จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการ งวด 15 ก.พ.60

อ่าน 127
  งวด  15 ก.พ.2560          
    หน่วย พล.ร.15          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 190/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10ก.พ.60         253,440.00
  ฎีกาที่ 124/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         16,636.50
               
    รวมทั้งสิ้น 270,076.50   0.00   270,076.50
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ช.พัน.15          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 136/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10ก.พ.60         250,560.00
  ฎีกาที่ 102/60 เบี้ยเลี้ยงซ่อมปรับปรุง ฯ         3,360.00
  ฎีกาที่ 103/60 เบี้ยเลี้ยงซ่อมปรับปรุง ฯ         100,800.00
  ฎีกาที่ 120/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ         10,200.00
  ฎีกาที่ 121/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ         268,800.00
  ฎีกาที่ 101/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         45,910.00
  ฎีกาที่ 100/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ         6,118.00
  ฎีกาที่ 122/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ         7,770.00
  ฎีกาที่ 123/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ         13,101.00
               
    รวมทั้งสิ้น 706,619.00   0.00   706,619.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ส.พัน.15          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 90/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10ก.พ.60         112,320.00
  ฎีกาที่ 105/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         12,500.00
  ฎีกาที่ 86/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ         2,005.00
               
    รวมทั้งสิ้น 126,825.00   0.00   126,825.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ม.พัน.31          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 75/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10ก.พ.60         278,400.00
  ฎีกาที่ 60/60 ค่าโทรศัพท์         1,446.78
  ฎีกาที่ 57/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ         7,200.00
  ฎีกาที่ 58/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ         314,160.00
  ฎีกาที่ 79/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         17,160.00
               
    รวมทั้งสิ้น 618,366.78   0.00   618,366.78
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.151          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 76/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10ก.พ.60         133,440.00
  ฎีกาที่ 22/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         3,100.00
  ฎีกาที่ 32/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         6,531.50
  ฎีกาที่ 72/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         3,970.00
  ฎีกาที่ 90/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ         680.00
               
    รวมทั้งสิ้น 147,721.50   0.00   147,721.50
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.151 พัน.1          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 96/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10ก.พ.60         369,600.00
  ฎีกาที่ 94/60 เงินช่วยพิเศษ ฯ         32,280.00
  ฎีกาที่ 95/60 เงินช่วยพิเศษ ฯ         32,910.00
               
    รวมทั้งสิ้น 434,790.00   0.00   434,790.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.151 พัน.2          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 89/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10ก.พ.60         355,200.00
  ฎีกาที่ 116/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯ         8,400.00
  ฎีกาที่ 117/60 ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯ         68,160.00
  ฎีกาที่ 138/60 เงินช่วยพิเศษ ฯ         37,680.00
  ฎีกาที่ 136/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         2,870.00
               
    รวมทั้งสิ้น 472,310.00   0.00   472,310.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.151 พัน.3          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 141/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10ก.พ.60         339,840.00
  ฎีกาที่ 132/60 ค่าโทรศัพท์         321.00
  ฎีกาที่ 133/60 ค่าโทรศัพท์         321.00
  ฎีกาที่ 131/60 ค่าโทรศัพท์         525.16
  ฎีกาที่ 130/60 ค่าโทรศัพท์         4,280.00
               
    รวมทั้งสิ้น 345,287.16   0.00   345,287.16
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.152          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 101/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10ก.พ.60         133,440.00
  ฎีกาที่ 95/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         3,400.00
               
    รวมทั้งสิ้น 136,840.00   0.00   136,840.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.152 พัน.1          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 64/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10ก.พ.60         377,280.00
  ฎีกาที่ 63/60 ค่าโทรศัพท์         10,100.00
  ฎีกาที่ 59/60 เงินช่วยพิเศษ ฯ         64,500.00
               
    รวมทั้งสิ้น 451,880.00   0.00   451,880.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.152 พัน.2          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 77/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10ก.พ.60         357,120.00
  ฎีกาที่ 67/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ         2,590.00
               
    รวมทั้งสิ้น 359,710.00   0.00   359,710.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.152 พัน.3          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 101/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10ก.พ.60         366,720.00
  ฎีกาที่ 89/60 ค่าโทรศัพท์         3,668.50
  ฎีกาที่ 88/60 ค่าโทรศัพท์         3,248.52
  ฎีกาที่ 87/60 ค่าโทรศัพท์         3,202.51
  ฎีกาที่ 83/60 ค่าโทรศัพท์         6,324.75
  ฎีกาที่ 84/60 ค่าโทรศัพท์         4,272.79
  ฎีกาที่ 72/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ         8,880.00
  ฎีกาที่ 73/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ         6,840.00
  ฎีกาที่ 75/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ         263,760.00
  ฎีกาที่ 76/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ         37,968.00
  ฎีกาที่ 74/60 เงินช่วยพิเศษ ฯ         13,200.00
               
    รวมทั้งสิ้น 718,085.07   0.00   718,085.07
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.153          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 88/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10ก.พ.60         124,800.00
  ฎีกาที่ 78/60 ค่าอินเตอร์เน็ต         6,420.00
  ฎีกาที่ 77/60 ค่าอินเตอร์เน็ต         2,525.20
  ฎีกาที่ 92/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         10,000.00
  ฎีกาที่ 93/60 ค่ารักษาพยาบาล         18,500.00
               
    รวมทั้งสิ้น 162,245.20   0.00   162,245.20
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.153 พัน.1          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 82/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10ก.พ.60         349,440.00
  ฎีกาที่ 92/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         15,565.25
  ฎีกาที่ 91/60 ค่ารักษาพยาบาล         16,736.00
               
    รวมทั้งสิ้น 381,741.25   0.00   381,741.25
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.153 พัน.2          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 80/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10ก.พ.60         353,280.00
  ฎีกาที่ 73/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ         16,480.00
  ฎีกาที่ 74/60 ค่ารักษาพยาบาล         6,670.00
               
    รวมทั้งสิ้น 376,430.00   0.00   376,430.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.153 พัน.3          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 59/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10ก.พ.60         342,720.00
  ฎีกาที่ 47/60 ค่าไปรษณีย์         2,961.00
  ฎีกาที่ 52/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ         9,360.00
  ฎีกาที่ 53/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ         7,344.00
  ฎีกาที่ 56/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         15,800.00
  ฎีกาที่ 55/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ         1,330.00
               
    รวมทั้งสิ้น 379,515.00   0.00   379,515.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ทน.4          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 68/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10ก.พ.60         52,800.00
  ฎ.65/60 ค่าเช่าที่พัก         13,200.00
  ฎ.65/60 ค่าพาหนะ         17,344.00
  ฎ.66/60 ค่าเช่าที่พัก         26,400.00
  ฎ.66/60 ค่าพาหนะ         34,688.00
  ฎีกาที่ 76/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         12,640.00
               
    รวมทั้งสิ้น 157,072.00   0.00   157,072.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 101/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10ก.พ.60         47,808.00
  ฎีกาที่ 103/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         28,725.00
               
    รวมทั้งสิ้น 76,533.00   0.00   76,533.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  กรม ทพ.41          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่  *******          
               
    รวมทั้งสิ้น 0.00   0.00   0.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  กรม ทพ.43          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 49/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         39,779.00
               
    รวมทั้งสิ้น 39,779.00   0.00   39,779.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  กรม ทพ.44          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 66/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         3,750.00
               
    รวมทั้งสิ้น 3,750.00   0.00   3,750.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  กรม ทพ.46          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 49/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ         14,066.00
               
    รวมทั้งสิ้น 14,066.00   0.00   14,066.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170