จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝกง.มทบ.46 ยินดีต้อนรับ
       Google


รายการ(หน่วย) (เข้าชม 12961 ครั้ง)
  งวด  หนี้สิน  ส.ค.62 0.00   16,877,684.21
           
    หน่วย  ทน.4      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.      
ขบ.02 /62 / ฎีกาที่  *****      
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
    หน่วย  พล.ร.15      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,640,205.87
           
    รวมเงิน 0.00   1,640,205.87
           
    หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,395,715.27
เงินเบิกเกิน ฯ บส.85 /473 /62 เงิน พ.ช.ค. นายสิบ     (8,340.00)
เงินเบิกเกิน ฯ บส.86 /474 /62 เงิน สปพ.นายสิบ     (7,290.33)
เงินเบิกเกิน ฯ บส.73 /477 /62 เงินประจำตำแหน่ง ฯ     (1,693.55)
เงินเบิกเกิน ฯ บส.74 /478 /62 เงินเดือน เงิน พ.ส.ร.     (19,408.56)
           
    รวมเงิน 0.00   1,358,982.83
           
    หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,141,646.00
เงินเบิกเกิน ฯ บส.120 /463 /62 เงิน พ.ช.ค. ส.อ. รชานนท์ , ส.อ. รวิภัทร ฯ     (1,780.00)
เงินเบิกเกิน ฯ บส.119 /464 /62 เงินค่าตอบแทน (2,000) 3 นาย     (6,600.00)
เงินเบิกเกิน ฯ บส.118 /465 /62 เงินค่าตอบแทน (2,000) 4 นาย     (5,419.36)
           
    รวมเงิน 0.00   1,127,846.64
           
    หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     463,811.60
           
    รวมเงิน 0.00   463,811.60
           
    หน่วย  ร.151      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     183,064.17
           
    รวมเงิน 0.00   183,064.17
           
    หน่วย  ร.151 พัน.1      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     371,498.30
           
    รวมเงิน 0.00   371,498.30
           
    หน่วย  ร.151 พัน.2      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     386,898.76
           
    รวมเงิน 0.00   386,898.76
           
    หน่วย  ร.151 พัน.3      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     349,607.63
           
    รวมเงิน 0.00   349,607.63
           
    หน่วย  ร.152      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     721,033.16
เงินเบิกเกิน ฯ บส.45 /475 /62 เงินประจำตำแหน่ง ฯ     (10,080.00)
           
    รวมเงิน 0.00   710,953.16
           
    หน่วย  ร.152 พัน.1      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     926,245.30
           
    รวมเงิน 0.00   926,245.30
           
    หน่วย  ร.152 พัน.2      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     704,648.76
           
    รวมเงิน 0.00   704,648.76
           
    หน่วย  ร.152 พัน.3      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     759,740.00
           
    รวมเงิน 0.00   759,740.00
           
    หน่วย  ร.153      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     475,390.52
           
    รวมเงิน 0.00   475,390.52
           
    หน่วย  ร.153 พัน.1      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     772,949.72
เงิน รดผ. ฯ บส.149 /471 /62 ค่ารักษาพยาบาล (จ.ส.อ. ธีรวัจน์  เมฆสุวรรณ) บส.149 /471 /62   (500.00)
           
           
    รวมเงิน 0.00   772,449.72
           
    หน่วย  ร.153 พัน.2      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     550,427.95
เงินรับฝาก บส.7 /093 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก (ท.ปลด 1ก.ย.62)     1,995.00
           
    รวมเงิน 0.00   552,422.95
           
    หน่วย  ร.153 พัน.3      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     824,347.22
           
    รวมเงิน 0.00   824,347.22
           
    หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     493,637.80
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ลูกจ้างประจำ     22,268.00
           
    รวมเงิน 0.00   515,905.80
           
    หน่วย  กรม ทพ.41      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,131,167.00
           
    รวมเงิน 0.00   1,131,167.00
           
    หน่วย  กรม ทพ.43      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,745,710.67
           
    รวมเงิน 0.00   1,745,710.67
           
    หน่วย  กรม ทพ.44      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     346,060.00
           
    รวมเงิน 0.00   346,060.00
           
    หน่วย  กรม ทพ.46      
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ระบบจ่ายตรงเงินเดือน ***** หนี้สิน ขรก.     1,530,727.31
           
    รวมเงิน 0.00   1,530,727.31
            
 
 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170