จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการโอน (งวดหนี้สิน เม.ย.60) เพื่อตรวจสอบ

อ่าน 224
งวดหนี้สิน  เม.ย.2560  ( เพื่อตรวจสอบ )          
  หน่วย พล.ร.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,304,575.52
ฎีกาที่ 393/60 ค่าพาหนะทหารปลด     9,100.00    
ฎีกาที่ 342/60 จ้างประกอบอาหาร     20.00    
ใบนำส่งเงินที่ 22/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     (1,420.64)    
             
  รวมทั้งสิ้น 1,312,274.88   7,699.36   1,304,575.52
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ช.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,531,009.23
ฎีกาที่ 173/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,695.00    
ฎีกาที่ 190/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,400.00    
ฎีกาที่ 191/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,408.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 1,535,512.23   4,503.00   1,531,009.23
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ส.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย     0.00   913,139.50
             
  รวมทั้งสิ้น 913,139.50   0.00   913,139.50
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ม.พัน.31          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         341,377.00
             
  รวมทั้งสิ้น 341,377.00   0.00   341,377.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         238,494.47
ฎีกาที่ 127/60 จ้างทำป้ายไวนิล     4,000.00    
ฎีกาที่ 128/60 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์     2,500.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 244,994.47   6,500.00   238,494.47
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         418,850.68
ฎีกาที่ 161/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎบัติหน้าที่ ฯ     22,500.00    
ฎีกาที่ 162/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎบัติหน้าที่ ฯ     180,000.00    
ฎีกาที่ 163/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎบัติหน้าที่ ฯ     18,000.00    
ฎีกาที่ 164/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎบัติหน้าที่ ฯ     22,500.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 661,850.68   243,000.00   418,850.68
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         324,068.24
ฎีกาที่ 174/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,980.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 327,048.24   2,980.00   324,068.24
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         397,014.00
ใบนำส่งเงินที่ 89/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( รดผ.)         (960.00)
ใบนำส่งเงินที่ 90/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( รดผ.)         (960.00)
ใบนำส่งเงินที่ 91/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( รดผ.)         (960.00)
ใบนำส่งเงินที่ 58/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (960.00)
ใบนำส่งเงินที่ 59/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (960.00)
ใบนำส่งเงินที่ 60/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (768.00)
ใบนำส่งเงินที่ 62/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (4,800.00)
ใบนำส่งเงินที่ 63/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (4,800.00)
ใบนำส่งเงินที่ 64/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (5,280.00)
ใบนำส่งเงินที่ 68/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (1,920.00)
ใบนำส่งเงินที่ 69/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (1,920.00)
ใบนำส่งเงินที่ 70/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (2,112.00)
ใบนำส่งเงินที่ 75/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (1,056.00)
ใบนำส่งเงินที่ 77/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (864.00)
ใบนำส่งเงินที่ 78/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (1,056.00)
ใบนำส่งเงินที่ 83/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (1,920.00)
ใบนำส่งเงินที่ 84/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (1,920.00)
ใบนำส่งเงินที่ 85/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (2,112.00)
ใบนำส่งเงินที่ 95/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (960.00)
ใบนำส่งเงินที่ 96/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (960.00)
ใบนำส่งเงินที่ 97/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (960.00)
ใบนำส่งเงินที่ 101/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (960.00)
ใบนำส่งเงินที่ 102/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (960.00)
ใบนำส่งเงินที่ 103/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (1,056.00)
ใบนำส่งเงินที่ 107/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (960.00)
ใบนำส่งเงินที่ 108/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (960.00)
ใบนำส่งเงินที่ 109/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (1,056.00)
ใบนำส่งเงินที่ 113/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (960.00)
ใบนำส่งเงินที่ 114/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (960.00)
ใบนำส่งเงินที่ 115/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( เบิกเกิน )         (1,056.00)
ใบนำส่งเงินที่ 87/60 ค่าตอบแทนพิเศษพลทหารฯ 2500 ( รดผ. )         (2,500.00)
ใบนำส่งเงินที่ 57/60 ค่าตอบแทนพิเศษพลทหารฯ 2500 ( เบิกเกิน )         (2,500.00)
ใบนำส่งเงินที่ 66/60 ค่าตอบแทนพิเศษพลทหารฯ 2500 ( เบิกเกิน )         (12,500.00)
ใบนำส่งเงินที่ 72/60 ค่าตอบแทนพิเศษพลทหารฯ 2500 ( เบิกเกิน )         (5,000.00)
ใบนำส่งเงินที่ 82/60 ค่าตอบแทนพิเศษพลทหารฯ 2500 ( เบิกเกิน )         (5,000.00)
ใบนำส่งเงินที่ 93/60 ค่าตอบแทนพิเศษพลทหารฯ 2500 ( เบิกเกิน )         (2,500.00)
ใบนำส่งเงินที่ 99/60 ค่าตอบแทนพิเศษพลทหารฯ 2500 ( เบิกเกิน )         (2,500.00)
ใบนำส่งเงินที่ 106/60 ค่าตอบแทนพิเศษพลทหารฯ 2500 ( เบิกเกิน )         (2,500.00)
ใบนำส่งเงินที่ 111/60 ค่าตอบแทนพิเศษพลทหารฯ 2500 ( เบิกเกิน )         (2,500.00)
ใบนำส่งเงินที่ 88/60 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ ( รดผ. )         (2,250.00)
ใบนำส่งเงินที่ 56/60 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (3,450.00)
ใบนำส่งเงินที่ 65/60 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (12,680.00)
ใบนำส่งเงินที่ 71/60 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (4,808.00)
ใบนำส่งเงินที่ 73/60 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (931.00)
ใบนำส่งเงินที่ 79/60 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (1,389.67)
ใบนำส่งเงินที่ 81/60 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (5,284.00)
ใบนำส่งเงินที่ 92/60 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (2,250.00)
ใบนำส่งเงินที่ 98/60 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (2,154.00)
ใบนำส่งเงินที่ 105/60 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (2,154.00)
ใบนำส่งเงินที่ 112/60 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (2,154.00)
ใบนำส่งเงินที่ 104/60 เงินเดือนพลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (4,870.00)
ใบนำส่งเงินที่ 55/60 เงินเดือนพลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (3,670.00)
ใบนำส่งเงินที่ 61/60 เงินเดือนพลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (22,440.00)
ใบนำส่งเงินที่ 67/60 เงินเดือนพลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (9,240.00)
ใบนำส่งเงินที่ 74/60 เงินเดือนพลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (1,561.00)
ใบนำส่งเงินที่ 76/60 เงินเดือนพลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (3,141.93)
ใบนำส่งเงินที่ 80/60 เงินเดือนพลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (8,800.00)
ใบนำส่งเงินที่ 86/60 เงินเดือนพลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (4,870.00)
ใบนำส่งเงินที่ 94/60 เงินเดือนพลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (4,870.00)
ใบนำส่งเงินที่ 100/60 เงินเดือนพลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (4,870.00)
ใบนำส่งเงินที่ 110/60 เงินเดือนพลทหารฯ ( เบิกเกิน )         (4,870.00)
             
  รวมทั้งสิ้น 199,670.40   0.00   199,670.40
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         578,917.01
ใบนำส่งเงินที่ 39/60 เงิน พ.ช.ค.นายสิบ         (3,195.00)
             
  รวมทั้งสิ้น 575,722.01   0.00   575,722.01
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         576,112.76
             
  รวมทั้งสิ้น 576,112.76   0.00   576,112.76
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         672,410.91
             
             
  รวมทั้งสิ้น 672,410.91   0.00   672,410.91
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         812,727.00
ฎีกาที่ 183/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     10,200.00    
ฎีกาที่ 181/60 ค่ารักษาพยาบาล     8,950.00    
ฎีกาที่ 155/60 จัดซื้อเครื่องช่วยฝึก     4,100.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 835,977.00   23,250.00   812,727.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         424,018.29
             
             
  รวมทั้งสิ้น 424,018.29   0.00   424,018.29
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         749,232.08
ฎีกาที่ 136/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     8,700.00    
ฎีกาที่ 135/60 ค่ารักษาพยาบาล     13,293.00    
ใบนำส่งเงินที่ 71/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     (2,720.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 72/60 เงินค่าเสี่ยงภัย พลทหาร ฯ     (2,500.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 766,005.08   16,773.00   749,232.08
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         545,483.92
             
  รวมทั้งสิ้น 545,483.92   0.00   545,483.92
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         879,135.61
ฎีกาที่ 119/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,000.00    
ฎีกาที่ 120/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,900.00    
ฎีกาที่ 121/60 ค่ารักษาพยาบาล     853.00    
ฎีกาที่ 118/60 ค่ารักษาพยาบาล     780.00    
ใบนำส่งเงินที่ 62/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ     (960.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 883,708.61   4,573.00   879,135.61
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ทน.4          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         289,516.45
ใบนำส่งเงินที่ 37/60 เงิน พ.ส.ร.นายทหาร ฯ ( พ.ต.สุบิน ฯ)         (150.00)
ฎีกาที่ 121/60 ค่าพาหนะทหารปลด     2,210.00    
             
             
  รวมทั้งสิ้น 291,576.45   2,210.00   289,366.45
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         426,353.02
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         38,476.94
ฎีกาที่ 144/60 ค่าตอบแทนพิเศษพลทหารฯ     132,500.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 597,329.96   132,500.00   464,829.96
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.41          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,051,857.00
ใบนำส่งเงินที่ 47/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.         (94,870.00)
ใบนำส่งเงินที่ 43/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.         (37,317.42)
ใบนำส่งเงินที่ 45/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.         (6,050.00)
ใบนำส่งเงินที่ 48/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.         (39,250.00)
ใบนำส่งเงินที่ 46/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.         (3,950.00)
ใบนำส่งเงินที่ 44/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.         (16,654.19)
             
  รวมทั้งสิ้น 853,765.39   0.00   853,765.39
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.43          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,522,241.90
ฎีกาที่ 117/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     240,000.00    
ฎีกาที่ 106/60 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ.     81,870.00    
ฎีกาที่ 109/60 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ.     171,300.00    
ฎีกาที่ 110/60 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ.     25,954.00    
ฎีกาที่ 111/60 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ.     114,375.00    
ฎีกาที่ 112/60 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ.     14,710.00    
ฎีกาที่ 115/60 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ.     4,800.00    
ฎีกาที่ 116/60 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ.     8,700.00    
ฎีกาที่ 113/60 ค่าเล่าเรียนบุตร      4,160.00    
ใบนำส่งเงินที่ 37/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     (29,666.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 36/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     (15,641.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 2,142,803.90   620,562.00   1,522,241.90
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.44          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         466,810.00
ใบนำส่งเงินที่ 39/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.         (110,242.25)
ใบนำส่งเงินที่ 41/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.         (412.90)
ใบนำส่งเงินที่ 40/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.         (43,234.83)
ใบนำส่งเงินที่ 42/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.         (296.77)
             
  รวมทั้งสิ้น 312,623.25   0.00   312,623.25
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.46          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย     0.00   1,288,026.94
ใบนำส่งเงินที่ 39/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.         (2,694.19)
ใบนำส่งเงินที่ 41/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.         (3,395.00)
ใบนำส่งเงินที่ 42/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.         (1,604.99)
ใบนำส่งเงินที่ 40/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.         (2,467.09)
             
  รวมทั้งสิ้น 1,277,865.67   0.00   1,277,865.67
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *            


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170