จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการ งวด 15 มี.ค.60

อ่าน 240
  งวด  15 มี.ค.2560            
    หน่วย พล.ร.15          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 275/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10มี.ค.60         199,680.00
  ฎีกาที่ 218/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ         7,560.00
  ฎีกาที่ 227/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ         3,600.00
  ฎีกาที่ 222/60 เบี้ยเลี้ยงสับเปลี่ยนกำลัง         25,200.00
  ฎีกาที่ 223/60 เบี้ยเลี้ยงสับเปลี่ยนกำลัง         12,000.00
  ฎีกาที่ 224/60 เบี้ยเลี้ยงสับเปลี่ยนกำลัง         13,920.00
  ฎีกาที่ 225/60 เบี้ยเลี้ยงสับเปลี่ยนกำลัง         1,008.00
  ฎีกาที่ 216/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ         4,472.00
  ฎีกาที่ 215/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ         1,440.00
  ฎีกาที่ 254/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ         10,875.00
  ฎีกาที่ 226/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ         35,360.00
  ฎีกาที่ 217/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก         268,800.00
  ฎีกาที่ 219/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก         5,040.00
  ฎีกาที่ 161/60 ค่ารักษาพยาบาล         22,628.00
  ฎีกาที่ 221/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         23,735.75
               
    รวมทั้งสิ้น 635,318.75   0.00   635,318.75
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ช.พัน.15          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 164/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10มี.ค.60         250,560.00
  ฎีกาที่ 146/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         12,550.00
               
    รวมทั้งสิ้น 263,110.00   0.00   263,110.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ส.พัน.15          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 116/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10มี.ค.60         112,320.00
  ฎีกาที่ 103/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ         3,576.00
  ฎีกาที่ 110/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ         1,850.00
  ฎีกาที่ 111/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ         780.00
  ฎีกาที่ 113/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ         2,650.00
  ฎีกาที่ 121/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ         3,536.00
  ฎีกาที่ 122/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ         640.00
  ฎีกาที่ 38/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         0.00
  ฎีกาที่ 112/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         2,130.00
               
    รวมทั้งสิ้น 127,482.00   0.00   127,482.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ม.พัน.31          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 87/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10มี.ค.60         278,400.00
  ***** เงิน กบข. สุนันท์  วิเศษทอง     4,651.50    
  ฎีกาที่ 81/60 เบี้ยเลี้ยงสับเปลี่ยนกำลัง         5,184.00
  ฎีกาที่ 82/60 เบี้ยเลี้ยงสับเปลี่ยนกำลัง         56,880.00
  ฎีกาที่ 83/60 เบี้ยเลี้ยงสับเปลี่ยนกำลัง         43,200.00
               
    รวมทั้งสิ้น 388,315.50   4,651.50   383,664.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.151          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 107/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10มี.ค.60         132,480.00
  ***** เงิน กบข. ทิรวุทธ์  ปิ่นทองพันธ์     436.80    
               
    รวมทั้งสิ้น 132,916.80   436.80   132,480.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.151 พัน.1          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 139/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10มี.ค.60         368,640.00
  ***** เงิน กบข. ปรเมศวร์  ปกครอง     298.06    
  ***** เงิน กบข. อนันต์  เจ๊ะยอ     877.02    
               
    รวมทั้งสิ้น 369,815.08   1,175.08   368,640.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.151 พัน.2          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 94/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10มี.ค.60         349,440.00
  ฎีกาที่ 159/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10มี.ค.60         2,880.00
  ***** เงิน กบข. ประสิทธิ์  นัคราเรือง     168.82    
  ฎีกาที่ 162/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         2,043.25
               
    รวมทั้งสิ้น 354,532.07   168.82   354,363.25
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.151 พัน.3          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 171/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10มี.ค.60         335,040.00
  บส.50/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ          (45,120.00)
  บส.49/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ          (1,056.00)
               
    รวมทั้งสิ้น 288,864.00   0.00   288,864.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.152          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 126/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10มี.ค.60         133,440.00
  ***** เงิน กบข. วิโรจน์  ห้าวหาญ     546.90    
  ***** เงิน กบข. อับดุล  มะเซ็งบางื     351.50    
  ฎีกาที่ 131/60 ค่ารักษาพยาบาล ฯ         2,518.00
  ฎีกาที่ 130/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         5,000.00
               
    รวมทั้งสิ้น 141,856.40   898.40   140,958.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.152 พัน.1          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 83/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10มี.ค.60         377,280.00
               
    รวมทั้งสิ้น 377,280.00   0.00   377,280.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.152 พัน.2          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 92/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10มี.ค.60         357,120.00
  บถ.5/60 เงินเดือน ส.ต.อดุลย์  ลาเต๊ะ     43,746.40    
               
    รวมทั้งสิ้น 400,866.40   43,746.40   357,120.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.152 พัน.3          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 129/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10มี.ค.60         366,720.00
  ฎีกาที่ 118/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ         7,200.00
  ฎีกาที่ 124/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ         599,760.00
  ฎีกาที่ 125/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ         84,048.00
  บส.ที่ 29/60 เงินเดือน จ.ส.อ.ประจักษ์ ฯ         (536.40)
  ***** เงินเดือน จ.ส.อ.ประจักษ์ ฯ     19,273.60    
  บส.ที่ 26/60 เงินเดือน จ.ส.อ.ประจักษ์ ฯ         (17,343.60)
  บส.ที่ 27/60 เงิน พ.ส.ร. จ.ส.อ.ประจักษ์ ฯ         (930.00)
  บส.ที่ 28/60 เงิน สปพ. จ.ส.อ.ประจักษ์ ฯ         (1,000.00)
               
    รวมทั้งสิ้น 1,057,191.60   19,273.60   1,037,918.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.153          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 111/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10มี.ค.60         123,840.00
               
    รวมทั้งสิ้น 123,840.00   0.00   123,840.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.153 พัน.1          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 97/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10มี.ค.60         346,560.00
  ***** เงิน กบข. วรวุฒิ  เสาเจริญ     518.10    
  ฎีกาที่ 63/60 เงิน พ.ส.ร.ตกเบิก     15,265.16    
  ฎีกาที่ 65/60 เงิน พ.ส.ร.ตกเบิก     3,169.03    
  ฎีกาที่ 64/60 เงิน พ.ส.ร.ตกเบิก     29,280.00    
  ฎีกาที่ 103/60 ค่ารักษาพยาบาล         3,472.00
  ฎีกาที่ 104/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         15,432.00
  บส.70/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ          (1,056.00)
  บส.70/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ          (3,744.00)
               
    รวมทั้งสิ้น 408,896.29   48,232.29   360,664.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.153 พัน.2          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 101/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10มี.ค.60         352,320.00
  บถ.5/60 เงินเดือน ส.ต.ศุภชัย  สุทิน     11,061.70    
  ฎีกาที่ 99/60 ค่ารักษาพยาบาล         14,500.00
  ฎีกาที่ 100/60 ค่ารักษาพยาบาล         6,060.00
               
    รวมทั้งสิ้น 383,941.70   11,061.70   372,880.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ร.153 พัน.3          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 89/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10มี.ค.60         340,608.00
  ***** เงิน กบข. เอกอาทิตย์  ฉายไสว     527.10    
  ***** เงิน กบข. ทวีโชค  ขวัญสุด     407.10    
  ***** เงิน กบข. สุทธศักดิ์  จูเส้ง     444.30    
  ฎีกาที่ 74/60 เบี้ยเลี้ยง ฯ         8,568.00
  ฎีกาที่ 78/60 เบี้ยเลี้ยง ฯ         49,200.00
  ฎีกาที่ 93/60 ค่ารักษาพยาบาล         3,309.00
  ฎีกาที่ 102/60 ค่ารักษาพยาบาล         2,184.00
  ฎีกาที่ 71/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         7,500.00
  ฎีกาที่ 92/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         800.00
  ฎีกาที่ 103/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         2,330.00
               
    รวมทั้งสิ้น 415,877.50   1,378.50   414,499.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  ทน.4          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  บถ.ที่ 5/60 เงินเดือนระบบจ่ายตรง     16,803.60    
  ฎีกาที่ 83/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ         106,904.00
  ฎีกาที่ 88/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         12,600.00
               
    รวมทั้งสิ้น 136,307.60   16,803.60   119,504.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 130/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10มี.ค.60         47,808.00
  ฎีกาที่ 115/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ          (10,176.00)
               
    รวมทั้งสิ้น 37,632.00   0.00   37,632.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  กรม ทพ.41          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 80/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ         1,500.00
  ฎีกาที่ 90/60 เงินรางวัลการสู้รบ         840,000.00
  ฎีกาที่ 91/60 ค่ารักษาพยาบาล         17,102.00
  ฎีกาที่ 92/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         23,570.00
  ฎีกาที่ 93/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         42,728.00
               
    รวมทั้งสิ้น 924,900.00   0.00   924,900.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  กรม ทพ.43          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ***** เงิน กบข. มาโนชญ์  หนูคงใหม่     81.64    
               
    รวมทั้งสิ้น 81.64   81.64   0.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  กรม ทพ.44          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ***** เงิน กบข. ไพศาล  หรหมมา     1,847.40    
  ***** เงิน กบข. อำนาจ  วงษ์ยอด     850.20    
  ***** เงิน กบข. พรชัย  ตาหลวง     744.00    
  ***** เงิน กบข. เกียรติศักดิ์  ชาญฟั่น     2,013.31    
  ฎีกาที่ 88/60 ค่ารักษาพยาบาล         12,930.00
  ฎีกาที่ 89/60 ค่าเล่าเรียนบุตร         58,750.00
               
    รวมทั้งสิ้น 77,134.91   5,454.91   71,680.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  กรม ทพ.46          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 65/60 ค่ารักษาพยาบาล         1,240.00
  ***** เงิน กบข. ปิยากร  วุ่นปัว     678.00    
               
    รวมทั้งสิ้น 1,918.00   678.00   1,240.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
    หน่วย  มทบ.46          
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน TMB   จำนวนเงิน KTB
  ฎีกาที่ 38/60 ค่าเล่าเรียนบุตร (ส.พัน.15) ฝากกลับ         3,600.00
               
    รวมทั้งสิ้น 3,600.00   0.00   3,600.00
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170