จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการงวด 25 พ.ค.60

อ่าน 213
งวด  25 พ.ค.2560              
  หน่วย พล.ร.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 430/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 พ.ค.60     245,760.00    
ฎีกาที่ 421/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     883,510.00    
ฎีกาที่ 426/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     914,634.00    
ฎีกาที่ 432/60 ค่าตอบแทนรถ ปจต.     108,000.00    
ฎีกาที่ 425/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     582,500.00    
ฎีกาที่ 422/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     139,500.00    
ฎีกาที่ 423/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     2,500.00    
ฎีกาที่ 424/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     3,000.00    
ฎีกาที่ 434/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     465,000.00    
ฎีกาที่ 392/60 ค่ารักษาพยาบาล     39,708.00    
ฎีกาที่ 433/60 ค่ารักษาพยาบาล     11,709.00    
ฎีกาที่ 399/60 เบี้ยเลี้ยง จนท.โครงการ ฯ     223,200.00    
ฎีกาที่ 400/60 เบี้ยเลี้ยง จนท.โครงการ ฯ     20,160.00    
ฎีกาที่ 419/60 เบี้ยเลี้ยง จนท.โครงการ ฯ     230,640.00    
ฎีกาที่ 420/60 เบี้ยเลี้ยง จนท.โครงการ ฯ     20,832.00    
ฎีกาที่ 428/60 เบี้ยเลี้ยง จนท.โครงการ ฯ     30,480.00    
ฎีกาที่ 427/60 เบี้ยเลี้ยง จนท.โครงการ ฯ     16,960.00    
ฎีกาที่ 401/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     3,348.00    
ฎีกาที่ 402/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     540.00    
ฎีกาที่ 403/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     3,348.00    
ฎีกาที่ 397/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     1,875.00    
ฎีกาที่ 396/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     30,000.00    
ใบนำส่งเงินที่ 23/60 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ     (1,298.32)    
ใบนำส่งเงินที่ 24/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ     (1,152.00)    
ใบฝากเงินที่ 08/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (25,600.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 3,949,153.68   3,949,153.68   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ช.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 207/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 พ.ค.60     164,160.00    
ฎีกาที่ 214/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 พ.ค.60     65,280.00    
ฎีกาที่ 203/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     731,520.00    
ฎีกาที่ 211/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     110,840.00    
ฎีกาที่ 204/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     472,694.00    
ฎีกาที่ 213/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     366,792.00    
ฎีกาที่ 205/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     392,500.00    
ฎีกาที่ 212/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     170,000.00    
ฎีกาที่ 199/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     622,500.00    
ฎีกาที่ 200/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     10,500.00    
ฎีกาที่ 201/60 ค่ารักษาพยาบาล     18,048.00    
ใบฝากเงินที่ 9/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (16,010.00)    
ใบฝากเงินที่ 10/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (1,360.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 17/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         4,025.00
             
  รวมทั้งสิ้น 3,111,489.00   3,107,464.00   4,025.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ส.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 161/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 พ.ค.60     111,360.00    
ฎีกาที่ 167/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     372,570.00    
ฎีกาที่ 168/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     442,214.00    
ฎีกาที่ 159/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     290,000.00    
ฎีกาที่ 158/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     267,000.00    
ฎีกาที่ 157/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     28,500.00    
ฎีกาที่ 173/60 ค่ารักษาพยาบาล     15,458.00    
ฎีกาที่ 171/60 ค่ารักษาพยาบาล     10,900.00    
ฎีกาที่ 172/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,420.00    
ฎีกาที่ 154/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,100.00    
ฎีกาที่ 174/60 ค่ารักษาพยาบาล     11,350.00    
ฎีกาที่ 175/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     1,450.00    
ฎีกาที่ 164/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     9,360.00    
ฎีกาที่ 163/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     5,472.00    
ฎีกาที่ 165/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     45,000.00    
ใบฝากเงินที่ 8/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (7,485.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 1,609,669.00   1,609,669.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ม.พัน.31          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 121/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 พ.ค.60     302,400.00    
ฎีกาที่ 117/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,076,560.00    
ฎีกาที่ 118/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,136,000.00    
ฎีกาที่ 111/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,147.00    
ฎีกาที่ 119/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     395,000.00    
ฎีกาที่ 123/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     345,000.00    
ใบฝากเงินที่ 26/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (23,400.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 3,232,707.00   3,232,707.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 150/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 พ.ค.60     133,440.00    
ฎีกาที่ 147/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     494,260.00    
ฎีกาที่ 148/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     482,076.00    
ฎีกาที่ 152/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     300,000.00    
ฎีกาที่ 153/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     201,000.00    
ฎีกาที่ 124/60 ค่ารักษาพยาบาล     20,100.00    
ฎีกาที่ 154/60 ค่ารักษาพยาบาล     7,220.00    
ใบฝากเงินที่ 9/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (11,490.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 1,626,606.00   1,626,606.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 173/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 พ.ค.60     367,680.00    
ฎีกาที่ 169/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,345,050.00    
ฎีกาที่ 170/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,345,142.00    
ฎีกาที่ 179/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงาน ฯ     186,000.00    
ฎีกาที่ 180/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงาน ฯ     18,600.00    
ฎีกาที่ 181/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงาน ฯ     23,250.00    
ฎีกาที่ 182/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติงาน ฯ     23,250.00    
ฎีกาที่ 177/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     7,700.00    
ฎีกาที่ 171/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     642,500.00    
ฎีกาที่ 176/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     135,000.00    
ฎีกาที่ 175/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     304,500.00    
ใบฝากเงินที่ 11/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (28,095.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 4,370,577.00   4,370,577.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 223/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 พ.ค.60     347,520.00    
ฎีกาที่ 210/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 15-20เม.ย.60     960.00    
ฎีกาที่ 211/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30เม.ย.60     1,920.00    
ฎีกาที่ 218/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,287,510.00    
ฎีกาที่ 219/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,255,178.00    
ฎีกาที่ 208/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     2,840.00    
ฎีกาที่ 220/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     510,000.00    
ฎีกาที่ 221/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     5,000.00    
ฎีกาที่ 209/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     2,500.00    
ฎีกาที่ 215/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     27,000.00    
ฎีกาที่ 216/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     267,000.00    
ฎีกาที่ 203/60 ค่ารักษาพยาบาล     5,290.00    
ฎีกาที่ 217/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,880.00    
ฎีกาที่ 201/60 เบี้ยเลี้ยง จนท.โครงการ ฯ     81,840.00    
ฎีกาที่ 202/60 เบี้ยเลี้ยง จนท.โครงการ ฯ     11,160.00    
ใบฝากเงินที่ 13/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (27,805.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 3,781,793.00   3,781,793.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 224/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 พ.ค.60     329,280.00    
ฎีกาที่ 230/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 24-30เม.ย.60     1,344.00    
ฎีกาที่ 221/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,205,680.00    
ฎีกาที่ 228/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     2,104.67    
ฎีกาที่ 222/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,203,552.00    
ฎีกาที่ 229/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,218.00    
ฎีกาที่ 232/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     260.00    
ฎีกาที่ 226/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     540,000.00    
ฎีกาที่ 231/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     12,500.00    
ฎีกาที่ 227/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     276,000.00    
ใบฝากเงินที่ 12/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (47,900.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 120/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     (6,000.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 16/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         12,000.00
ใบนำส่งเงินที่ 124/60 ค่าเสี่ยงภัยพลทหาร ฯ     (2,500.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 128/60 ค่าเสี่ยงภัยพลทหาร ฯ     (17,500.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 125/60 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ     (2,864.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 126/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     (4,160.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 123/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ     (1,056.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 122/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ     (960.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 121/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ     (960.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 3,500,038.67   3,488,038.67   12,000.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 175/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 พ.ค.60     136,320.00    
ฎีกาที่ 169/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     500,190.00    
ฎีกาที่ 170/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     497,218.00    
ฎีกาที่ 168/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,830.00    
ฎีกาที่ 181/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,040.00    
ฎีกาที่ 179/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     27,840.00    
ฎีกาที่ 180/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     21,720.00    
ฎีกาที่ 171/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     220,000.00    
ฎีกาที่ 173/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     9,000.00    
ฎีกาที่ 172/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     192,000.00    
ใบฝากเงินที่ 9/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (10,470.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 40/60 ค่ำตอบแทนพิเศษ 1000     (2,000.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 38/60 เงินเดือนนายสิบ ฯ     (20,961.70)    
             
  รวมทั้งสิ้น 1,575,726.30   1,575,726.30   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 118/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 พ.ค.60     366,720.00    
ฎีกาที่ 120/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,355,080.00    
ฎีกาที่ 121/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,314,040.00    
ฎีกาที่ 130/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     20,700.00    
ฎีกาที่ 129/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     28,000.00    
ฎีกาที่ 131/60 ค่ารักษาพยาบาล     40,434.00    
ฎีกาที่ 107/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     35,920.00    
ฎีกาที่ 108/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     15,120.00    
ฎีกาที่ 124/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     3,600.00    
ฎีกาที่ 125/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     4,800.00    
ฎีกาที่ 126/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     39,360.00    
ฎีกาที่ 122/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     625,000.00    
ฎีกาที่ 132/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     25,000.00    
ฎีกาที่ 123/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     277,500.00    
ใบฝากเงินที่ 9/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (28,315.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 4,122,959.00   4,122,959.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 122/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 พ.ค.60     352,320.00    
ฎีกาที่ 132/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,276,390.00    
ฎีกาที่ 120/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,301,418.00    
ฎีกาที่ 124/60 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ ฯ     2,000.00    
ฎีกาที่ 125/60 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ ฯ     2,000.00    
ฎีกาที่ 133/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     1,500.00    
ฎีกาที่ 119/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     582,500.00    
ฎีกาที่ 118/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     283,500.00    
ฎีกาที่ 117/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     36,000.00    
ใบฝากเงินที่ 10/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (26,255.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 3,811,373.00   3,811,373.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 194/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 พ.ค.60     366,720.00    
ฎีกาที่ 197/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,383,940.00    
ฎีกาที่ 198/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,299,228.00    
ฎีกาที่ 196/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     542,500.00    
ฎีกาที่ 200/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     9,000.00    
ฎีกาที่ 199/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     295,500.00    
ฎีกาที่ 201/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     42,000.00    
ใบฝากเงินที่ 11/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (31,155.00)    
ใบฝากเงินที่    /60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (705.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 56/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     (4,870.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 55/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         320.00
ใบนำส่งเงินที่ 55/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก (กำไรค่าข้าวฝาก)         (320.00)
ใบถอนเงินฝากที่ 9/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         30,330.00
ใบถอนเงินฝากที่ 13/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         1,365.00
ใบนำส่งเงินที่ 55/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก (กำไรค่าข้าวฝาก)         (30,330.00)
             
ใบถอนเงินฝากที่ 8/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก          
             
  รวมทั้งสิ้น 3,903,523.00   3,902,158.00   1,365.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 148/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 พ.ค.60     121,920.00    
ฎีกาที่ 150/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     445,850.00    
ฎีกาที่ 146/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     448,352.00    
ฎีกาที่ 145/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     272,500.00    
ฎีกาที่ 143/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     36,000.00    
ฎีกาที่ 144/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     165,000.00    
ฎีกาที่ 134/60 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ     4,420.00    
ฎีกาที่ 154/60 ค่ารักษาพยาบาล     11,187.00    
ฎีกาที่ 153/60 ค่ารักษาพยาบาล     14,310.00    
ฎีกาที่ 155/60 ค่ารักษาพยาบาล     11,970.00    
ฎีกาที่ 156/60 ค่ารักษาพยาบาล     14,191.00    
ฎีกาที่ 141/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     8,625.00    
ฎีกาที่ 142/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     8,625.00    
ใบฝากเงินที่ 15/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (9,185.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 1,553,765.00   1,553,765.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 143/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 พ.ค.60     356,160.00    
ฎีกาที่ 148/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 25-30เม.ย.60     576.00    
ฎีกาที่ 139/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,341,340.00    
ฎีกาที่ 145/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     974.00    
ฎีกาที่ 140/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,257,540.00    
ฎีกาที่ 146/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     450.00    
ฎีกาที่ 141/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     590,000.00    
ฎีกาที่ 147/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     500.00    
ฎีกาที่ 152/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     90,000.00    
ฎีกาที่ 151/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     300,000.00    
ใบนำส่งเงินที่ 89/60 ค่าเสี่ยงภัยพลทหารฯ     (2,053.57)    
ใบนำส่งเงินที่ 106/60 ค่าเสี่ยงภัยพลทหารฯ     (2,500.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 107/60 ค่ารักษาพยาบาลนำส่ง     (500.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 90/60 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ     (2,833.93)    
ใบฝากเงินที่ 11/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (2,200.00)    
ใบฝากเงินที่ 12/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (27,885.00)    
ฎีกาที่ 117/60 จ้างจัดเลี้ยงอาหารพิเศษ ฯ (เงินกำไร ฯ)         21,685.00
             
  รวมทั้งสิ้น 3,921,252.50   3,899,567.50   21,685.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 145/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 พ.ค.60     344,640.00    
ฎีกาที่ 149/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,254,340.00    
ฎีกาที่ 147/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,267,276.00    
ฎีกาที่ 148/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     545,000.00    
ฎีกาที่ 142/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     18,000.00    
ฎีกาที่ 143/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     313,500.00    
ใบฝากเงินที่ 11/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (30,450.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 3,712,306.00   3,712,306.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 136/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 พ.ค.60     347,424.00    
ฎีกาที่ 140/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,314,340.00    
ฎีกาที่ 138/60 ค่าครองชีพพลทหาร ฯ     1,270,492.00    
ฎีกาที่ 139/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     585,000.00    
ฎีกาที่ 145/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     312,000.00    
ฎีกาที่ 143/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,400.00    
ฎีกาที่ 144/60 ค่ารักษาพยาบาล     6,341.50    
ฎีกาที่ 132/60 ค่ารักษาพยาบาล     6,850.00    
ฎีกาที่ 134/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,180.00    
ฎีกาที่ 141/60 ค่าโทรศัพท์     6,369.75    
ใบนำส่งเงินที่ 72/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ     (288.00)    
ใบฝากเงินที่ 10/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (27,420.00)    
ใบถอนเงินฝากที่ 8/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก (หนีเกิน 2 ปี)         6,015.00
ใบนำส่งเงินที่ 79/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก (หนีเกิน 2 ปี)         (6,015.00)
ใบถอนเงินฝากที่ 9/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก (ท.ขาดหนีฯ)         12,190.00
ใบฝากเงินที่ 11/60 ค่าข้างฝาก (ท.ขาดหนีฯ)         (12,190.00)
             
  รวมทั้งสิ้น 3,825,689.25   3,825,689.25   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ทน.4          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 133/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 พ.ค.60     52,800.00    
ฎีกาที่ 134/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 พ.ค.60     52,800.00    
ฎีกาที่ 128/60 ค่าตอบแทนรถ ปจต.     104,600.00    
ฎีกาที่ 136/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     181,040.00    
ฎีกาที่ 138/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     205,280.00    
ฎีกาที่ 137/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     52,500.00    
ฎีกาที่ 132/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     2,500.00    
ฎีกาที่ 131/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     111,000.00    
ฎีกาที่ 129/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     23,400.00    
ใบฝากเงินที่ 9/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (3,950.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 781,970.00   781,970.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 184/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 พ.ค.60     46,080.00    
ฎีกาที่ 183/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     176,130.00    
ฎีกาที่ 175/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ     182,094.00    
ฎีกาที่ 139/60 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ     1,200.00    
ฎีกาที่ 178/60 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ     145,620.00    
ฎีกาที่ 179/60 ค่าครองชีพพนักงานราชการ     13,445.00    
ฎีกาที่ 180/60 เงินประกันสังคม     7,953.00    
ฎีกาที่ 185/60 เงิน พ.ต.ส.     42,500.00    
ฎีกาที่ 186/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     56,000.00    
ฎีกาที่ 187/60 เงิน พ.ต.ส.     21,000.00    
ฎีกาที่ 188/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     13,000.00    
ฎีกาที่ 189/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     4,000.00    
ฎีกาที่ 172/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     8,500.00    
ฎีกาที่ 173/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     8,500.00    
ฎีกาที่ 176/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 2500     127,500.00    
ฎีกาที่ 182/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     109,500.00    
ฎีกาที่ 181/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     30,000.00    
ฎีกาที่ 174/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     1,500.00    
ฎีกาที่ 170/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     1,500.00    
ใบฝากเงินที่ 09/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.60     (4,060.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 991,962.00   991,962.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.41          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 123/60 ค่าเช่าบ้าน     31,200.00    
ฎีกาที่ 115/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     8,739,780.00    
ฎีกาที่ 116/60 พ.ช.ค. อส.ทพ.     3,750,280.00    
ฎีกาที่ 122/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     240,000.00    
ฎีกาที่ 121/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     297,000.00    
ฎีกาที่ 120/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     54,000.00    
ใบนำส่งเงินที่ 49/60 ค่าเช่าบ้าน     (1,500.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 50/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     (18,000.00)    
ใบนำส่งเงินที่ 54/60 เงินฌาปนกิจ ทบ.     (179,940.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 12,912,820.00   12,912,820.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.43          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 133/60 ค่าเช่าบ้าน     32,250.00    
ฎีกาที่ 135/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     9,207,000.00    
ฎีกาที่ 136/60 พ.ช.ค. อส.ทพ.     3,626,900.00    
ฎีกาที่ 139/60 เงินรางวัลในการสู้รบ ฯ     772,800.00    
ฎีกาที่ 140/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     240,000.00    
ฎีกาที่ 138/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     291,000.00    
ฎีกาที่ 137/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     64,500.00    
ฎีกาที่ 127/60 ค่ารักษาพยาบาล     15,600.00    
ฎีกาที่ 128/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,905.00    
ฎีกาที่ 129/60 ค่ารักษาพยาบาล     4,030.00    
ฎีกาที่ 141/60 ค่ารักษาพยาบาล     22,239.00    
ฎีกาที่ 130/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     32,800.00    
ฎีกาที่ 131/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     86,475.00    
ฎีกาที่ 132/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     27,130.00    
ฎีกาที่ 134/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     26,900.00    
ฎีกาที่ 143/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,400.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 14,454,929.00   14,454,929.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.44          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 139/60 ค่าเช่าบ้าน     1,950.00    
ฎีกาที่ 140/60 ค่าเช่าบ้าน     86,300.00    
ฎีกาที่ 108/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,072.00    
ฎีกาที่ 121/60 ค่ารักษาพยาบาล     21,030.00    
ฎีกาที่ 122/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,163.00    
ฎีกาที่ 132/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     7,747,580.00    
ฎีกาที่ 133/60 พ.ช.ค. อส.ทพ.     4,288,490.00    
ฎีกาที่ 136/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     172,500.00    
ฎีกาที่ 135/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     256,500.00    
ฎีกาที่ 134/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     54,000.00    
ฎีกาที่ 123/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     13,674.00    
ใบนำส่งเงินที่ 46/60 ค่าตอบแทนพิเศษ     (919.35)    
ใบนำส่งเงินที่ 44/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     (9,268.31)    
ใบนำส่งเงินที่ 45/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     (6,064.97)    
ใบนำส่งเงินที่ 43/60 ค่าเช่าบ้าน     (2,400.00)    
ใบนำส่งเงินที่   /60 เงินฌาปนกิจ ทบ.     (13,600.00)    
             
  รวมทั้งสิ้น 12,612,006.37   12,612,006.37   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.46          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 118/60 ค่าเช่าบ้าน     65,450.00    
ฎีกาที่ 104/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,087.00    
ฎีกาที่ 105/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,740.00    
ฎีกาที่ 116/60 ค่าตอบแทน อส.ทพ.     7,787,700.00    
ฎีกาที่ 117/60 พ.ช.ค. อส.ทพ.     4,273,865.00    
ฎีกาที่ 115/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     240,000.00    
ฎีกาที่ 114/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     282,000.00    
ฎีกาที่ 113/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1500     51,000.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 12,706,842.00   12,706,842.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170