จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝกง.มทบ.46 ยินดีต้อนรับ
       Google


รายการ(หน่วย) (เข้าชม 10187 ครั้ง)

เพื่อตรวจสอบ

    งวด   29 เม.ย.62 (งวดหนี้สิน) 4,284,111.75   17,271,051.07  
               
      หน่วย  ทน.4        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     318,359.02  
  ขบ.02 /62 /0953 ฎีกาที่ 72 /62 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร ฯ 380.00      
               
      รวมเงิน 380.00   318,359.02  
               
      หน่วย  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,639,070.92  
  ขบ.02 /62 /0951 ฎีกาที่ 353 /62 จ้างเหมาจัดกิจกรรม ฯ 4,000.00      
  ขบ.02 /62 /0951 ฎีกาที่ 354 /62 จ้างเหมาจัดกิจกรรม ฯ 4,400.00      
  ขบ.02 /62 /0951 ฎีกาที่ 355 /62 จ้างเหมาจัดกิจกรรม ฯ 4,000.00      
  ขบ.02 /62 /0951 ฎีกาที่ 356 /62 จ้างเหมาจัดกิจกรรม ฯ 2,000.00      
  ขบ.02 /62 /0951 ฎีกาที่ 357 /62 จ้างเหมาจัดกิจกรรม ฯ 2,000.00      
  ขบ.02 /62 /0951 ฎีกาที่ 358 /62 จ้างเหมาจัดกิจกรรม ฯ 2,000.00      
  ขบ.02 /62 /0951 ฎีกาที่ 368 /62 จ้างเหมาจัดกิจกรรม ฯ 4,000.00      
  ขบ.02 /62 /0952 ฎีกาที่ 344 /62 ซื้อเครื่องช่วยฝึก 3,147.00      
  ขบ.02 /62 /1050 ฎีกาที่ 396 /62 ค่ารักษาพยาบาล 6,850.00      
  ขบ.02 /62 /1043 ฎีกาที่ 395 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 15,325.00      
  ขบ.02 /62 /1037 ฎีกาที่ 398 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 5,850.00      
               
      รวมเงิน 53,572.00   1,639,070.92  
               
      หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,393,240.30  
  ขบ.02 /62 /1043 ฎีกาที่ 213 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 900.00      
  ขบ.02 /62 /1040 ฎีกาที่ 217 /62 เบี้ยเลี้ยงงานก่อสร้าง ฯ 243,600.00      
  ขบ.02 /62 /1040 ฎีกาที่ 218 /62 เบี้ยเลี้ยงงานก่อสร้าง ฯ 3,480.00      
  ขบ.02 /62 /1040 ฎีกาที่ 219 /62 เบี้ยเลี้ยงงานก่อสร้าง ฯ 327,120.00      
  ขบ.02 /62 /1040 ฎีกาที่ 220 /62 เบี้ยเลี้ยงงานก่อสร้าง ฯ 6,960.00      
  ขบ.02 /62 /1040 ฎีกาที่ 221 /62 เบี้ยเลี้ยงงานก่อสร้าง ฯ 736,320.00      
  ขบ.02 /62 /1040 ฎีกาที่ 222 /62 เบี้ยเลี้ยงงานก่อสร้าง ฯ 14,160.00      
  ขบ.02 /62 /1040 ฎีกาที่ 223 /62 เบี้ยเลี้ยงงานก่อสร้าง ฯ 222,720.00      
  ขบ.02 /62 /1040 ฎีกาที่ 224 /62 เบี้ยเลี้ยงงานก่อสร้าง ฯ 3,480.00      
  ขบ.02 /62 /1040 ฎีกาที่ 225 /62 เบี้ยเลี้ยงงานก่อสร้าง ฯ 453,120.00      
  ขบ.02 /62 /1040 ฎีกาที่ 226 /62 เบี้ยเลี้ยงงานก่อสร้าง ฯ 7,080.00      
  ขบ.02 /62 /1040 ฎีกาที่ 227 /62 เบี้ยเลี้ยงงานก่อสร้าง ฯ 266,400.00      
  ขบ.02 /62 /1040 ฎีกาที่ 228 /62 เบี้ยเลี้ยงงานก่อสร้าง ฯ 3,600.00      
  ขบ.02 /62 /1039 ฎีกาที่ 215 /62 เบี้ยเลี้ยงงานปรับปรุง ฯ 174,000.00      
  ขบ.02 /62 /1039 ฎีกาที่ 216 /62 เบี้ยเลี้ยงงานปรับปรุง ฯ 3,480.00      
               
      รวมเงิน 2,466,420.00   1,393,240.30  
               
      หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,145,465.13  
  ขบ.02 /62 /1049 ฎีกาที่ 144 /62 ค่ารักษาพยาบาล 4,200.00      
  ขบ.02 /62 /1049 ฎีกาที่ 145 /62 ค่ารักษาพยาบาล 1,980.00      
  *** ***** *****        
               
      รวมเงิน 6,180.00   1,145,465.13  
               
      หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     424,380.20  
  ขบ.02 /62 /1037 ฎีกาที่ 98 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 10,790.00      
               
      รวมเงิน 10,790.00   424,380.20  
               
      หน่วย  ร.151        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     206,037.11  
  ขบ.02 /62 /1050 ฎีกาที่ 102 /62 ค่ารักษาพยาบาล 1,480.00      
               
      รวมเงิน 1,480.00   206,037.11  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     543,431.75  
  ขบ.02 /62 /1037 ฎีกาที่ 183 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 12,350.00      
  ขบ.02 /62 /1036 ฎีกาที่ 184 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่ ฯ 186,000.00      
  ขบ.02 /62 /1036 ฎีกาที่ 185 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่ ฯ 23,250.00      
  ขบ.02 /62 /1036 ฎีกาที่ 186 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่ ฯ 18,600.00      
  ขบ.02 /62 /1036 ฎีกาที่ 187 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่ ฯ 22,530.00      
               
      รวมเงิน 262,730.00   543,431.75  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     331,834.67  
  *** ***** *****        
               
      รวมเงิน 0.00   331,834.67  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     370,817.51  
  ขบ.02 /62 /1050 ฎีกาที่ 136 /62 ค่ารักษาพยาบาล 4,030.00      
  ขบ.02 /62 /1043 ฎีกาที่ 152 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 2,400.00      
  ขบ.02 /62 /1032 ฎีกาที่ 154 /62 เงินรางวัลสำหรับการสู้รบ 258,000.00      
  ขบ.02 /62 /1037 ฎีกาที่ 153 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 12,870.00      
               
      รวมเงิน 277,300.00   370,817.51  
               
      หน่วย  ร.152        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     686,887.13  
  ขบ.02 /62 /1050 ฎีกาที่ 128 /62 ค่ารักษาพยาบาล 2,100.00      
  ขบ.02 /62 /1044 ฎีกาที่ 138 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 1,528.25      
               
      รวมเงิน 3,628.25   686,887.13  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     740,657.85  
  *** ***** *****        
               
      รวมเงิน 0.00   740,657.85  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     718,044.58  
  ขบ.02 /62 /1054 ฎีกาที่ 86 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 45.00      
  ขบ.02 /62 /1035 ฎีกาที่ 120 /62 เบี้ยเลี้ยงสำหรับแพทย์ 2,000.00      
               
      รวมเงิน 2,045.00   718,044.58  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     750,605.00  
  *** ***** *****        
               
      รวมเงิน 0.00   750,605.00  
               
      หน่วย  ร.153        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     438,365.43  
  *** ***** *****        
               
      รวมเงิน 0.00   438,365.43  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     704,674.73  
  ขบ.02 /62 /1052 ฎีกาที่ 128 /62 ค่ารักษาพยาบาล 6,440.00      
  ขบ.02 /62 /1052 ฎีกาที่ 129 /62 ค่ารักษาพยาบาล 7,730.00      
  ขบ.02 /62 /1051 ฎีกาที่ 125 /62 ค่ารักษาพยาบาล 3,650.00      
  ขบ.02 /62 /1051 ฎีกาที่ 126 /62 ค่ารักษาพยาบาล 9,210.00      
  ขบ.02 /62 /1044 ฎีกาที่ 124 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 2,130.00      
  ขบ.02 /62 /1044 ฎีกาที่ 127 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 7,930.00      
  เงินรายได้แผ่นดิน บส.87 /278 /62 ค่ารักษาพยาบาล (จ.ส.อ. ธีรวัจน์  เมฆสุวรรณ)     (500.00)  
               
      รวมเงิน 37,090.00   704,174.73  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     530,930.46  
  ขบ.02 /62 /1052 ฎีกาที่ 151 /62 ค่ารักษาพยาบาล 310.00      
               
      รวมเงิน 310.00   530,930.46  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     895,949.98  
  ขบ.02 /62 /1051 ฎีกาที่ 137 /62 ค่ารักษาพยาบาล 3,220.00      
  ขบ.02 /62 /1044 ฎีกาที่ 91 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 2,900.00      
               
      รวมเงิน 6,120.00   895,949.98  
               
      หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     497,107.44  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ลูกจ้างประจำ     15,238.00  
  ขบ.02 /62 /1049 ฎีกาที่ 140 /62 ค่ารักษาพยาบาล 3,622.50      
  ขบ.02 /62 /1049 ฎีกาที่ 190 /62 ค่ารักษาพยาบาล 1,614.00      
  ขบ.02 /62 /1049 ฎีกาที่ 212 /62 ค่ารักษาพยาบาล 2,600.00      
  ขบ.02 /62 /1038 ฎีกาที่ 186 /62 เบี้ยเลี้ยงสำหรับแพทย์ 40,000.00      
  ขบ.02 /62 /1038 ฎีกาที่ 187 /62 เบี้ยเลี้ยงสำหรับแพทย์ 50,000.00      
  ขบ.02 /62 /1038 ฎีกาที่ 188 /62 เบี้ยเลี้ยงสำหรับแพทย์ 50,000.00      
  ขบ.02 /62 /1038 ฎีกาที่ 189 /62 เบี้ยเลี้ยงสำหรับแพทย์ 50,000.00      
               
      รวมเงิน 197,836.50   512,345.44  
               
      หน่วย  กรม ทพ.41        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,147,616.00  
  ขบ.02 /62 /1047 ฎีกาที่ 46 /62 ค่ารักษาพยาบาล 16,230.00      
  ขบ.02 /62 /1045 ฎีกาที่ 71 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 19,500.00      
  ขบ.02 /62 /1041 ฎีกาที่ 72 /62 ค่าการศึกษาของบุตร อส.ทพ. 24,530.00      
               
      รวมเงิน 60,260.00   1,147,616.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.43        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,929,418.84  
  ขบ.02 /62 /1047 ฎีกาที่ 105 /62 ค่ารักษาพยาบาล 15,050.00      
  ขบ.02 /62 /1047 ฎีกาที่ 98 /62 ค่ารักษาพยาบาล 11,860.00      
  ขบ.02 /62 /1045 ฎีกาที่ 97 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 12,830.00      
  ขบ.02 /62 /1041 ฎีกาที่ 96 /62 ค่าการศึกษาของบุตร อส.ทพ. 19,400.00      
  ขบ.02 /62 /1041 ฎีกาที่ 104 /62 ค่าการศึกษาของบุตร อส.ทพ. 3,700.00      
               
      รวมเงิน 62,840.00   1,929,418.84  
               
      หน่วย  กรม ทพ.44        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     348,140.00  
  ขบ.02 /62 /1048 ฎีกาที่ 68 /62 ค่ารักษาพยาบาล 11,000.00      
  ขบ.02 /62 /1047 ฎีกาที่ 70 /62 ค่ารักษาพยาบาล 9,500.00      
               
      รวมเงิน 20,500.00   348,140.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.46        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,495,279.02  
  ขบ.02 /62 /1048 ฎีกาที่ 63 /62 ค่ารักษาพยาบาล 18,530.00      
  ขบ.02 /62 /1048 ฎีกาที่ 69 /62 ค่ารักษาพยาบาล 7,750.00      
  ขบ.02 /62 /1045 ฎีกาที่ 76 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 39,550.00      
  ขบ.02 /62 /1029 ฎีกาที่ 80 /62 เงินรางวัลสำหรับการสู้รบ อส.ทพ. 748,800.00      
               
      รวมเงิน 814,630.00   1,495,279.02  
               
    งวด    25 เม.ย.62        
               
      หน่วย  ทน.4        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 / ฎีกาที่  เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 0.00      
  เงินรับฝาก บถ.6 /033 /62 เงินเดือน จ.ส.ท. วัชรา  ถิ่นทะเล     9,039.90  
  เงินรับฝาก บถ.3 /024 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     17,640.00  
  เงินเบิกเกิน บส.37 /271 /62 เงินเดือน จ.ส.ท. วัชรา  ถิ่นทะเล     (7,368.14)  
  เงินเบิกเกิน บส.38 /272 /62 เงิน สปพ. 2,000.-  จ.ส.ท. วัชรา  ถิ่นทะเล     (838.82)  
               
      รวมเงิน 0.00   18,472.94  
               
      หน่วย  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /998 ฎีกาที่ 393 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 176,640.00      
  ขบ02 /62 /1011 ฎีกาที่ 394 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 176,640.00      
  ขบ02 /62 /1009 ฎีกาที่ 397 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพลทหาร ฯ 432,500.00      
  ขบ02 /62 /1017 ฎีกาที่ 389 /62 ค่าจัดการรถ ปจต. 108,000.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 390 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 50,050.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 391 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 156,000.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 392 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 500.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 401 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 1,000.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 402 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 2,000.00      
  ขบ02 /62 /993 ฎีกาที่ 297 /62 เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า (จ.ส.อ. ณรงค์  สนั่นเมือง) 102,726.00      
  ขบ02 /62 /1004 ฎีกาที่ 339 /62 ค่าไฟฟ้า 2,508.89      
  เงินรับฝาก บถ.11 /037 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     88,000.00  
  เงินรับฝาก บถ.10 /034 /62 หลักประกันสัญญางานปรับปรุงเรือนแถว ฯ(หจก.ดรุณีฯ)     440,006.00  
               
      รวมเงิน 1,208,564.89   528,006.00  
               
      หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /998 ฎีกาที่ 209 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 220,800.00      
  ขบ02 /62 /1011 ฎีกาที่ 210 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 220,800.00      
  ขบ02 /62 /1009 ฎีกาที่ 211 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพลทหาร ฯ 555,000.00      
  ขบ02 /62 /1013 ฎีกาที่ 207 /62 เงินรางวัลสำหรับการสู้รบ 1,200.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 205 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 209,500.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 206 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 2,500.00      
  ขบ02 /62 /986 ฎีกาที่ 206 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (จ่ายผิดประเภทฯ งวด 18 เม.ย.62) (2,500.00)      
  ขบ02 /62 /1022 ฎีกาที่ 214 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 8,580.00      
  เงินรับฝาก บถ.14 /025 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     166,645.00  
               
      รวมเงิน 1,215,880.00   166,645.00  
               
      หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /998 ฎีกาที่ 140 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 123,840.00      
  ขบ02 /62 /1026 ฎีกาที่ 141 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 123,840.00      
  ขบ02 /62 /1009 ฎีกาที่ 137 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพลทหาร ฯ 322,500.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 133 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 11,500.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 134 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 93,000.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 135 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 112.90      
  ขบ02 /62 /1001 ฎีกาที่ 128 /62 ค่าโทรศัพท์ 714.75      
  ขบ02 /62 /1022 ฎีกาที่ 143 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 5,720.00      
  เงินรับฝาก บถ.8 /038 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     70,770.00  
               
      รวมเงิน 681,227.65   70,770.00  
               
      หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /998 ฎีกาที่ 96 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 293,760.00      
  ขบ02 /62 /1011 ฎีกาที่ 97 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 293,760.00      
  ขบ02 /62 /1009 ฎีกาที่ 94 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพลทหาร ฯ 377,500.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 78 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 106,000.00      
               
      รวมเงิน 1,071,020.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.151        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /998 ฎีกาที่ 113 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 130,560.00      
  ขบ02 /62 /1011 ฎีกาที่ 114 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 130,560.00      
  ขบ02 /62 /1009 ฎีกาที่ 116 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพลทหาร ฯ 280,000.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 115 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 66,500.00      
  ขบ02 /62 /1023 ฎีกาที่ 121 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 43,896.00      
  ขบ02 /62 /1023 ฎีกาที่ 122 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 39,648.00      
  ขบ02 /62 /1023 ฎีกาที่ 123 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 43,896.00      
  ขบ02 /62 /1022 ฎีกาที่ 119 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 5,200.00      
  เงินรับฝาก บถ.3 /026 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     71,690.00  
               
      รวมเงิน 740,260.00   71,690.00  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /998 ฎีกาที่ 179 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 391,680.00      
  ขบ02 /62 /1011 ฎีกาที่ 180 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 391,680.00      
  ขบ02 /62 /1009 ฎีกาที่ 151 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพลทหาร ฯ 700,000.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 178 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 95,000.00      
  ขบ02 /62 /1023 ฎีกาที่ 177 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00      
  เงินรับฝาก บถ.4 /035 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     177,070.00  
               
      รวมเงิน 1,608,864.00   177,070.00  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /998 ฎีกาที่ 158 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 363,840.00      
  ขบ02 /62 /1011 ฎีกาที่ 159 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 363,840.00      
  ขบ02 /62 /1009 ฎีกาที่ 155 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพลทหาร ฯ 625,000.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 156 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 94,000.00      
  ขบ02 /62 /1022 ฎีกาที่ 162 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 9,880.00      
  เงินรับฝาก บถ.9 /027 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     166,785.00  
  เงินเบิกเกิน บส.54 /262 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ  500.- ( งส. = 370.97.-บาท)        
               
      รวมเงิน 1,456,560.00   166,785.00  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /998 ฎีกาที่ 148 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 354,240.00      
  ขบ02 /62 /1011 ฎีกาที่ 149 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 354,240.00      
  ขบ02 /62 /1009 ฎีกาที่ 146 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพลทหาร ฯ 522,500.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 150 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 88,500.00      
  เงินเบิกเกิน บส.65 /266 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (5,664.00)      
  เงินเบิกเกิน บส.67 /265 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (4,320.00)      
  เงินเบิกเกิน บส.69 /264 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (5,184.00)      
  เงินเบิกเกิน บส.71 /263 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (3,840.00)      
  เงินเบิกเกิน บส.66 /269 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลฯ  2,500.- (5,000.00)      
  เงินเบิกเกิน บส.68 /268 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลฯ  2,500.- (5,000.00)      
  เงินเบิกเกิน บส.70 /267 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลฯ  2,500.- (5,000.00)      
  เงินรับฝาก บถ.18 /030 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     261,700.00  
               
      รวมเงิน 1,285,472.00   261,700.00  
               
      หน่วย  ร.152        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /998 ฎีกาที่ 122 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 136,320.00      
  ขบ02 /62 /1011 ฎีกาที่ 134 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 98,880.00      
  ขบ02 /62 /1011 ฎีกาที่ 135 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 37,440.00      
  ขบ02 /62 /1009 ฎีกาที่ 131 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพลทหาร ฯ 255,000.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 137 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 65,500.00      
  ขบ02 /62 /1022 ฎีกาที่ 136 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 5,070.00      
  เงินรับฝาก บถ.3 /028 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     66,637.00  
               
      รวมเงิน 598,210.00   66,637.00  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /998 ฎีกาที่ 117 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 376,320.00      
  ขบ02 /62 /1011 ฎีกาที่ 118 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 376,320.00      
  ขบ02 /62 /1009 ฎีกาที่ 115 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพลทหาร ฯ 645,000.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 119 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 90,000.00      
  ขบ02 /62 /1021 ฎีกาที่ 120 /62 เบี้ยเลี้ยงสำหรับแพทย์ 2,000.00      
  ขบ02 /62 /1022 ฎีกาที่ 122 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 13,390.00      
  เงินเบิกจาก กง.ทบ. ฎีกาที่ 5 /62 เงิน พ.ส.ร. (ตกเบิก) นายสิบ     14,239.03  
  เงินรับฝาก ฎีกาที่ 124 /62 จ้างจัดเลี้ยงอาหารให้พลทหารฯ     43,000.00  
  เงินรับฝาก บถ.3 /040 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     189,780.00  
               
      รวมเงิน 1,503,030.00   247,019.03  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /998 ฎีกาที่ 112 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 371,520.00      
  ขบ02 /62 /1011 ฎีกาที่ 113 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 371,520.00      
  ขบ02 /62 /1009 ฎีกาที่ 114 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพลทหาร ฯ 585,000.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 115 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 11,500.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 116 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 92,000.00      
  ขบ02 /62 /1022 ฎีกาที่ 117 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 12,610.00      
  เงินรับฝาก บถ.10 /020 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     168,705.00  
               
      รวมเงิน 1,444,150.00   168,705.00  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /998 ฎีกาที่ 106 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 392,640.00      
  ขบ02 /62 /1011 ฎีกาที่ 107 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 392,640.00      
  ขบ02 /62 /1009 ฎีกาที่ 108 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพลทหาร ฯ 657,500.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 112 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 103,500.00      
  ขบ02 /62 /1023 ฎีกาที่ 111 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00      
  ขบ02 /62 /1022 ฎีกาที่ 110 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 12,480.00      
  เงินรับฝาก บถ.7 /031 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     193,930.00  
               
      รวมเงิน 1,589,264.00   193,930.00  
               
      หน่วย  ร.153        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /998 ฎีกาที่ 129 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 126,720.00      
  ขบ02 /62 /1011 ฎีกาที่ 130 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 126,720.00      
  ขบ02 /62 /1009 ฎีกาที่ 136 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพลทหาร ฯ 15,000.00      
  ขบ02 /62 /1009 ฎีกาที่ 131 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพลทหาร ฯ 282,500.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 132 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 61,000.00      
  ขบ02 /62 /1022 ฎีกาที่ 133 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 4,420.00      
  เงินรับฝาก บถ.2 /036 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     59,170.00  
               
      รวมเงิน 616,360.00   59,170.00  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /998 ฎีกาที่ 121 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 370,560.00      
  ขบ02 /62 /1011 ฎีกาที่ 122 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 370,560.00      
  ขบ02 /62 /1009 ฎีกาที่ 119 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพลทหาร ฯ 575,000.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 118 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 106,000.00      
  ขบ02 /62 /1022 ฎีกาที่ 123 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 13,910.00      
  เงินรับฝาก บถ.10 /039 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     185,945.00  
  เงินเบิกเกิน บส.88 /273 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลฯ  2,500.- (KTB = 725.81 บาท)        
      รวมเงิน 1,436,030.00   185,945.00  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /998 ฎีกาที่ 137 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 328,320.00      
  ขบ02 /62 /1011 ฎีกาที่ 138 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 328,320.00      
  ขบ02 /62 /1009 ฎีกาที่ 139 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพลทหาร ฯ 535,000.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 141 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 104,500.00      
  ขบ02 /62 /1022 ฎีกาที่ 140 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 9,360.00      
  เงินรับฝาก บถ.4 /029 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     119,560.00  
  เงินรับฝาก บถ.5 /032 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     910.00  
               
      รวมเงิน 1,305,500.00   120,470.00  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /998 ฎีกาที่ 129 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 331,296.00      
  ขบ02 /62 /1011 ฎีกาที่ 130 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 331,104.00      
  ขบ02 /62 /1009 ฎีกาที่ 131 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพลทหาร ฯ 535,000.00      
  ขบ02 /62 /1025 ฎีกาที่ 136 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 94,500.00      
  ขบ02 /62 /1022 ฎีกาที่ 134 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 11,310.00      
  เงินเบิกเกิน บส.68 /270 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลฯ  2,500.- (2,500.00)      
  เงินรับฝาก บถ.8 /019 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     141,765.00  
               
      รวมเงิน 1,300,710.00   141,765.00  
               
      หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /999 ฎีกาที่ 168 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 42,432.00      
  ขบ02 /62 /1012 ฎีกาที่ 191 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 42,432.00      
  ขบ02 /62 /1010 ฎีกาที่ 177 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพลทหาร ฯ 117,500.00      
  ขบ02 /62 /995 ฎีกาที่ 173 /62 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 163,890.00      
  ขบ02 /62 /996 ฎีกาที่ 174 /62 เงิน พ.ช.ค.พนักงานราชการ 12,570.00      
  ขบ02 /62 /997 ฎีกาที่ 26 /62 เงินประกันสังคม เม.ย.62 8,824.00      
  ขบ02 /62 /1015 ฎีกาที่ 170 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 35,500.00      
  ขบ02 /62 /1015 ฎีกาที่ 171 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 32,500.00      
  ขบ02 /62 /1015 ฎีกาที่ 172 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 1,430.00      
  ขบ02 /62 /1024 ฎีกาที่ 184 /62 เบี้ยเลี้ยงสำหรับแพทย์ 40,000.00      
  ขบ02 /62 /1024 ฎีกาที่ 185 /62 เบี้ยเลี้ยงสำหรับแพทย์ 40,000.00      
  ขบ02 /62 /1024 ฎีกาที่ 178 /62 เงิน พ.ต.ส. 57,500.00      
  ขบ02 /62 /1024 ฎีกาที่ 179 /62 เบี้ยเลี้ยงสำหรับแพทย์ 76,000.00      
  ขบ02 /62 /1024 ฎีกาที่ 180 /62 เบี้ยเลี้ยงสำหรับแพทย์ 76,000.00      
  ขบ02 /62 /1024 ฎีกาที่ 181 /62 เบี้ยเลี้ยงสำหรับแพทย์ 76,000.00      
  ขบ02 /62 /1024 ฎีกาที่ 182 /62 เงิน พ.ต.ส. 19,000.00      
  ขบ02 /62 /1024 ฎีกาที่ 183 /62 เบี้ยเลี้ยงสำหรับแพทย์ 12,000.00      
  เงินรับฝาก บถ.4 /023 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     16,440.00  
  เงินรับฝาก บถ.5 /016 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( ท.ปลดฯ)     240.00  
               
      รวมเงิน 853,578.00   16,680.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.41        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /994 ฎีกาที่ 80 /62 ค่าเช่าบ้าน 27,000.00      
  ขบ02 /62 /1028 ฎีกาที่ 81 /62 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 9,208,570.00      
  ขบ02 /62 /1028 ฎีกาที่ 82 /62 เงิน พ.ช.ค.อส.ทพ. 3,715,295.00      
  ขบ02 /62 /1015 หน้างบที่ 78 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 21,000.00      
  ขบ02 /62 /1015 หน้างบที่ 79 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 109,000.00      
  เงินฝากผ่าน บส.28 /62 /259 เงินฌาปนกิจ ทบ. ( อส.ทพ.) (222,960.00)      
               
      รวมเงิน 12,857,905.00   0.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.43        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /994 ฎีกาที่ 95 /62 ค่าเช่าบ้าน 45,900.00      
  ขบ02 /62 /1028 ฎีกาที่ 99 /62 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 9,775,840.00      
  ขบ02 /62 /1028 ฎีกาที่ 100 /62 เงิน พ.ช.ค.อส.ทพ. 3,435,990.00      
  ขบ02 /62 /1015 หน้างบที่ 102 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 21,500.00      
  ขบ02 /62 /1015 หน้างบที่ 103 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 113,000.00      
  เงินฝากผ่าน บส.51 /62 /260 เงินฌาปนกิจ ทบ. ( อส.ทพ.) (15,840.00)      
               
      รวมเงิน 13,376,390.00   0.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.44        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /994 ฎีกาที่ 63 /62 ค่าเช่าบ้าน 95,050.00      
  ขบ02 /62 /1028 ฎีกาที่ 64 /62 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 7,936,550.00      
  ขบ02 /62 /1028 ฎีกาที่ 65 /62 เงิน พ.ช.ค.อส.ทพ. 4,436,380.00      
  ขบ02 /62 /1015 หน้างบที่ 66 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 21,500.00      
  ขบ02 /62 /1015 หน้างบที่ 67 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 106,500.00      
  เงินเบิกเกิน บส.39 /274 /62 ค่าตอบแทน อส.ทพ. (32,468.35)      
  เงินเบิกเกิน บส.40 /275 /62 เงิน พ.ช.ค.อส.ทพ. (10,096.59)      
  เงินฝากผ่าน บส.38 /261 /62 เงินฌาปนกิจ ทบ. ( อส.ทพ.) (14,400.00)      
               
      รวมเงิน 12,539,015.06   0.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.46        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /994 ฎีกาที่ 79 /62 ค่าเช่าบ้าน 72,400.00      
  ขบ02 /62 /1028 ฎีกาที่ 77 /62 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 8,182,370.00      
  ขบ02 /62 /1028 ฎีกาที่ 78 /62 เงิน พ.ช.ค.อส.ทพ. 4,215,400.00      
  ขบ02 /62 /1015 หน้างบที่ 70 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 25,500.00      
  ขบ02 /62 /1015 หน้างบที่ 71 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 110,500.00      
  ขบ02 /62 /1015 หน้างบที่ 72 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 107.14      
  ขบ02 /62 /1015 หน้างบที่ 73 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 500.00      
  ขบ02 /62 /1030 หน้างบที่ 74 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 142.85      
  ขบ02 /62 /1015 หน้างบที่ 75 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 500.- 500.00      
               
      รวมเงิน 12,607,419.99   0.00  
               
 
    งวด    17 เม.ย.62        
               
      หน่วย  ทน.4        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 / ฎีกาที่  เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 เม.ย.62 0.00      
  ขบ02 /62 /960 ฎีกาที่ 63 /62 ค่ารักษาพยาบาล 3,350.00      
  ขบ02 /62 /960 ฎีกาที่ 64 /62 ค่ารักษาพยาบาล 16,350.00      
  ขบ02 /62 /976 ฎีกาที่ 62 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 16,600.00      
               
      รวมเงิน 36,300.00   0.00  
               
      หน่วย  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /986 ฎีกาที่ 388 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 เม.ย.62 176,640.00      
  ขบ02 /62 /961 ฎีกาที่ 213 /62 ค่ารักษาพยาบาล 15,960.00      
  ขบ02 /62 /962 ฎีกาที่ 277 /62 ค่ารักษาพยาบาล 8,280.00      
  ขบ02 /62 /962 ฎีกาที่ 278 /62 ค่ารักษาพยาบาล 12,720.00      
  ขบ02 /62 /963 ฎีกาที่ 365 /62 ค่ารักษาพยาบาล 9,880.00      
  ขบ02 /62 /974 ฎีกาที่ 294 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 56,323.75      
  ขบ02 /62 /975 ฎีกาที่ 251 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 47,690.00      
  ขบ02 /62 /976 ฎีกาที่ 250 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 12,522.00      
  ขบ02 /62 /990 ฎีกาที่ 345 /62 ค่าตอบแทน จนท.อบรมฯ 8,000.00      
  ขบ02 /62 /990 ฎีกาที่ 346 /62 ค่าตอบแทน จนท.อบรมฯ 8,000.00      
  ขบ02 /62 /990 ฎีกาที่ 347 /62 ค่าตอบแทน จนท.อบรมฯ 8,000.00      
  ขบ02 /62 /989 ฎีกาที่ 369 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 16,960.00      
  ขบ02 /62 /988 ฎีกาที่ 369 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 61,470.00      
  ขบ02 /62 /988 ฎีกาที่ 370 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 57,750.00      
               
      รวมเงิน 500,195.75   0.00  
               
      หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /986 ฎีกาที่ 208 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 เม.ย.62 220,800.00      
  ขบ02 /62 /986 ฎีกาที่ 206 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  2,500.00      
  ขบ02 /62 /968 ฎีกาที่ 139 /62 ค่ารักษาพยาบาล 3,464.00      
  ขบ02 /62 /968 ฎีกาที่ 197 /62 ค่ารักษาพยาบาล 900.00      
  ขบ02 /62 /968 ฎีกาที่ 200 /62 ค่ารักษาพยาบาล 2,600.00      
  ขบ02 /62 /969 ฎีกาที่ 163 /62 ค่ารักษาพยาบาล 8,040.00      
  ขบ02 /62 /969 ฎีกาที่ 188 /62 ค่ารักษาพยาบาล 4,890.00      
  ขบ02 /62 /970 ฎีกาที่ 199 /62 ค่ารักษาพยาบาล 12,190.00      
  ขบ02 /62 /978 ฎีกาที่ 141 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 19,550.00      
  ขบ02 /62 /978 ฎีกาที่ 189 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 16,100.00      
  ขบ02 /62 /978 ฎีกาที่ 198 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 2,071.00      
  ขบ02 /62 /991 ฎีกาที่ 201 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 33,852.00      
  ขบ02 /62 /991 ฎีกาที่ 202 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 33,852.00      
  ขบ02 /62 /991 ฎีกาที่ 203 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,576.00      
  ขบ02 /62 /991 ฎีกาที่ 204 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 33,582.00      
  ขบ02 /62 /991 ฎีกาที่ 204 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 270.00      
               
      รวมเงิน 425,237.00   0.00  
               
      หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /986 ฎีกาที่ 131 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 เม.ย.62 123,840.00      
  ขบ02 /62 /968 ฎีกาที่ 126 /62 ค่ารักษาพยาบาล 1,550.00      
  ขบ02 /62 /968 ฎีกาที่ 127 /62 ค่ารักษาพยาบาล 640.00      
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.62 /248 /62 เงินเดือนนายสิบ ก.พ.62 (งส.= 7,187.14 บาท)        
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.63 /249 /62 เงินเดือนนายสิบ ก.พ.62 (งส.= 8,723.57 บาท)        
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.64 /250 /62 เงิน พ.ส.ร.นายสิบ ก.พ.62 (งส.= 630.-บาท)        
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.65 /251 /62 เงิน พ.ช.ค.นายสิบ ก.พ.62 (งส.= 1,285.71 บาท)        
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.66 /252 /62 เงิน สปพ.นายสิบ ก.พ.62 (งส.= 1,285.71 บาท)        
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.67 /253 /62 เงิน สปพ.นายสิบ ก.พ.62 (งส.= 1,285.71 บาท)        
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.75 /255 /62 เงินเดือนนายสิบ มี.ค.62 (งส.= 994.84 บาท)        
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.76 /256 /62 เงิน พ.ช.ค.นายสิบ มี.ค.62 (งส.= 193.55 บาท)        
      รวมเงิน 126,030.00   0.00  
               
      หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /986 ฎีกาที่ 95 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 เม.ย.62 293,760.00      
               
      รวมเงิน 293,760.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.151        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /986 ฎีกาที่ 112 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 เม.ย.62 130,560.00      
               
      รวมเงิน 130,560.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /986 ฎีกาที่ 176 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 เม.ย.62 391,680.00      
  ขบ02 /62 /963 ฎีกาที่ 170 /62 ค่ารักษาพยาบาล 5,440.00      
  ขบ02 /62 /976 ฎีกาที่ 171 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 11,900.00      
               
      รวมเงิน 409,020.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /986 ฎีกาที่ 157 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 เม.ย.62 363,840.00      
  ขบ02 /62 /964 ฎีกาที่ 121 /62 ค่ารักษาพยาบาล 6,070.00      
  ขบ02 /62 /977 ฎีกาที่ 142 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 918.50      
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.53 /246 /62 เงิน สปพ.นายสิบ มี.ค.62 (งส.= 1,483.87 บาท)        
      รวมเงิน 370,828.50   0.00  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /986 ฎีกาที่ 147 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 เม.ย.62 354,240.00      
  ขบ02 /62 /964 ฎีกาที่ 137 /62 ค่ารักษาพยาบาล 5,920.00      
  ขบ02 /62 /977 ฎีกาที่ 138 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 1,650.00      
  ขบ02 /62 /977 ฎีกาที่ 139 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 4,500.00      
  ขบ02 /62 /937 ฎีกาที่ 141 /62 เงินรางวัลสำหรับการสู้รบ 228,000.00      
               
      รวมเงิน 594,310.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.152        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /986 ฎีกาที่ 132 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 เม.ย.62 136,320.00      
  ขบ02 /62 /964 ฎีกาที่ 116 /62 ค่ารักษาพยาบาล 2,100.00      
  ขบ02 /62 /977 ฎีกาที่ 102 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 2,044.00      
  ขบ02 /62 /937 ฎีกาที่ 127 /62 เงินรางวัลสำหรับการสู้รบ 111,600.00      
               
      รวมเงิน 252,064.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /986 ฎีกาที่ 116 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 เม.ย.62 376,320.00      
  ขบ02 /62 /964 ฎีกาที่ 96 /62 ค่ารักษาพยาบาล 8,780.00      
               
      รวมเงิน 385,100.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /986 ฎีกาที่ 111 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 เม.ย.62 371,520.00      
  ขบ02 /62 /977 ฎีกาที่ 100 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 920.00      
  ขบ02 /62 /977 ฎีกาที่ 86 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 10,827.00      
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.35 /245 /62 ค่าตอบแทน สปพ. มี.ค.62 (งส.= 1,032.26 บาท)         
      รวมเงิน 383,267.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /986 ฎีกาที่ 105 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 เม.ย.62 392,640.00      
  ระบบจ่ายตรง งด. บถ.5 /015 /62 เงินเดือน จ.ส.อ. บุญญา  นิเลาะ     22,978.00  
               
      รวมเงิน 392,640.00   22,978.00  
               
      หน่วย  ร.153        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /986 ฎีกาที่ 128 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 เม.ย.62 126,720.00      
               
      รวมเงิน 126,720.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /986 ฎีกาที่ 120 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 เม.ย.62 370,560.00      
  ขบ02 /62 /965 ฎีกาที่ 109 /62 ค่ารักษาพยาบาล 18,940.00      
               
      รวมเงิน 389,500.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /986 ฎีกาที่ 136 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 เม.ย.62 328,320.00      
  ขบ02 /62 /966 ฎีกาที่ 106 /62 ค่ารักษาพยาบาล 6,800.00      
  ขบ02 /62 /966 ฎีกาที่ 111 /62 ค่ารักษาพยาบาล 3,770.00      
  ขบ02 /62 /966 ฎีกาที่ 134 /62 ค่ารักษาพยาบาล 5,445.00      
  ขบ02 /62 /978 ฎีกาที่ 108 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 2,400.00      
  ขบ02 /62 /938 ฎีกาที่ 97 /62 เงินช่วยเหลือในการจัดการศพ 12,000.00      
               
      รวมเงิน 358,735.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /986 ฎีกาที่ 128 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 เม.ย.62 325,248.00      
  ขบ02 /62 /967 ฎีกาที่ 78 /62 ค่ารักษาพยาบาล 6,779.00      
  ขบ02 /62 /967 ฎีกาที่ 123 /62 ค่ารักษาพยาบาล 5,510.00      
  ขบ02 /62 /967 ฎีกาที่ 124 /62 ค่ารักษาพยาบาล 740.00      
  ขบ02 /62 /978 ฎีกาที่ 127 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 2,100.00      
               
      รวมเงิน 340,377.00   0.00  
               
      หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /987 ฎีกาที่ 167 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 เม.ย.62 42,432.00      
  ขบ02 /62 /991 ฎีกาที่ 154 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 10,416.00      
  ขบ02 /62 /991 ฎีกาที่ 155 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 10,080.00      
  ขบ02 /62 /991 ฎีกาที่ 156 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 10,416.00      
  ขบ02 /62 /991 ฎีกาที่ 157 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 10,416.00      
  ขบ02 /62 /991 ฎีกาที่ 158 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 9,408.00      
  ขบ02 /62 /991 ฎีกาที่ 159 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 10,416.00      
               
      รวมเงิน 103,584.00   0.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.41        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /971 ฎีกาที่ 70 /62 ค่ารักษาพยาบาล 11,790.00      
  ขบ02 /62 /972 ฎีกาที่ 76 /62 ค่ารักษาพยาบาล 11,790.00      
  ขบ02 /62 /972 ฎีกาที่ 77 /62 ค่ารักษาพยาบาล 9,310.00      
               
      รวมเงิน 32,890.00   0.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.43        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /972 ฎีกาที่ 69 /62 ค่ารักษาพยาบาล 8,797.00      
  ขบ02 /62 /979 ฎีกาที่ 72 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 41,900.00      
  ขบ02 /62 /980 ฎีกาที่ 88 /62 ค่าการศึกษาของบุตร ( อส.ทพ. ) 60,310.00      
  ขบ02 /62 /981 ฎีกาที่ 89 /62 ค่าการศึกษาของบุตร ( อส.ทพ. ) 90,240.00      
  ขบ02 /62 /982 ฎีกาที่ 90 /62 ค่าการศึกษาของบุตร ( อส.ทพ. ) 132,500.00      
  ขบ02 /62 /983 ฎีกาที่ 91 /62 ค่าการศึกษาของบุตร ( อส.ทพ. ) 149,274.00      
  ขบ02 /62 /984 ฎีกาที่ 92 /62 ค่าการศึกษาของบุตร ( อส.ทพ. ) 114,800.00      
  ขบ02 /62 /985 ฎีกาที่ 93 /62 ค่าการศึกษาของบุตร ( อส.ทพ. ) 60,599.00      
               
      รวมเงิน 658,420.00   0.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.44        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 / ฎีกาที่  *****        
               
      รวมเงิน 0.00   0.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.46        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /971 ฎีกาที่ 64 /62 ค่ารักษาพยาบาล 7,750.00      
  ขบ02 /62 /973 ฎีกาที่ 67 /62 ค่ารักษาพยาบาล 18,500.00      
  ขบ02 /62 /973 ฎีกาที่ 68 /62 ค่ารักษาพยาบาล 18,500.00      
  ขบ02 /62 /979 ฎีกาที่ 59 /62 ค่าการศึกษาของบุตร 21,100.00      
               
      รวมเงิน 65,850.00   0.00  
               
 
    งวด    5 เม.ย.62 8,546,102.89   11,598.57  
               
      หน่วย  ทน.4        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /916 ฎีกาที่ 55 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 มี.ค.62 ) 50,688.00      
  ขบ02 /62 /907 ฎีกาที่ 71 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 26,344.00      
  ขบ02 /62 /908 ฎีกาที่ 65 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 24,180.00      
               
      รวมเงิน 101,212.00   0.00  
               
      หน่วย  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /915 ฎีกาที่ 286 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 มี.ค.62 ) 196,416.00      
  ขบ02 /62 /928 ฎีกาที่ 348 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ฝึก ฯ 17,550.00      
  ขบ02 /62 /929 ฎีกาที่ 367 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติงานโครงการ ฯ 20,832.00      
  ขบ02 /62 /929 ฎีกาที่ 366 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติงานโครงการ ฯ 230,640.00      
  ขบ02 /62 /930 ฎีกาที่ 349 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 40,548.00      
  ขบ02 /62 /874 ฎีกาที่ 303 /62 จ้างซ่อมยานพาหนะ 4,825.00      
  ขบ02 /62 /910 ฎีกาที่ 323 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติงานโครงการ ฯ 30,480.00      
  ขบ02 /62 /911 ฎีกาที่ 329 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ฝึก ฯ 171,360.00      
  ขบ02 /62 /911 ฎีกาที่ 330 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ฝึก ฯ 12,240.00      
  ขบ02 /62 /912 ฎีกาที่ 322 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 16,960.00      
  ขบ02 /62 /912 ฎีกาที่ 328 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 17,736.00      
  ขบ02 /62 /913 ฎีกาที่ 332 /62 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 4,000.00      
  ขบ02 /62 /913 ฎีกาที่ 333 /62 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 4,000.00      
  ขบ02 /62 /913 ฎีกาที่ 334 /62 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 3,600.00      
  ขบ02 /62 /913 ฎีกาที่ 335 /62 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 3,000.00      
  ขบ02 /62 /882 ฎีกาที่ 324 /62 ค่าไฟฟ้า 6,736.15      
  ขบ02 /62 /882 ฎีกาที่ 325 /62 ค่าไฟฟ้า 6,679.12      
  ขบ02 /62 /848 ฎีกาที่ 336 /62 ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 5,000.00      
  ขบ02 /62 /848 ฎีกาที่ 337 /62 ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 5,000.00      
  ขบ02 /62 /848 ฎีกาที่ 338 /62 ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม 5,000.00      
  ขบ02 /62 /881 ฎีกาที่ 293 /62 ค่าโทรศัพท์ 9,000.00      
               
      รวมเงิน 811,602.27   0.00  
               
      หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /915 ฎีกาที่ 169 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 มี.ค.62 ) 234,336.00      
               
      รวมเงิน 234,336.00   0.00  
               
      หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /915 ฎีกาที่ 109 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 มี.ค.62 ) 136,224.00      
  งด.ระบบจ่ายตรง บถ.ที่ 5 /008 /62 เงินเดือน ส.อ. กฤษณะ  ไทรสุวรรณ      1,795.97  
  งด.ระบบจ่ายตรง บถ.ที่ 6 /009 /62 เงินเดือน ส.ท. วรรณพงษ์  วันหวัง      9,802.60  
               
               
      รวมเงิน 136,224.00   11,598.57  
               
      หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /915 ฎีกาที่ 82 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 มี.ค.62 ) 322,080.00      
  ขบ02 /62 /913 ฎีกาที่ 83 /62 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 12,000.00      
  ขบ02 /62 /871 ฎีกาที่ 84 /62 ค่าอาหารกลางวัน 12,650.00      
  ขบ02 /62 /871 ฎีกาที่ 85 /62 ค่าใบประกาศ ฯ 4,600.00      
  ขบ02 /62 /871 ฎีกาที่ 86 /62 ค่าทำป้ายไวนิล 2,750.00      
  ขบ02 /62 /873 ฎีกาที่ 87 /62 ค่าทำป้ายไวนิล 2,000.00      
  ขบ02 /62 /897 ฎีกาที่ 88 /62 ค่าจ้างทำอาหาร 8,000.00      
  ขบ02 /62 /897 ฎีกาที่ 89 /62 ค่าจ้างทำอาหาร 8,000.00      
  ขบ02 /62 /897 ฎีกาที่ 90 /62 ค่าจ้างทำอาหาร 8,000.00      
  ขบ02 /62 /897 ฎีกาที่ 91 /62 ค่าจ้างทำอาหาร 8,000.00      
  ขบ02 /62 /897 ฎีกาที่ 92 /62 ค่าจ้างทำอาหาร 8,000.00      
  ขบ02 /62 /897 ฎีกาที่ 93 /62 ค่าจ้างทำอาหาร 8,000.00      
               
      รวมเงิน 404,080.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.151        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /915 ฎีกาที่ 92 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 มี.ค.62 ) 143,616.00      
               
      รวมเงิน 143,616.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /915 ฎีกาที่ 148 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 มี.ค.62 ) 430,848.00      
  ขบ02 /62 /871 ฎีกาที่ 172 /62 ซื้อ สป.3 2,000.00      
  ขบ02 /62 /871 ฎีกาที่ 173 /62 ซื้อ สป.3 5,000.00      
  ขบ02 /62 /871 ฎีกาที่ 174 /62 จ้างทำอาหาร 5,000.00      
  ขบ02 /62 /871 ฎีกาที่ 175 /62 จ้างทำอาหาร 5,000.00      
               
      รวมเงิน 447,848.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /915 ฎีกาที่ 131 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 มี.ค.62 ) 400,224.00      
  ขบ02 /62 /0067 ฎีกาที่ 21 /62 จ้างทำอาหารพิเศษ 1,680.00      
  เงินเบิกเกิน บส.43 /198 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (งส.= 55,680.- บาท)        
      รวมเงิน 401,904.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /915 ฎีกาที่ 124 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 มี.ค.62 ) 394,944.00      
               
      รวมเงิน 394,944.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.152        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /915 ฎีกาที่ 100 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 มี.ค.62 ) 149,952.00      
  ขบ02 /62 /909 ฎีกาที่ 117 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 12,000.00      
  ขบ02 /62 /914 ฎีกาที่ 113 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 43,896.00      
  ขบ02 /62 /914 ฎีกาที่ 114 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 39,648.00      
  ขบ02 /62 /914 ฎีกาที่ 115 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 43,896.00      
  ขบ02 /62 /872 ฎีกาที่ 124 /62 ค่า สป.3 1,981.31      
  ขบ02 /62 /872 ฎีกาที่ 125 /62 ค่า สป.3 1,981.31      
               
      รวมเงิน 293,354.62   0.00  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /915 ฎีกาที่ 106 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 มี.ค.62 ) 415,008.00      
  ขบ02 /62 /0067 ฎีกาที่ 21 /62 จ้างทำอาหารพิเศษ(ร.151 พัน.2) งวด 29พ.ย.61 (1,680.00)      
               
      รวมเงิน 413,328.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /915 ฎีกาที่ 82 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 มี.ค.62 ) 408,672.00      
  ขบ02 /62 /914 ฎีกาที่ 94 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 47,244.00      
  ขบ02 /62 /914 ฎีกาที่ 95 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 45,720.00      
  ขบ02 /62 /914 ฎีกาที่ 96 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 47,244.00      
  ขบ02 /62 /914 ฎีกาที่ 97 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 47,244.00      
  ขบ02 /62 /914 ฎีกาที่ 98 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 42,672.00      
  ขบ02 /62 /914 ฎีกาที่ 99 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 47,244.00      
               
      รวมเงิน 686,040.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /915 ฎีกาที่ 98 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 มี.ค.62 ) 431,904.00      
               
      รวมเงิน 431,904.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.153        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /915 ฎีกาที่ 177 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 มี.ค.62 ) 141,504.00      
  ขบ02 /62 /930 ฎีกาที่ 124 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 43,896.00      
  ขบ02 /62 /930 ฎีกาที่ 125 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 43,896.00      
               
      รวมเงิน 229,296.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /915 ฎีกาที่ 108 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 มี.ค.62 ) 408,672.00      
               
      รวมเงิน 408,672.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /915 ฎีกาที่ 116 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 มี.ค.62 ) 360,096.00      
               
      รวมเงิน 360,096.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /915 ฎีกาที่ 112 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 มี.ค.62 ) 362,112.00      
               
      รวมเงิน 362,112.00   0.00  
               
      หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /916 ฎีกาที่ 152 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 มี.ค.62 ) 46,944.00      
               
      รวมเงิน 46,944.00   0.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.41        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /898 ฎีกาที่ 74 /62 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ. (กรณีลาออก) 1,739,000.00      
  ขบ02 /62 /898 ฎีกาที่ 75 /62 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ. (กรณีเสียชีวิต) 499,590.00      
               
      รวมเงิน 2,238,590.00   0.00  
                
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170