จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการ งวด 5 ก.ย. 2560 (เพื่อตรวจสอบ)

อ่าน 153
  งวด  5 ก.ย.2560    (เพื่อตรวจสอบ)        
    หน่วย พล.ร.15        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่ 628/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ส.ค.60     271,392.00  
  ฎีกาที่ 589/60 ค่าไฟฟ้า     5,970.58  
  ฎีกาที่ 609/60 ค่าไฟฟ้า     10,863.02  
  ฎีกาที่ 595/60 ค่าโทรศัพท์     1,500.00  
  ฎีกาที่ 547/60 ค่าโทรศัพท์     1,500.00  
             
    รวมทั้งสิ้น 291,225.60   291,225.60  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  ช.พัน.15        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่ 298/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ส.ค.60     244,992.00  
             
    รวมทั้งสิ้น 244,992.00   244,992.00  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  ส.พัน.15        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่ 242/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ส.ค.60     122,496.00  
  ฎีกาที่ 257/60 ค่าโทรศัพท์     1,243.50  
             
    รวมทั้งสิ้น 123,739.50   123,739.50  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  ม.พัน.31        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่ 170/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ส.ค.60     332,640.00  
  ฎีกาที่ 185/60 ค่าโทรศัพท์     7,490.00  
  ฎีกาที่ 186/60 ค่าโทรศัพท์     2,110.00  
  ฎีกาที่ 166/60 เงิน พ.ช.ค. พลทหาร ฯ  ส.ค.60     952,400.00  
             
    รวมทั้งสิ้น 1,294,640.00   1,294,640.00  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  ร.151        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่ 224/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ส.ค.60     146,784.00  
             
    รวมทั้งสิ้น 146,784.00   146,784.00  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  ร.151 พัน.1        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่ 294/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ส.ค.60     404,448.00  
             
    รวมทั้งสิ้น 404,448.00   404,448.00  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  ร.151 พัน.2        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่ 302/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ส.ค.60     380,160.00  
             
    รวมทั้งสิ้น 380,160.00   380,160.00  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  ร.151 พัน.3        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่ 290/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ส.ค.60     363,264.00  
  ฎีกาที่ 315/60 เงินเดือนพลทหาร ฯ     1,987.00  
  ฎีกาที่ 362/60 ค่าอินเตอร์เน็ต     4,280.00  
  ฎีกาที่ 361/60 ค่าอินเตอร์เน็ต     4,280.00  
  ฎีกาที่ 360/60 ค่าโทรศัพท์     321.00  
  ฎีกาที่ 364/60 ค่าโทรศัพท์     525.80  
  ฎีกาที่ 363/60 ค่าโทรศัพท์     321.00  
  ฎีกาที่ 365/60 ค่าโทรศัพท์     714.44  
  ฎีกาที่ 366/60 ค่าโทรศัพท์     487.06  
  ฎีกาที่ 367/60 ค่าโทรศัพท์     4,280.00  
             
    รวมทั้งสิ้น 380,460.30   380,460.30  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  ร.152        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่ 244/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ส.ค.60     148,896.00  
             
    รวมทั้งสิ้น 148,896.00   148,896.00  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  ร.152 พัน.1        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่ 182/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ส.ค.60     400,224.00  
             
    รวมทั้งสิ้น 400,224.00   400,224.00  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  ร.152 พัน.2        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่ 182/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ส.ค.60     387,552.00  
  ฎีกาที่ 223/60 ค่าอินเตอร์เน็ต     9,029.31  
  ฎีกาที่ 204/60 ค่าอินเตอร์เน็ต     8,396.75  
             
    รวมทั้งสิ้น 404,978.06   404,978.06  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  ร.152 พัน.3        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่ 272/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ส.ค.60     402,336.00  
  ฎีกาที่ 308/60 ค่าโทรศัพท์     5,353.25  
  ฎีกาที่ 292/60 ค่าโทรศัพท์     5,319.50  
             
    รวมทั้งสิ้น 413,008.75   413,008.75  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  ร.153        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่ 220/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ส.ค.60     133,056.00  
  ฎีกาที่ 207/60 ค่าอินเตอร์เน็ต     1,262.60  
  ฎีกาที่ 231/60 ค่าอินเตอร์เน็ต     12,840.00  
  ฎีกาที่ 230/60 ค่าอินเตอร์เน็ต     1,262.60  
             
    รวมทั้งสิ้น 148,421.20   148,421.20  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  ร.153 พัน.1        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่ 214/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ส.ค.60     387,552.00  
             
    รวมทั้งสิ้น 387,552.00   387,552.00  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  ร.153 พัน.2        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่ 179/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ส.ค.60     370,656.00  
  ฎีกาที่ 209/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ส.ค.60     1,056.00  
             
    รวมทั้งสิ้น 371,712.00   371,712.00  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  ร.153 พัน.3        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่ 204/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ส.ค.60     373,152.00  
  ฎีกาที่ 196/60 ค่าโทรศัพท์     4,909.25  
  ฎีกาที่ 216/60 ค่าโทรศัพท์     3,754.75  
             
    รวมทั้งสิ้น 381,816.00   381,816.00  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  ทน.4        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่ 196/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ส.ค.60     58,080.00  
             
    รวมทั้งสิ้น 58,080.00   58,080.00  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่ 279/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 ก.ค.60     48,864.00  
  ฎีกาที่ 279/60 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์     (48,864.00)  
             
             
    รวมทั้งสิ้น 0.00   0.00  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  กรม ทพ.41        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่  ********        
             
    รวมทั้งสิ้น 0.00   0.00  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  กรม ทพ.43        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่  ********        
             
    รวมทั้งสิ้น 0.00   0.00  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  กรม ทพ.44        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่  ********        
             
             
    รวมทั้งสิ้น 0.00   0.00  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         
    หน่วย  กรม ทพ.46        
  หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB  
  ฎีกาที่  ********        
             
    รวมทั้งสิ้น 0.00   0.00  
    * * * * * * * * * * * * * * * * * * *         


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170