0.00  118,800.00 พล.ร.15 ฎ.349/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001114  19/04/2016  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  800,000.00  7,476.64  0.00  792,523.36 ทน.4 ฎ.144/59
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001113  19/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  89,900.00  840.19  0.00  89,059.81 ร.151 พัน.1 ฎ.130/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001130  19/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  SOUTHP K INTER GROUP LTD PART  9320580588  607,595.25  5,678.46  0.00  601,916.79 พล.ร.15 ฎ.363/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001129  19/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  SOUTHP K INTER GROUP LTD PART  9320580588  1,005,170.00  9,394.11  0.00  995,775.89 พล.ร.15 ฎ.362/59
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001107  18/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  35,340.00  353.40  0.00  34,986.60 พล.ร.15 ฎ.342/59
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001115  18/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  SOUTHP K INTER GROUP LTD PART  9320580588  3,349,559.00  31,304.29  0.00  3,318,254.71 พล.ร.15 ฎ364/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001093  12/04/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.38/59
 มณฑา ชูเรือง  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001094  12/04/2016  ธนาคารทหารไทย จำกัด ยะลา  Miss Montha Churueang  3992387187  16,000.00  160.00  0.00  15,840.00 ผพธ.มทบ.46 น.39/59
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001098  12/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  8,750.00  0.00  0.00  8,750.00 ผพธ.มทบ.46 น.35/59
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001096  12/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  6,000.00  0.00  0.00  6,000.00 ผพธ.มทบ.46 น.37/59
 ร้าน เอ็น เจ พาณิชย์ N J Panit Shop  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001095  12/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  N J Panit Shop  9290530669  7,056.00  0.00  0.00  7,056.00 ผพธ.มทบ.46 น.36/59
 ลิตเติลช้อป  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001088  12/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  24,000.00  240.00  0.00  23,760.00 ทน.4 ฎ.123/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001101  12/04/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  8,000.00  0.00  0.00  8,000.00 พล.ร.15 ฎ.350/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001100  12/04/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  7,380.00  0.00  0.00  7,380.00 พล.ร.15 ฎ.332/59
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001102  12/04/2016  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  12,500.00  125.00  0.00  12,375.00 พล.ร.15 ฎ.351/59
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี.พัฒนาการ  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001097  12/04/2016  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP.PATTANAKARN Ltd. part.  5612129934  1,000,000.00  9,345.79  0.00  990,654.21 พล.ร.15 ฎ.340/59
 บจ.สยาม ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล SIAM TRANS INTERNATIONAL CO LTD  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001092  12/04/2016  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ตลาดน้อย  SIAM TRANS INTERNATIONAL CO LTD  0133040288  95,000.00  950.00  0.00  94,050.00 ผพธ.มทบ.46 น.40/59
 บริษัท จังหวัดยะลา จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001105  12/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  THE YALA PROVINCIAL CO LTD  9321151915  139,488.00  1,303.62  0.00  138,184.38 พล.ร.15 ฎ.347/59
 บริษัท จังหวัดยะลา จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001104  12/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  THE YALA PROVINCIAL CO LTD  9321151915  36,060.00  337.01  0.00  35,722.99 พล.ร.15 ฎ.346/59
 บริษัท จังหวัดยะลา จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001103  12/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  THE YALA PROVINCIAL CO LTD  9321151915  54,000.00  504.67  0.00  53,495.33 พล.ร.15 ฎ.344/59
 บริษัท จังหวัดยะลา จำกัด  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001099  12/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  THE YALA PROVINCIAL CO LTD  9321151915  109,500.00  1,023.36  0.00  108,476.64 พล.ร.15 ฎ.343/59
นายอาวุธ พันธุ์นิล  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  P590001072  04/04/2016  ธนาคารกรุงไทย จำกัด เจริญประดิษฐ์  Mr.Arwut Phannin  9291409952  84,181.00  841.81  0.00  83,339.19 ผพธ.มทบ.46 น.41/59


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170