จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการงวด หนี้สิน พ.ค.60

อ่าน 169
งวดหนี้สิน  พ.ค.2560            
  หน่วย พล.ร.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,290,492.86
ฎีกาที่ 378/60 ค่าวัสดุ     4,500.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 1,294,992.86   4,500.00   1,290,492.86
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ช.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,699,933.86
ใบถอนเงินฝากที่ 18/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก ฯ         350.00
ฎีกาที่ 217/60 เงินทดแทนและช่วยเหลือ ฯ     29,982.00    
ฎีกาที่ 218/60 เงินทดแทนและช่วยเหลือ ฯ     20,000.00    
ฎีกาที่ 219/60 เงินทดแทนและช่วยเหลือ ฯ     285,000.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 2,035,265.86   334,982.00   1,700,283.86
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ส.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         918,814.91
ใบนำส่งเงินที่ 56/60 เงินเดือนนายสิบ ฯ ส.ต.นันทวัต  ทองสี         (190.00)
             
  รวมทั้งสิ้น 918,624.91   0.00   918,624.91
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ม.พัน.31          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         369,614.00
             
  รวมทั้งสิ้น 369,614.00   0.00   369,614.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         200,910.00
             
  รวมทั้งสิ้น 200,910.00   0.00   200,910.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         418,430.04
             
  รวมทั้งสิ้น 418,430.04   0.00   418,430.04
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         295,930.00
ฎีกาที่ 207/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     4,280.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 300,210.00   4,280.00   295,930.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         373,426.00
             
  รวมทั้งสิ้น 373,426.00   0.00   373,426.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         578,282.02
             
  รวมทั้งสิ้น 578,282.02   0.00   578,282.02
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         572,517.30
             
  รวมทั้งสิ้น 572,517.30   0.00   572,517.30
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         670,823.08
ฎีกาที่ 134/60 จ้างจัดเลี้ยงอาหารพิเศษ (เงินกำไรฯ)         80,585.00
             
  รวมทั้งสิ้น 751,408.08   0.00   751,408.08
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         595,273.00
             
  รวมทั้งสิ้น 595,273.00   0.00   595,273.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         418,141.86
             
  รวมทั้งสิ้น 418,141.86   0.00   418,141.86
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         757,101.87
ฎีกาที่ 154/60 เงินทดแทนและช่วยเหลือ ฯ     11,582.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 768,683.87   11,582.00   757,101.87
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         519,741.06
             
  รวมทั้งสิ้น 519,741.06   0.00   519,741.06
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         937,487.99
             
  รวมทั้งสิ้น 937,487.99   0.00   937,487.99
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ทน.4          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         314,466.95
ใบนำส่งเงินที่ 41/60 ค่าตอบแทนพิเศษ ฯ         (6,783.00)
             
  รวมทั้งสิ้น 307,683.95   0.00   307,683.95
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         422,075.09
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         39,041.08
             
  รวมทั้งสิ้น 461,116.17   0.00   461,116.17
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.41          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         989,278.00
             
  รวมทั้งสิ้น 989,278.00   0.00   989,278.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.43          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,890,218.90
             
  รวมทั้งสิ้น 1,890,218.90   0.00   1,890,218.90
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.44          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         426,110.00
             
  รวมทั้งสิ้น 426,110.00   0.00   426,110.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.46          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,297,293.15
             
  รวมทั้งสิ้น 1,297,293.15   0.00   1,297,293.15
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170