จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการงวดหนี้สิน ก.ค.60 (เพื่อตรวจสอบ)

อ่าน 118
งวดหนี้สิน   ก.ค.2560 ( เพื่อตรวจสอบ )          
  หน่วย พล.ร.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,196,125.73
ใบนำส่งเงินที่ 25/60 เงินเดือน ร.ท.สุวิทย์ ชุมกูล          (5,610.00)
             
  รวมทั้งสิ้น 1,190,515.73   0.00   1,190,515.73
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ช.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,437,615.99
             
  รวมทั้งสิ้น 1,437,615.99   0.00   1,437,615.99
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ส.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         880,645.85
             
  รวมทั้งสิ้น 880,645.85   0.00   880,645.85
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ม.พัน.31          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         300,459.00
             
  รวมทั้งสิ้น 300,459.00   0.00   300,459.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         230,596.25
             
  รวมทั้งสิ้น 230,596.25   0.00   230,596.25
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         442,933.10
             
  รวมทั้งสิ้น 442,933.10   0.00   442,933.10
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         310,098.33
             
  รวมทั้งสิ้น 310,098.33   0.00   310,098.33
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         381,867.00
             
  รวมทั้งสิ้น 381,867.00   0.00   381,867.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         613,486.33
             
  รวมทั้งสิ้น 613,486.33   0.00   613,486.33
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         561,077.74
ใบนำส่งเงินที่ 52/60 เงินเดือนนายสิบ         (880.00)
             
  รวมทั้งสิ้น 560,197.74   0.00   560,197.74
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         611,893.11
             
  รวมทั้งสิ้น 611,893.11   0.00   611,893.11
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         614,319.00
             
  รวมทั้งสิ้น 614,319.00   0.00   614,319.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         424,364.14
             
  รวมทั้งสิ้น 424,364.14   0.00   424,364.14
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         819,511.50
             
  รวมทั้งสิ้น 819,511.50   0.00   819,511.50
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         568,654.30
             
  รวมทั้งสิ้น 568,654.30   0.00   568,654.30
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         913,804.95
             
  รวมทั้งสิ้น 913,804.95   0.00   913,804.95
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ทน.4          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         304,130.66
ใบนำส่งเงินที่ 52/60 เงิน พ.ช.ค. นายสิบ          0.00
             
  รวมทั้งสิ้น 304,130.66   0.00   304,130.66
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่ 238/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ค.60     39,360.00    
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย (ขรก.)         428,554.38
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย (ลจป.)         39,358.75
             
  รวมทั้งสิ้น 507,273.13   39,360.00   467,913.13
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.41          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,004,901.00
ใบนำส่งเงินที่ 63/60 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์         (222,000.00)
ใบนำส่งเงินที่ 64/60 เงิน พ.ช.ค. นายสิบ         (13,530.00)
             
  รวมทั้งสิ้น 769,371.00   0.00   769,371.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.43          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,448,611.51
             
  รวมทั้งสิ้น 1,448,611.51   0.00   1,448,611.51
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.44          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         420,610.00
ใบนำส่งเงินที่ 60/60 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์         (17,000.00)
             
  รวมทั้งสิ้น 403,610.00   0.00   403,610.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.46          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,282,263.07
             
  รวมทั้งสิ้น 1,282,263.07   0.00   1,282,263.07
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170