จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการโอน งวด 25 เม.ย.60 (เพื่อตรวจสอบ)

อ่าน 248
งวด  25 เม.ย.2560   ( แก้ไขรายการแล้ว  เพื่อตรวจสอบ )          
  หน่วย พล.ร.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 381/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     248,640.00    
ฎีกาที่ 382/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     248,640.00    
ฎีกาที่ 389/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,036,160.00    
ฎีกาที่ 388/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     807,920.00    
ฎีกาที่    /60 ค่าตอบแทนรถ ปจต.     108,000.00    
ฎีกาที่ 387/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     587,500.00    
ฎีกาที่ 384/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     511,500.00    
ฎีกาที่ 385/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     142,500.00    
ฎีกาที่ 386/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     2,500.00    
ฎีกาที่ 390/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     21,000.00    
ฎีกาที่ 356/60 ค่าไฟฟ้า     7,279.58    
ใบฝากเงินที่ 7/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.60     (25,900.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 5/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         131,955.00
             
  รวมทั้งสิ้น 3,827,694.58   3,695,739.58   131,955.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ช.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 185/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     250,560.00    
ฎีกาที่ 186/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     250,560.00    
ฎีกาที่ 181/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,092,680.00    
ฎีกาที่ 182/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     765,640.00    
ฎีกาที่ 189/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     11,700.00    
ฎีกาที่ 183/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     617,500.00    
ฎีกาที่ 178/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     622,500.00    
ฎีกาที่ 188/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     11,625.00    
ใบฝากเงินที่ 7/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.60     (16,570.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 13/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         165,825.00
             
  รวมทั้งสิ้น 3,772,020.00   3,606,195.00   165,825.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ส.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 142/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     112,320.00    
ฎีกาที่ 143/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     112,320.00    
ฎีกาที่ 138/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     465,160.00    
ฎีกาที่ 139/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     367,880.00    
ฎีกาที่ 140/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     4,680.00    
ฎีกาที่ 147/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     292,500.00    
ฎีกาที่ 150/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     28,500.00    
ฎีกาที่ 149/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     450.00    
ฎีกาที่ 148/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     4,838.71    
ฎีกาที่ 151/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     267,000.00    
ใบฝากเงินที่ 7/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.60     (10,435.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 2/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         55,710.00
             
  รวมทั้งสิ้น 1,700,923.71   1,645,213.71   55,710.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ม.พัน.31          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 107/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     278,400.00    
ฎีกาที่ 108/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     278,400.00    
ฎีกาที่ 103/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,163,230.00    
ฎีกาที่ 104/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     901,570.00    
ฎีกาที่ 109/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     9,100.00    
ฎีกาที่ 105/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     332,500.00    
ฎีกาที่ 110/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     339,000.00    
ฎีกาที่ 95/60 ค่าโทรศัพท์     218.00    
ใบฝากเงินที่ 25/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.60     (29,000.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 3/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         133,590.00
             
  รวมทั้งสิ้น 3,407,008.00   3,273,418.00   133,590.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 136/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     132,480.00    
ฎีกาที่ 137/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     132,480.00    
ฎีกาที่ 132/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     579,000.00    
ฎีกาที่ 134/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     403,560.00    
ฎีกาที่ 139/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     740.00    
ฎีกาที่ 140/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     4,810.00    
ฎีกาที่ 133/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     297,500.00    
ฎีกาที่ 138/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     195,000.00    
ฎีกาที่ 117/60 เบี้ยเลี้ยง จนท.โครงการ ฯ     21,600.00    
ฎีกาที่ 118/60 เบี้ยเลี้ยง จนท.โครงการ ฯ     93,600.00    
ใบฝากเงินที่ 8/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.60     (10,220.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 6/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         70,645.00
             
  รวมทั้งสิ้น 1,921,195.00   1,850,550.00   70,645.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 155/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     368,640.00    
ฎีกาที่ 156/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     368,640.00    
ฎีกาที่ 150/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,553,270.00    
ฎีกาที่ 142/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,149,826.00    
ฎีกาที่ 152/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,180,810.00    
ฎีกาที่ 160/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     13,000.00    
ฎีกาที่ 151/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     642,500.00    
ฎีกาที่ 159/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     48,000.00    
ฎีกาที่ 157/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     280,500.00    
ฎีกาที่ 158/60 เงินช่วยเหลือพิเศษผู้ปลดพิการ     37,765.00    
ใบถอนเงินฝากที่ 9/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก          181,865.00
ใบฝากเงินที่ 10/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก      (975.00)    
ใบฝากเงินที่ 8/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.60     (34,665.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 5,789,176.00   5,607,311.00   181,865.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 189/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     349,440.00    
ฎีกาที่ 190/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     349,440.00    
ฎีกาที่ 184/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,534,060.00    
ฎีกาที่ 185/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,057,620.00    
ฎีกาที่ 187/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     13,260.00    
ฎีกาที่ 186/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     515,000.00    
ฎีกาที่ 200/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     2,500.00    
ฎีกาที่ 182/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     265,500.00    
ฎีกาที่ 183/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     9,000.00    
ฎีกาที่ 193/60 เบี้ยเลี้ยง จนท.โครงการ ฯ     79,200.00    
ฎีกาที่ 192/60 เบี้ยเลี้ยง จนท.โครงการ ฯ     10,800.00    
ใบฝากเงินที่ 11/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.60     (23,650.00)    
ใบฝากเงินที่ 12/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         (1,915.00)
ใบถอนเงินฝากที่ 8/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         1,915.00
ใบถอนเงินฝากที่ 7/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         420.00
ใบถอนเงินฝากที่ 6/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         176,870.00
             
  รวมทั้งสิ้น 4,339,460.00   4,162,170.00   177,290.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 191/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     322,560.00    
ฎีกาที่ 192/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     322,560.00    
ฎีกาที่ 207/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10เม.ย.60     960.00    
ฎีกาที่ 208/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     960.00    
ฎีกาที่ 29/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     960.00    
ฎีกาที่ 187/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,401,920.00    
ฎีกาที่ 205/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     4,870.00    
ฎีกาที่ 188/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     990,400.00    
ฎีกาที่ 210/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     2,250.00    
ฎีกาที่ 211/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     130.00    
ฎีกาที่ 193/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     11,960.00    
ฎีกาที่ 189/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     527,500.00    
ฎีกาที่ 206/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     2,500.00    
ฎีกาที่ 202/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     282,000.00    
ใบฝากเงินที่ 11/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.60     (33,200.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 10/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         276,440.00
ใบถอนเงินฝากที่ 8/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         1,000.00
ใบถอนเงินฝากที่ 9/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         400.00
ใบถอนเงินฝากที่ 13/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         3,400.00
ใบถอนเงินฝากที่ 12/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         1,000.00
ใบถอนเงินฝากที่ 11/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         400.00
ใบถอนเงินฝากที่ 7/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         100.00
             
  รวมทั้งสิ้น 4,121,070.00   3,838,330.00   282,740.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 161/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     133,440.00    
ฎีกาที่ 162/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     100,800.00    
ฎีกาที่ 163/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     32,640.00    
ฎีกาที่ 156/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     571,650.00    
ฎีกาที่ 157/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     418,030.00    
ฎีกาที่ 164/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     4,420.00    
ฎีกาที่ 158/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     212,500.00    
ฎีกาที่ 159/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     193,500.00    
ฎีกาที่ 154/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     48,960.00    
ใบฝากเงินที่ 8/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.60     (9,460.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 4/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         59,035.00
             
  รวมทั้งสิ้น 1,765,515.00   1,706,480.00   59,035.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 99/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     377,280.00    
ฎีกาที่ 100/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     377,280.00    
ฎีกาที่ 101/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,637,990.00    
ฎีกาที่ 102/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,160,170.00    
ฎีกาที่ 103/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     625,000.00    
ฎีกาที่ 109/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     264,000.00    
ฎีกาที่ 106/60 เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต     12,000.00    
ใบฝากเงินที่ 7/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.60     (30,485.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 3/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         211,810.00
             
  รวมทั้งสิ้น 4,635,045.00   4,423,235.00   211,810.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 109/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     355,200.00    
ฎีกาที่ 110/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     355,200.00    
ฎีกาที่ 105/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,525,440.00    
ฎีกาที่ 106/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,109,450.00    
ฎีกาที่ 112/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     14,040.00    
ฎีกาที่ 107/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     590,000.00    
ฎีกาที่ 115/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     28,500.00    
ฎีกาที่ 107/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     0.00    
ฎีกาที่ 116/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     283,500.00    
ฎีกาที่ 111/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     3,750.00    
ใบฝากเงินที่ 10/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.60     (24,450.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 6/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         765.00
ใบถอนเงินฝากที่ 11/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         179,630.00
             
  รวมทั้งสิ้น 4,421,025.00   4,240,630.00   180,395.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 171/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     366,720.00    
ฎีกาที่ 172/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     366,720.00    
ฎีกาที่ 167/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,601,650.00    
ฎีกาที่ 168/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,118,190.00    
ฎีกาที่ 169/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     545,000.00    
ฎีกาที่ 182/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     12,220.00    
ฎีกาที่ 173/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     6,000.00    
ฎีกาที่ 174/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     289,500.00    
ใบฝากเงินที่ 10/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.60     (31,570.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 8/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         175,815.00
             
  รวมทั้งสิ้น 4,450,245.00   4,274,430.00   175,815.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 128/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     122,880.00    
ฎีกาที่ 129/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     122,880.00    
ฎีกาที่ 133/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     543,720.00    
ฎีกาที่ 131/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     376,640.00    
ฎีกาที่ 130/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     272,500.00    
ฎีกาที่ 132/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     157,500.00    
ใบฝากเงินที่ 14/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.60     (8,200.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 4/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         53,880.00
             
  รวมทั้งสิ้น 1,641,800.00   1,587,920.00   53,880.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 122/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     344,640.00    
ฎีกาที่ 132/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     960.00    
ฎีกาที่ 123/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     344,640.00    
ฎีกาที่ 133/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     960.00    
ฎีกาที่ 118/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,498,360.00    
ฎีกาที่ 127/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     4,870.00    
ฎีกาที่ 119/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,050,600.00    
ฎีกาที่ 128/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     2,250.00    
ฎีกาที่ 124/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     11,960.00    
ฎีกาที่ 120/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     565,000.00    
ฎีกาที่ 129/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     2,500.00    
ฎีกาที่ 126/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     4,645.16    
ฎีกาที่ 125/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     285,000.00    
ฎีกาที่ 138/60 เงินทดแทนและเงินช่วยเหลือฯ     8,056.00    
ใบนำส่งเงินที่ 91/60 ค่ารักษาพยาบาลนำส่ง     (500.00)    
ใบฝากเงินที่ 10/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.60     (24,275.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 10/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         171,995.00
             
             
  รวมทั้งสิ้น 4,271,661.16   4,099,666.16   171,995.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 132/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     350,400.00    
ฎีกาที่ 133/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     350,400.00    
ฎีกาที่ 134/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,510,700.00    
ฎีกาที่ 135/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,088,100.00    
ฎีกาที่ 137/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     14,300.00    
ฎีกาที่ 136/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     557,500.00    
ฎีกาที่ 120/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     313,500.00    
ฎีกาที่ 130/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     4,500.00    
ฎีกาที่ 138/60 เงินช่วยพิเศษ ฯ     36,990.00    
ฎีกาที่ 113/60 ค่าโทรศัพท์     13,131.50    
ใบฝากเงินที่ 10/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.60     (27,495.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 9/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         216,240.00
ใบถอนเงินฝากที่ 8/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         910.00
             
  รวมทั้งสิ้น 4,429,176.50   4,212,026.50   217,150.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 113/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     347,328.00    
ฎีกาที่ 114/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     346,560.00    
ฎีกาที่ 116/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,524,980.00    
ฎีกาที่ 110/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,073,820.00    
ฎีกาที่ 117/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     12,610.00    
ฎีกาที่ 115/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     577,500.00    
ฎีกาที่ 111/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     313,500.00    
ใบฝากเงินที่ 8/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.60     (26,550.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 7/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         162,420.00
             
  รวมทั้งสิ้น 4,332,168.00   4,169,748.00   162,420.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ทน.4          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 106/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     52,800.00    
ฎีกาที่ 107/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     52,800.00    
ฎีกาที่ 104/60 ค่าตอบแทนรถ ปจต.     104,600.00    
ฎีกาที่ 103/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     216,450.00    
ฎีกาที่ 108/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     175,150.00    
ฎีกาที่ 109/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     52,500.00    
ฎีกาที่ 111/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     2,500.00    
ฎีกาที่ 110/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     109,500.00    
ใบฝากเงินที่ 8/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.60     (5,075.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 6/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         25,265.00
             
  รวมทั้งสิ้น 786,490.00   761,225.00   25,265.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 153/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20เม.ย.60     48,000.00    
ฎีกาที่ 154/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     47,808.00    
ฎีกาที่ 142/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     211,430.00    
ฎีกาที่ 143/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     165,930.00    
ฎีกาที่ 151/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     1,950.00    
ฎีกาที่ 146/60 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     145,620.00    
ฎีกาที่ 147/60 ค่าครองชีพพนักงานราชการ     13,445.00    
ฎีกาที่ 145/60 เงินประกันสังคม     7,953.00    
ฎีกาที่ 132/60 เงิน พ.ต.ส.     42,500.00    
ฎีกาที่ 159/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     13,000.00    
ฎีกาที่ 160/60 เงิน พ.ต.ส.     21,000.00    
ฎีกาที่ 161/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     56,000.00    
ฎีกาที่ 162/60 เงิน พ.ต.ส.     42,500.00    
ฎีกาที่ 157/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     109,500.00    
ฎีกาที่ 156/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     30,000.00    
ใบฝากเงินที่ 08/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.60     (3,800.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 06/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         24,900.00
             
  รวมทั้งสิ้น 977,736.00   952,836.00   24,900.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.41          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 114/60 เงินทดแทนและเงินช่วยเหลือฯ     214,750.00    
ฎีกาที่ 109/60 ค่าเช่าบ้าน     32,700.00    
ฎีกาที่ 98/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     8,739,600.00    
ฎีกาที่ 99/60 พ.ช.ค. อส.ทพ.     3,703,310.00    
ฎีกาที่ 111/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     315,000.00    
ฎีกาที่ 110/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     54,000.00    
ฎีกาที่ 113/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     240,000.00    
ฎีกาที่ 112/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     24,000.00    
ใบนำส่งเงินที่ 42/60 เงินฌาปนกิจ ทบ.     (185,020.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 13,138,340.00   13,138,340.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.43          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 107/60 ค่าเช่าบ้าน     34,200.00    
ฎีกาที่ 93/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     9,170,330.00    
ฎีกาที่ 95/60 พ.ช.ค. อส.ทพ.     3,522,210.00    
ฎีกาที่ 104/60 เงินรางวัลในการสู้รบ ฯ     679,200.00    
ฎีกาที่ 101/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     277,500.00    
ฎีกาที่ 102/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     51,000.00    
ฎีกาที่ 103/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     64,500.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 13,798,940.00   13,798,940.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.44          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 105/60 ค่าเช่าบ้าน     84,350.00    
ฎีกาที่ 102/60 ค่าเช่าบ้าน     11,550.00    
ฎีกาที่ 103/60 ค่าเช่าบ้าน     11,550.00    
ฎีกาที่ 104/60 ค่าเช่าบ้าน     11,550.00    
ฎีกาที่ 109/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     7,795,930.00    
ฎีกาที่ 110/60 พ.ช.ค. อส.ทพ.     4,320,140.00    
ฎีกาที่ 111/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     54,000.00    
ฎีกาที่ 112/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     258,000.00    
ฎีกาที่ 113/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     192,500.00    
ใบนำส่งเงินที่ เงินฌาปนกิจ ทบ.     (15,180.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 12,724,390.00   12,724,390.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.46          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 94/60 ค่าเช่าบ้าน     71,750.00   0.00
ฎีกาที่ 95/60 ค่าเช่าบ้าน     1,500.00    
ฎีกาที่ 96/60 ค่าเช่าบ้าน     1,950.00    
ฎีกาที่ 97/60 ค่าเช่าบ้าน     2,400.00    
ฎีกาที่ 98/60 ค่าเช่าบ้าน     2,400.00    
ฎีกาที่ 99/60 ค่าเช่าบ้าน     2,400.00    
ฎีกาที่ 92/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     7,946,030.00    
ฎีกาที่ 93/60 พ.ช.ค. อส.ทพ.     4,212,935.00    
ฎีกาที่ 91/60 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ.     9,296.00    
ฎีกาที่ 86/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     51,000.00    
ฎีกาที่ 87/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     282,000.00    
ฎีกาที่ 88/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     240,000.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 12,823,661.00   12,823,661.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170