จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝกง.มทบ.46 ยินดีต้อนรับ
       Google


รายการ(หน่วย) (เข้าชม 12008 ครั้ง)
รายการจ่ายให้หน่วยรับการสนับสนุน    
งวด    15 ก.ค.62    
       
  หน่วย  ทน.4    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่  เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ค.62    
       
  รวมเงิน 0.00  
       
  หน่วย  พล.ร.15    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 537 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ค.62 182,400.00  
ฎีกาที่ 531 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 31 พ.ค.62 2,976.00  
ฎีกาที่ 474 /62 เงินการศึกษาของบุตร 25,817.50  
       
  รวมเงิน 211,193.50  
       
  หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 312 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ค.62 216,960.00  
ฎีกาที่ 233 /62 เงินการศึกษาของบุตร 2,400.00  
ฎีกาที่ 277 /62 เงินการศึกษาของบุตร 6,400.00  
ฎีกาที่ 284 /62 เงินการศึกษาของบุตร 4,800.00  
ฎีกาที่ 298 /62 เงินการศึกษาของบุตร 11,700.00  
ฎีกาที่ 300 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 2,910.00  
ฎีกาที่ 301 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 1,370.00  
ฎีกาที่ 297 /62 ค่าโทรศัพท์ 1,304.25  
บส.76 /373 /62 เงินฌาปนกิจ ทบ. (ส่วน พลทหาร ฯ) (TMB = 12,480.-)    
       
  รวมเงิน 247,844.25  
       
  หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 190 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ค.62 110,400.00  
ฎีกาที่ 180 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 750.00  
ฎีกาที่ 181 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 310.00  
ฎีกาที่ 182 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 310.00  
ฎีกาที่ 183 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 1,980.00  
ฎีกาที่ 184 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 310.00  
ฎีกาที่  *****    
       
  รวมเงิน 114,060.00  
       
  หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 136 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ค.62 281,280.00  
       
  รวมเงิน 281,280.00  
       
  หน่วย  ร.151    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 161 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ค.62 120,960.00  
ฎีกาที่ 143 /62 เงินการศึกษาของบุตร 20,000.00  
ฎีกาที่ 150 /62 เงินการศึกษาของบุตร 4,800.00  
ฎีกาที่ 152 /62 เงินการศึกษาของบุตร 9,770.00  
ฎีกาที่ 158 /62 เงินการศึกษาของบุตร 16,000.00  
ฎีกาที่ 160 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ 12,000.00  
       
  รวมเงิน 183,530.00  
       
  หน่วย  ร.151 พัน.1    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 261 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ค.62 384,000.00  
ฎีกาที่ 231 /62 เงินการศึกษาของบุตร 2,100.00  
ฎีกาที่ 233 /62 เงินการศึกษาของบุตร 7,200.00  
ฎีกาที่ 253 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00  
       
  รวมเงิน 423,804.00  
       
  หน่วย  ร.151 พัน.2    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 235 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ค.62 360,000.00  
ฎีกาที่ 252 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 17 - 20 พ.ค.62 384.00  
ฎีกาที่ 253 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62 1,056.00  
ฎีกาที่ 200 /62 เงินการศึกษาของบุตร 2,130.00  
ฎีกาที่ 201 /62 เงินการศึกษาของบุตร 2,043.00  
ฎีกาที่ 202 /62 เงินการศึกษาของบุตร 4,500.00  
ฎีกาที่ 203 /62 เงินการศึกษาของบุตร 2,400.00  
ฎีกาที่ 208 /62 เงินการศึกษาของบุตร 700.00  
ฎีกาที่ 144 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 3,270.00  
ฎีกาที่ 209 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 13,500.00  
ฎีกาที่ 210 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 1,192.25  
ฎีกาที่ 211 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 4,410.00  
ฎีกาที่ 251 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00  
ฎีกาที่ 227 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ 76,560.00  
       
  รวมเงิน 502,649.25  
       
  หน่วย  ร.151 พัน.3    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 220 /60 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ค.62 355,200.00  
ฎีกาที่ 140 /62 เงินการศึกษาของบุตร 12,500.00  
ฎีกาที่ 181 /62 เงินการศึกษาของบุตร 2,400.00  
ฎีกาที่ 224 /62 เบี้ยเลี้ยงสับเปลี่ยนกำลัง ฯ 40,320.00  
ฎีกาที่ 225 /62 เบี้ยเลี้ยงสับเปลี่ยนกำลัง ฯ 21,424.00  
       
  รวมเงิน 431,844.00  
       
  หน่วย  ร.152    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 186 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ค.62 131,520.00  
ฎีกาที่ 154 /62 เงินการศึกษาของบุตร 2,100.00  
ฎีกาที่ 158 /62 เงินการศึกษาของบุตร 2,400.00  
ฎีกาที่ 162 /62 เงินการศึกษาของบุตร 2,400.00  
       
  รวมเงิน 138,420.00  
       
  หน่วย  ร.152 พัน.1    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 190 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ค.62 355,200.00  
ฎีกาที่ 128 /62 เงินการศึกษาของบุตร 5,880.00  
ฎีกาที่ 153 /62 เงินการศึกษาของบุตร 3,800.00  
ฎีกาที่ 167 /62 เงินการศึกษาของบุตร 7,000.00  
ฎีกาที่ 168 /62 เงินการศึกษาของบุตร 12,600.00  
ฎีกาที่ 171 /62 ค่าโทรศัพท์ 10,100.00  
ฎีกาที่ 172 /62 ค่าไปรษณีย์ 3,000.00  
ฎีกาที่ 184 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ในการฝึก ฯ 4,800.00  
ฎีกาที่ 185 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ในการฝึก ฯ 9,600.00  
ฎีกาที่ 173 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ 9,600.00  
ฎีกาที่ 174 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ 960.00  
ฎีกาที่ 175 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ 7,200.00  
ฎีกาที่ 176 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ 5,760.00  
ฎีกาที่ 177 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ 13,440.00  
ฎีกาที่ 178 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ 10,800.00  
ฎีกาที่ 179 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ 38,400.00  
ฎีกาที่ 180 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ 2,880.00  
ฎีกาที่ 181 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ 5,200.00  
ฎีกาที่ 182 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ 4,800.00  
ฎีกาที่ 183 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ 480.00  
       
  รวมเงิน 511,500.00  
       
  หน่วย  ร.152 พัน.2    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 152 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ค.62 368,640.00  
ฎีกาที่ 133 /62 เงินการศึกษาของบุตร 16,706.75  
ฎีกาที่ 146 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 1,360.00  
ฎีกาที่ 150 /62 ค่าโทรศัพท์ 15,789.00  
       
  รวมเงิน 402,495.75  
       
  หน่วย  ร.152 พัน.3    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 153 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ค.62 385,920.00  
ฎีกาที่ 121 /62 เงินการศึกษาของบุตร 9,774.75  
ฎีกาที่ 119 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 8,410.00  
ฎีกาที่ 120 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 620.00  
       
  รวมเงิน 404,724.75  
       
  หน่วย  ร.153    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 181 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ค.62 127,680.00  
ฎีกาที่ 162 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 14,000.00  
ฎีกาที่ 164 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 7,130.00  
ฎีกาที่ 165 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 3,410.00  
ฎีกาที่ 166 /62 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 12,423.46  
       
  รวมเงิน 164,643.46  
       
  หน่วย  ร.153 พัน.1    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 163 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ค.62 359,040.00  
ฎีกาที่ 175 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 514.00  
       
  รวมเงิน 359,554.00  
       
  หน่วย  ร.153 พัน.2    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 201 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ค.62 357,120.00  
ฎีกาที่ 183 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 740.00  
ฎีกาที่ 188 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 เม.ย.62 960.00  
ฎีกาที่ 189 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 เม.ย.62 960.00  
ฎีกาที่ 190 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 พ.ค.62 960.00  
ฎีกาที่ 191 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 พ.ค.62 2,880.00  
ฎีกาที่ 192 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 พ.ค.62 3,168.00  
ฎีกาที่ 193 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 2,880.00  
ฎีกาที่ 194 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62 2,880.00  
ฎีกาที่ 195 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 2,880.00  
       
  รวมเงิน 375,428.00  
       
  หน่วย  ร.153 พัน.3    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 181 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ค.62 344,640.00  
ฎีกาที่ 167 /62 เงินการศึกษาของบุตร 2,100.00  
ฎีกาที่ 159 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 6,060.00  
ฎีกาที่ 171 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 1,360.00  
ฎีกาที่ 172 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 1,360.00  
ฎีกาที่ 177 /62 ค่าโทรศัพท์ 3,504.75  
ฎีกาที่ 178 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00  
ฎีกาที่ 179 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 29,520.00  
ฎีกาที่ 173 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ในการฝึก ฯ 9,400.00  
ฎีกาที่ 174 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ในการฝึก ฯ 7,860.00  
ฎีกาที่ 185 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ในการฝึก ฯ 36,000.00  
ฎีกาที่ 186 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ในการฝึก ฯ 302,687.00  
       
  รวมเงิน 774,995.75  
       
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 245 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 ก.ค.62 44,160.00  
ฎีกาที่ 238 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 740.00  
       
  รวมเงิน 44,900.00  
       
  หน่วย  กรม ทพ.41    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 105 /62 เงินการศึกษาของบุตร อส.ทพ. 27,555.00  
ฎีกาที่ 103 /62 เงินการศึกษาของบุตร 29,300.00  
ฎีกาที่ 104 /62 เงินการศึกษาของบุตร  20,290.00  
ฎีกาที่ 102 /62 ค่ารักษาพยาบาล  ปน.รพ.รัฐ 10,040.00  
ฎีกาที่ 47 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ 16,875.00  
       
  รวมเงิน 104,060.00  
       
  หน่วย  กรม ทพ.43    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่  *****    
ฎีกาที่  *****    
ฎีกาที่  *****    
       
  รวมเงิน 0.00  
       
  หน่วย  กรม ทพ.44    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่  *****    
       
  รวมเงิน 0.00  
       
  หน่วย  กรม ทพ.46    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 91 /62 เงินการศึกษาของบุตร อส.ทพ. 2,400.00  
ฎีกาที่ 92 /62 เงินการศึกษาของบุตร อส.ทพ. 7,790.00  
       
  รวมเงิน 10,190.00  
       


 
  งวด    5 ก.ค.62    
         
    หน่วย  ทน.4    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 / ฎีกาที่  เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62    
         
    รวมเงิน 0.00  
         
    หน่วย  พล.ร.15    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 484 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 182,400.00  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 485 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 864.00  
         
    รวมเงิน 183,264.00  
         
    หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 281 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 175,680.00  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 292 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 42,240.00  
ขบ02 /62 /1290 ฎีกาที่ 307 /62 เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า 134,367.00  
         
    รวมเงิน 352,287.00  
         
    หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 175 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 110,400.00  
เงินเบิกเกิน ฯ บส.92 /369 /62 เงินเดือน จ.ส.อ.ถาวร  กันทา ( งส. = 3,890.- บาท )    
เงินเบิกเกิน ฯ บส.93 /371 /62 เงิน สปพ. ส.อ.วิณุพล  ศิริรักษ์ ( งส. = 1,200.- บาท )    
         
    รวมเงิน 110,400.00  
         
    หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 125 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 281,280.00  
         
    รวมเงิน 281,280.00  
         
    หน่วย  ร.151    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 141 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 121,920.00  
         
    รวมเงิน 121,920.00  
         
    หน่วย  ร.151 พัน.1    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 236 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 384,000.00  
         
    รวมเงิน 384,000.00  
         
    หน่วย  ร.151 พัน.2    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 193 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 360,000.00  
         
    รวมเงิน 360,000.00  
         
    หน่วย  ร.151 พัน.3    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 189 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 357,120.00  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 186 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 1,056.00  
         
    รวมเงิน 358,176.00  
         
    หน่วย  ร.152    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 169 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 131,520.00  
         
    รวมเงิน 131,520.00  
         
    หน่วย  ร.152 พัน.1    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 160 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 357,120.00  
         
         
    รวมเงิน 357,120.00  
         
    หน่วย  ร.152 พัน.2    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 139 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 372,480.00  
         
    รวมเงิน 372,480.00  
         
    หน่วย  ร.152 พัน.3    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 135 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 385,920.00  
         
    รวมเงิน 385,920.00  
         
    หน่วย  ร.153    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 152 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 127,680.00  
         
    รวมเงิน 127,680.00  
         
    หน่วย  ร.153 พัน.1    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 151 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 359,040.00  
         
    รวมเงิน 359,040.00  
         
    หน่วย  ร.153 พัน.2    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 178 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 352,320.00  
         
    รวมเงิน 352,320.00  
         
    หน่วย  ร.153 พัน.3    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1288 ฎีกาที่ 163 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 342,912.00  
         
    รวมเงิน 342,912.00  
         
    หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1289 ฎีกาที่ 232 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.62 44,160.00  
         
    รวมเงิน 44,160.00  
         
    หน่วย  กรม ทพ.41    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1290 ฎีกาที่ 106 /62 เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า 76,710.00  
         
    รวมเงิน 76,710.00  
         
    หน่วย  กรม ทพ.43    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 / ฎีกาที่  *****    
ขบ02 /62 / ฎีกาที่  *****    
ขบ02 /62 / ฎีกาที่  *****    
         
    รวมเงิน 0.00  
         
    หน่วย  กรม ทพ.44    
อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ขบ02 /62 /1291 ฎีกาที่ 124 /62 ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ ก.บ.ท.ช. ( 3 นาย ) 1,132,651.00  
         
    รวมเงิน 1,132,651.00  
         
 
งวด  27 มิ.ย.62      
         
  หน่วย  ทน.4      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.      
ฎีกาที่  *****      
         
  รวมเงิน 0.00   0.00
         
  หน่วย  พล.ร.15      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     1,633,289.28
         
  รวมเงิน 0.00   1,633,289.28
         
  หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     1,357,939.53
บส.64 /359 /62 เงิน พ.ช.ค. ส.อ.เฟาซี  องสารา     (260.00)
         
  รวมเงิน 0.00   1,357,679.53
         
  หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     1,151,355.13
         
  รวมเงิน 0.00   1,151,355.13
         
  หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     472,248.40
         
  รวมเงิน 0.00   472,248.40
         
  หน่วย  ร.151      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     181,648.90
         
  รวมเงิน 0.00   181,648.90
         
  หน่วย  ร.151 พัน.1      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     547,512.26
บถ.5 /069 /62 เงินเดือน จ.ส.อ. วรพจน์  ถมวัฒนศิลป์     26,626.59
         
  รวมเงิน 0.00   574,138.85
         
  หน่วย  ร.151 พัน.2      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     397,256.89
         
  รวมเงิน 0.00   397,256.89
         
  หน่วย  ร.151 พัน.3      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     365,608.66
         
  รวมเงิน 0.00   365,608.66
         
  หน่วย  ร.152      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     722,108.14
         
  รวมเงิน 0.00   722,108.14
         
  หน่วย  ร.152 พัน.1      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     771,654.15
         
  รวมเงิน 0.00   771,654.15
         
  หน่วย  ร.152 พัน.2      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     693,732.82
         
  รวมเงิน 0.00   693,732.82
         
  หน่วย  ร.152 พัน.3      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     749,086.00
         
  รวมเงิน 0.00   749,086.00
         
  หน่วย  ร.153      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     380,309.87
         
  รวมเงิน 0.00   380,309.87
         
  หน่วย  ร.153 พัน.1      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     740,505.01
บส. ค่ารักษาพยาบาล จ.ส.อ.ธีรวัจน์  เมฆสุวรรณ     (500.00)
         
  รวมเงิน 0.00   740,005.01
         
  หน่วย  ร.153 พัน.2      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     527,016.40
         
  รวมเงิน 0.00   527,016.40
         
  หน่วย  ร.153 พัน.3      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     878,707.42
         
  รวมเงิน 0.00   878,707.42
         
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     489,528.15
***** หนี้สิน ลูกจ้างประจำ     14,381.00
         
  รวมเงิน 0.00   503,909.15
         
  หน่วย  กรม ทพ.41      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     1,115,653.00
บส.43 /356 /62 เงินเดือน และเงินเพิ่ม นายสิบ (งส. = 4,446.77)      
บส.  /357 /62 ค่ารักษาพยาบาล (ร.ท. วิษณุ  จินตวรณ์) (KTB  = 8,550.-)      
บส.  /358 /62 ค่ารักษาพยาบาล (พ.ท. ประเสริฐ จินทร์วาส) (KTB = 581.-)      
         
  รวมเงิน 0.00   1,115,653.00
         
  หน่วย  กรม ทพ.43      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     1,863,584.83
         
  รวมเงิน 0.00   1,863,584.83
         
  หน่วย  กรม ทพ.44      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     346,210.00
         
  รวมเงิน 0.00   346,210.00
         
  หน่วย  กรม ทพ.46      
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
***** หนี้สิน ขรก.     1,536,103.28
         
  รวมเงิน 0.00   1,536,103.28
         
 
งวด    25 มิ.ย.62    
       
  หน่วย  ทน.4    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่  เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62    
       
  รวมเงิน 0.00  
       
  หน่วย  พล.ร.15    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 483 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62 182,400.00  
ฎีกาที่ 495 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 450,000.00  
ฎีกาที่ 489 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 154,500.00  
ฎีกาที่ 490 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 49,000.00  
ฎีกาที่ 500 /62 เงินรางวัลสำหรับการสู้รบ  51,600.00  
ฎีกาที่ 488 /62 ค่าจัดการรถ ปจต. 108,000.00  
ฎีกาที่ 496 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ฝึกฯ 50,400.00  
ฎีกาที่ 497 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ฝึกฯ 6,480.00  
ฎีกาที่ 472 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติงานในโครงการ ฯ 230,640.00  
ฎีกาที่ 473 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติงานในโครงการ ฯ 20,832.00  
ฎีกาที่ 480 /62 ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง 3,725.00  
ฎีกาที่ 481 /62 ซื้อเครื่องช่วยฝึก 2,000.00  
ฎีกาที่ 479 /62 ซื้อเครื่องช่วยฝึก 4,500.00  
ฎีกาที่ 498 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 26,250.00  
ฎีกาที่ 476 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 20,496.00  
ฎีกาที่ 475 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 40,548.00  
ฎีกาที่ 478 /62 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 4,755.14  
       
  รวมเงิน 1,406,126.14  
       
  หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 280 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62 175,680.00  
ฎีกาที่ 291 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  42,240.00  
ฎีกาที่ 290 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 42,240.00  
ฎีกาที่ 287 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 207,000.00  
ฎีกาที่ 288 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 10,000.00  
ฎีกาที่ 289 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 500.00  
ฎีกาที่ 295 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 547,500.00  
ฎีกาที่ 276 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 10,000.00  
บส.65 /337 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  (1,920.00)  
บส.66 /338 /62 ค่าตอบแทนพิเศษ (ค่าเสี่ยงภัย 2,500) (2,500.00)  
       
  รวมเงิน 1,030,740.00  
       
  หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 174 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62 110,400.00  
ฎีกาที่ 178 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 22,680.00  
ฎีกาที่ 176 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 11,000.00  
ฎีกาที่ 177 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 91,500.00  
ฎีกาที่ 179 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 200.00  
ฎีกาที่ 173 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 287,500.00  
       
  รวมเงิน 523,280.00  
       
  หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 124 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62 281,280.00  
ฎีกาที่ 122 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 340,000.00  
ฎีกาที่ 126 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 104,000.00  
       
  รวมเงิน 725,280.00  
       
  หน่วย  ร.151    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 140 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62 121,920.00  
ฎีกาที่ 142 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 257,500.00  
ฎีกาที่ 147 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติงานในโครงการ ฯ 93,600.00  
ฎีกาที่ 148 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติงานในโครงการ ฯ 21,600.00  
ฎีกาที่ 146 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 65,000.00  
ฎีกาที่ 144 /62 เบี้ยเลี้ยง ถปภ.ฯ 61,200.00  
ฎีกาที่ 145 /62 เบี้ยเลี้ยง ถปภ.ฯ 8,568.00  
       
  รวมเงิน 629,388.00  
       
  หน่วย  ร.151 พัน.1    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 235 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62 384,000.00  
ฎีกาที่ 237 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 680,000.00  
ฎีกาที่ 245 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 100,000.00  
ฎีกาที่ 244 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ฝึกฯ 7,200.00  
ฎีกาที่ 238 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ฝึกฯ 9,600.00  
ฎีกาที่ 246 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 31,200.00  
ฎีกาที่ 247 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 8,400.00  
ฎีกาที่ 248 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 10,160.00  
ฎีกาที่ 249 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 8,400.00  
ฎีกาที่ 250 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 9,600.00  
ฎีกาที่ 240 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่ ฯ 22,500.00  
ฎีกาที่ 241 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่ ฯ 180,000.00  
ฎีกาที่ 242 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่ ฯ 18,000.00  
ฎีกาที่ 243 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่ ฯ 22,500.00  
       
  รวมเงิน 1,491,560.00  
       
  หน่วย  ร.151 พัน.2    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 192 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62 360,000.00  
ฎีกาที่ 190 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 612,500.00  
ฎีกาที่ 196 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 1,209.67  
ฎีกาที่ 197 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- (ฎ.167/62) 94,500.00  
ฎีกาที่ 198 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติงานในโครงการ ฯ (ฎ.168/62) 10,800.00  
ฎีกาที่ 199 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติงานในโครงการ ฯ (ฎ.169/62) 79,200.00  
ฎีกาที่ 214 /62 ซื้อเครื่องช่วยฝึก 2,000.00  
ฎีกาที่ 217 /62 ซื้อเครื่องช่วยฝึก 4,000.00  
ฎีกาที่ 218 /62 ซื้อเครื่องช่วยฝึก 1,000.00  
ฎีกาที่ 205 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ฝึกฯ 7,200.00  
ฎีกาที่ 206 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ฝึกฯ 9,600.00  
       
  รวมเงิน 1,182,009.67  
       
  หน่วย  ร.151 พัน.3    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 188 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62 357,120.00  
ฎีกาที่ 184 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  960.00  
ฎีกาที่ 185 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  960.00  
ฎีกาที่ 198 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 91,000.00  
ฎีกาที่ 191 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 537,500.00  
       
  รวมเงิน 987,540.00  
       
  หน่วย  ร.152    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 168 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62 131,520.00  
ฎีกาที่ 166 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 237,500.00  
ฎีกาที่ 173 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ฝึกฯ 221,063.00  
ฎีกาที่ 174 /62 เบี้ยเลี้ยง จนท.ฝึกฯ 36,000.00  
ฎีกาที่ 170 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 66,000.00  
       
  รวมเงิน 692,083.00  
       
  หน่วย  ร.152 พัน.1    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 159 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62 357,120.00  
ฎีกาที่ 162 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 2,000.00  
ฎีกาที่ 157 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 597,500.00  
ฎีกาที่ 161 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 89,000.00  
ฎีกาที่ 164 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 47,496.00  
ฎีกาที่ 164 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 1,464.00  
ฎีกาที่ 129 /62 จ้างเลี้ยงอาหารพิเศษ 2,100.00  
ฎีกาที่ 149 /62 ซื้อเครื่องเขียน 4,918.00  
ฎีกาที่ 143 /62 ซื้อเครื่องช่วยฝึก 2,000.00  
บส.32 /355 /62 ค่าจัดเลี้ยง ท.ปลด (40.00)  
       
  รวมเงิน 1,103,558.00  
       
  หน่วย  ร.152 พัน.2    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 138 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62 372,480.00  
ฎีกาที่ 141 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 12,500.00  
ฎีกาที่ 142 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 91,500.00  
ฎีกาที่ 140 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 580,000.00  
ฎีกาที่ 143 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 2,000.00  
ฎีกาที่ 144 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 47,244.00  
บส.50 /336 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  (10.00)  
       
  รวมเงิน 1,105,714.00  
       
  หน่วย  ร.152 พัน.3    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 134 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62 385,920.00  
ฎีกาที่ 136 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 640,000.00  
ฎีกาที่ 137 /62 เบี้ยเลี้ยงผู้ปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00  
ฎีกาที่ 138 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 103,000.00  
       
  รวมเงิน 1,159,424.00  
       
  หน่วย  ร.153    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 151 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62 127,680.00  
ฎีกาที่ 153 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 285,000.00  
ฎีกาที่ 154 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 59,500.00  
ฎีกาที่ 160 /62 เบี้ยเลี้ยง ถปภ.ฯ 97,920.00  
ฎีกาที่ 161 /62 เบี้ยเลี้ยง ถปภ.ฯ 6,480.00  
       
  รวมเงิน 576,580.00  
       
  หน่วย  ร.153 พัน.1    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 150 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62 359,040.00  
ฎีกาที่ 148 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 542,500.00  
ฎีกาที่ 160 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 2,500.00  
ฎีกาที่ 159 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 6,600.00  
ฎีกาที่ 141 /62 จ้างเลี้ยงอาหารพิเศษ 2,020.00  
ฎีกาที่ 147 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 104,500.00  
บส.108 /352 /62 เงินเดือนนายทหาร (960.00)  
บส.80 /350 /62 เงิน พ.ช.ค.นายสิบ (KTB = 781.45)    
บส.79 /353 /62 เงินเดือนนายสิบ (KTB = 6,503.87)    
บส.81 /354 /62 เงินเดือนนายสิบ (KTB = 1,096.77)    
       
  รวมเงิน 1,016,200.00  
       
  หน่วย  ร.153 พัน.2    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 177 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62 352,320.00  
ฎีกาที่ 181 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 2,200.00  
ฎีกาที่ 155 /62 จัดเลี้ยงทหารก่อนปลด 1,440.00  
ฎีกาที่ 180 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 100,000.00  
ฎีกาที่ 179 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 592,500.00  
       
  รวมเงิน 1,048,460.00  
       
  หน่วย  ร.153 พัน.3    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 162 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62 340,032.00  
ฎีกาที่ 168 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 94,000.00  
ฎีกาที่ 166 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 565,000.00  
       
  รวมเงิน 999,032.00  
       
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 226 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.62 44,160.00  
ฎีกาที่ 218 /62 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 163,890.00  
ฎีกาที่ 217 /62 เงิน พ.ช.ค. พนักงานราชการ 12,570.00  
ฎีกาที่ 219 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 32,500.00  
ฎีกาที่ 220 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 33,000.00  
ฎีกาที่ 216 /62 เงินประกันสังคม (ส่วนนายจ้าง) 8,824.00  
ฎีกาที่ 176 /62 เงินชดเชยประกันสังคม 249.00  
ฎีกาที่ 210 /62 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน พลฯ (2,500) 120,000.00  
ฎีกาที่ 105 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 720.00  
ฎีกาที่ 236 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 11,000.00  
ฎีกาที่ 233 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 46,000.00  
ฎีกาที่ 237 /62 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 10,700.00  
ฎีกาที่ 237 /62 เงิน พ.ต.ส. 62,500.00  
ฎีกาที่ 235 /62 เงิน พ.ต.ส. 19,000.00  
       
  รวมเงิน 565,113.00  
       
  หน่วย  กรม ทพ.41    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 99 /62 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 9,190,120.00  
ฎีกาที่ 100 /62 เงิน พ.ช.ค.  อส.ทพ. 3,736,735.00  
ฎีกาที่ 97 /62 ค่าเช่าบ้าน 29,500.00  
ฎีกาที่ 98 /62 ค่าเช่าบ้าน 5,000.00  
ฎีกาที่ 101 /62 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ. (กรณีเกษียณอายุ) 76,366.00  
ฎีกาที่ 95 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 21,000.00  
ฎีกาที่ 96 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 107,500.00  
บส.40 /342 /62 ค่าตอบแทน อส.ทพ. (5,438.70)  
บส.41 /343 /62 เงิน พ.ช.ค.  อส.ทพ. (1,290.32)  
บส.39 /339 /62 เงินฌาปนกิจ ทบ. (ส่วน อส.ทพ.) (231,140.00)  
       
  รวมเงิน 12,928,351.98  
       
  หน่วย  กรม ทพ.43    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 119 /62 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 9,725,780.00  
ฎีกาที่ 120 /62 เงิน พ.ช.ค.  อส.ทพ. 3,459,480.00  
ฎีกาที่ 116 /62 ค่าเช่าบ้าน 43,400.00  
ฎีกาที่ 117 /62 ค่าเช่าบ้าน 28,000.00  
ฎีกาที่ 123 /62 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ. (กรณีลาออก) 106,198.00  
ฎีกาที่ 124 /62 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ. (กรณีลาออก) 212,396.00  
ฎีกาที่ 129 /62 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ. (กรณีลาออก) 1,030,465.00  
ฎีกาที่ 121 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 20,500.00  
ฎีกาที่ 122 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 111,500.00  
บส.64 /340 /62 เงินฌาปนกิจ ทบ. (ส่วน อส.ทพ.) (24,180.00)  
บส.55 /344 /62 ค่าตอบแทน , พ.ช.ค. อส.ทพ. (งส. = 41,389.90)    
บส.63 /345 /62 ค่าตอบแทน , พ.ช.ค. อส.ทพ. (งส. = 10,000.-  )    
       
  รวมเงิน 14,713,539.00  
       
  หน่วย  กรม ทพ.44    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 117 /62 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 7,907,500.00  
ฎีกาที่ 118 /62 เงิน พ.ช.ค.  อส.ทพ. 4,473,260.00  
ฎีกาที่ 123 /62 ค่าเช่าบ้าน 112,450.00  
ฎีกาที่ 112 /62 เงินทดแทน และการช่วยเหลือ (ก.บ.ท.ช.) 244,981.00  
ฎีกาที่ 119 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 20,500.00  
ฎีกาที่ 120 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 106,000.00  
ฎีกาที่ 121 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 500.00  
ฎีกาที่ 122 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 500.00  
บส.49 /351 /62 เงิน สปพ.นายทหาร (2,000.00)  
บส.47 /346 /62 ค่าตอบแทน อส.ทพ. (5,690.00)  
บส.48 /347 /62 เงิน พ.ช.ค.  อส.ทพ. (4,310.00)  
บส.52 /341 /62 เงินฌาปนกิจ ทบ. (ส่วน อส.ทพ.) (15,600.00)  
       
  รวมเงิน 12,838,091.00  
       
  หน่วย  กรม ทพ.46    
เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
ฎีกาที่ 97 /62 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 8,113,770.00  
ฎีกาที่ 98 /62 เงิน พ.ช.ค.  อส.ทพ. 4,277,520.00  
ฎีกาที่ 93 /62 ค่าเช่าบ้าน 90,500.00  
ฎีกาที่ 94 /62 ค่าเช่าบ้าน 8,000.00  
ฎีกาที่ 95 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 25,500.00  
ฎีกาที่ 96 /62 ค่าตอบแทนพิ เศษ 500.- 110,500.00  
       
  รวมเงิน 12,625,790.00  
 
    งวด    17 มิ.ย.62      
             
      หน่วย  ทน.4      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 / ฎีกาที่  เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62      
             
      รวมเงิน 0.00   0.00
             
      หน่วย  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1215 ฎีกาที่ 482 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 182,400.00    
  ขบ02 /62 /1203 ฎีกาที่ 449 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 17,110.00    
  ขบ02 /62 /1204 ฎีกาที่ 447 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 9,300.00    
  ขบ02 /62 /1205 ฎีกาที่ 425 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 15,721.00    
  ขบ02 /62 /1205 ฎีกาที่ 448 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 19,240.00    
  ขบ02 /62 /1196 ฎีกาที่ 427 /62 ค่าการศึกษาของบุตร  13,746.00    
  ขบ02 /62 /1181 ฎีกาที่ 450 /62 ค่าโทรศัพท์ 3,000.00    
             
      รวมเงิน 260,517.00   0.00
             
      หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1215 ฎีกาที่ 279 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 175,680.00    
  ขบ02 /62 /1201 ฎีกาที่ 282 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 2,910.00    
  ขบ02 /62 /1202 ฎีกาที่ 161 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 8,238.00    
  ขบ02 /62 /1202 ฎีกาที่ 262 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 13,750.00    
  ขบ02 /62 /1202 ฎีกาที่ 263 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 3,840.00    
  ขบ02 /62 /1202 ฎีกาที่ 278 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 7,610.00    
  ขบ02 /62 /1202 ฎีกาที่ 283 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 578.00    
  ขบ02 /62 /1182 ฎีกาที่ 269 /62 ค่าโทรศัพท์ 977.00    
  ขบ02 /62 /1182 ฎีกาที่ 270 /62 ค่าโทรศัพท์ 1,237.00    
  ขบ02 /62 /1182 ฎีกาที่ 192 /62 ค่าโทรศัพท์ 1,342.75    
             
      รวมเงิน 216,162.75   0.00
             
      หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1215 ฎีกาที่ 170 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 110,400.00    
  ขบ02 /62 /1201 ฎีกาที่ 152 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 1,980.00    
  ขบ02 /62 /1201 ฎีกาที่ 153 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 14,290.00    
  ขบ02 /62 /1185 ฎีกาที่ 163 /62 เงินรางวัลการสู้รบ ฯ 14,400.00    
  ขบ02 /62 /1182 ฎีกาที่ 154 /62 ค่าโทรศัพท์ 942.75    
             
      รวมเงิน 142,012.75   0.00
             
      หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1215 ฎีกาที่ 123 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 281,280.00    
             
      รวมเงิน 281,280.00   0.00
             
      หน่วย  ร.151      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1215 ฎีกาที่ 139 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 121,920.00    
  ขบ02 /62 /1208 ฎีกาที่ 125 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 18,297.00    
             
      รวมเงิน 140,217.00   0.00
             
      หน่วย  ร.151 พัน.1      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1215 ฎีกาที่ 234 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 384,000.00    
  ขบ02 /62 /1207 ฎีกาที่ 169 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 1,023.00    
  ขบ02 /62 /1207 ฎีกาที่ 188 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 4,700.00    
  ขบ02 /62 /1207 ฎีกาที่ 125 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 8,590.00    
  ขบ02 /62 /1196 ฎีกาที่ 158 /62 ค่าการศึกษาของบุตร  13,330.00    
             
      รวมเงิน 411,643.00   0.00
             
      หน่วย  ร.151 พัน.2      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1215 ฎีกาที่ 191 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 360,000.00    
  ขบ02 /62 /1214 ฎีกาที่ 174 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 29,520.00    
             
      รวมเงิน 389,520.00   0.00
             
      หน่วย  ร.151 พัน.3      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1215 ฎีกาที่ 187 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 357,120.00    
  ขบ02 /62 /1207 ฎีกาที่ 67 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 1,700.00    
  ขบ02 /62 /1207 ฎีกาที่ 176 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 8,920.00    
  ขบ02 /62 /1207 ฎีกาที่ 183 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 310.00    
  ขบ02 /62 /1196 ฎีกาที่ 151 /62 ค่าการศึกษาของบุตร  3,900.00    
  ขบ02 /62 /1182 ฎีกาที่ 155 /62 ค่าโทรศัพท์ 321.00    
  ขบ02 /62 /1182 ฎีกาที่ 156 /62 ค่าโทรศัพท์ 221.70    
  ขบ02 /62 /1182 ฎีกาที่ 158 /62 ค่าโทรศัพท์ 4,280.00    
  ขบ02 /62 /1182 ฎีกาที่ 174 /62 ค่าโทรศัพท์ 1,605.00    
             
      รวมเงิน 378,377.70   0.00
             
      หน่วย  ร.152      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1215 ฎีกาที่ 167 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 131,520.00    
  ขบ02 /62 /1197 ฎีกาที่ 155 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 369.50    
  ขบ02 /62 /1197 ฎีกาที่ 156 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 3,150.00    
  ขบ02 /62 /1197 ฎีกาที่ 157 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 4,390.00    
             
      รวมเงิน 139,429.50   0.00
             
      หน่วย  ร.152 พัน.1      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1215 ฎีกาที่ 158 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 357,120.00    
  ขบ02 /62 /1197 ฎีกาที่ 127 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 13,500.00    
  ขบ02 /62 /1197 ฎีกาที่ 151 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 1,240.00    
             
      รวมเงิน 371,860.00   0.00
             
      หน่วย  ร.152 พัน.2      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1215 ฎีกาที่ 137 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 372,480.00    
  ขบ02 /62 /1200 ฎีกาที่ 102 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 6,540.00    
  ขบ02 /62 /1200 ฎีกาที่ 103 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 6,540.00    
  ขบ02 /62 /1200 ฎีกาที่ 104 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 5,680.00    
  ขบ02 /62 /1199 ฎีกาที่ 106 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 3,100.00    
  ขบ02 /62 /1199 ฎีกาที่ 107 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 3,100.00    
  ขบ02 /62 /1199 ฎีกาที่ 108 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 2,480.00    
  ขบ02 /62 /1198 ฎีกาที่ 109 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 2,170.00    
  ขบ02 /62 /1198 ฎีกาที่ 123 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 10,210.00    
  ขบ02 /62 /1198 ฎีกาที่ 110 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 1,550.00    
  ขบ02 /62 /1198 ฎีกาที่ 122 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 1,980.00    
  ขบ02 /62 /1196 ฎีกาที่ 101 /62 ค่าการศึกษาของบุตร  1,500.00    
  ขบ02 /62 /1214 ฎีกาที่ 136 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 45,720.00    
             
      รวมเงิน 463,050.00   0.00
             
      หน่วย  ร.152 พัน.3      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1215 ฎีกาที่ 133 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 385,920.00    
             
      รวมเงิน 385,920.00   0.00
             
      หน่วย  ร.153      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1215 ฎีกาที่ 150 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 127,680.00    
  ขบ02 /62 /1182 ฎีกาที่ 149 /62 ค่าโทรศัพท์ 16,234.00    
             
      รวมเงิน 143,914.00   0.00
             
      หน่วย  ร.153 พัน.1      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1215 ฎีกาที่ 149 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 359,040.00    
  ขบ02 /62 /1209 ฎีกาที่ 156 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 8,210.00    
  ขบ02 /62 /1213 ฎีกาที่ 152 /62 เบี้ยเลี้ยงภารกิจตรวจพื้นที่ ฯ 40,320.00    
             
      รวมเงิน 407,570.00   0.00
             
      หน่วย  ร.153 พัน.2      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1215 ฎีกาที่ 176 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 352,320.00    
  ขบ02 /62 /1209 ฎีกาที่ 175 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 1,360.00    
  เงินรายได้แผ่นดิน บส.110 /334 /62 เงินเหลือจ่ายปีเก่า ( TMB = 3,802.- บาท )      
  เงินรายได้แผ่นดิน บส.111 /335 /62 เงินเหลือจ่ายปีเก่า ( TMB = 22,773.86 บาท )      
             
      รวมเงิน 353,680.00   0.00
             
      หน่วย  ร.153 พัน.3      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1215 ฎีกาที่ 161 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 341,184.00    
  ขบ02 /62 /1209 ฎีกาที่ 132 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 4,630.00    
  ขบ02 /62 /1209 ฎีกาที่ 151 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 8,931.00    
  ขบ02 /62 /1209 ฎีกาที่ 157 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 3,340.00    
  ขบ02 /62 /1213 ฎีกาที่ 164 /62 เบี้ยเลี้ยงภารกิจการเคลื่อนย้าย ฯ 21,424.00    
  ขบ02 /62 /1213 ฎีกาที่ 165 /62 เบี้ยเลี้ยงภารกิจการเคลื่อนย้าย ฯ 51,840.00    
  ขบ02 /62 /1214 ฎีกาที่ 160 /62 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 29,520.00    
  เงินรับฝาก บถ.11 /059 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก (ขาดหนี)     6,855.00
  เงินรับฝาก บฝ.16 /030 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก / กำไรค่าประกอบเลี้ยง     (6,855.00)
             
      รวมเงิน 460,869.00   0.00
             
      หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1216 ฎีกาที่ 225 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.62 44,160.00    
  ขบ02 /62 /1212 ฎีกาที่ 212 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 720.00    
  ขบ02 /62 /1212 ฎีกาที่ 214 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 960.00    
  ขบ02 /62 /1212 ฎีกาที่ 215 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 960.00    
  ขบ02 /62 /1212 ฎีกาที่ 218 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 960.00    
  ขบ02 /62 /1212 ฎีกาที่ 224 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 480.00    
  ขบ02 /62 /1212 ฎีกาที่ 227 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 2,880.00    
  ขบ02 /62 /1212 ฎีกาที่ 228 /62 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 2,160.00    
  เงินรับฝาก บฝ.11 /031 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก เม.ย.62 (3,500.00)    
  เงินรับฝาก บฝ.12 /032 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก พ.ค.62 (3,760.00)    
  เงินรับฝาก บถ.8 /060 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก      4,960.00
  เงินรับฝาก บถ.9 /061 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก (ขาดหนี)     1,780.00
  เงินรับฝาก บส.50 /332 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก / ค่าข้าวฝาก     (4,960.00)
  เงินรับฝาก บส.51 /333 /62 เงินส่วนตัวทหารฝาก / ค่าข้าวฝาก     (1,780.00)
             
      รวมเงิน 46,020.00   0.00
             
      หน่วย  กรม ทพ.41      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1210 ฎีกาที่ 93 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 10,070.00    
             
      รวมเงิน 10,070.00   0.00
             
      หน่วย  กรม ทพ.43      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1188 ฎีกาที่ 115 /62 ค่าการศึกษาของบุตร อส.ทพ. 8,375.00    
  ขบ02 /62 /1210 ฎีกาที่ 118 /62 ค่ารักษาพยาบาล ป่วยนอก รพ.รัฐ 14,010.00    
             
      รวมเงิน 22,385.00   0.00
             
      หน่วย  กรม ทพ.44      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 /1190 ฎีกาที่ 69 /62 ค่าการศึกษาของบุตร  1,300.00    
  ขบ02 /62 /1190 ฎีกาที่ 72 /62 ค่าการศึกษาของบุตร  12,600.00    
  ขบ02 /62 /1190 ฎีกาที่ 73 /62 ค่าการศึกษาของบุตร  17,400.00    
  ขบ02 /62 /1190 ฎีกาที่ 75 /62 ค่าการศึกษาของบุตร  4,310.00    
             
      รวมเงิน 35,610.00   0.00
             
      หน่วย  กรม ทพ.46      
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ขบ02 /62 / ฎีกาที่  *****      
             
      รวมเงิน 0.00   0.00
             
    งวด    7 มิ.ย.62    
           
      หน่วย  ทน.4    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 / ฎีกาที่  เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62    
           
      รวมเงิน 0.00  
           
      หน่วย  พล.ร.15    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /1178 ฎีกาที่ 421 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62 202,752.00  
           
      รวมเงิน 202,752.00  
           
      หน่วย  ช.พัน.15  พล.ร.15    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /1178 ฎีกาที่ 255 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62 241,824.00  
           
      รวมเงิน 241,824.00  
           
      หน่วย  ส.พัน.15  พล.ร.15    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /1178 ฎีกาที่ 162 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62 121,440.00  
           
      รวมเงิน 121,440.00  
           
      หน่วย  ม.พัน.31  พล.ร.15    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /1178 ฎีกาที่ 106 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62 309,408.00  
           
      รวมเงิน 309,408.00  
           
      หน่วย  ร.151    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /1178 ฎีกาที่ 130 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62 134,112.00  
           
      รวมเงิน 134,112.00  
           
      หน่วย  ร.151 พัน.1    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /1178 ฎีกาที่ 205 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62 422,400.00  
           
      รวมเงิน 422,400.00  
           
      หน่วย  ร.151 พัน.2    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /1178 ฎีกาที่ 173 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62 394,944.00  
           
      รวมเงิน 394,944.00  
           
      หน่วย  ร.151 พัน.3    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /1178 ฎีกาที่ 168 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62 392,832.00  
           
      รวมเงิน 392,832.00  
           
      หน่วย  ร.152    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /1178 ฎีกาที่ 152 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62 144,672.00  
           
      รวมเงิน 144,672.00  
           
      หน่วย  ร.152 พัน.1    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /1178 ฎีกาที่ 135 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62 392,832.00  
  ขบ02 /62 /1180 ฎีกาที่ 126 /62 เงินช่วยเหลือการศึกษารายปี กรณีปลดทุพพลภาพ ฯ 211,500.00  
      *** ยอดโอน 2 รายการ ( แยกยอด) ***    
      รวมเงิน 604,332.00  
           
      หน่วย  ร.152 พัน.2    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /1178 ฎีกาที่ 126 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62 409,738.00  
           
      รวมเงิน 409,738.00  
           
      หน่วย  ร.152 พัน.3    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /1178 ฎีกาที่ 115 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62 424,512.00  
           
      รวมเงิน 424,512.00  
           
      หน่วย  ร.153    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /1178 ฎีกาที่ 143 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62 139,392.00  
           
      รวมเงิน 139,392.00  
           
      หน่วย  ร.153 พัน.1    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /1178 ฎีกาที่ 139 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62 394,944.00  
           
      รวมเงิน 394,944.00  
           
      หน่วย  ร.153 พัน.2    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /1178 ฎีกาที่ 171 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62 390,720.00  
           
      รวมเงิน 390,720.00  
           
      หน่วย  ร.153 พัน.3    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /1178 ฎีกาที่ 149 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62 375,264.00  
           
      รวมเงิน 375,264.00  
           
      หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 /1179 ฎีกาที่ 207 /62 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 31 พ.ค.62 48,768.00  
           
      รวมเงิน 48,768.00  
           
      หน่วย  กรม ทพ.41    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 / ฎีกาที่  *****    
           
      รวมเงิน 0.00  
           
      หน่วย  กรม ทพ.43    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 / ฎีกาที่  *****    
  เงินเบิกเกิน บส.52 /330 /62 เงิน สปพ.นายทหาร ฯ 2 นาย (งส. = 12,451.62 บาท)    
  เงินเบิกเกิน บส.56 /331 /62 เงิน สปพ.นายทหาร ฯ 2 นาย (งส. =   3,428.58 บาท)    
           
      รวมเงิน 0.00  
           
      หน่วย  กรม ทพ.44    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 / ฎีกาที่  *****    
           
      รวมเงิน 0.00  
           
      หน่วย  กรม ทพ.46    
  อ้างอิง เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ขบ02 /62 / ฎีกาที่  *****    
           
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170