จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการงวด 17 ก.ค.60 (เพื่อตรวจสอบ )

อ่าน 89
งวด  17 ก.ค.2560          
  หน่วย พล.ร.15      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 533/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.60     138,240.00
         
  รวมทั้งสิ้น 138,240.00   138,240.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ช.พัน.15      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 260/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.60     221,952.00
ฎีกาที่ 243/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     32,760.00
ฎีกาที่ 244/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     33,852.00
ฎีกาที่ 245/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     32,760.00
ฎีกาที่ 256/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     52,480.00
ฎีกาที่ 254/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     8,640.00
ฎีกาที่ 255/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     5,400.00
         
  รวมทั้งสิ้น 387,844.00   387,844.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ส.พัน.15      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 211/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.60     108,000.00
         
  รวมทั้งสิ้น 108,000.00   108,000.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ม.พัน.31      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 148/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.60     302,400.00
ฎีกาที่ 140/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     7,200.00
ฎีกาที่ 141/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     4,944.00
ฎีกาที่ 143/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     1,200.00
ฎีกาที่ 144/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     28,080.00
         
  รวมทั้งสิ้น 343,824.00   343,824.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.151      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 191/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.60     129,696.00
ฎีกาที่ 186/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     91,920.00
ฎีกาที่ 187/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     3,744.00
         
  รวมทั้งสิ้น 225,360.00   225,360.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.151 พัน.1      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 223/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.60     367,680.00
         
  รวมทั้งสิ้น 367,680.00   367,680.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.151 พัน.2      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 254/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.60     346,560.00
ฎีกาที่ 271/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     1,200.00
ฎีกาที่ 272/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     28,080.00
ฎีกาที่ 273/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     3,840.00
         
  รวมทั้งสิ้น 379,680.00   379,680.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.151 พัน.3      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 282/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.60     330,240.00
ฎีกาที่ 264/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     6,416.00
ฎีกาที่ 265/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     8,640.00
         
  รวมทั้งสิ้น 345,296.00   345,296.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.152      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 219/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.60     136,320.00
         
  รวมทั้งสิ้น 136,320.00   136,320.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.152 พัน.1      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 161/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.60     363,840.00
         
  รวมทั้งสิ้น 363,840.00   363,840.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.152 พัน.2      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 153/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.60     352,320.00
ฎีกาที่ 163/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     28,800.00
ฎีกาที่ 164/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     1,200.00
         
  รวมทั้งสิ้น 382,320.00   382,320.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.152 พัน.3      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 271/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.60     366,720.00
ฎีกาที่ 254/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     15,000.00
ฎีกาที่ 255/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     30,504.00
ฎีกาที่ 256/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     30,504.00
ฎีกาที่ 257/60 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่เวร ฯ     29,520.00
         
  รวมทั้งสิ้น 472,248.00   472,248.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.153      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 200/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.60     121,920.00
ฎีกาที่ 185/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     7,000.00
         
  รวมทั้งสิ้น 128,920.00   128,920.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.153 พัน.1      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 188/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.60     353,280.00
         
  รวมทั้งสิ้น 353,280.00   353,280.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.153 พัน.2      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 172/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.60     336,960.00
ฎีกาที่ 166/60 ค่ารักษาพยาบาล      
         
  รวมทั้งสิ้น 336,960.00   336,960.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.153 พัน.3      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 183/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.60     343,488.00
ฎีกาที่ 169/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     6,600.00
ฎีกาที่ 166/60 เบี้ยเลี้ยงในการสับเปลี่ยนกำลัง ฯ     40,320.00
         
  รวมทั้งสิ้น 390,408.00   390,408.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ทน.4      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 116/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.60     52,800.00
ฎีกาที่ 170/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     45,816.00
         
  รวมทั้งสิ้น 98,616.00   98,616.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 223/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.60     44,928.00
         
  รวมทั้งสิ้น 44,928.00   44,928.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  กรม ทพ.41      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 151/60 เงินช่วยเหลือกรณีลาออกของ อส.ทพ.     20,582.00
         
  รวมทั้งสิ้น 20,582.00   20,582.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  กรม ทพ.43      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่  ******      
         
  รวมทั้งสิ้น 0.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  กรม ทพ.44      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 164/60 เงินรางวัลสำหรับการสู้รบ อส.ทพ.     738,000.00
ฎีกาที่ 155/60 เงินช่วยเหลือพิเศษ อส.ทพ. ฯ     518,843.00
ฎีกาที่ 168/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     15,000.00
         
  รวมทั้งสิ้น 1,271,843.00   1,271,843.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  กรม ทพ.46      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 161/60 เงินทดแทนและเงินช่วยเหลือ ฯ     359,250.00
         
  รวมทั้งสิ้น 359,250.00   359,250.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170