จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google
(เข้าชม 6671 ครั้ง)
 
 
                           
      รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย        
             
                           
                      รหัสหน่วยงาน 0204 กองทัพบก      
       
       
  รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200400056 มณฑลทหารบกที่ 46      
                           
        วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560          
                 
                           
                           
บัญชีแยกประเภท   ยอดยกมา   เดบิต   เครดิต   ยอดยกไป
                           
1101010101     เงินสดในมือ   0.00   1,459,475.97   -1,459,475.97   0.00
                           
1101010104     เงินทดรองราชการ   1,000,000.00   0.00   0.00   1,000,000.00
                           
1101010112     พักเงินนำส่ง   0.00   1,310,821.39   -1,310,821.39   0.00
                           
1101020501     เงินฝากคลัง   20,947,107.28   0.00   -2,911,576.00   18,035,531.28
                           
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   0.00   141,351,141.56   -141,351,141.56   0.00
                           
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   369,130.91   2,911,576.00   -3,053,736.00   226,970.91
                           
1101030101     ง/ฝ กระแสรายวัน   11,398,727.60   634,309.00   -5,000.00   12,028,036.60
                           
1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย์   1,398,074.41   0.00   0.00   1,398,074.41
                           
1102050124     ค้างรับจาก บก.   0.00   144,358,295.81   -144,271,170.81   87,125.00
                           
1102050193     ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ   34,429.00   0.00   0.00   34,429.00
                           
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน   1,550,000.00   0.00   0.00   1,550,000.00
                           
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน   -98,501.52   0.00   -13,294.10   -111,795.62
                           
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา   350,000.00   0.00   0.00   350,000.00
                           
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   -23,780.82   0.00   -2,876.71   -26,657.53
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   1,661,500.00   0.00   0.00   1,661,500.00
                           
1206100102     พักคอมพิวเตอร์   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์   -225,781.93   0.00   -27,312.32   -253,094.25
                           
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว   39,200.00   0.00   0.00   39,200.00
                           
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   -5,326.91   0.00   -644.38   -5,971.29
                           
1206140101     ครุภัณฑ์ดนตรี   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206140103     คสส ครุภัณฑ์ดนตรี   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206160102     พักครุภัณฑ์อื่น   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก   -60,000.00   10,309,391.00   -10,249,391.00   0.00
                           
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ   -16,803,305.58   21,032,306.58   -4,229,001.00   0.00
                           
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   0.00   28,133,387.31   -28,133,387.31   0.00
                           
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย   0.00   2,024,062.45   -2,024,062.45   0.00
                           
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย   0.00   144,271,170.81   -144,358,295.81   -87,125.00
                           
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)   0.00   14,662.85   -14,662.85   0.00
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)   0.00   181,795.01   -181,795.01   0.00
                           
2111020199     เงินรับฝากอื่น   -31,229,273.20   3,058,736.00   -3,193,205.00   -31,363,742.20
                           
2112010199     เงินประกันอื่น   -2,918,196.00   2,558,896.00   0.00   -359,300.00
                           
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง   0.00   1,097,400.07   -1,097,400.07   0.00
                           
2202010101     งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   -1,000,000.00   0.00   0.00   -1,000,000.00
                           
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   1,250,547.58   0.00   0.00   1,250,547.58
                           
4201020199     ร/ดค่าปรับอื่น   -8,500.00   0.00   0.00   -8,500.00
                           
4202030105     ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   -13,000.00   0.00   -26,000.00   -39,000.00
                           
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก   -1,659.52   0.00   0.00   -1,659.52
                           
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย   -824,374.64   0.00   -72,140.00   -896,514.64
                           
4206010199     รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น   -57,801.43   0.00   -11,400.01   -69,201.44
                           
4301020108     ร/ดเงินนอกงปม.   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
4307010103     TR-รับงบบุคลากร   -222,422,931.36   0.00   -21,101,924.63   -243,524,855.99
                           
4307010104     TR-รับงบลงทุน   -16,345,982.75   0.00   0.00   -16,345,982.75
                           
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน   -590,722,647.03   8,453.25   -67,478,629.67   -658,192,823.45
                           
4307010106     TR-รับงบอุดหนุน   -12,000.00   0.00   -48,000.00   -60,000.00
                           
4307010107     TR-รับงบรายจ่ายอื่น   -647,282,934.83   0.00   -84,923,619.85   -732,206,554.68
4307010108     TR-รับงบกลาง   -31,670,873.75   0.00   -6,162,866.50   -37,833,740.25
                           
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก   -1,550,975.57   0.00   -2,911,576.00   -4,462,551.57
                           
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง   -4,548,366.43   0.00   0.00   -4,548,366.43
                           
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม   -966,066.01   0.00   -103,881.31   -1,069,947.32
                           
5101010101     เงินเดือน   218,690,195.27   20,798,039.63   -102,375.33   239,385,859.57
                           
5101010108     ค่าล่วงเวลา   36,600.00   66,000.00   0.00   102,600.00
                           
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   2,964,950.00   282,250.00   0.00   3,247,200.00
                           
5101010116     เงินค่าครองชีพ   180,721,648.88   17,906,499.00   -67,432.37   198,560,715.51
                           
5101010120     ค่าเบี้ยเลี้ยง   160,011,105.00   20,146,388.00   -133,632.00   180,023,861.00
                           
5101010199     ง/ด&ค่าจ้างอื่น   94,564.00   29,681.00   -48,864.00   75,381.00
                           
5101020101     เงินช่วยเหลือ-ตาย   4,424,025.00   2,950,691.00   -68,000.00   7,306,716.00
                           
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel   159,407.00   15,193.00   -16,701.00   157,899.00
                           
5101020108     ค่าเช่าบ้าน   2,603,750.00   220,150.00   -9,900.00   2,814,000.00
                           
5101020113     ค่าตอบแทนรถประจำตน.   3,521,151.22   320,600.00   0.00   3,841,751.22
                           
5101020115     ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้   189,766,052.54   17,351,906.45   -334,904.62   206,783,054.37
                           
5101020199     คชจ.บุคลากรอื่น   11,093,798.87   1,649,100.00   0.00   12,742,898.87
                           
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร   6,044,481.00   1,377,683.50   -4,500.00   7,417,664.50
                           
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   3,179,824.25   503,321.00   0.00   3,683,145.25
5101040199     บำเหน็จบำนาญ อื่น   1,136,846.00   247,017.00   0.00   1,383,863.00
                           
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง   48,451,281.00   7,116,797.00   -57,248.00   55,510,830.00
                           
5103010103     ค่าที่พัก   296,890.00   0.00   0.00   296,890.00
                           
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.   662,151.00   119,250.00   -3,375.00   778,026.00
                           
5104010104     ค่าวัสดุ   79,521,198.97   276,971.00   -33,759.00   79,764,410.97
                           
5104010107     ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ   12,100.00   0.00   0.00   12,100.00
                           
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   25,204,409.72   4,025,081.00   -50,000.00   29,179,490.72
                           
5104010113     ค/จเหมาบริการ-รัฐ   801,159.00   0.00   0.00   801,159.00
                           
5104010114     ค่าธรรมเนียมทางกม.   0.00   75,700.00   0.00   75,700.00
                           
5104020101     ค่าไฟฟ้า   25,435,898.58   16,337,506.69   -2,198,519.92   39,574,885.35
                           
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล   2,665,161.00   3,149,876.31   0.00   5,815,037.31
                           
5104020105     ค่าโทรศัพท์   671,994.55   129,174.12   -5,078.25   796,090.42
                           
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   221,523.50   41,351.26   0.00   262,874.76
                           
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์   38,717.00   5,072.00   0.00   43,789.00
                           
5104030207     คชจ.ในการประชุม   47,200.00   0.00   0.00   47,200.00
                           
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ   377,070.00   100,910.00   0.00   477,980.00
                           
5104040102     ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   158,429.00   16,320.00   0.00   174,749.00
                           
5104040105     ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   544,404,155.89   49,875,485.03   -247,348.17   594,032,292.75
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.   98,501.52   13,294.10   0.00   111,795.62
                           
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   23,780.82   2,876.71   0.00   26,657.53
                           
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ   225,781.93   27,312.32   0.00   253,094.25
                           
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว   5,326.91   644.38   0.00   5,971.29
                           
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน   7,980,660.14   1,194,786.80   0.00   9,175,446.94
                           
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.   4,548,366.43   0.00   0.00   4,548,366.43
                           
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.   905,335.59   109,540.01   0.00   1,014,875.60
                           
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง   1,550,975.57   2,911,576.00   0.00   4,462,551.57
                           
5210010118     TE-ภายในกรม   37,095.35   0.00   0.00   37,095.35
                           
6201010101     พัก เงินฝากคลัง   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
6308010101     Conv ยานพาหนะ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
6308010102     ConvAcc-Depre ยานพาห   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
6315010101     Conv แพทย์   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
6315010102     ConvAcc-Depre แพทย์   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
6320010101     Conv ดนตรี   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
6320010102     ConvAcc-Depre ดนตรี   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0200400056   0.00   674,109,925.37   -674,109,925.37   0.00 
 


 


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170