จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการ งวด 16 ส.ค. 2560

อ่าน 141
งวด  16 ส.ค.2560          
  หน่วย พล.ร.15      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่  เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ส.ค.60     246,720.00
ฎีกาที่ 592/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     166,817.00
ฎีกาที่ 554/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     56,206.00
ฎีกาที่ 588/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     5,416.00
         
  รวมทั้งสิ้น 475,159.00   475,159.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ช.พัน.15      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 296/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ส.ค.60     222,720.00
         
         
  รวมทั้งสิ้น 222,720.00   222,720.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ส.พัน.15      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 240/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ส.ค.60     111,360.00
ฎีกาที่ 229/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     33,916.00
ฎีกาที่ 230/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     10,620.00
         
  รวมทั้งสิ้น 155,896.00   155,896.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ม.พัน.31      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 168/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ส.ค.60     302,400.00
ฎีกาที่ 161/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     32,400.00
ฎีกาที่ 162/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     4,320.00
ฎีกาที่ 163/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     31,104.00
ฎีกาที่ 164/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     341,280.00
ฎีกาที่ 154/60 เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯ      60,840.00
         
  รวมทั้งสิ้น 772,344.00   772,344.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.151      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 222/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ส.ค.60     133,440.00
ฎีกาที่ 219/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     153,350.00
ฎีกาที่ 220/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     3,360.00
ฎีกาที่ 221/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     31,768.00
         
  รวมทั้งสิ้น 321,918.00   321,918.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.151 พัน.1      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 292/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ส.ค.60     367,680.00
         
  รวมทั้งสิ้น 367,680.00   367,680.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.151 พัน.2      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 300/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ส.ค.60     345,600.00
ฎีกาที่ 311/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     20,625.00
         
  รวมทั้งสิ้น 366,225.00   366,225.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.151 พัน.3      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 288/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ส.ค.60     330,240.00
ฎีกาที่ 266/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     1,200.00
ฎีกาที่ 343/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     9,000.00
ฎีกาที่ 344/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     32,000.00
ฎีกาที่ 320/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     6,240.00
ฎีกาที่ 321/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     4,800.00
ฎีกาที่ 322/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     4,800.00
ฎีกาที่ 345/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     12,000.00
ฎีกาที่ 346/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     4,800.00
ฎีกาที่ 347/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     9,180.00
         
  รวมทั้งสิ้น 414,260.00   414,260.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.152      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 242/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ส.ค.60     100,896.00
         
  รวมทั้งสิ้น 100,896.00   100,896.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.152 พัน.1      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 181/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ส.ค.60     363,840.00
         
  รวมทั้งสิ้น 363,840.00   363,840.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.152 พัน.2      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 184/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ส.ค.60     352,320.00
ฎีกาที่ 203/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     66,460.00
         
  รวมทั้งสิ้น 418,780.00   418,780.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.152 พัน.3      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 274/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ส.ค.60     365,760.00
ฎีกาที่ 294/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     6,440.00
ฎีกาที่ 296/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     6,240.00
ฎีกาที่ 295/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     8,880.00
         
  รวมทั้งสิ้น 387,320.00   387,320.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.153      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 221/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ส.ค.60     120,960.00
ฎีกาที่ 232/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     101,100.00
         
  รวมทั้งสิ้น 222,060.00   222,060.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.153 พัน.1      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 212/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ส.ค.60     352,320.00
         
  รวมทั้งสิ้น 352,320.00   352,320.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.153 พัน.2      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 177/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ส.ค.60     336,960.00
ฎีกาที่ 207/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ      960.00
ฎีกาที่ 196/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     9,120.00
ฎีกาที่ 200/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     41,820.00
         
  รวมทั้งสิ้น 388,860.00   388,860.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ร.153 พัน.3      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 202/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ส.ค.60     334,656.00
ฎีกาที่ 197/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     5,280.00
ฎีกาที่ 200/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     7,044.00
ฎีกาที่ 201/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     8,880.00
ฎีกาที่ 168/60 เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯ (จ.ส.อ.สมปรารถฯ)   72,090.00
ฎีกาที่ 168/60 เงินช่วยเหลือพิเศษ ฯ (เพิ่มเติม)     1,080.00
         
  รวมทั้งสิ้น 429,030.00   429,030.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  ทน.4      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 194/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ส.ค.60     52,800.00
ฎีกาที่ 182/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     15,272.00
         
  รวมทั้งสิ้น 68,072.00   68,072.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่ 277/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ส.ค.60     44,160.00
ฎีกาที่ 250/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,680.00
ฎีกาที่ 254/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,680.00
ฎีกาที่ 255/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,680.00
ฎีกาที่ 256/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     1,680.00
         
  รวมทั้งสิ้น 50,880.00   50,880.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  กรม ทพ.41      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่  ********      
         
  รวมทั้งสิ้น 0.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  กรม ทพ.43      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่  ******      
         
  รวมทั้งสิ้น 0.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  กรม ทพ.44      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่  ******      
         
  รวมทั้งสิ้น 0.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       
  หน่วย  กรม ทพ.46      
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB
ฎีกาที่  ******      
         
  รวมทั้งสิ้น 0.00   0.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170