จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการงวด 5 ก.ค.2560

อ่าน 122
งวด  5 ก.ค.2560          
  หน่วย พล.ร.15      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 459/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.60     246,720.00
ฎีกาที่ 514/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     25,692.00
ฎีกาที่ 515/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     6,214.75
ฎีกาที่ 516/60 ค่ารักษาพยาบาล     20,814.00
         
  รวมทั้งสิ้น 299,440.75   299,440.75
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ช.พัน.15      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 232/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.60     229,440.00
ฎีกาที่ 240/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     5,484.75
ฎีกาที่ 246/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     18,000.00
ฎีกาที่ 247/60 ค่ารักษาพยาบาล     6,079.00
         
  รวมทั้งสิ้น 259,003.75   259,003.75
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ส.พัน.15      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 181/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.60     111,360.00
ฎีกาที่ 201/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     7,461.00
ฎีกาที่ 202/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,671.75
ฎีกาที่ 197/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,590.00
ฎีกาที่ 198/60 ค่ารักษาพยาบาล     930.00
ฎีกาที่ 199/60 ค่ารักษาพยาบาล     9,950.00
ฎีกาที่ 200/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,215.00
         
  รวมทั้งสิ้น 135,177.75   135,177.75
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ม.พัน.31      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 131/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.60     302,400.00
ฎีกาที่ 125/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     8,850.00
ฎีกาที่ 137/60 ค่ารักษาพยาบาล     21,570.00
ฎีกาที่ 138/60 ค่ารักษาพยาบาล     17,520.00
         
  รวมทั้งสิ้น 350,340.00   350,340.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.151      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 176/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.60     133,440.00
         
  รวมทั้งสิ้น 133,440.00   133,440.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.151 พัน.1      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 191/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.60     367,680.00
         
  รวมทั้งสิ้น 367,680.00   367,680.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.151 พัน.2      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 237/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.60     346,560.00
ฎีกาที่ 249/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     6,500.00
         
  รวมทั้งสิ้น 353,060.00   353,060.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.151 พัน.3      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 263/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.60     330,240.00
         
  รวมทั้งสิ้น 330,240.00   330,240.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.152      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 210/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.60     136,320.00
ฎีกาที่ 212/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     7,100.00
         
  รวมทั้งสิ้น 143,420.00   143,420.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.152 พัน.1      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 151/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.60     363,840.00
         
  รวมทั้งสิ้น 363,840.00   363,840.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.152 พัน.2      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 140/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.60     352,320.00
ฎีกาที่ 156/60 ค่ารักษาพยาบาล     6,080.00
ฎีกาที่ 157/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,410.00
ฎีกาที่ 158/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,410.00
ฎีกาที่ 159/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,410.00
ฎีกาที่ 160/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,410.00
         
  รวมทั้งสิ้น 372,040.00   372,040.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.152 พัน.3      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 212/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.60     366,720.00
         
  รวมทั้งสิ้น 366,720.00   366,720.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.153      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 176/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.60     121,920.00
ฎีกาที่ 179/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     2,400.00
ฎีกาที่ 187/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,953.25
         
  รวมทั้งสิ้น 128,273.25   128,273.25
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.153 พัน.1      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 163/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.60     355,200.00
         
  รวมทั้งสิ้น 355,200.00   355,200.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.153 พัน.2      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 162/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.60     344,640.00
ฎีกาที่ 166/60 ค่ารักษาพยาบาล     28,444.00
         
  รวมทั้งสิ้น 373,084.00   373,084.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.153 พัน.3      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 158/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.60     350,400.00
ฎีกาที่ 170/60 ค่ารักษาพยาบาล     4,915.00
ฎีกาที่ 164/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     18,639.00
         
  รวมทั้งสิ้น 373,954.00   373,954.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ทน.4      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 143/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.60     52,800.00
ฎีกาที่ 172/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     21,000.00
         
  รวมทั้งสิ้น 73,800.00   73,800.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 214/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.60     44,928.00
         
  รวมทั้งสิ้น 44,928.00   44,928.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170