จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝกง.มทบ.46 ยินดีต้อนรับ
       Google
รายการ(หน่วย) (เข้าชม 7270 ครั้ง)

เพื่อตรวจสอบ

    งวด  15 ม.ค.62 6,731,901.50   134,644.79
             
      หน่วย  ทน.4      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /322 ฎีกาที่ 32 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ม.ค.62 ) 47,040.00    
  ขบ02 /62 /255 ฎีกาที่ 17 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 20,750.00    
  ขบ02 /62 /265 ฎีกาที่ 28 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 4,000.00    
  ขบ02 /62 /323 ฎีกาที่ 30 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 24,180.00    
             
      รวมเงิน 95,970.00   0.00
             
      หน่วย  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /288 ฎีกาที่ 120 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ม.ค.62 ) 181,440.00    
  ขบ02 /62 /255 ฎีกาที่ 65 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 18,177.25    
  ขบ02 /62 /255 ฎีกาที่ 71 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 6,544.00    
  ขบ02 /62 /255 ฎีกาที่ 104 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 13,471.50    
  ขบ02 /62 /263 ฎีกาที่ 87 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 755.00    
  เบิก กง.ทบ.   เงิน พ.ส.ร. นายสิบ (ตกเบิก)      47,006.33
  เบิก กง.ทบ.   เงิน พ.ส.ร. นายสิบ (ตกเบิก)      5,805.00
      เงิน กบข. (ธันวา  ยอดแก้ว)     156.52
             
      รวมเงิน 220,387.75   52,967.85
             
      หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /288 ฎีกาที่ 93 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ม.ค.62 ) 222,720.00    
  ขบ02 /62 /254 ฎีกาที่ 52 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 7,200.00    
  ขบ02 /62 /254 ฎีกาที่ 89 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2,550.00    
  ขบ02 /62 /263 ฎีกาที่ 42 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 12,230.00    
  ขบ02 /62 /263 ฎีกาที่ 51 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 1,938.00    
  ขบ02 /62 /336 ฎีกาที่ 85 /62 ค่าโทรศัพท์ 1,561.25    
  เงินเบิกเกินฯ บส.23 /082 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  (2,880.00)    
  เบิก กง.ทบ.   เงินเดือน (ตกเบิก)      12.58
             
      รวมเงิน 245,319.25   12.58
             
      หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /288 ฎีกาที่ 59 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ม.ค.62 ) 123,840.00    
  ขบ02 /62 /254 ฎีกาที่ 42 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 13,700.00    
  ขบ02 /62 /263 ฎีกาที่ 54 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 690.00    
  ขบ02 /62 /264 ฎีกาที่ 53 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 11,000.00    
  ขบ02 /62 /336 ฎีกาที่ 58 /62 ค่าโทรศัพท์ 737.25    
             
      รวมเงิน 149,967.25   0.00
             
      หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /288 ฎีกาที่ 42 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ม.ค.62 ) 295,680.00    
  ขบ02 /62 /254 ฎีกาที่ 18 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2,000.00    
  ขบ02 /62 /254 ฎีกาที่ 30 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 10,100.00    
  ขบ02 /62 /254 ฎีกาที่ 36 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 4,400.00    
      เงิน กบข. (พงษ์นรินทร์  ปิ่นละออ)     110.86
             
      รวมเงิน 312,180.00   110.86
             
      หน่วย  ร.151      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /288 ฎีกาที่ 46 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ม.ค.62 ) 130,560.00    
  ขบ02 /62 /257 ฎีกาที่ 42 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 4,500.00    
  ขบ02 /62 /257 ฎีกาที่ 43 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2,100.00    
  ขบ02 /62 /257 ฎีกาที่ 34 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 4,800.00    
  ขบ02 /62 /265 ฎีกาที่ 24 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 979.00    
             
      รวมเงิน 142,939.00   0.00
             
      หน่วย  ร.151 พัน.1      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /288 ฎีกาที่ 95 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ม.ค.62 ) 392,640.00    
  ขบ02 /62 /256 ฎีกาที่ 37 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2,400.00    
  ขบ02 /62 /256 ฎีกาที่ 39 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 9,800.00    
  ขบ02 /62 /256 ฎีกาที่ 69 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 4,000.00    
  ขบ02 /62 /256 ฎีกาที่ 70 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 9,700.00    
  ขบ02 /62 /256 ฎีกาที่ 71 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2,400.00    
  ขบ02 /62 /256 ฎีกาที่ 72 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2,400.00    
  ขบ02 /62 /256 ฎีกาที่ 73 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 3,200.00    
  ขบ02 /62 /256 ฎีกาที่ 74 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2,200.00    
  ขบ02 /62 /265 ฎีกาที่ 42 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 6,050.00    
  ขบ02 /62 /265 ฎีกาที่ 43 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 3,832.75    
  ขบ02 /62 /265 ฎีกาที่ 79 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2,158.00    
  ขบ02 /62 /265 ฎีกาที่ 75 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2,050.00    
  ขบ02 /62 /265 ฎีกาที่ 76 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 255.00    
  ขบ02 /62 /265 ฎีกาที่ 77 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 410.00    
             
      รวมเงิน 443,495.75   0.00
             
      หน่วย  ร.151 พัน.2      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /288 ฎีกาที่ 77 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ม.ค.62 ) 365,760.00    
  ขบ02 /62 /257 ฎีกาที่ 70 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2,043.25    
  ขบ02 /62 /257 ฎีกาที่ 71 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 4,200.00    
  ขบ02 /62 /257 ฎีกาที่ 73 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 1,600.00    
  ขบ02 /62 /265 ฎีกาที่ 69 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 1,865.00    
  ขบ02 /62 /326 ฎีกาที่ 81 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00    
      เงิน กบข. (วรุณ  อุไรวรรณ)     608.71
  เงินเบิกเกินฯ บส.30 / 085 /62 เบี้นเลี้ยงพลฯ ( งส.= 1,920.-บาท)      
  เงินเบิกเกินฯ บส.31 / 086 /62 เบี้นเลี้ยงพลฯ ( งส.= 1,920.-บาท)      
  เงินเบิกเกินฯ บส.32 / 087 /62 เบี้นเลี้ยงพลฯ ( งส.= 1,920.-บาท)      
             
      รวมเงิน 405,972.25   608.71
             
      หน่วย  ร.151 พัน.3      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /288 ฎีกาที่ 57 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ม.ค.62 ) 360,960.00    
  ขบ02 /62 /257 ฎีกาที่ 35 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 3,800.00    
  ขบ02 /62 /257 ฎีกาที่ 36 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2,300.00    
  ขบ02 /62 /265 ฎีกาที่ 34 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 851.50    
  ขบ02 /62 /326 ฎีกาที่ 61 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 50,592.00    
  ขบ02 /62 /326 ฎีกาที่ 62 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 48,204.00    
  ขบ02 /62 /326 ฎีกาที่ 63 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 50,592.00    
  ขบ02 /62 /326 ฎีกาที่ 64 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 50,592.00    
  ขบ02 /62 /325 ฎีกาที่ 50 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ฝึก ฯ 4,800.00    
  ขบ02 /62 /325 ฎีกาที่ 49 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ฝึก ฯ 9,600.00    
  เงินเบิกเกินฯ บส.26 /083 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  (9,312.00)    
             
      รวมเงิน 572,979.50   0.00
             
      หน่วย  ร.152      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /288 ฎีกาที่ 63 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ม.ค.62 ) 136,320.00    
  ขบ02 /62 /258 ฎีกาที่ 21 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2,100.00    
  ขบ02 /62 /258 ฎีกาที่ 42 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 4,500.00    
             
      รวมเงิน 142,920.00   0.00
             
      หน่วย  ร.152 พัน.1      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /288 ฎีกาที่ 66 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ม.ค.62 ) 380,160.00    
  ขบ02 /62 /325 ฎีกาที่ 60 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ฝึก ฯ 4,800.00    
  ขบ02 /62 /325 ฎีกาที่ 61 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ฝึก ฯ 9,600.00    
  ขบ02 /62 /335 ฎีกาที่ 55 /62 ค่าไปรษณีย์ 3,000.00    
             
      รวมเงิน 397,560.00   0.00
             
      หน่วย  ร.152 พัน.2      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /288 ฎีกาที่ 48 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ม.ค.62 ) 371,520.00    
  ขบ02 /62 /258 ฎีกาที่ 42 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 3,650.00    
             
      รวมเงิน 375,170.00   0.00
             
      หน่วย  ร.152 พัน.3      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /288 ฎีกาที่ 46 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ม.ค.62 ) 392,640.00    
             
      รวมเงิน 392,640.00   0.00
             
      หน่วย  ร.153      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /288 ฎีกาที่ 63 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ม.ค.62 ) 130,560.00    
  ขบ02 /62 /258 ฎีกาที่ 56 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 11,244.00    
  ขบ02 /62 /265 ฎีกาที่ 59 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 740.00    
  เบิก กง.ทบ.   เงิน พ.ส.ร. นายสิบ (ตกเบิก)      21,960.00
             
      รวมเงิน 142,544.00   21,960.00
             
      หน่วย  ร.153 พัน.1      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /288 ฎีกาที่ 56 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ม.ค.62 ) 371,520.00    
  ขบ02 /62 /266 ฎีกาที่ 34 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 11,790.00    
  เบิก กง.ทบ.   เงิน พ.ส.ร. นายสิบ (ตกเบิก)      15,978.66
             
      รวมเงิน 383,310.00   15,978.66
             
      หน่วย  ร.153 พัน.2      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /288 ฎีกาที่  เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ม.ค.62 ) 329,280.00    
  ขบ02 /62 /258 ฎีกาที่ 46 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 7,556.00    
             
      รวมเงิน 336,836.00   0.00
             
      หน่วย  ร.153 พัน.3      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /288 ฎีกาที่ 53 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ม.ค.62 ) 345,600.00    
  ขบ02 /62 /258 ฎีกาที่ 31 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 3,702.00    
  ขบ02 /62 /258 ฎีกาที่ 39 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2,100.00    
  ขบ02 /62 /258 ฎีกาที่ 43 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 4,800.00    
  ขบ02 /62 /335 ฎีกาที่ 41 /62 ค่าไปรษณีย์ 3,300.00    
  ขบ02 /62 /326 ฎีกาที่ 51 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00    
  เงินเบิกเกินฯ บส.30 /084 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  (7,968.00)    
  เบิก กง.ทบ.   เงิน พ.ส.ร. นายสิบ (ตกเบิก)      43,006.13
             
             
      รวมเงิน 382,038.00   43,006.13
             
      หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /322 ฎีกาที่ 64 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ม.ค.62 ) 43,200.00    
  ขบ02 /62 /254 ฎีกาที่ 45 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 28,000.00    
             
      รวมเงิน 71,200.00   0.00
             
      หน่วย  กรม ทพ.41      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /259 ฎีกาที่ 29 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 25,300.00    
  ขบ02 /62 /259 ฎีกาที่ 20 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 20,300.00    
             
      รวมเงิน 45,600.00   0.00
             
      หน่วย  กรม ทพ.43      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /259 ฎีกาที่ 20 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 46,300.00    
  ขบ02 /62 /259 ฎีกาที่ 31 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 45,895.00    
  ขบ02 /62 /263 ฎีกาที่ 32 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2,804.75    
             
      รวมเงิน 94,999.75   0.00
             
      หน่วย  กรม ทพ.44      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /286 ฎีกาที่ 31 /62 เงินทดแทน และการช่วยเหลือ ฯ ( 4 ราย ) 1,367,400.00    
             
      รวมเงิน 1,367,400.00   0.00
             
      หน่วย  กรม ทพ.46      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /259 ฎีกาที่ 23 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 8,400.00    
  ขบ02 /62 /263 ฎีกาที่ 24 /62 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 2,073.00    
             
             
      รวมเงิน 10,473.00   0.00
             
 
    รายการรอจ่ายให้หน่วยรับการสนับสนุน      
    งวด  7 ม.ค.62 6,139,768.26   0.00
             
      หน่วย  ทน.4      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /252 ฎีกาที่ 23 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 51,744.00    
             
      รวมเงิน 51,744.00   0.00
             
      หน่วย  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /251 ฎีกาที่ 77 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 198,528.00    
  ขบ02 /62 /248 ฎีกาที่ 93 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการฯ 230,640.00    
  ขบ02 /62 /248 ฎีกาที่ 94 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการฯ 20,832.00    
  ขบ02 /62 /249 ฎีกาที่ 95 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 35,360.00    
  ขบ02 /62 /250 ฎีกาที่ 96 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 10,416.00    
  ขบ02 /62 /250 ฎีกาที่ 97 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 79,788.00    
             
      รวมเงิน 575,564.00   0.00
             
      หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /251 ฎีกาที่ 57 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 236,928.00    
             
      รวมเงิน 236,928.00   0.00
             
      หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /251 ฎีกาที่ 49 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 136,224.00    
             
      รวมเงิน 136,224.00   0.00
             
      หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /251 ฎีกาที่ 35 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 328,416.00    
             
      รวมเงิน 328,416.00   0.00
             
      หน่วย  ร.151      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /251 ฎีกาที่ 31 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 143,616.00    
  ขบ02 /62 /247 ฎีกาที่ 10 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 5,200.00    
  ขบ02 /62 /248 ฎีกาที่ 35 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการฯ 96,720.00    
  ขบ02 /62 /248 ฎีกาที่ 36 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการฯ 22,320.00    
  ขบ02 /62 /248 ฎีกาที่ 37 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการฯ 93,600.00    
  ขบ02 /62 /248 ฎีกาที่ 38 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการฯ 21,600.00    
  ขบ02 /62 /248 ฎีกาที่ 39 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการฯ 96,720.00    
  ขบ02 /62 /248 ฎีกาที่ 40 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการฯ 22,320.00    
             
      รวมเงิน 502,096.00   0.00
             
      หน่วย  ร.151 พัน.1      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /251 ฎีกาที่ 65 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 432,960.00    
             
      รวมเงิน 432,960.00   0.00
             
      หน่วย  ร.151 พัน.2      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /251 ฎีกาที่ 59 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 401,280.00    
  ขบ02 /62 /251 ฎีกาที่ 66 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 1,056.00    
             
      รวมเงิน 402,336.00   0.00
             
      หน่วย  ร.151 พัน.3      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /251 ฎีกาที่ 44 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 397,056.00    
             
      รวมเงิน 397,056.00   0.00
             
      หน่วย  ร.152      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /251 ฎีกาที่ 39 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 149,952.00    
  ขบ02 /62 /250 ฎีกาที่ 52 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 43,896.00    
  ขบ02 /62 /250 ฎีกาที่ 53 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 42,480.00    
  ขบ02 /62 /250 ฎีกาที่ 54 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 43,896.00    
             
      รวมเงิน 280,224.00   0.00
             
      หน่วย  ร.152 พัน.1      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /251 ฎีกาที่ 45 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 418,176.00    
  ขบ02 /62 /245 ฎีกาที่ 58 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 2,000.00    
  ขบ02 /62 /246 ฎีกาที่ 12 /62 ค่าพาหนะทหารปลด 15,470.00    
  ขบ02 /62 /249 ฎีกาที่ 56 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 56,160.00    
             
      รวมเงิน 491,806.00   0.00
             
      หน่วย  ร.152 พัน.2      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /251 ฎีกาที่ 37 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 408,672.00    
  เงิน รดผ. บส.16 /081 /62 เงินเดือนทหารกองประจำการ (พลฯ ฉัตรวารินทร์ ฯ) (49,999.74)    
      *** โอน KTB เพิ่มอีก 49,999.74 บาท      
      รวมเงิน 358,672.26   0.00
             
      หน่วย  ร.152 พัน.3      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /251 ฎีกาที่ 40 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 432,960.00    
             
      รวมเงิน 432,960.00   0.00
             
      หน่วย  ร.153      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /251 ฎีกาที่ 37 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 143,616.00    
  ขบ02 /62 /249 ฎีกาที่ 50 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 7,000.00    
  ขบ02 /62 /249 ฎีกาที่ 53 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 101,110.00    
  ขบ02 /62 /250 ฎีกาที่ 30 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 43,896.00    
             
      รวมเงิน 295,622.00   0.00
             
      หน่วย  ร.153 พัน.1      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /251 ฎีกาที่ 31 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 410,784.00    
             
      รวมเงิน 410,784.00   0.00
             
      หน่วย  ร.153 พัน.2      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /251 ฎีกาที่ 42 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 368,544.00    
             
      รวมเงิน 368,544.00   0.00
             
      หน่วย  ร.153 พัน.3      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /251 ฎีกาที่ 37 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 383,328.00    
  ขบ02 /62 /249 ฎีกาที่ 42 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 6,600.00    
             
      รวมเงิน 389,928.00   0.00
             
      หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /252 ฎีกาที่ 63 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 31 ธ.ค.61 ) 47,904.00    
             
      รวมเงิน 47,904.00   0.00
             
 
    งวด  27 ธ.ค.61 (งวดหนี้สิน) 2,233,135.00   17,283,045.27  
               
      หน่วย  ทน.4        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     279,013.37  
               
      รวมเงิน 0.00   279,013.37  
               
      หน่วย  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,602,645.76  
  เงินเบิกเกินฯ บส.15 /078 /62 เงินเดือนพลทหาร ฯ     (1,223.33)  
  เงินเบิกเกินฯ บส.16 /079 /62 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ     (1,150.00)  
               
      รวมเงิน 0.00   1,600,272.43  
               
      หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,421,694.30  
  ขบ02 /62 /223 ฎีกาที่ 70 /62 เบี้ยเลี้ยง กพ.ก่อสร้างอาคาร 386,880.00      
  ขบ02 /62 /223 ฎีกาที่ 71 /62 เบี้ยเลี้ยง กพ.ก่อสร้างอาคาร 7,440.00      
  ขบ02 /62 /223 ฎีกาที่ 72 /62 เบี้ยเลี้ยง กพ.ก่อสร้างอาคาร 349,680.00      
  ขบ02 /62 /223 ฎีกาที่ 73 /62 เบี้ยเลี้ยง กพ.ก่อสร้างอาคาร 7,440.00      
  ขบ02 /62 /223 ฎีกาที่ 74 /62 เบี้ยเลี้ยง กพ.ก่อสร้างอาคาร 238,080.00      
  ขบ02 /62 /223 ฎีกาที่ 75 /62 เบี้ยเลี้ยง กพ.ก่อสร้างอาคาร 3,720.00      
  ขบ02 /62 /223 ฎีกาที่ 76 /62 เบี้ยเลี้ยง กพ.ก่อสร้างอาคาร 238,080.00      
  ขบ02 /62 /223 ฎีกาที่ 77 /62 เบี้ยเลี้ยง กพ.ก่อสร้างอาคาร 3,720.00      
  ขบ02 /62 /223 ฎีกาที่ 78 /62 เบี้ยเลี้ยง กพ.ก่อสร้างอาคาร 260,400.00      
  ขบ02 /62 /223 ฎีกาที่ 79 /62 เบี้ยเลี้ยง กพ.ก่อสร้างอาคาร 3,720.00      
  ขบ02 /62 /222 ฎีกาที่ 80 /62 เบี้ยเลี้ยง กพ.ซ่อมปรับปรุงถนน 331,200.00      
  ขบ02 /62 /222 ฎีกาที่ 81 /62 เบี้ยเลี้ยง กพ.ซ่อมปรับปรุงถนน 7,200.00      
  ขบ02 /62 /221 ฎีกาที่ 82 /62 เบี้ยเลี้ยง กพ.ปรับปรุงการระบายน้ำ 186,000.00      
  ขบ02 /62 /221 ฎีกาที่ 83 /62 เบี้ยเลี้ยง กพ.ปรับปรุงการระบายน้ำ 3,720.00      
               
      รวมเงิน 2,027,280.00   1,421,694.30  
               
      หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,099,439.92  
               
      รวมเงิน 0.00   1,099,439.92  
               
      หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     504,426.70  
               
      รวมเงิน 0.00   504,426.70  
               
      หน่วย  ร.151        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     226,384.27  
               
      รวมเงิน 0.00   226,384.27  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     636,153.35  
               
      รวมเงิน 0.00   636,153.35  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     362,369.85  
  เงินเบิกเกินฯ บส.20 /076 /62 เงินเดือนพลทหาร ฯ (งส. = 1,304.-)        
  เงินเบิกเกินฯ บส.21 /077 /62 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ (งส. = 4,392.-)        
               
      รวมเงิน 0.00   362,369.85  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     402,885.03  
               
      รวมเงิน 0.00   402,885.03  
               
      หน่วย  ร.152        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     681,675.37  
               
      รวมเงิน 0.00   681,675.37  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     722,781.34  
               
      รวมเงิน 0.00   722,781.34  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     735,322.29  
  เงินรับฝาก บถ.ที่ 7 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ย.61     40.00  
               
      รวมเงิน 0.00   735,362.29  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     699,948.00  
               
      รวมเงิน 0.00   699,948.00  
               
      หน่วย  ร.153        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     435,808.58  
  ขบ02 /62 /212 ฎีกาที่ 38 /62 ค่าบริการสื่อสาร ฯ 5,243.00      
  ขบ02 /62 /212 ฎีกาที่ 39 /62 ค่าบริการสื่อสาร ฯ 12,412.00      
               
      รวมเงิน 17,655.00   435,808.58  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     820,150.22  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน   เงิน อทบ.การเคหะ ฯ (จ.ส.ท.สรัฐ ฯ)     4,776.00  
  เงิน รดผ. บส.19 /075 /62 ค่ารักษาพยาบาล (จ.ส.อ. ธีรวัจน์ ฯ)     (500.00)  
               
      รวมเงิน 0.00   824,426.22  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     548,952.43  
               
      รวมเงิน 0.00   548,952.43  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     909,711.76  
               
      รวมเงิน 0.00   909,711.76  
               
      หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     478,987.92  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     14,813.00  
               
      รวมเงิน 0.00   493,800.92  
               
      หน่วย  กรม ทพ.41        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     987,994.00  
  ขบ02 /62 /216 ฎีกาที่ 26 /62 ค่าเช่าบ้าน 21,500.00      
               
      รวมเงิน 21,500.00   987,994.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.43        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,817,763.67  
  ขบ02 /62 /216 ฎีกาที่ 25 /62 ค่าเช่าบ้าน 32,100.00      
               
      รวมเงิน 32,100.00   1,817,763.67  
               
      หน่วย  กรม ทพ.44        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     376,640.00  
  ขบ02 /62 /216 ฎีกาที่ 29 /62 ค่าเช่าบ้าน 91,400.00      
               
      รวมเงิน 91,400.00   376,640.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.46        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,515,541.47  
  ขบ02 /62 /216 ฎีกาที่ 25 /62 ค่าเช่าบ้าน 43,200.00      
               
      รวมเงิน 43,200.00   1,515,541.47  
               
 
รายการรอจ่ายให้หน่วยรับการสนับสนุน      
งวด   25 ธ.ค.61 67,406,063.03   0.00
         
  หน่วย  ทน.4      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 22 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 47,040.00    
ฎีกาที่ 20 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 37,500.00    
ฎีกาที่ 18 /62 ค่ารถ ปจต. 104,600.00    
ฎีกาที่ 19 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 35,500.00    
ฎีกาที่ 27 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 47,736.00    
ฎีกาที่ 25 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 24,180.00    
ฎีกาที่ 26 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 23,400.00    
บส.15 /074 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) (งส.= 2,500.-)      
บส.15 /074 /62 เบี้ยเลี้ยง พลทหารฯ  (งส.= 2,880.-)      
         
  รวมเงิน 319,956.00   0.00
         
  หน่วย  พล.ร.15      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 76 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 180,480.00    
ฎีกาที่ 72 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 40,548.00    
ฎีกาที่ 73 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 20,496.00    
ฎีกาที่ 81 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 445,000.00    
ฎีกาที่ 18 /62 ค่ารถ ปจต. 108,000.00    
ฎีกาที่ 83 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 149,500.00    
ฎีกาที่ 85 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 50,500.00    
ฎีกาที่ 66 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 500.00    
บส.17 /059 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) (833.33)    
บส.18 /062 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  (960.00)    
บส.19 /048 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( ก.ย.61 ) (2,592.00)    
         
  รวมเงิน 990,638.67   0.00
         
  หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 56 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 214,656.00    
ฎีกาที่ 58 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 33,852.00    
ฎีกาที่ 59 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 32,760.00    
ฎีกาที่ 54 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 209,000.00    
ฎีกาที่ 53 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 7,500.00    
ฎีกาที่ 66 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 560,000.00    
         
  รวมเงิน 1,057,768.00   0.00
         
  หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 48 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 123,840.00    
ฎีกาที่ 45 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 23,436.00    
ฎีกาที่ 51 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 94,500.00    
ฎีกาที่ 50 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 11,500.00    
ฎีกาที่ 52 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 322,500.00    
         
  รวมเงิน 575,776.00   0.00
         
  หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 34 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 298,560.00    
ฎีกาที่ 37 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 108,000.00    
ฎีกาที่ 32 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 387,500.00    
         
  รวมเงิน 794,060.00   0.00
         
  หน่วย  ร.151      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 30 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 130,560.00    
ฎีกาที่ 28 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 66,000.00    
ฎีกาที่ 33 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 1,000.00    
ฎีกาที่ 32 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 280,000.00    
         
  รวมเงิน 477,560.00   0.00
         
  หน่วย  ร.151 พัน.1      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 66 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 393,600.00    
ฎีกาที่ 78 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 30,504.00    
ฎีกาที่ 60 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 186,000.00    
ฎีกาที่ 61 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 18,600.00    
ฎีกาที่ 59 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 23,250.00    
ฎีกาที่ 58 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 23,250.00    
ฎีกาที่ 64 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ ฯ 2,200.00    
ฎีกาที่ 47 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 12,600.00    
ฎีกาที่ 62 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 101,000.00    
ฎีกาที่ 68 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 705,000.00    
         
  รวมเงิน 1,496,004.00   0.00
         
  หน่วย  ร.151 พัน.2      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 58 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 364,800.00    
ฎีกาที่ 65 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 864.00    
ฎีกาที่ 32 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 29,520.00    
ฎีกาที่ 60 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 30,504.00    
ฎีกาที่ 68 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ในการฝึก ฯ 7,200.00    
ฎีกาที่ 67 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ในการฝึก ฯ 9,600.00    
ฎีกาที่ 56 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ที่ปฎิบัติงานโครงการ ฯ 81,840.00    
ฎีกาที่ 55 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ที่ปฎิบัติงานโครงการ ฯ 11,160.00    
ฎีกาที่ 54 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 94,000.00    
ฎีกาที่ 53 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 630,000.00    
ฎีกาที่ 64 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 1,612.91    
บส.25 /065 /62 ค่าเสี่ยงภัย (500) ( งส.= 354.84)      
บส.27 /066 /62 ค่าเสี่ยงภัย (500) ( งส.= 216.67)      
บส.24 /046 /62 เงิน สปพ.(2,000) ร.ท. เกรียงไกร ฯต.ค.6 1(งส.= 1,419.35)      
บส.26 /047 /62 เงิน สปพ.(2,000) ร.ท. เกรียงไกร ฯพ.ย.61 (งส.=   866.67)      
บส.23 /061 /62 เบี้ยเลี้ยงพลฯ (งส.= 2,304.-)      
บส.22 /057 /62 เงิน สปพ.พลฯ(2,500)  (งส.= 2,000.-)      
         
  รวมเงิน 1,261,100.91   0.00
         
  หน่วย  ร.151 พัน.3      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 43 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 360,960.00    
ฎีกาที่ 47 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 91,000.00    
ฎีกาที่ 46 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 540,000.00    
         
  รวมเงิน 991,960.00   0.00
         
  หน่วย  ร.152      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 38 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 136,320.00    
ฎีกาที่ 40 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 66,000.00    
ฎีกาที่ 36 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 255,000.00    
ฎีกาที่ 41 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 30,000.00    
         
  รวมเงิน 487,320.00   0.00
         
  หน่วย  ร.152 พัน.1      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 44 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 380,160.00    
ฎีกาที่ 50 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 พ.ย.61 ) 960.00    
ฎีกาที่ 51 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 960.00    
ฎีกาที่ 53 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 50,592.00    
ฎีกาที่ 47 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 91,500.00    
ฎีกาที่ 46 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 655,000.00    
ฎีกาที่ 52 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 2,500.00    
         
  รวมเงิน 1,181,672.00   0.00
         
  หน่วย  ร.152 พัน.2      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 38 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 371,520.00    
ฎีกาที่ 40 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 10,500.00    
ฎีกาที่ 41 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 93,000.00    
ฎีกาที่ 36 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 582,500.00    
บส.11 /055 /62 เงิน สปพ.พลฯ(2,500)  (KTB.= 5,000.-)      
         
  รวมเงิน 1,057,520.00   0.00
         
  หน่วย  ร.152 พัน.3      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 39 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 393,600.00    
ฎีกาที่ 28 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 29,520.00    
ฎีกาที่ 29 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 30,504.00    
ฎีกาที่ 41 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 102,500.00    
ฎีกาที่ 37 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 662,500.00    
ฎีกาที่ 36 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 5,000.00    
         
  รวมเงิน 1,223,624.00   0.00
         
  หน่วย  ร.153      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 36 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 130,560.00    
ฎีกาที่ 31 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 42,480.00    
ฎีกาที่ 40 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 63,500.00    
ฎีกาที่ 34 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 292,500.00    
บส.14 /060 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ  (KTB.= 2,880.-)      
บส.13 /056 /62 เงิน สปพ.พลฯ(2,500)  (KTB.= 2,500.-)      
         
  รวมเงิน 529,040.00   0.00
         
  หน่วย  ร.153 พัน.1      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 30 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 373,440.00    
ฎีกาที่ 32 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 103,500.00    
ฎีกาที่ 47 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 3,000.00    
ฎีกาที่ 33 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 647,500.00    
         
  รวมเงิน 1,127,440.00   0.00
         
  หน่วย  ร.153 พัน.2      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 41 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 335,040.00    
ฎีกาที่ 45 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 29,520.00    
ฎีกาที่ 44 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 104,500.00    
ฎีกาที่ 43 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 552,500.00    
บส.37 /067 /62 ค่าเสี่ยงภัย (500) (500.00)    
บส.36 /063 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ  (960.00)    
บส.35 /058 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) (4,166.67)    
         
  รวมเงิน 1,015,933.33   0.00
         
  หน่วย  ร.153 พัน.3      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 36 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 348,480.00    
ฎีกาที่ 32 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 30,504.00    
ฎีกาที่ 38 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.รักษาการณ์ 29,520.00    
ฎีกาที่ 40 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 99,500.00    
ฎีกาที่ 34 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 505,000.00    
บส.16 /064 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ  (8,448.00)    
บส.19 /053 /62 เงิน สปพ.(2,000) ร.ต. วรินทรานนท์ ฯพ.ย.61 (งส.= 2,000.-)      
บส.18 /054 /62 เงิน สปพ.(2,000) ส.อ. มะฟันดี ฯพ.ย.61 (งส.= 2,000.-)      
บส.23 /049 /62 เงินเดือน ร.ต. วรินทรานนท์ ฯพ.ย.61 (งส.= 21,141.-)      
บส.22 /051 /62 เงินเดือน ส.อ. มะฟันดี ฯพ.ย.61 (งส.= 17,050.-)      
บส.21 /050 /62 เงิน พ.ส.ร. ร.ต. วรินทรานนท์ ฯพ.ย.61 (งส.= 1,230.-)      
บส.20 /052 /62 เงิน พ.ส.ร. ส.อ. มะฟันดี ฯพ.ย.61 (งส.= 930.-)      
         
  รวมเงิน 1,004,556.00   0.00
         
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 56 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 11 - 20 ธ.ค.61 ) 43,392.00    
ฎีกาที่ 51 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ ฯ 50,000.00    
ฎีกาที่ 52 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ ฯ 40,000.00    
ฎีกาที่ 46 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ ฯ 10,700.00    
ฎีกาที่ 47 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ ฯ 12,000.00    
ฎีกาที่ 48 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ ฯ 19,000.00    
ฎีกาที่ 49 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ ฯ 76,000.00    
ฎีกาที่ 50 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ ฯ 57,500.00    
ฎีกาที่ 60 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ พลทหารฯ (2,500) 117,500.00    
ฎีกาที่     /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 30,000.00    
ฎีกาที่     /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 36,500.00    
ฎีกาที่ 59 /62 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 157,480.00    
ฎีกาที่ 58 /62 เงิน พ.ช.ค. พนักงานราชการ 8,980.00    
ฎีกาที่ 57 /62 เงินประกันสังคม (ส่วนนายจ้าง) 8,324.00    
         
  รวมเงิน 667,376.00   0.00
         
  หน่วย  กรม ทพ.41      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 23 /62 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 9,021,550.00    
ฎีกาที่ 24 /62 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 3,817,460.00    
ฎีกาที่ 27 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 21,000.00    
ฎีกาที่ 28 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 110,000.00    
ฎีกาที่ 19 /62 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ.กรณีเกษียณอายุราขการ 144,834.00    
ฎีกาที่ 25 /62 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ.กรณีเกษียณอายุราขการ 84,264.00    
บส.15 /068 /62 ค่าตอบแทน อส.ทพ. (5,615.48)    
บส.16 /071 /62 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. (4,707.09)    
บส.14 /62 เงินฌาปนกิจ ทบ ( อส.ทพ.) (228,020.00)    
         
  รวมเงิน 12,960,765.43   0.00
         
  หน่วย  กรม ทพ.43      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 26 /62 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 9,627,130.00    
ฎีกาที่ 27 /62 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 3,498,685.00    
ฎีกาที่ 28 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 20,000.00    
ฎีกาที่ 29 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 112,500.00    
บส.19 /069 /62 ค่าตอบแทน อส.ทพ. (18,336.13)    
บส.20 /072 /62 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. (14,244.51)    
บส.18 /62 เงินฌาปนกิจ ทบ ( อส.ทพ.) (17,160.00)    
         
  รวมเงิน 13,208,574.36   0.00
         
  หน่วย  กรม ทพ.44      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 25 /62 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 7,894,150.00    
ฎีกาที่ 20 /62 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 4,500,305.00    
ฎีกาที่ 27 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 16,500.00    
ฎีกาที่ 28 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 112,000.00    
บส.20 /070 /62 ค่าตอบแทน อส.ทพ. (4,648.00)    
บส.21 /073 /62 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. (4,778.67)    
บส.19 /62 เงินฌาปนกิจ ทบ ( อส.ทพ.) (16,380.00)    
         
  รวมเงิน 12,497,148.33   0.00
         
  หน่วย  กรม ทพ.46      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 27 /62 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 8,114,370.00    
ฎีกาที่ 28 /62 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 4,230,900.00    
ฎีกาที่ 29 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 19,500.00    
ฎีกาที่ 30 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 114,500.00    
ฎีกาที่ 31 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 500.00    
ฎีกาที่ 32 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ จชต.(500) 500.00    
         
  รวมเงิน 12,480,270.00   0.00
         
 
    งวด  17 ธ.ค.61 4,990,537.75   213,487.26  
               
      หน่วย  ทน.4        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /159 ฎีกาที่ 21 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ธ.ค.61 ) 47,040.00      
               
      รวมเงิน 47,040.00   0.00  
               
      หน่วย  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /160 ฎีกาที่ 75 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ธ.ค.61 ) 180,480.00      
               
      รวมเงิน 180,480.00   0.00  
               
      หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /160 ฎีกาที่ 55 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ธ.ค.61 ) 213,984.00      
  ขบ.02 /62 /155 ฎีกาที่ 48 /62 ค่าโทรศัพท์ 1,821.25      
  ขบ.02 /62 /155 ฎีกาที่ 46 /62 ค่าโทรศัพท์ 1,445.50      
  ขบ.02 /62 /155 ฎีกาที่ 47 /62 ค่าโทรศัพท์ 1,333.25      
               
      รวมเงิน 218,584.00   0.00  
               
      หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /160 ฎีกาที่ 44 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ธ.ค.61 ) 123,840.00      
  ขบ.02 /62 /155 ฎีกาที่ 41 /62 ค่าโทรศัพท์ 1,927.00      
               
      รวมเงิน 125,767.00   0.00  
               
      หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /160 ฎีกาที่ 33 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ธ.ค.61 ) 298,560.00      
               
      รวมเงิน 298,560.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.151        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /160 ฎีกาที่ 29 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ธ.ค.61 ) 130,560.00      
               
      รวมเงิน 130,560.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /160 ฎีกาที่ 67 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ธ.ค.61 ) 393,600.00      
  ขบ.02 /62 /146 ฎีกาที่ 41 /62 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร 2,020.00      
               
      รวมเงิน 395,620.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /160 ฎีกาที่ 57 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ธ.ค.61 ) 364,800.00      
               
      รวมเงิน 364,800.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /160 ฎีกาที่ 42 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ธ.ค.61 ) 360,960.00      
  ขบ.02 /62 /155 ฎีกาที่ 37 /62 ค่าโทรศัพท์ 2,675.00      
  ขบ.02 /62 /155 ฎีกาที่ 38 /62 ค่าโทรศัพท์ 321.00      
  ขบ.02 /62 /155 ฎีกาที่ 39 /62 ค่าโทรศัพท์ 4,280.00      
               
      รวมเงิน 368,236.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.152        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /160 ฎีกาที่ 37 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ธ.ค.61 ) 136,320.00      
  ขบ.02 /62 /148 ฎีกาที่ 30 /62 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร 780.00      
               
      รวมเงิน 137,100.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /160 ฎีกาที่ 43 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ธ.ค.61 ) 380,160.00      
  ขบ.02 /62 /147 ฎีกาที่ 40 /62 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4,900.00      
               
      รวมเงิน 385,060.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /160 ฎีกาที่ 39 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ธ.ค.61 ) 371,520.00      
  เงินรายได้แผ่นดิน บส.10 /044 /62 เงินเดือน เงิน พ.ส.ร. (KTB = 6,300.-บาท)        
               
      รวมเงิน 371,520.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /160 ฎีกาที่ 38 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ธ.ค.61 ) 393,600.00      
  เงินรายได้แผ่นดิน บส.9 /045 /62 เงินค่าปรับ ฯ (TMB = 174,658.-บาท)        
               
      รวมเงิน 393,600.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.153        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /160 ฎีกาที่ 35 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ธ.ค.61 ) 130,560.00      
               
      รวมเงิน 130,560.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /160 ฎีกาที่ 29 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ธ.ค.61 ) 373,440.00      
               
      รวมเงิน 373,440.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /160 ฎีกาที่ 40 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ธ.ค.61 ) 335,040.00      
  ขบ.02 /62 /153 ฎีกาที่ 38 /62 เงินรางวัลการสู้รบ (พลทหาร ฯ) 50,400.00      
  ***** บถ.3 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก (ปลดประจำการ)     205.00  
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.25 /043 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ (500.-) เงินสด 1,500.- บาท        
               
      รวมเงิน 385,440.00   205.00  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /160 ฎีกาที่ 35 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ธ.ค.61 ) 343,680.00      
  ขบ.02 /62 /155 ฎีกาที่ 30 /62 ค่าโทรศัพท์ 4,848.75      
               
      รวมเงิน 348,528.75   0.00  
               
      หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /159 ฎีกาที่ 53 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 1 - 10 ธ.ค.61 ) 43,392.00      
  ระบบจ่ายตรง งด. บถ.3 /62 เงินเดือน ร.อ. เจริญจิตต์  ผาวิรุฬห์สิริ ( Reject )     27,831.10  
  ฎีกาที่ 53 /2561 ฎีกาที่ 72 /61 ค่าของขวัญบุตร ปี 61     2,800.00  
               
      รวมเงิน 43,392.00   30,631.10  
               
      หน่วย  กรม ทพ.41        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 53 /2561 ฎีกาที่ 143 /61 ค่าของขวัญบุตร ปี 61     61,600.00  
               
      รวมเงิน 0.00   61,600.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.43        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 53 /2561 ฎีกาที่ 145 /61 ค่าของขวัญบุตร ปี 61     53,500.00  
  ระบบจ่ายตรง งด. บถ. 2 /62 เงินเดือน ร.ท. ปริญญา  สุวรรณรินทร์ ( Reject )     12,051.16  
               
      รวมเงิน 0.00   65,551.16  
               
      หน่วย  กรม ทพ.44        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ.02 /62 /162 ฎีกาที่ 24 /62 เงินทดแทนและเงินช่วยเหลือ ก.บ.ท.ช. 292,250.00      
               
      รวมเงิน 292,250.00   0.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.46        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 53 /2561 ฎีกาที่ 171 /61 ค่าของขวัญบุตร ปี 61     55,500.00  
               
      รวมเงิน 0.00   55,500.00  
               
 
    งวด  7 ธ.ค.61        
               
      หน่วย  ทน.4        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /0150 ฎีกาที่ 15 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 48,000.00      
               
      รวมเงิน 48,000.00   0.00  
               
      หน่วย  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /0149 ฎีกาที่ 47 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 184,320.00      
  ขบ02 /62 /0149 ฎีกาที่ 56 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 5 - 30 พ.ย.61 ) 2,496.00      
  จ่ายตรงเงินเดือน บถ.2 /62 เงินอายัดเนื่องจาก ธ.อายัดบัญชี จ.ส.อ.ณรงค์  สนั่นเมือง     15,195.06  
  จ่ายตรงเงินเดือน บถ.3 /62 เงินอายัดเนื่องจาก ธ.อายัดบัญชี จ.ส.อ.ณรงค์  สนั่นเมือง     34,903.80  
  ***** บฝ.4 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ร้อย บก.พล.ร.15     (100.00)  
  ***** บฝ.5 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก ร้อย.ลว.ไกล พล.ร.15     (100.00)  
               
      รวมเงิน 186,816.00   49,898.86  
               
      หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /0149 ฎีกาที่ 36 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 224,640.00      
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.11 /037 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  (960.00)      
               
      รวมเงิน 223,680.00   0.00  
               
      หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /0149 ฎีกาที่ 37 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 123,840.00      
               
      รวมเงิน 123,840.00   0.00  
               
      หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /0149 ฎีกาที่ 29 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 298,560.00      
               
      รวมเงิน 298,560.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.151        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /0149 ฎีกาที่ 17 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 130,560.00      
               
      รวมเงิน 130,560.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /0149 ฎีกาที่ 31 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 393,600.00      
               
      รวมเงิน 393,600.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /0149 ฎีกาที่ 29 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 368,640.00      
               
      รวมเงิน 368,640.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.151 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /0149 ฎีกาที่ 26 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 360,960.00      
  ***** บถ.4 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก     3,200.00  
               
      รวมเงิน 360,960.00   3,200.00  
               
      หน่วย  ร.152        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /0149 ฎีกาที่ 19 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 136,320.00      
               
      รวมเงิน 136,320.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /0149 ฎีกาที่ 21 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 381,120.00      
               
      รวมเงิน 381,120.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /0149 ฎีกาที่ 27 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 372,480.00      
               
      รวมเงิน 372,480.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.152 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /0149 ฎีกาที่ 18 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 394,560.00      
               
      รวมเงิน 394,560.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.153        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /0149 ฎีกาที่ 23 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 131,520.00      
               
      รวมเงิน 131,520.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.1        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /0149 ฎีกาที่ 21 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 373,440.00      
  ***** บถ.5 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก     2,125.00  
               
      รวมเงิน 373,440.00   2,125.00  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.2        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /0149 ฎีกาที่ 31 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 336,960.00      
               
      รวมเงิน 336,960.00   0.00  
               
      หน่วย  ร.153 พัน.3        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /0149 ฎีกาที่ 24 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 345,984.00      
  ยกเลิกฯ บส.16 /042 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  0.00      
  ***** บส.15 /041 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500.-   (7,500.00)      
  ***** บส.17 /038 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500.-   (5,000.00)      
               
      รวมเงิน 333,484.00   0.00  
               
      หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /0150 ฎีกาที่ 42 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( 21 - 30 พ.ย.61 ) 44,544.00      
               
      รวมเงิน 44,544.00   0.00  
               
      หน่วย  กรม ทพ.41        
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)  
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.10 /039 /62 เงินเดือนนายสิบ (เงินสด = 1,750.- บาท        
  เงินเบิกเกิน ฯ บส.10 /040 /62 เงิน พ.ช.ค.นายสิบ (เงินสด = 10,605.- บาท)        
      รวมเงิน 0.00   0.00  
               

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170