จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการ งวดหนี้สิน ส.ค.60 (เพื่อตรวจสอบ)

อ่าน 172
งวดหนี้สิน   ส.ค.2560            
  หน่วย พล.ร.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,418,411.06
ฎีกาที่ 618/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     200,000.00    
ฎีกาที่ 661/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     2,640.00    
ฎีกาที่ 662/60 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ     14,440.00    
ฎีกาที่ 633/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     35,360.00    
ฎีกาที่ 654/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     3,750.00    
ฎีกาที่ 513/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     3,500.00    
ฎีกาที่ 570/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     1,794.00    
ฎีกาที่ 571/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     1,795.00    
ฎีกาที่ 572/60 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก ฯ     3,725.00    
ฎีกาที่ 573/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     4,000.00    
ฎีกาที่ 574/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     3,000.00    
ฎีกาที่ 575/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     600.00    
ฎีกาที่ 576/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     2,680.00    
ฎีกาที่ 577/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     3,800.00    
ฎีกาที่ 584/60 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม     1,255.00    
ฎีกาที่ 585/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     1,795.00    
ฎีกาที่ 465/60 จ้างประกอบเลี้ยงพิเศษ ฯ     800.00    
ฎีกาที่ 466/60 จ้างประกอบเลี้ยงพิเศษ ฯ     280.00    
ฎีกาที่ 467/60 จ้างประกอบเลี้ยงพิเศษ ฯ     180.00    
ฎีกาที่ 468/60 จ้างประกอบเลี้ยงพิเศษ ฯ     720.00    
ฎีกาที่ 469/60 จ้างประกอบเลี้ยงพิเศษ ฯ     140.00    
ฎีกาที่ 470/60 จ้างประกอบเลี้ยงพิเศษ ฯ     1,300.00    
ฎีกาที่ 578/60 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า     4,800.00    
ฎีกาที่ 596/60 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการขยายแผนที่ ฯ     700.00    
ฎีกาที่ 597/60 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมครุภัณฑ์ ฯ     4,600.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 1,716,065.06   297,654.00   1,418,411.06
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ช.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,415,022.25
             
  รวมทั้งสิ้น 1,415,022.25   0.00   1,415,022.25
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ส.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,011,315.54
บส.71 / 60 เงิน พ.ช.ค.         (1,920.00)
             
  รวมทั้งสิ้น 1,009,395.54   0.00   1,009,395.54
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ม.พัน.31          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         360,643.00
ฎีกาที่ 169/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11-20 ส.ค.60     302,400.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 663,043.00   302,400.00   360,643.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         262,894.87
             
  รวมทั้งสิ้น 262,894.87   0.00   262,894.87
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         473,592.91
ฎีกาที่ 260/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     3,000.00    
ฎีกาที่ 261/60 ซื้อวัสดุทำแผนที่     600.00    
ฎีกาที่ 265/60 ซื้อวัสดุเครื่องพิมพ์ ฯ     4,780.00    
ฎีกาที่ 269/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     4,000.00    
ฎีกาที่ 270/60 ซื้อวัสดุทำแผนที่     800.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 486,772.91   13,180.00   473,592.91
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         338,871.10
ฎีกาที่ 294/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     600.00    
ฎีกาที่ 295/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     800.00    
ฎีกาที่ 296/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     4,000.00    
ฎีกาที่ 290/60 จ้างติดตั้งสปอตไลท์     3,900.00    
ฎีกาที่ 291/60 จ้างกำจัดสิ่งปฎิกูล     4,000.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 352,171.10   13,300.00   338,871.10
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         385,092.00
ฎีกาที่ 237/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     1,400.00    
ฎีกาที่ 334/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     3,000.00    
ฎีกาที่ 335/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     600.00    
ฎีกาที่ 336/60 ซื้อดวงตราไปรษณีย์     2,250.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 392,342.00   7,250.00   385,092.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         674,746.19
             
  รวมทั้งสิ้น 674,746.19   0.00   674,746.19
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         550,879.38
ฎีกาที่ 183/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11-20 ส.ค.60     363,840.00    
ฎีกาที่ 128/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     4,000.00    
ฎีกาที่ 156/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     800.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 919,519.38   368,640.00   550,879.38
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         681,144.10
ฎีกาที่ 172/60 จ้างขยายแผนที่     600.00    
ฎีกาที่ 174/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     3,000.00    
ฎีกาที่ 175/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     1,795.00    
ฎีกาที่ 176/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     4,000.00    
ฎีกาที่ 177/60 จ้างขยายแผนที่     800.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 691,339.10   10,195.00   681,144.10
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         644,358.00
ฎีกาที่ 216/60 จ้างขยายแผนที่     600.00    
ฎีกาที่ 217/60 จ้างขยายแผนที่     800.00    
ฎีกาที่ 218/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     1,795.00    
ฎีกาที่ 220/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     3,000.00    
ฎีกาที่ 221/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     4,000.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 654,553.00   10,195.00   644,358.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         427,241.87
ฎีกาที่ 184/60 จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นท์เตอร์     2,000.00    
ฎีกาที่ 211/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     3,000.00    
ฎีกาที่ 212/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     4,500.00    
ฎีกาที่ 213/60 จ้างขยายแผนที่     850.00    
ฎีกาที่ 216/60 จ้างขยายแผนที่     600.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 438,191.87   10,950.00   427,241.87
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         803,394.55
ฎีกาที่ 192/60 ซื้อเครื่องช่วยฝึก ฯ     1,795.00    
ฎีกาที่ 199/60 จ้างกำจัดสิ่งปฎิกูล     3,575.00    
ฎีกาที่ 200/60 จ้างประกอบเลี้ยงพิเศษ     1,840.00    
ฎีกาที่ 201/60 จ้างประกอบเลี้ยงพิเศษ     20.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 810,624.55   7,230.00   803,394.55
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         559,377.27
ฎีกาที่ 178/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11-20 ส.ค.60     336,960.00    
ฎีกาที่ 208/60 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 11-20 ส.ค.60     960.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 897,297.27   337,920.00   559,377.27
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         928,393.81
ฎีกาที่ 175/60 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ     1,500.00    
ฎีกาที่ 177/60 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร     4,500.00    
ฎีกาที่ 218/60 ค่าตอบแทน จนท.ฝึกฯ     32,000.00    
ฎีกาที่ 218/60 ค่าตอบแทน จนท.ฝึกฯ     9,000.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 975,393.81   47,000.00   928,393.81
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ทน.4          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         305,089.30
บส.57/60 เงิน พ.ช.ค. นายสิบ          (2,000.00)
ฎีกาที่ 215/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     14,952.00    
ฎีกาที่ 214/60 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ     122,176.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 440,217.30   137,128.00   303,089.30
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ฎีกาที่  เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ค.60          
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย (ขรก.)         406,845.25
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย (ลจป.)         23,669.03
ฎีกาที่ 229/60 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง     2,925.00    
ฎีกาที่ 235/60 จ้างทำป้ายไวนิล     1,000.00    
ฎีกาที่ 236/60 จ้างทำป้ายไวนิล     500.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 434,939.28   4,425.00   430,514.28
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.41          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         980,395.00
ใบนำส่งเงินที่ 84/60 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์         (192,940.00)
             
  รวมทั้งสิ้น 787,455.00   0.00   787,455.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.43          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,476,051.18
ฎีกาที่ 185/60 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ.     3,685,005.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 5,161,056.18   3,685,005.00   1,476,051.18
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.44          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         420,110.00
ใบนำส่งเงินที่ 62/60 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์         (14,960.00)
             
  รวมทั้งสิ้น 405,150.00   0.00   405,150.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.46          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,309,928.07
ฎีกาที่ 200/60 เงินช่วยพิเศษ อส.ทพ.     200,250.00    
             
  รวมทั้งสิ้น 1,510,178.07   200,250.00   1,309,928.07
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170