จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
กองทัพภาคที่ 4 มทบ.41 มทบ.42 มทบ.45 มทบ.46 ขอเชิญร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่ง ARMY RUN TO ARMY GAMES 2018-2019 (สนามที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 46)วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
       Google
รายการ(หน่วย) (เข้าชม 6174 ครั้ง)

เพื่อตรวจสอบ

    รายการรอจ่ายให้หน่วยรับการสนับสนุน      
    งวด  15 พ.ย.61 5,375,616.00   139,936.75
             
      หน่วย  ทน.4      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0073 ฎีกาที่ 13 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 พ.ย.61 ) 48,000.00    
  ขบ02 /62 /0054 ฎีกาที่ 9 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 10,403.00    
  ขบ02 /62 /0070 ฎีกาที่ 10 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 29,500.00    
  (024) 3600000850 บส. 6 /019 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหารฯ (= 2,500.-บาท งส.)      
             
      รวมเงิน 87,903.00   0.00
             
      หน่วย  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0076 ฎีกาที่ 45 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 พ.ย.61 ) 184,320.00    
  ขบ02 /62 /0062 ฎีกาที่ 26 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 1,492.00    
  ขบ02 /62 /0054 ฎีกาที่ 24 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 2,784.00    
  ขบ02 /62 /0049 ฎีกาที่ 25 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 39,250.00    
  ขบ02 /62 /0070 ฎีกาที่ 27 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 8,851.75    
             
      รวมเงิน 236,697.75   0.00
             
      หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0076 ฎีกาที่ 34 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 พ.ย.61 ) 224,640.00    
  ขบ02 /62 /0054 ฎีกาที่ 18 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 10,335.00    
  ขบ02 /62 /0054 ฎีกาที่ 28 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 3,100.00    
  ขบ02 /62 /0049 ฎีกาที่ 26 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 16,485.00    
  ขบ02 /62 /0070 ฎีกาที่ 29 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 15,500.00    
  (034) 3600008321 บส. 10 /62 /014 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 16 - 31 ต.ค.61 ) (1,536.00)    
  ***** บถ. 8 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก (ปลดตามคำสั่งแพทย์)     2,110.00
  ***** บส. 8 /015 /62 เงินฌาปนกิจ ทบ.(พลทหารฯ  = 34,800.-บาท TMB)      
             
      รวมเงิน 268,524.00   2,110.00
             
      หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0076 ฎีกาที่ 30 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 พ.ย.61 ) 123,840.00    
  ***** บส.21 /022 /62 ค่าตอบแทนพิเศษฯ (= 83.33บาท งส.)      
  ***** บส.22 /023 /62 เงินเดือนนายสิบ (= 1,525.-บาท งส.)      
  ***** บส.23 /024 /62 เงิน พ.ช.ค.นายสิบ (= 333.33บาท งส.)      
  ***** บส.24 /025 /62 เงินค่าตอบแทนพิเศษ สปพ.นายสิบ (= 333.33บาท งส.)      
  ***** บส. 12 /016 /62 ค่าปรับนายสิบ ออกจากราชการ ฯ (= 5,000.-บาท TMB)      
             
      รวมเงิน 123,840.00   0.00
             
      หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0076 ฎีกาที่ 27 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 พ.ย.61 ) 298,560.00    
             
      รวมเงิน 298,560.00   0.00
             
      หน่วย  ร.151      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0076 ฎีกาที่ 15 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 พ.ย.61 ) 130,560.00    
  ขบ02 /62 /0057 ฎีกาที่ 1 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 18,500.00    
  ขบ02 /62 /0057 ฎีกาที่ 12 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 8,000.00    
  ขบ02 /62 /0049 ฎีกาที่ 3 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,100.00    
  ขบ02 /62 /0049 ฎีกาที่ 4 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 6,600.00    
  ขบ02 /62 /0070 ฎีกาที่ 11 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 27,100.00    
  ขบ02 /62 /0070 ฎีกาที่ 13 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 1,000.00    
             
      รวมเงิน 193,860.00   0.00
             
      หน่วย  ร.151 พัน.1      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0076 ฎีกาที่ 30 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 พ.ย.61 ) 393,600.00    
  ขบ02 /62 /0064 ฎีกาที่ 13 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงาน ฯ 186,000.00    
  ขบ02 /62 /0064 ฎีกาที่ 14 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงาน ฯ 18,600.00    
  ขบ02 /62 /0064 ฎีกาที่ 15 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงาน ฯ 23,250.00    
  ขบ02 /62 /0064 ฎีกาที่ 16 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงาน ฯ 23,250.00    
             
      รวมเงิน 644,700.00   0.00
             
      หน่วย  ร.151 พัน.2      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0076 ฎีกาที่ 27 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 พ.ย.61 ) 368,640.00    
  ***** ใบถอนเงินฯ ที่ 3 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ปลดประจำการ (พลฯ อดิศักดิ์ เจะหมะหนัน)     1,765.00
  เงิน รดผ. บส.001 /011 /62 ค่าตรวจสุขภาพประจำปี 2561 (= 2,970.-บาท  งส.)      
             
      รวมเงิน 368,640.00   1,765.00
             
      หน่วย  ร.151 พัน.3      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0076 ฎีกาที่ 24 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 พ.ย.61 ) 360,960.00    
  ขบ02 /62 /0057 ฎีกาที่ 18 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 1,160.00    
  ขบ02 /62 /0049 ฎีกาที่ 17 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,100.00    
  ขบ02 /62 /0070 ฎีกาที่ 19 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,044.00    
  (034) 3600008321 บส.8 /017 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  1 - 31 ต.ค.61 (= 2,976.-บาท งส.)      
  (024) 3600000850 บส. 9 /020 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหารฯ (= 2,500.-บาท งส.)      
             
      รวมเงิน 366,264.00   0.00
             
      หน่วย  ร.152      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0076 ฎีกาที่ 17 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 พ.ย.61 ) 136,320.00    
  ขบ02 /62 /0057 ฎีกาที่ 10 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 650.00    
  ขบ02 /62 /0057 ฎีกาที่ 12 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 1,350.00    
  ขบ02 /62 /0070 ฎีกาที่ 11 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 2,671.75    
             
      รวมเงิน 140,991.75   0.00
             
      หน่วย  ร.152 พัน.1      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0076 ฎีกาที่ 19 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 พ.ย.61 ) 381,120.00    
             
      รวมเงิน 381,120.00   0.00
             
      หน่วย  ร.152 พัน.2      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0076 ฎีกาที่ 25 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 พ.ย.61 ) 372,480.00    
  ขบ02 /62 /0055 ฎีกาที่ 9 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 6,248.00    
  ขบ02 /62 /0055 ฎีกาที่ 20 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 14,500.00    
  ขบ02 /62 /0049 ฎีกาที่ 10 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 14,917.00    
  ขบ02 /62 /0049 ฎีกาที่ 16 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,500.00    
  ขบ02 /62 /0049 ฎีกาที่ 19 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 6,930.00    
  ***** ฎีกาที่ 28 /62 จ้างจัดเลี้ยงอาหารให้กับพลทหาร ฯ     19,630.00
  ***** ฎีกาที่ 28 /62 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจ้างจัดเลี้ยงอาหาร ฯ (น.ส. รวิสรา  พรหมหนู)     (196.30)
  ***** ฎีกาที่ 29 /62 จ้างจัดเลี้ยงอาหารให้กับพลทหาร ฯ     41,375.00
  ***** ฎีกาที่ 29 /62 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจ้างจัดเลี้ยงอาหาร ฯ (น.ส. รวิสรา  พรหมหนู)     (413.75)
  ***** ฎีกาที่ 30 /62 จ้างจัดเลี้ยงอาหารให้กับพลทหาร ฯ     41,200.00
  ***** ฎีกาที่ 30 /62 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจ้างจัดเลี้ยงอาหาร ฯ (น.ส. รวิสรา  พรหมหนู)     (412.00)
  ***** ฎีกาที่ 31 /62 จ้างจัดเลี้ยงอาหารให้กับพลทหาร ฯ     34,620.00
  ***** ฎีกาที่ 31 /62 ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจ้างจัดเลี้ยงอาหาร ฯ (น.ส. รวิสรา  พรหมหนู)     (346.20)
  ***** ใบถอนเงินฯ ที่ 6 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก (ต้องคดี)     360.00
  ***** ใบถอนเงินฯ ที่ 5 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ฝากเกิน (ร้อย บก.)     245.00
             
      รวมเงิน 417,575.00   136,061.75
             
      หน่วย  ร.152 พัน.3      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0076 ฎีกาที่ 16 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 พ.ย.61 ) 394,560.00    
  ขบ02 /62 /0049 ฎีกาที่ 3 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 5,156.00    
             
      รวมเงิน 399,716.00   0.00
             
      หน่วย  ร.153      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0076 ฎีกาที่ 21 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 พ.ย.61 ) 131,520.00    
  ขบ02 /62 /0056 ฎีกาที่ 14 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 2,544.00    
  ขบ02 /62 /0049 ฎีกาที่ 6 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,470.00    
             
      รวมเงิน 138,534.00   0.00
             
      หน่วย  ร.153 พัน.1      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0076 ฎีกาที่ 19 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 พ.ย.61 ) 373,440.00    
  ขบ02 /62 /0056 ฎีกาที่ 11 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 10,710.00    
  ขบ02 /62 /0034 บส.10 /018 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  12 - 31 ต.ค.61 (= 1,920.-บาท KTB.)      
  (024) 3600000850 บส. 9 /021 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลทหารฯ (= 1,612.90 บาท KTB)      
             
      รวมเงิน 384,150.00   0.00
             
      หน่วย  ร.153 พัน.2      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0076 ฎีกาที่ 29 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 พ.ย.61 ) 337,920.00    
  ขบ02 /62 /0057 ฎีกาที่ 26 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 9,050.00    
  ขบ02 /62 /0049 ฎีกาที่ 24 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,500.00    
             
      รวมเงิน 351,470.00   0.00
             
      หน่วย  ร.153 พัน.3      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0076 ฎีกาที่ 22 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 พ.ย.61 ) 346,752.00    
  ขบ02 /62 /0050 ฎีกาที่ 14 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 9,230.00    
  ขบ02 /62 /0062 ฎีกาที่ 17 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 8,809.00    
  ขบ02 /62 /0057 ฎีกาที่ 18 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 5,657.50    
  ขบ02 /62 /0049 ฎีกาที่ 15 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 5,600.00    
             
      รวมเงิน 376,048.50   0.00
             
      หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0073 ฎีกาที่ 20 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 พ.ย.61 ) 43,872.00    
  ขบ02 /62 /0059 ฎีกาที่ 22 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 8,990.00    
  ขบ02 /62 /0058 ฎีกาที่ 21 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 17,940.00    
  ขบ02 /62 /0051 ฎีกาที่ 14 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 10,700.00    
  ขบ02 /62 /0051 ฎีกาที่ 15 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 10,700.00    
             
      รวมเงิน 92,202.00   0.00
             
      หน่วย  กรม ทพ.41      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /070 ฎีกาที่ 13 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 31,700.00    
             
      รวมเงิน 31,700.00   0.00
             
      หน่วย  กรม ทพ.43      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /070 ฎีกาที่ 13 /62 ค่าเล่าเรียนบุตร 20,870.00    
             
      รวมเงิน 20,870.00   0.00
             
      หน่วย  กรม ทพ.44      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0072 ฎีกาที่ 14 /62 เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า (ส.อ. จิรพงษ์  แก้วเมฆ) 41,130.00    
             
      รวมเงิน 41,130.00   0.00
             
      หน่วย  กรม ทพ.46      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /0062 ฎีกาที่ 18 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 10,500.00    
  ขบ02 /62 /0062 ฎีกาที่ 19 /62 ค่ารักษาพยาบาล ปน. รพ.รัฐ 620.00    
             
      รวมเงิน 11,120.00   0.00
 
    รายการรอจ่ายให้หน่วยรับการสนับสนุน      
    งวด  30 (งวดหนี้สิน) ต.ค.61 6,171,496.00   19,420,484.58
             
      หน่วย  ทน.4      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /44 ฎีกาที่ 7 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 55,968.00    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     253,943.00
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 1 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     27,635.00
             
      รวมเงิน 55,968.00   281,578.00
             
      หน่วย  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /34 ฎีกาที่ 15 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 199,584.00    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,586,286.26
  ***** บส.3 /62 / 009 เงินเดือนนายสิบ ฯ     (5,700.00)
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 1 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     112,700.00
  ***** ใบฝากเงินที่ 1 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก      (300.00)
             
      รวมเงิน 199,584.00   1,692,986.26
             
      หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /34 ฎีกาที่ 22 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 246,048.00    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,355,434.14
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 2 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     121,630.00
             
      รวมเงิน 246,048.00   1,477,064.14
             
      หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /34 ฎีกาที่ 16 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 134,112.00    
  ***** บส.9 /62 /004 ค่าตอบแทนพิเศษ พลฯ 2,500 (2,500.00)    
  ***** บส.10 /62 /005 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (2,976.00)    
  ***** บส.11 /62 /006 ค่าพาหนะทหารปลด (130.00)    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,146,750.15
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 3 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     46,460.00
             
      รวมเงิน 128,506.00   1,193,210.15
             
      หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /34 ฎีกาที่ 11 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 316,800.00    
  ขบ02 /62 /42 ฎีกาที่ 8 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลฯ 2,500 357,500.00    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     557,986.80
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 1 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     165,140.00
             
      รวมเงิน 674,300.00   723,126.80
             
      หน่วย  ร.151      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /34 ฎีกาที่ 7 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 147,840.00    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     211,108.09
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 1 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     84,200.00
             
      รวมเงิน 147,840.00   295,308.09
             
      หน่วย  ร.151 พัน.1      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /34 ฎีกาที่ 7 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 420,288.00    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     579,999.98
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 2 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     205,385.00
             
      รวมเงิน 420,288.00   785,384.98
             
      หน่วย  ร.151 พัน.2      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /34 ฎีกาที่ 16 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 368,544.00    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     397,037.39
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 2 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     147,265.00
             
      รวมเงิน 368,544.00   544,302.39
             
      หน่วย  ร.151 พัน.3      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /34 ฎีกาที่ 9 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 367,488.00    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     415,611.00
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 2 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     229,700.00
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 3 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     2,400.00
             
      รวมเงิน 367,488.00   647,711.00
             
      หน่วย  ร.152      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /34 ฎีกาที่ 6 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 107,712.00    
  ขบ02 /62 /34 ฎีกาที่ 7 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 41,184.00    
  ขบ02 /62 /42 ฎีกาที่ 3 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลฯ 2,500 222,500.00    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     748,734.51
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 2 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     68,830.00
             
      รวมเงิน 371,396.00   817,564.51
             
      หน่วย  ร.152 พัน.1      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /34 ฎีกาที่ 9 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 423,456.00    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     700,696.53
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 1 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     219,850.00
             
      รวมเงิน 423,456.00   920,546.53
             
      หน่วย  ร.152 พัน.2      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /34 ฎีกาที่ 6 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 388,608.00    
  ขบ02 /62 /46 ฎีกาที่ 17 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 9,230.00    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     741,061.26
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 2 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     175,635.00
             
      รวมเงิน 397,838.00   916,696.26
             
      หน่วย  ร.152 พัน.3      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /34 ฎีกาที่ 8 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 403,392.00    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     656,655.00
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 3 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     214,695.00
             
      รวมเงิน 403,392.00   871,350.00
             
      หน่วย  ร.153      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /34 ฎีกาที่ 12 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 143,616.00    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     397,619.42
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 1 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     63,345.00
             
      รวมเงิน 143,616.00   460,964.42
             
      หน่วย  ร.153 พัน.1      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /34 ฎีกาที่ 9 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 397,056.00    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     788,604.38
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 2 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     168,805.00
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 3 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก      3,010.00
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 4 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก      1,355.00
  ***** บส.7 /62 / 007 ค่ารักษาพยาบาล     (500.00)
             
      รวมเงิน 397,056.00   961,274.38
             
      หน่วย  ร.153 พัน.2      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /34 ฎีกาที่ 17 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 342,144.00    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     501,528.75
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 11 /61 เงินส่วนตัวทหารฝาก      380.00
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 12 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก      195.00
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 2 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     154,430.00
             
      รวมเงิน 342,144.00   656,533.75
             
      หน่วย  ร.153 พัน.3      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /34 ฎีกาที่ 13 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 361,344.00    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     966,263.57
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 1 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     151,385.00
             
      รวมเงิน 361,344.00   1,117,648.57
             
      หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /44 ฎีกาที่ 13 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ต.ค.61 ) 45,888.00    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     487,454.92
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ลจ.     15,104.00
  ***** ใบถอนเงินฝากที่ 1 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ทหารปลดประจำการ )     30,040.00
             
      รวมเงิน 45,888.00   532,598.92
             
      หน่วย  กรม ทพ.41      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /43 ฎีกาที่ 3 /62 เงินรางวัลสำหรับการสู้รบ 676,800.00    
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     928,502.00
             
      รวมเงิน 676,800.00   928,502.00
             
      หน่วย  กรม ทพ.43      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,832,493.67
             
      รวมเงิน 0.00   1,832,493.67
             
      หน่วย  กรม ทพ.44      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     332,710.00
  ***** บส.1 /62 / 010 เงินเดือนนายสิบ ฯ     (10,540.00)
             
      รวมเงิน 0.00   322,170.00
             
      หน่วย  กรม ทพ.46      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,441,469.76
             
      รวมเงิน 0.00   1,441,469.76
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170