จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งแต่ ม.ค.59 / เงินเดือนพลทหารกองประจำการ ตั้งแต่ มิ.ย.61
       Google
รายการ(หน่วย) (เข้าชม 3497 ครั้ง)

เพื่อตรวจสอบ

  รายการจ่ายให้หน่วยรับการสนับสนุน      
  งวด    16 ก.ค.61             
           
  หน่วย ทน.4      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 147/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.61 50,880.00    
  ฎีกาที่ 153/61 ค่ารักษาพยาบาล (ป.นอก รพ.รัฐ) 2,445.00    
  บส.63/057/61 เงิน พ.ช.ค. (ส.อ. นิรัดร์ ฯ =  571.51) 0.00    
  บส.64/058/61 เงิน สปพ. (ส.อ. นิรัดร์ ฯ = 1,453.77) 0.00    
  บส.65/059/61 เงินเดือน (ส.อ. นิรัดร์ ฯ = 9,085.13) 0.00    
           
    รวมเงิน 53,325.00   0.00
           
  หน่วย พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 575/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.61 185,280.00    
  ฎีกาที่ 540/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 19,500.00    
  ฎีกาที่ 567/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 20,948.75    
  ฎีกาที่ 569/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,000.00    
           
    รวมเงิน 229,728.75   0.00
           
  หน่วย ช.พัน.15  พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 259/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.61 217,920.00    
  ฎีกาที่ 255/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 6,720.00    
  ฎีกาที่ 256/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 5,270.00    
  ฎีกาที่ 205/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 5,750.00    
  ฎีกาที่ 220/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,671.00    
  ฎีกาที่ 247/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,200.00    
  ฎีกาที่ 248/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 29,180.00    
  ฎีกาที่ 246/61 ค่ารักษาพยาบาล (ป.นอก รพ.รัฐ) 5,111.00    
           
    รวมเงิน 274,822.00   0.00
           
  หน่วย ส.พัน.15  พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 229/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.61 121,920.00    
  ฎีกาที่ 216/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 2,700.00    
  ฎีกาที่ 217/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 6,720.00    
  ฎีกาที่ 218/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 6,900.00    
  ฎีกาที่ 209/61 ค่ารักษาพยาบาล 2,790.00    
  ฎีกาที่ 211/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,566.00    
  ฎีกาที่ 212/61 ค่ารักษาพยาบาล 2,950.00    
  ฎีกาที่ 214/61 ค่ารักษาพยาบาล 310.00    
  ฎีกาที่ 220/61 ค่ารักษาพยาบาล (ป.นอก รพ.รัฐ) 3,260.00    
  ฎีกาที่ 221/61 ค่ารักษาพยาบาล (ป.นอก รพ.รัฐ) 1,520.00    
           
    รวมเงิน 150,636.00   0.00
           
  หน่วย ม.พัน.31  พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 155/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.61 288,960.00    
  ฎีกาที่ 150/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,800.00    
  บส.66/062/ 61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (KTB= 71,424.-บาท) 0.00    
  บส.68/063/ 61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ (KTB=  7,680.-บาท) 0.00    
           
    รวมเงิน 293,760.00   0.00
           
  หน่วย ร.151      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 245/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.61 134,400.00    
  ฎีกาที่ 217/61 ค่ารักษาพยาบาล 6,790.00    
  ฎีกาที่ 235/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 8,000.00    
           
    รวมเงิน 149,190.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 283/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.61 382,080.00    
           
    รวมเงิน 382,080.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 276/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.61 344,640.00    
  ฎีกาที่ 266/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 1,200.00    
  ฎีกาที่ 283/61 เงินกำไรค่าประกอบเลี้ยง     21,660.00
  ฎีกาที่ 283/61 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บ.(เงินกำไร ฯ)     (216.60)
           
    รวมเงิน 345,840.00   21,443.40
           
  หน่วย ร.151 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 181/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.61 340,800.00    
  ฎีกาที่ 204/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,000.00    
           
    รวมเงิน 344,800.00   0.00
           
  หน่วย ร.152      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 234/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.61 135,360.00    
  ฎีกาที่ 222/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,200.00    
           
    รวมเงิน 139,560.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 216/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.61 390,720.00    
           
    รวมเงิน 390,720.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 180/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.61 352,320.00    
  บส.42/061/ 61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( งส. 7,680.-บาท) 0.00    
           
    รวมเงิน 352,320.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 206/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.61 366,720.00    
           
    รวมเงิน 366,720.00   0.00
           
  หน่วย ร.153      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 190/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.61 130,560.00    
           
    รวมเงิน 130,560.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 146/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.61 362,880.00    
  บส.122/060/61 ค่าตอบแทนฯ ( KTB = 576.- บาท) 0.00    
           
    รวมเงิน 362,880.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 163/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.61 310,080.00    
  ฎีกาที่ 152/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,800.00    
  ฎีกาที่ 153/61 ค่ารักษาพยาบาล (ป.นอก รพ.รัฐ) 6,220.00    
           
    รวมเงิน 319,100.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 195/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.61 336,960.00    
  ฎีกาที่ 174/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,100.00    
  ฎีกาที่ 175/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,200.00    
  ฎีกาที่ 181/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 10,702.00    
  ฎีกาที่ 180/61 ค่ารักษาพยาบาล (ป.นอก รพ.รัฐ) 947.00    
           
    รวมเงิน 354,909.00   0.00
           
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 233/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 ก.ค.61 43,200.00    
  ฎีกาที่ 224/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 3,550.00    
           
    รวมเงิน 46,750.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.41      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 129/61 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ.กรณีลาออก 2,257,169.00    
  ฎีกาที่ 130/61 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ.กรณีลาออก 1,765,882.00    
  ฎีกาที่ 128/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 14,000.00    
  ฎีกาที่ 128/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 18,731.00    
  ฎีกาที่ 139/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 20,000.00    
           
    รวมเงิน 4,075,782.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.43      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 131/61 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ.กรณีลาออก 72,992.00    
  ฎีกาที่ 132/61 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ.กรณีลาออก 245,604.00    
  ฎีกาที่ 130/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 10,200.00    
           
    รวมเงิน 328,796.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.44      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 14/61 ค่ารักษาพยาบาล (ป.นอก รพ.รัฐ) 4,853.00    
  ฎีกาที่ 24/61 ค่ารักษาพยาบาล (ป.นอก รพ.รัฐ) 22,511.00    
  ฎีกาที่ 125/61 ค่ารักษาพยาบาล (ป.นอก รพ.รัฐ) 9,495.00    
           
    รวมเงิน 36,859.00   0.00
 
รายการจ่ายให้หน่วยรับการสนับสนุน      
งวด  5 ก.ค.61                                -  
         
หน่วย ทน.4      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 131/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 50,880.00    
         
  รวมเงิน 50,880.00   0.00
         
หน่วย พล.ร.15      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 519/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 191,040.00    
         
  รวมเงิน 191,040.00   0.00
         
หน่วย ช.พัน.15      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 230/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 203,520.00    
         
  รวมเงิน 203,520.00   0.00
         
หน่วย ส.พัน.15      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 202/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 121,920.00    
         
  รวมเงิน 121,920.00   0.00
         
หน่วย ม.พัน.31      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 145/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 311,040.00    
         
  รวมเงิน 311,040.00   0.00
         
หน่วย ร.151      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 230/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 134,400.00    
         
  รวมเงิน 134,400.00   0.00
         
หน่วย ร.151 พัน.1      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 264/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 382,080.00    
         
  รวมเงิน 382,080.00   0.00
         
หน่วย ร.151 พัน.2      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 241/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 346,560.00    
         
  รวมเงิน 346,560.00   0.00
         
หน่วย ร.151 พัน.3      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 141/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 340,800.00    
         
  รวมเงิน 340,800.00   0.00
         
หน่วย ร.152      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 211/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 135,360.00    
         
  รวมเงิน 135,360.00   0.00
         
หน่วย ร.152 พัน.1      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 189/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 390,720.00    
         
  รวมเงิน 390,720.00   0.00
         
หน่วย ร.152 พัน.2      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 169/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 352,320.00    
         
  รวมเงิน 352,320.00   0.00
         
หน่วย ร.152 พัน.3      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 187/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 367,680.00    
         
  รวมเงิน 367,680.00   0.00
         
หน่วย ร.153      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 176/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 131,520.00    
         
  รวมเงิน 131,520.00   0.00
         
หน่วย ร.153 พัน.1      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 128/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 362,880.00    
         
  รวมเงิน 362,880.00   0.00
         
หน่วย ร.153 พัน.2      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 137/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 310,080.00    
ฎีกาที่ 145/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 2,880.00    
         
  รวมเงิน 312,960.00   0.00
         
หน่วย ร.153 พัน.3      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 166/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 335,424.00    
         
  รวมเงิน 335,424.00   0.00
         
หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
ฎีกาที่ 227/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-30 มิ.ย.61 43,392.00    
         
  รวมเงิน 43,392.00   0.00
 
  งวด  28 มิ.ย.61  (งวดหนี้สิน)                 
           
  หน่วย ทน.4      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     319,705.25
           
    รวมเงิน 0.00   319,705.25
           
  หน่วย พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     1,420,894.85
  ฎีกาที่ 433/61 ค่าไฟฟ้า 6,947.20    
  ฎีกาที่ 484/61 ค่าโทรศัพท์ 1,500.00    
  ฎีกาที่ 485/61 ค่าโทรศัพท์ 1,500.00    
  ฎีกาที่ 486/61 ค่าโทรศัพท์ 1,500.00    
           
    รวมเงิน 11,447.20   1,420,894.85
           
  หน่วย ช.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     1,507,372.23
  ฎีกาที่ 175/61 ค่าโทรศัพท์ 1,119.25    
  ฎีกาที่ 207/61 ค่าโทรศัพท์ 861.25    
           
    รวมเงิน 1,980.50   1,507,372.23
           
  หน่วย ส.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     1,028,594.44
  บส.87/61 เงิน พ.ช.ค. นายสิบ     (1,960.00)
  ฎีกาที่ 192/61 ค่าโทรศัพท์ 4,502.00    
           
    รวมเงิน 4,502.00   1,026,634.44
           
  หน่วย ม.พัน.31      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     499,092.00
           
    รวมเงิน 0.00   499,092.00
           
  หน่วย ร.151      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     218,736.35
           
    รวมเงิน 0.00   218,736.35
           
  หน่วย ร.151 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     455,370.90
           
    รวมเงิน 0.00   455,370.90
           
  หน่วย ร.151 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     327,687.65
           
    รวมเงิน 0.00   327,687.65
           
  หน่วย ร.151 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     437,466.39
           
    รวมเงิน 0.00   437,466.39
           
  หน่วย ร.152      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     646,954.05
           
    รวมเงิน 0.00   646,954.05
           
  หน่วย ร.152 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     646,425.11
           
    รวมเงิน 0.00   646,425.11
           
  หน่วย ร.152 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     677,806.72
           
    รวมเงิน 0.00   677,806.72
           
  หน่วย ร.152 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     646,516.00
           
    รวมเงิน 0.00   646,516.00
           
  หน่วย ร.153      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     372,031.99
  ฎีกาที่ 182/61 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 6,420.00    
  ฎีกาที่ 183/61 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 1,489.00    
  ฎีกาที่ 168/61 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 11,362.72    
           
    รวมเงิน 19,271.72   372,031.99
           
  หน่วย ร.153 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     775,448.69
  บส.118/61 ค่ารักษาพยาบาล จ.ส.อ. ธีรวัจน์  เมฆสุวรรณ     (500.00)
  บส.5/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ (KTB = 1,056.-)      
           
    รวมเงิน 0.00   774,948.69
           
  หน่วย ร.153 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     533,967.94
           
    รวมเงิน 0.00   533,967.94
           
  หน่วย ร.153 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     870,261.39
           
    รวมเงิน 0.00   870,261.39
           
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     484,216.94
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     14,934.00
           
    รวมเงิน 0.00   499,150.94
           
  หน่วย กรม ทพ.41      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     920,691.00
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     2,121.00
           
    รวมเงิน 0.00   922,812.00
           
  หน่วย กรม ทพ.43      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     1,654,326.67
           
    รวมเงิน 0.00   1,654,326.67
           
  หน่วย กรม ทพ.44      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     336,310.00
           
    รวมเงิน 0.00   336,310.00
           
  หน่วย กรม ทพ.46      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** หนี้สินคืนหน่วย     1,411,786.43
           
    รวมเงิน 0.00   1,411,786.43
           
 
  งวด  25 มิ.ย.61                  
           
  หน่วย ทน.4      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 130/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 50,880.00    
  ฎีกาที่ 128/61 ค่าตอบแทน รปต. 104,600.00    
  ฎีกาที่ 135/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 27,100.00    
  ฎีกาที่ 136/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 7,115.00    
  ฎีกาที่ 140/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 15,882.75    
  ฎีกาที่ 132/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 42,500.00    
  ฎีกาที่ 127/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 33,000.00    
  บถ.  /61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (พลฯ ศักรินทร์  เอียดคง)     105.00
  บถ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (เข้าศึกษา นนส.)     890.00
           
    รวมเงิน 281,077.75   995.00
           
  หน่วย พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 518/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 191,040.00    
  ฎีกาที่ 478/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ พ.ค.61 26,080.00    
  ฎีกาที่ 502/61 ค่าตอบแทน รปต. 108,000.00    
  ฎีกาที่ 522/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 472,500.00    
  ฎีกาที่ 495/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 500.00    
  ฎีกาที่ 503/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 500.00    
  ฎีกาที่ 504/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 48,000.00    
  ฎีกาที่ 523/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 159,500.00    
  ฎีกาที่ 505/61 ค่ารักษาพยาบาล 92,830.00    
  ฎีกาที่ 521/61 ค่ารักษาพยาบาล 3,010.00    
  ฎีกาที่ 520/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 20,042.00    
  บส.40/61 เงินเดือน (ส.ท. อติราช ฯ KTB = 14,773.- ) 0.00    
           
    รวมเงิน 1,122,002.00   0.00
           
  หน่วย ช.พัน.15 พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 229/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 203,520.00    
  ฎีกาที่ 236/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 13,790.00    
  ฎีกาที่ 231/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 464,000.00    
  ฎีกาที่ 232/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 116,000.00    
  ฎีกาที่ 221/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 3,500.00    
  ฎีกาที่ 222/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 24,500.00    
  ฎีกาที่ 223/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 2,500.00    
  ฎีกาที่ 224/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 207,500.00    
  ฎีกาที่ 225/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 15,000.00    
  ฎีกาที่ 226/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 35,000.00    
  บส.73/048/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  (4,992.00)    
  บส.72/049/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 (4,193.54)    
  บส.71/050/61 พ.ช.ค. พลทหาร ฯ (3,931.54)    
  บส.70/051/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ (7,850.64)    
  บส.65/61 เงินฌาปนกิจ ทบ. ( พลฯ ) ( 27,610.-) 0.00    
           
    รวมเงิน 1,064,342.28   0.00
           
  หน่วย ส.พัน.15 พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 201/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 121,920.00    
  ฎีกาที่ 207/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 22,680.00    
  ฎีกาที่ 210/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 8,990.00    
  ฎีกาที่ 208/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 3,200.00    
  ฎีกาที่ 203/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 317,500.00    
  ฎีกาที่ 204/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 1,000.00    
  ฎีกาที่ 205/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 12,500.00    
  ฎีกาที่ 206/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 92,000.00    
           
    รวมเงิน 579,790.00   0.00
           
  หน่วย ม.พัน.31      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 144/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 311,040.00    
  ฎีกาที่ 142/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 417,500.00    
  ฎีกาที่ 147/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 108,000.00    
  ฎีกาที่ 148/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 629.00    
           
    รวมเงิน 837,169.00   0.00
           
  หน่วย ร.151      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 229/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 134,400.00    
  ฎีกาที่ 234/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 18,360.00    
  ฎีกาที่ 227/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 302,500.00    
  ฎีกาที่ 231/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 65,000.00    
  ฎีกาที่ 232/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานโครงการ ฯ 93,600.00    
  ฎีกาที่ 233/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานโครงการ ฯ 21,600.00    
           
    รวมเงิน 635,460.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 263/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 382,080.00    
  ฎีกาที่ 256/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก 6,970.00    
  ฎีกาที่ 257/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก 9,600.00    
  ฎีกาที่ 247/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 30,504.00    
  ฎีกาที่ 249/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 180,000.00    
  ฎีกาที่ 250/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 22,500.00    
  ฎีกาที่ 251/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 22,500.00    
  ฎีกาที่ 252/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 18,000.00    
  ฎีกาที่ 254/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 39,600.00    
  ฎีกาที่ 255/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 8,208.00    
  ฎีกาที่ 248/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 2,200.00    
  ฎีกาที่ 259/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 11,800.00    
  ฎีกาที่ 260/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,400.00    
  ฎีกาที่ 261/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 667,500.00    
  ฎีกาที่ 246/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 1,000.00    
  ฎีกาที่ 253/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 102,500.00    
  บถ.4/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (พลฯ อนุวัต  ปัญญายาว)     85.00
  บถ.5/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก ( 2 นาย )     190.00
           
    รวมเงิน 1,507,362.00   275.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 240/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 346,560.00    
  ฎีกาที่ 217/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 29,520.00    
  ฎีกาที่ 258/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก 300,339.00    
  ฎีกาที่ 259/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก 13,920.00    
  ฎีกาที่ 251/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 76,560.00    
  ฎีกาที่ 257/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,756.75    
  ฎีกาที่ 237/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 577,500.00    
  ฎีกาที่ 238/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 93,000.00    
  ฎีกาที่ 244/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 500.00    
  บถ.15/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (เพื่อนำฝากเป็นเงินกำไรฯ)     3,840.00
  บฝ.15/61 เพื่อนำฝากเป็นเงินกำไรฯ     (3,840.00)
           
    รวมเงิน 1,440,655.75   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 140/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 340,800.00    
  ฎีกาที่ 149/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,400.00    
  ฎีกาที่ 153/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,400.00    
  ฎีกาที่ 154/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,400.00    
  ฎีกาที่ 150/61 ค่ารักษาพยาบาล 2,800.00    
  ฎีกาที่ 152/61 ค่ารักษาพยาบาล 400.00    
  ฎีกาที่ 138/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 492,500.00    
  ฎีกาที่ 142/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 93,500.00    
           
    รวมเงิน 937,200.00   0.00
           
  หน่วย ร.152      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 210/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 135,360.00    
  ฎีกาที่ 215/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 87,120.00    
  ฎีกาที่ 216/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 15,804.00    
  ฎีกาที่ 213/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,800.00    
  ฎีกาที่ 214/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,100.00    
  ฎีกาที่ 208/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 222,500.00    
  ฎีกาที่ 212/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 65,500.00    
           
    รวมเงิน 533,184.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 188/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 390,720.00    
  ฎีกาที่ 179/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 34,000.00    
  ฎีกาที่ 193/61 ค่ารักษาพยาบาล 2,800.00    
  ฎีกาที่ 192/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 682,500.00    
  ฎีกาที่ 194/61 เงินทดแทนและการช่วยเหลือ ฯ 71,524.00    
  ฎีกาที่ 190/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 90,000.00    
  ฎีกาที่ 191/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 2,113.00    
           
    รวมเงิน 1,273,657.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 168/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 352,320.00    
  ฎีกาที่      /61 ค่ารักษาพยาบาล 1,194.00    
  ฎีกาที่ 172/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 575,000.00    
  ฎีกาที่ 173/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 10,500.00    
  ฎีกาที่ 174/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 97,000.00    
           
    รวมเงิน 1,036,014.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 188/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 367,680.00    
  ฎีกาที่ 186/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 30,504.00    
  ฎีกาที่ 196/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 15,472.00    
  ฎีกาที่ 195/61 ค่ารักษาพยาบาล 6,983.00    
  ฎีกาที่ 173/61 ค่ารักษาพยาบาล 3,650.00    
  ฎีกาที่ 190/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 527,500.00    
  ฎีกาที่ 197/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 99,500.00    
           
    รวมเงิน 1,051,289.00   0.00
           
  หน่วย ร.153      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 177/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 132,480.00    
  ฎีกาที่ 180/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 307,500.00    
  ฎีกาที่ 172/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 61,000.00    
  ฎีกาที่ 173/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 3,000.00    
           
    รวมเงิน 503,980.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 127/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 362,880.00    
  ฎีกาที่ 137/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 24,080.00    
  ฎีกาที่ 135/61 ค่ารักษาพยาบาล 9,360.00    
  ฎีกาที่ 129/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 590,000.00    
  ฎีกาที่ 131/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 99,000.00    
  บส.123/61 เงินเดือน (พลฯ สมชาย  สุทธิการ KTB = 3,264.52 ) 0.00    
           
    รวมเงิน 1,085,320.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 136/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 310,080.00    
  ฎีกาที่ 143/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มิ.ย.61 2,880.00    
  ฎีกาที่ 144/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 2,880.00    
  ฎีกาที่ 134/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 9,356.00    
  ฎีกาที่ 138/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 490,000.00    
  ฎีกาที่ 146/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 5,000.00    
  ฎีกาที่ 142/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 105,500.00    
           
    รวมเงิน 925,696.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 165/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 335,424.00    
  ฎีกาที่ 172/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 6,600.00    
  ฎีกาที่ 159/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 8,037.00    
  ฎีกาที่ 168/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 485,000.00    
  ฎีกาที่ 173/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 101,500.00    
  บถ.12/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (พลฯ อดิศักดิ์  บุตรหมัน)     295.00
           
    รวมเงิน 936,561.00   295.00
           
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 215/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มิ.ย.61 43,200.00    
  ฎีกาที่ 218/61 ค่ารักษาพยาบาล 2,350.00    
  ฎีกาที่ 216/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 30,000.00    
  ฎีกาที่ 217/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 34,000.00    
  ฎีกาที่ 212/61 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 151,430.00    
  ฎีกาที่ 214/61 ค่าครองชีพพนักงานราชการ 10,720.00    
  ฎีกาที่ 213/61 เงินประกันสังคมพนักงานราชการ 8,108.00    
  ฎีกาที่ 220/61 เงิน พ.ต.ส. 47,500.00    
  ฎีกาที่ 221/61 เงิน พ.ต.ส. 19,500.00    
  ฎีกาที่ 222/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ ฯ 12,000.00    
  ฎีกาที่ 223/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ ฯ 46,000.00    
  ฎีกาที่ 226/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 117,500.00    
           
    รวมเงิน 522,308.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.41      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 113/61 ค่าเช่าบ้าน 23,500.00    
  ฎีกาที่ 111/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 8,864,110.00    
  ฎีกาที่ 112/61 พ.ช.ค. อส.ทพ. 3,872,145.00    
  ฎีกาที่ 117/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 15,000.00    
  ฎีกาที่ 118/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 110,500.00    
  ฎีกาที่ 119/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 1,000.00    
  ฎีกาที่ 122/61 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ. กรณีลาออก 44,880.00    
  ฎีกาที่ 123/61 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ. กรณีลาออก 145,590.00    
  ฎีกาที่ 124/61 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ. กรณีลาออก 278,139.00    
  ฎีกาที่ 125/61 ค่ารักษาพยาบาล 780.00    
  ฎีกาที่ 127/61 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ. 21,630.00    
  ฎีกาที่ 126/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 19,950.00    
  บส.39/61 เงินฌาปนกิจ ทบ. ( อส.ทพ. ) (208,150.00)    
           
    รวมเงิน 13,189,074.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.43      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 124/61 ค่าเช่าบ้าน 27,150.00    
  ฎีกาที่ 125/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 9,450,990.00    
  ฎีกาที่ 126/61 พ.ช.ค. อส.ทพ. 3,530,565.00    
  ฎีกาที่ 127/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 19,500.00    
  ฎีกาที่ 128/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 114,500.00    
  ฎีกาที่ 129/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 13,500.00    
  บส.68/61 เงินฌาปนกิจ ทบ. ( อส.ทพ. ) (15,640.00)    
           
    รวมเงิน 13,140,565.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.44      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 114/61 ค่าเช่าบ้าน 93,950.00    
  ฎีกาที่ 117/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 7,910,710.00    
  ฎีกาที่ 119/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 3,652.50    
  ฎีกาที่ 118/61 พ.ช.ค. อส.ทพ. 4,471,645.00    
  ฎีกาที่ 120/61 พ.ช.ค. อส.ทพ. 3,847.50    
  ฎีกาที่ 121/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 15,500.00    
  ฎีกาที่ 122/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 100,500.00    
  บส.47/045/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. (9,300.00)    
  บส.48/046/61 พ.ช.ค. อส.ทพ. (7,366.67)    
  บส.46/61 เงินฌาปนกิจ ทบ. ( อส.ทพ. ) (14,950.00)    
           
    รวมเงิน 12,568,188.33   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.46      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 155/61 ค่าเช่าบ้าน 5,400.00    
  ฎีกาที่ 156/61 ค่าเช่าบ้าน 51,450.00    
  ฎีกาที่ 151/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 7,914,520.00    
  ฎีกาที่ 152/61 พ.ช.ค. อส.ทพ. 4,352,185.00    
  ฎีกาที่ 149/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 17,500.00    
  ฎีกาที่ 150/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 113,500.00    
  ฎีกาที่ 102/61 เงินทดแทนและการช่วยเหลือ ฯ 607,250.00    
  ฎีกาที่ 116/61 เงินทดแทนและการช่วยเหลือ ฯ 20,000.00    
  ฎีกาที่ 153/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,339.00    
  ฎีกาที่ 154/61 ค่ารักษาพยาบาล 14,500.00    
  ฎีกาที่ 157/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,870.00    
           
    รวมเงิน 13,099,514.00   0.00
           

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170