จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝกง.มทบ.46 ยินดีต้อนรับ
       Google


(เข้าชม 3111 ครั้ง)
งวด 15 ม.ค.61
    งวด  29 ม.ค.62 683,746.00   17,028,471.92  
               
      หน่วย  ทน.4        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     291,606.51  
  ขบ.02 /62 /414 ฎีกาที่ 29 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 19,700.00      
               
      รวมเงิน 19,700.00   291,606.51  
               
      หน่วย  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,534,340.26  
  ขบ.02 /62 /420 ฎีกาที่ 115 /62 ค่ารักษาพยาบาล 2,203.00      
  ขบ.02 /62 /414 ฎีกาที่ 107 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 24,253.00      
  ขบ.02 /62 /414 ฎีกาที่ 119 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 25,566.50      
  ขบ.02 /62 /414 ฎีกาที่ 140 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 30,375.00      
               
      รวมเงิน 82,397.50   1,534,340.26  
               
      หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,366,914.81  
  เงินรับฝาก บถ.11 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก (พลฯ กิตติศักดิ์  จีนเมือง     100.00  
  ขบ.02 /62 /420 ฎีกาที่ 86 /62 ค่ารักษาพยาบาล 4,890.00      
  ขบ.02 /62 /420 ฎีกาที่ 88 /62 ค่ารักษาพยาบาล 6,730.00      
  ขบ.02 /62 /420 ฎีกาที่ 90 /62 ค่ารักษาพยาบาล 4,080.00      
  ขบ.02 /62 /415 ฎีกาที่ 87 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 21,900.00      
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.22 /127 /62 ค่าตอบแทน (2,500)พลทหาร ฯ (2,500.00)      
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.30 /131 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (2,304.00)      
               
      รวมเงิน 32,796.00   1,367,014.81  
               
      หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,118,001.06  
               
      รวมเงิน 0.00   1,118,001.06  
               
      หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     424,509.60  
               
      รวมเงิน 0.00   424,509.60  
               
      หน่วย  ร.151        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     212,371.87  
  ขบ.02 /62 /421 ฎีกาที่ 45 /62 ค่ารักษาพยาบาล 550.00      
               
      รวมเงิน 550.00   212,371.87  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     612,887.42  
  ขบ.02 /62 /415 ฎีกาที่ 94 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 2,400.00      
  ขบ.02 /62 /421 ฎีกาที่ 110 /62 ค่ารักษาพยาบาล 3,322.50      
               
      รวมเงิน 5,722.50   612,887.42  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     347,876.17  
    บส.28 /130 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ (500) (เงินสด= 500.- บาท)        
    บส.29 /128 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ (2,500) พลทหาร ฯ (เงินสด = 5,000.- บาท)        
               
      รวมเงิน 0.00   347,876.17  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     380,505.22  
  ขบ.02 /62 /415 ฎีกาที่ 53 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 2,515.00      
  ขบ.02 /62 /421 ฎีกาที่ 52 /62 ค่ารักษาพยาบาล 740.00      
               
      รวมเงิน 3,255.00   380,505.22  
               
      หน่วย  ร.152        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     678,925.66  
  ขบ.02 /62 /421 ฎีกาที่ 50 /62 ค่ารักษาพยาบาล 774.00      
  ขบ.02 /62 /421 ฎีกาที่ 59 /62 ค่ารักษาพยาบาล 140.00      
               
      รวมเงิน 914.00   678,925.66  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     773,550.22  
  ขบ.02 /62 /451 ฎีกาที่ 82 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์  50,592.00      
  ขบ.02 /62 /454 ฎีกาที่ 74 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 23,040.00      
  ขบ.02 /62 /454 ฎีกาที่ 75 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 5,560.00      
  ขบ.02 /62 /454 ฎีกาที่ 76 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 3,840.00      
  ขบ.02 /62 /454 ฎีกาที่ 77 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 480.00      
  ขบ.02 /62 /454 ฎีกาที่ 78 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 3,840.00      
  ขบ.02 /62 /454 ฎีกาที่ 79 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 4,800.00      
  ขบ.02 /62 /454 ฎีกาที่ 80 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 2,400.00      
               
      รวมเงิน 94,552.00   773,550.22  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     687,790.25  
  ขบ.02 /62 /416 ฎีกาที่ 34 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 6,600.00      
  ขบ.02 /62 /416 ฎีกาที่ 46 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 404.00      
  ขบ.02 /62 /416 ฎีกาที่ 47 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 4,086.50      
  ขบ.02 /62 /416 ฎีกาที่ 54 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 5,428.00      
  ขบ.02 /62 /450 ฎีกาที่ 62 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 2,340.00      
  ขบ.02 /62 /453 ฎีกาที่ 57 /62 เบี้ยเลี้ยง ถปภ. 7,056.00      
  ขบ.02 /62 /453 ฎีกาที่ 58 /62 เบี้ยเลี้ยง ถปภ. 44,640.00      
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.18 /123 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( KTB= 2,976.- )        
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.19 /122 /62 เงินค่าตอบแทน พ. พลทหารฯ ( KTB= 2,500.- )        
               
               
      รวมเงิน 70,554.50   687,790.25  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     697,217.00  
  ขบ.02 /62 /416 ฎีกาที่ 43 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 1,600.00      
  ขบ.02 /62 /416 ฎีกาที่ 44 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 7,200.00      
  ขบ.02 /62 /416 ฎีกาที่ 50 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 5,456.50      
  ขบ.02 /62 /421 ฎีกาที่ 45 /62 ค่ารักษาพยาบาล 7,889.00      
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.31 /129 /62 เงินค่าตอบแทน(2,500) พลทหารฯ (5,000.00)      
               
      รวมเงิน 17,145.50   697,217.00  
               
      หน่วย  ร.153        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     424,908.83  
  ขบ.02 /62 /396 ฎีกาที่ 67 /62 จ้างขยายแผนที่ 2,551.00      
  ขบ.02 /62 /415 ฎีกาที่ 27 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 1,100.00      
  ขบ.02 /62 /415 ฎีกาที่ 58 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 2,044.00      
  ขบ.02 /62 /415 ฎีกาที่ 73 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 1,550.00      
  ขบ.02 /62 /421 ฎีกาที่ 57 /62 ค่ารักษาพยาบาล 750.00      
  ขบ.02 /62 /421 ฎีกาที่ 66 /62 ค่ารักษาพยาบาล 10,750.00      
  ขบ.02 /62 /421 ฎีกาที่ 72 /62 ค่ารักษาพยาบาล 2,120.00      
  ขบ.02 /62 /452 ฎีกาที่ 70 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 6,600.00      
               
      รวมเงิน 27,465.00   424,908.83  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     818,856.89  
  เงินรายได้แผ่นดิน บส.36 /126 /62 ค่ารักษาพยาบาล จ.ส.อ. ธีรวัจน์ ฯ     (500.00)  
  ขบ.02 /62 /417 ฎีกาที่ 35 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 38,900.00      
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.18 /125 /62 เงิน พ.ช.ค. นายสิบ (KTB= 215.-)        
  เงินรายได้แผ่นดิน บส.17 /124 /62 เงิน พ.ช.ค. นายสิบ (KTB= 3,060.-)        
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.41 /121 /62 เงินค่าตอบแทน พ. พลทหารฯ ( KTB= 1,532.26 )        
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.40 /120 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( KTB= 4,128.- )        
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.39 /119 /62 เงินค่าตอบแทน พ. พลทหารฯ ( KTB= 3,500.- )        
               
      รวมเงิน 38,900.00   818,356.89  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     526,317.54  
  ขบ.02 /62 /420 ฎีกาที่ 47 /62 ค่ารักษาพยาบาล 2,040.00      
  ขบ.02 /62 /417 ฎีกาที่ 54 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 30,000.00      
               
      รวมเงิน 32,040.00   526,317.54  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     912,635.51  
  ขบ.02 /62 /397 ฎีกาที่ 65 /62 จ้างทำป้ายตราสัญลักษณ์ 1,500.00      
  ขบ.02 /62 /398 ฎีกาที่ 67 /62 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 4,500.00      
  ขบ.02 /62 /417 ฎีกาที่ 56 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 13,737.00      
  ขบ.02 /62 /452 ฎีกาที่ 63 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 4,400.00      
               
      รวมเงิน 24,137.00   912,635.51  
               
      หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     474,926.00  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ลูกจ้างประจำ     15,166.00  
  ขบ.02 /62 /449 ฎีกาที่ 67 /62 เบี้ยเลี้ยง ฯ 2,160.00      
  ขบ.02 /62 /449 ฎีกาที่ 68 /62 เบี้ยเลี้ยง ฯ 1,920.00      
  ขบ.02 /62 /449 ฎีกาที่ 69 /62 เบี้ยเลี้ยง ฯ 1,920.00      
  ขบ.02 /62 /449 ฎีกาที่ 70 /62 เบี้ยเลี้ยง ฯ 1,920.00      
               
      รวมเงิน 7,920.00   490,092.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.41        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     999,602.00  
  ขบ.02 /62 /422 ฎีกาที่ 31 /62 ค่ารักษาพยาบาล 13,985.00      
  ขบ.02 /62 /418 ฎีกาที่ 32 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 27,530.00      
  ขบ.02 /62 /260 ฎีกาที่ 21 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 43,000.00      
  ขบ.02 /62 /260 ฎีกาที่ 22 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 22,245.00      
  ขบ.02 /62 /260 ฎีกาที่ 30 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 48,737.00      
  ขบ.02 /62 /260 ฎีกาที่ 33 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 36,960.00      
               
      รวมเงิน 192,457.00   999,602.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.43        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,897,001.67  
  ขบ.02 /62 /422 ฎีกาที่ 43 /62 ค่ารักษาพยาบาล 11,990.00      
               
      รวมเงิน 11,990.00   1,897,001.67  
               
      หน่วย  กรม ทพ.44        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     358,310.00  
               
               
      รวมเงิน 0.00   358,310.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.46        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,474,651.43  
  ขบ.02 /62 /418 ฎีกาที่ 33 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 21,250.00      
               
      รวมเงิน 21,250.00   1,474,651.43  
  หน่วย มทบ.46       
หน่วย นขต. เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
บก.มทบ.46 หน้างบที่ 17/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1-10 ม.ค.61 71,424.00    
ร้อย มทบ.46 หน้างบที่ 81/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1-10 ม.ค.61 226,560.00    
ร้อย สห.มทบ.46 หน้างบที่ 62/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1-10 ม.ค.61 23,808.00    
มว.ส.มทบ.46 หน้างบที่ 39/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1-10 ม.ค.61 4,416.00    
นฝ.นศท.มทบ.46 หน้างบที่ 54/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 1-10 ม.ค.61 26,112.00    
นฝ.นศท.มทบ.46 หน้างบที่ 43/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 21-31 ธ.ค.60 2,688.00    
เรือนจำ มทบ.46 หน้างบที่ 20/61 เบี้ยเลี้ยงผู้ต้องโทษฯ 1-10 ม.ค.6 41,540.00    
นฝ.นศท.มทบ.46 หน้างบที่ 38/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 5,682.00    
ร้อย มทบ.46 หน้างบที่ 82/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 800.00    
สขส.มทบ.46 หน้างบที่ 2/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 6,131.50    
สขส.มทบ.46 หน้างบที่ 9/61 ค่ารักษาพยาบาล 4,309.00    
ผปบ.มทบ.46 หน้างบที่ 18/61 ค่ารักษาพยาบาล 40,940.00    
บก.มทบ.46 หน้างบที่ 4/61 ค่ารักษาพยาบาล 780.00    
นฝ.นศท.มทบ.46 หน้างบที่ 42/61 ค่ารักษาพยาบาล 128.00    
นฝ.นศท.มทบ.46 หน้างบที่ 50/61 บล.ในการฝึก ฯ 327,320.00    
นฝ.นศท.มทบ.46 หน้างบที่ 51/61 บล.ในการฝึก ฯ 24,843.00    
นฝ.นศท.มทบ.46 หน้างบที่ 52/61 บล.ในการฝึก ฯ 50,862.00    
นฝ.นศท.มทบ.46 หน้างบที่ 53/61 บล.ในการฝึก ฯ 63,402.00    
สขส.มทบ.46 หน้างบที่ 2/61 บล.เดินทางไปราชการ ฯ 1,500.00    
ศาล มทบ.46 หน้างบที่ 3/61 บล.เดินทางไปราชการ ฯ 960.00    
กกพ.มทบ.46 หน้างบที่ 2/61 บล.เดินทางไปราชการ ฯ 960.00    
มว.ดย.มทบ.46 หน้างบที่ 2/61 บล.เดินทางไปราชการ ฯ 3,600.00    
ร้อย มทบ.46 หน้างบที่ 9/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 6,696.00    
ร้อย มทบ.46 หน้างบที่ 10/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 6,480.00    
ร้อย มทบ.46 หน้างบที่ 75/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 6,696.00    
ร้อย มทบ.46 หน้างบที่ 76/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 6,696.00    
มว.ส.มทบ.46 หน้างบที่ 15/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 3,348.00    
มว.ส.มทบ.46 หน้างบที่ 29/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 3,240.00    
มว.ส.มทบ.46 หน้างบที่ 39/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 3,348.00    
บก.มทบ.46 หน้างบที่ 1/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 22,608.00    
บก.มทบ.46 หน้างบที่ 2/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 21,456.00    
บก.มทบ.46 หน้างบที่ 3/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 22,020.00    
ร้อย สห.มทบ.46 หน้างบที่ 66/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 9,720.00    
ร้อย สห.มทบ.46 หน้างบที่ 67/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 10,044.00    
ร้อย สห.มทบ.46 หน้างบที่ 33/61 บล.การปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ฯ 10,044.00    
ร.151 พัน.2 บส.16/93/61 บล.พลทหาร ฯ 21-30 พ.ย.60 (960.00)    
ร.153 ฎ.52/61 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่งสรรพากร อ.หนองจิก     400.00
           
    รวมเงิน 1,060,201.50   400.00
           
  หน่วย มทบ.46 (รายการนำส่งคลัง)      
หน่วย นขต. เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ.02 / 61 / 216 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (056) 2,784.00    
  ขบ.02 / 61 / 256 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (056) 8,576.00    
  ขบ.02 / 61 / 257 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (273) 430,080.00    
  ขบ.02 / 61 / 115 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (273) 960.00    
           
    รวมเงิน 442,400.00   0.00


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170