จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินเดือนพลทหารกองประจำการ...........GFMIS on KTB Corporate Online
       Google
รายการ(หน่วย) (เข้าชม 5158 ครั้ง)

เพื่อตรวจสอบ

  งวด  24 ก.ย.61      
           
  หน่วย ทน.4      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 171/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 ก.ย.61 50,880.00    
  ฎีกาที่ 158/61 เงิน สปพ. 500 34,000.00    
  ฎีกาที่ 168/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 45,000.00    
  ฎีกาที่ 160/61 ค่า รปต. 104,600.00    
           
    รวมเงิน 234,480.00   0.00
           
  หน่วย พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 634/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 ก.ย.61 181,440.00    
  ฎีกาที่ 653/61 ค่าตอบแทน รปต. 108,000.00    
  ฎีกาที่ 741/61 ค่าไปรษณีย์ 954.00    
  ฎีกาที่ 660/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 447,500.00    
  ฎีกาที่ 610/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 108,000.00    
  ฎีกาที่ 779/61 เงิน สปพ. 500 3,000.00    
  ฎีกาที่ 659/61 เงิน สปพ. 500 158,000.00    
  ฎีกาที่ 644/61 เงิน สปพ. 500 48,500.00    
  ฎีกาที่ 746/61 เงิน สปพ. 500 500.00    
  ฎีกาที่ 763/61 เงิน สปพ. 500 13,500.00    
  ฎีกาที่ 789/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 37,689.25    
  ฎีกาที่ 788/61 ค่ารักษาพยาบาล 12,632.00    
  ฎีกาที่ 787/61 ค่ารักษาพยาบาล 780.00    
  ฎีกาที่ 777/61 เงินรางวัลการสู้รบ 36,000.00    
  ฎีกาที่ 785/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 2,250.00    
  ฎีกาที่ 786/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 1,875.00    
  บส.66/275/61 เงิน พ.ส.ร.นายทหาร (งส. = 5,688.- บาท)      
  บส.66/275/61 เงิน พ.ส.ร.ปีเก่า (งส. = 9,954.- บาท)      
  บส.67/276/61 เงิน พ.ส.ร.นายทหาร (งส. = 8,280.- บาท)      
  บส.67/276/61 เงิน พ.ส.ร.ปีเก่า (งส. = 66,240.- บาท)      
  บส.73/280/61 เงิน สปพ. 2,500 พลทหารฯ (งส. = 2,500.- บาท)      
           
    รวมเงิน 1,160,620.25   0.00
           
  หน่วย ช.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 309/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 ก.ย.61 226,560.00    
  ฎีกาที่ 306/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 557,500.00    
  ฎีกาที่ 167/61 เงิน สปพ. 500 21,241.97    
  ฎีกาที่ 293/61 เงิน สปพ. 500 210,500.00    
  ฎีกาที่ 323/61 เงิน สปพ. 500 1,177.42    
  ฎีกาที่ 324/61 เงิน สปพ. 500 6,048.39    
  ฎีกาที่ 327/61 เงิน สปพ. 500 10,000.00    
  ฎีกาที่ 328/61 เงิน สปพ. 500 5,000.00    
  บส.80/189/61 เงิน พ.ส.ร. จ.ส.อ.สืบพงษ์ ฯ (36,260.00)    
  บส.109/61 เงินเดือน นายสิบ (10,847.09)    
  บส.110/61 เงิน สปพ.นายสิบ 2,000 (1,096.77)    
  บส.120/259/61 ค่าตอบแทนเวร ฯ (งส. = 540.- บาท)      
           
    รวมเงิน 989,823.92   0.00
           
  หน่วย ส.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 260/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 ก.ย.61 121,920.00    
  ฎีกาที่ 249/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 317,500.00    
  ฎีกาที่ 273/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 7,200.00    
  ฎีกาที่ 246/61 เงิน สปพ. 500 95,500.00    
  ฎีกาที่ 248/61 เงิน สปพ. 500 11,500.00    
           
    รวมเงิน 553,620.00   0.00
           
  หน่วย ม.พัน.31      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 205/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 ก.ย.61 288,960.00    
  ฎีกาที่ 202/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 362,500.00    
  ฎีกาที่ 207/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 12,500.00    
  ฎีกาที่ 219/61 ค่ารักษาพยาบาล 14,120.00    
  ฎีกาที่ 191/61 เงิน สปพ. 500 109,000.00    
  ฎีกาที่ 222/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ ฯ 77,540.00    
  บส.92/61 เงินเดือน เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ (5,326.00)    
  บส.91/61 เงิน พ.ช.ค.นายสิบ (17,125.00)    
           
    รวมเงิน 842,169.00   0.00
           
  หน่วย ร.151      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 253/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 ก.ย.61 134,400.00    
  ฎีกาที่ 278/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 3,200.00    
  ฎีกาที่ 350/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,400.00    
  ฎีกาที่ 351/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,264.00    
  ฎีกาที่ 241/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 302,500.00    
  ฎีกาที่ 256/61 เงิน สปพ. 500 64,000.00    
  ฎีกาที่ 352/61 เงิน สปพ. 500 1,500.00    
  บส.68/304/61 เงิน สปพ. 2,000 นายทหาร (งส. = 21,032.26 บาท)      
           
    รวมเงิน 509,264.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 329/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 ก.ย.61 382,080.00    
  ฎีกาที่ 330/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 672,500.00    
  ฎีกาที่ 347/61 เงิน สปพ. 500 102,000.00    
  ฎีกาที่ 352/61 เงิน สปพ. 500 7,500.00    
  ฎีกาที่ 303/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,800.00    
  ฎีกาที่ 341/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 9,600.00    
  ฎีกาที่ 348/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,050.00    
  ฎีกาที่ 353/61 ค่ารักษาพยาบาล 67,740.00    
  บถ.9/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     6,325.00
  บส.86/61 เงินค่าข้าวฝาก / เงินส่วนตัวทหารฝาก     (6,325.00)
  บส.85/284/61 ค่าตอบแทน จนท.เผชิญเหตุฯ (งส. = 396.- บาท)      
  บส.87/260/61 เบียเลี้ยงเดินทางไกล (งส. = 3,840.- บาท)      
           
    รวมเงิน 1,250,270.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 316/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 ก.ย.61 338,880.00    
  ฎีกาที่ 312/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 557,500.00    
  ฎีกาที่ 313/61 เงิน สปพ. 500 92,000.00    
  ฎีกาที่ 324/61 เงิน สปพ. 500 500.00    
  ฎีกาที่ 340/61 เงิน สปพ. 500 2,500.00    
  ฎีกาที่ 341/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 25,000.00    
  ฎีกาที่ 221/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 0.00    
  ฎีกาที่ 342/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 19,950.00    
  ฎีกาที่ 337/61 ค่ารักษาพยาบาล 840.00    
  บส.92/301/61 เงิน สปพ. 500 นายสิบ (งส. = 177.42 บาท)      
  บส.114/302/61 เงิน สปพ. 500 นายสิบ (งส. = 16.13 บาท)      
  บส.89/261/61 เงินเดือนนายสิบ (งส. = 4,456.77 บาท)      
  บส.111/262/61 เงินเดือนนายสิบ (งส. = 283.87 บาท)      
  บส.90/263/61 เงิน พ.ช.ค.นายสิบ (งส. = 257.26 บาท)      
  บส.112/264/61 เงิน พ.ช.ค.นายสิบ (งส. = 64.52 บาท)      
  บส.113/265/61 เงิน สปพ. 2,000 นายสิบ (งส. = 64.52 บาท)      
  บส.91/266/61 เงิน สปพ. 2,000 นายสิบ (งส. = 709.68 บาท)      
           
    รวมเงิน 1,037,170.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 195/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 ก.ย.61 340,800.00    
  ฎีกาที่ 192/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 510,000.00    
  ฎีกาที่ 259/61 ค่าโทรศัพท์ 321.00    
  ฎีกาที่ 258/61 ค่าโทรศัพท์ 321.00    
  ฎีกาที่ 257/61 ค่าอินเตอร์เน็ต 4,280.00    
  ฎีกาที่ 254/61 ค่าโทรศัพท์ 211.86    
  ฎีกาที่ 253/61 ค่าโทรศัพท์ 197.74    
  ฎีกาที่ 252/61 ค่าโทรศัพท์ 321.00    
  ฎีกาที่ 251/61 ค่าอินเตอร์เน็ต 4,280.00    
  ฎีกาที่ 256/61 เงิน สปพ. 500 91,000.00    
  บส.120/288/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( งส. = 2,880.- บาท)      
  บส.124/289/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( งส. = 5,760.- บาท)      
  บส.125/290/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( งส. = 5,760.- บาท)      
  บส.126/291/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( งส. = 5,760.- บาท)      
  บส.130/292/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( งส. = 960.- บาท)      
  บส.131/293/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( งส. = 960.- บาท)      
  บส.132/294/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( งส. = 960.- บาท)      
  บส.129/287/61 เงิน สปพ. 2,500 พลทหารฯ (งส. = 2,500.-บาท)      
  บส.123/286/61 เงิน สปพ. 2,500 พลทหารฯ (งส. = 15,000.-บาท)      
  บส.133/267/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง (งส. = 360.- บาท)      
  บส.117/273/61 เงินเดือนพลทหารฯ (งส. = 4,404.84)      
  บส.118/274/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ (งส. = 2,392.58)      
           
    รวมเงิน 951,732.60   0.00
           
  หน่วย ร.152      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 273/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 ก.ย.61 135,360.00    
  ฎีกาที่ 270/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 222,500.00    
  ฎีกาที่ 306/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 15,000.00    
  ฎีกาที่ 322/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่  2,000.00    
  ฎีกาที่ 274/61 เงิน สปพ. 500 66,500.00    
  ฎีกาที่ 299/61 เงิน สปพ. 500 5,000.00    
  ฎีกาที่ 321/61 ค่ารักษาพยาบาล 160.00    
  ฎีกาที่ 318/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 43,896.00    
  ฎีกาที่ 319/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 43,896.00    
  ฎีกาที่ 320/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 42,480.00    
           
    รวมเงิน 576,792.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 247/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 ก.ย.61 390,720.00    
  ฎีกาที่ 245/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 682,500.00    
  ฎีกาที่ 249/61 เงิน สปพ. 500 91,000.00    
  บส.32/278/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ (งส. = 17,280.- บาท)      
  บส.33/281/61 เงิน สปพ. 2,500 พลทหารฯ (งส. = 15,000.- บาท)      
           
    รวมเงิน 1,164,220.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 251/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 ก.ย.61 353,280.00    
  ฎีกาที่ 248/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 585,000.00    
  ฎีกาที่ 234/61 ค่าอินเตอร์เน็ต 19,793.73    
  ฎีกาที่ 252/61 เงิน สปพ. 500 11,000.00    
  ฎีกาที่ 253/61 เงิน สปพ. 500 97,000.00    
  ฎีกาที่ 277/61 ค่ารักษาพยาบาล 49,850.00    
  บส.51/61 เงินเดือนนายทหาร นายสิบ (3,080.00)    
           
    รวมเงิน 1,112,843.73   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 243/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 ก.ย.61 366,720.00    
  ฎีกาที่ 242/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61(เพิ่ม) 13,440.00    
  ฎีกาที่ 239/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 525,000.00    
  ฎีกาที่ 274/61 เงิน สปพ. 500 17,500.00    
  ฎีกาที่ 268/61 เงิน สปพ. 500 98,000.00    
  บส.79/300/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  ( KTB = 2,016.- บาท)      
  บส.77/61 เงินเดือนพลฯ (KTB = 3,011.92 บาท)      
  บส.78/61 เงิน พ.ช.ค.พลฯ (KTB = 4,012.08 บาท)      
  บส.80/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 พลฯ (KTB = 2,500.-บาท)      
           
    รวมเงิน 1,020,660.00   0.00
           
  หน่วย ร.153      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 223/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 ก.ย.61 130,560.00    
  ฎีกาที่ 222/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 302,500.00    
  ฎีกาที่ 216/61 เงิน สปพ. 500 62,000.00    
  ฎีกาที่ 247/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 42,480.00    
  ฎีกาที่ 248/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 43,896.00    
  ฎีกาที่ 249/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 42,480.00    
  ฎีกาที่ 250/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 43,896.00    
  ฎีกาที่ 251/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 43,896.00    
  ฎีกาที่ 252/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 42,480.00    
           
    รวมเงิน 754,188.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 192/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 ก.ย.61 361,920.00    
  ฎีกาที่ 188/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 587,500.00    
  ฎีกาที่ 189/61 เงิน สปพ. 500 99,000.00    
  บส.155/61 เงิน พ.ช.ค.นายสิบ 0.00    
  บส.156/61 เงิน พ.ช.ค.นายสิบ (ปีเก่า) 0.00    
  บส.177/246/61 ค่ารักษาพยาบาล จ.ส.อ. ธีรวัจน์     (500.00)
  บส.179/283/61 เงิน สปพ. 2,500 พลทหารฯ (KTB = 1,451.61 บาท)      
           
    รวมเงิน 1,048,420.00   (500.00)
           
  หน่วย ร.153 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 188/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 ก.ย.61 311,040.00    
  ฎีกาที่ 230/61 ค่าโทรศัพท์ 2,660.00    
  ฎีกาที่ 189/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 492,500.00    
  ฎีกาที่ 225/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 7,500.00    
  ฎีกาที่ 193/61 เงิน สปพ. 500 106,500.00    
  ฎีกาที่ 220/61 เงิน สปพ. 500 4,000.00    
  ฎีกาที่ 221/61 เงิน สปพ. 500 1,000.00    
  ฎีกาที่ 231/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,100.00    
  ฎีกาที่ 232/61 ค่ารักษาพยาบาล 8,820.00    
  บส.137/305/61 เงิน พ.ส.ร.นายทหาร (งส. = 6,960.- บาท)      
  บส.128/303/61 เงิน สปพ. 2,500 นายทหาร (งส. = 12,500.-บาท)      
  บส.131/295/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( งส. = 2,112.- บาท)      
  บส.132/296/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( งส. = 2,112.- บาท)      
  บส.133/297/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( งส. = 1,056.- บาท)      
  บส.134/298/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( งส. = 960.- บาท)      
  บส.129/285/61 ค่าตอบแทน จนท.เผชิญเหตุฯ (งส. = 525.- บาท)      
  บส.130/268/61 เงินเดือน ฯ ปีเก่า (งส. = 2,083.30 บาท)      
  บส.136/269/61 เงินเดือนพลทหารฯ (งส. = 224.- บาท)      
           
    รวมเงิน 936,120.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 240/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 ก.ย.61 327,936.00    
  ฎีกาที่ 234/61 ค่าโทรศัพท์ 1,658.50    
  ฎีกาที่ 256/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 90,528.00    
  ฎีกาที่ 273/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 475,000.00    
  ฎีกาที่ 236/61 เงิน สปพ. 500 101,500.00    
  ฎีกาที่ 255/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 7,400.00    
  บส.97/282/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 (2,500.00)    
  บส.105/306/61 เงิน สปพ. 2,500 นายทหาร (งส. = 8,000.- บาท)      
  บส.105/306/61 เงิน สปพ. 2,000 นายทหาร (งส. = 1,806.45 บาท)      
  บส.104/299/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( งส. = 2,112.- บาท)      
  บส.106/270/61 เงินเดือนนายสิบ (งส. = 32,636.13 บาท)      
  บส.108/271/61 เงิน สปพ. 2,000 นายสิบ (งส. = 5,451.61 บาท)      
  บส.107/272/61 เงิน พ.ส.ร.นายสิบ (งส. = 2,051.61 บาท)      
           
    รวมเงิน 1,001,522.50   0.00
           
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 282/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 ก.ย.61 41,280.00    
  ฎีกาที่ 273/61 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 151,430.00    
  ฎีกาที่ 272/61 เงิน พ.ช.ค.พนักงานราชการ 10,720.00    
  ฎีกาที่ 271/61 เงินประกันสังคม  8,108.00    
  ฎีกาที่ 313/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 19,500.00    
  ฎีกาที่ 274/61 เงิน สปพ. 500 30,000.00    
  ฎีกาที่ 275/61 เงิน สปพ. 500 35,500.00    
  ฎีกาที่ 291/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500 115,000.00    
  ฎีกาที่ 316/61 ค่ารักษาพยาบาล 4,622.00    
  ฎีกาที่ 315/61 ค่ารักษาพยาบาล 470.00    
  ฎีกาที่ 335/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 5,000.00    
  ฎีกาที่ 333/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 960.00    
  ฎีกาที่ 334/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 496.00    
           
    รวมเงิน 423,086.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.41      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 155/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 8,803,670.00    
  ฎีกาที่ 156/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 3,899,975.00    
  ฎีกาที่ 150/61 เงิน สปพ. 500 110,000.00    
  ฎีกาที่ 149/61 เงิน สปพ. 500 16,500.00    
  ฎีกาที่ 164/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 34,450.00    
  ฎีกาที่ 172/61 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ. 11,750.00    
  ฎีกาที่ 173/61 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ. 101,725.00    
  ฎีกาที่ 171/61 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ.กรณีลาออก 447,930.00    
  บส.60/238/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. (6,978.71)    
  บส.59/236/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. (11,730.97)    
  บส.57/61 เงินฌาปนกิจ ทบ.(อส.ทพ.) (188,160.00)    
           
    รวมเงิน 13,219,130.32   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.43      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 157/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 9,352,260.00    
  ฎีกาที่ 158/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 3,609,475.00    
  ฎีกาที่ 163/61 เงิน สปพ. 500 20,000.00    
  ฎีกาที่ 164/61 เงิน สปพ. 500 113,500.00    
  ฎีกาที่ 165/61 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ.กรณีลาออก 225,137.00    
  ฎีกาที่ 166/61 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ.กรณีลาออก 20,467.00    
  ฎีกาที่ 169/61 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ.กรณีลาออก 35,839.00    
  ฎีกาที่ 170/61 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ.กรณีลาออก 394,229.00    
  บส.93/61 เงินฌาปนกิจ ทบ.(อส.ทพ.) (14,070.00)    
  บส.94/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. (งส. = 6,333.33 บาท)      
  บส.95/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. (งส. = 6,067.33 บาท)      
           
    รวมเงิน 13,756,837.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.44      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 145/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 7,874,930.00    
  ฎีกาที่ 146/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 4,454,665.00    
  ฎีกาที่ 148/61 เงิน สปพ. 500 114,500.00    
  ฎีกาที่ 147/61 เงิน สปพ. 500 15,500.00    
  ฎีกาที่ 162/61 เงิน สปพ. 500 7,806.48    
  ฎีกาที่ 157/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 122,399.42    
  ฎีกาที่ 158/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 128,934.00    
  บส.60/237/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. (72,538.33)    
  บส.59/235/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. (148,518.67)    
  บส.61/61 เงินฌาปนกิจ ทบ.(อส.ทพ.) (13,440.00)    
           
    รวมเงิน 12,484,237.90   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.46      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 192/61 เงิน สปพ. 500 19,500.00    
  ฎีกาที่ 193/61 เงิน สปพ. 500 114,500.00    
  ฎีกาที่ 213/61 ค่ารักษาพยาบาล 5,171.50    
  ฎีกาที่ 208/61 ค่ารักษาพยาบาล 10,500.00    
  ฎีกาที่ 212/61 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ.กรณีลาออก 1,537,970.00    
  ฎีกาที่ 211/61 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ.กรณีลาออก 207,462.00    
  ฎีกาที่ 190/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 7,910,260.00    
  ฎีกาที่ 191/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 4,356,445.00    
           
    รวมเงิน 14,161,808.50   0.00
           
  หน่วย พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่  *****      
  ฎีกาที่  *****      
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่  *****      
  ฎีกาที่  *****      
  ฎีกาที่  *****      
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย มณฑลทหารบกที่ 46      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่  *****      
  ฎีกาที่  *****      
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 165/61 ค่าไปรษณีย์ 987.00    
           
    รวมเงิน 987.00   0.00
 
  งวด  19 ก.ย.61      
           
  หน่วย ทน.4      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 170/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 50,880.00    
  ฎีกาที่ 179/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 53,092.00    
  ฎีกาที่ 154/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 76,116.00    
  ฎีกาที่ 155/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 23,400.00    
           
    รวมเงิน 203,488.00   0.00
           
  หน่วย พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 633/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 181,440.00    
  ฎีกาที่ 533/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 1,500.00    
  ฎีกาที่ 740/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 2,250.00    
  ฎีกาที่ 693/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานโครงการ ฯ 223,200.00    
  ฎีกาที่ 694/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานโครงการ ฯ 20,160.00    
  ฎีกาที่ 638/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานโครงการ ฯ 16,956.00    
  ฎีกาที่ 730/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 171,360.00    
  ฎีกาที่ 731/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 4,080.00    
  ฎีกาที่ 732/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 37,664.00    
  ฎีกาที่ 754/61 จัดซื้อ สป.3 4,923.27    
  ฎีกาที่ 764/61 จัดซื้อ สป.3 1,981.31    
  ฎีกาที่ 765/61 ซื้อวัสดุด้านการประชาสัมพันธ์ 3,000.00    
  ฎีกาที่ 766/61 จัดซื้อ สป.3 1,981.31    
  ฎีกาที่ 773/61 จัดซื้อ สป.3 1,981.31    
  ฎีกาที่ 774/61 จัดซื้อ สป.3 1,981.31    
  ฎีกาที่ 775/61 จัดซื้อ สป.3 1,981.31    
  ฎีกาที่ 767/61 จ้างจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม 5,000.00    
  ฎีกาที่ 768/61 จ้างจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม 5,000.00    
  ฎีกาที่ 769/61 จ้างจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม 5,000.00    
  ฎีกาที่ 770/61 จ้างจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม 5,000.00    
  ฎีกาที่ 771/61 จ้างจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม 5,000.00    
  ฎีกาที่ 772/61 จ้างจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม 5,000.00    
  ฎีกาที่ 733/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 22,600.00    
  ฎีกาที่ 776/61 ค่ารักษาพยาบาล 28,170.00    
  ฎีกาที่ 254/61 ค่ารักษาพยาบาล 0.00    
  ฎีกาที่ 753/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 61,488.00    
  บส.64/234/61 เงิน สปพ. 500 (งส. = 15,000.- บาท)      
  บส.74/247/61 เงินเบี้ยเลี้ยงพลฯ (งส. = 1,056.- บาท)      
  บส.71/250/61 เงินเดือน พลฯ สุนทร ฯ (งส. = 2,946.- บาท)      
  บส.72/251/61 เงิน พ.ช.ค. พลฯ สุนทร ฯ (งส. = 3,946.- บาท)      
  บส.68/252/61 เงินเดือน ส.ต. สรายุทธ ฯ (งส. = 902.90 บาท)      
  บส.69/253/61 เงิน พ.ช.ค. ส.ต. สรายุทธ ฯ (งส. = 193.55 บาท)      
  บส.70/254/61 เงิน สปพ. ส.ต.สรายุทธ ฯ (งส. = 193.55 บาท)      
           
    รวมเงิน 818,697.82   0.00
           
  หน่วย ช.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 308/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 226,560.00    
  ฎีกาที่ 321/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 13,875.00    
  ฎีกาที่ 326/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 24,375.00    
  ฎีกาที่ 325/61 ค่ารักษาพยาบาล 2,330.00    
  บส.119/248/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ  (1,248.00)    
           
    รวมเงิน 265,892.00   0.00
           
  หน่วย ส.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 259/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 121,920.00    
  ฎีกาที่ 250/61 ค่ารักษาพยาบาล 2,180.00    
  ฎีกาที่ 251/61 ค่ารักษาพยาบาล 25,500.00    
  ฎีกาที่ 270/61 ค่ารักษาพยาบาล 620.00    
  ฎีกาที่ 271/61 ค่ารักษาพยาบาล 21,330.00    
  บส.110/231/61 เงิน สปพ.500 (500.00)    
           
    รวมเงิน 171,050.00   0.00
           
  หน่วย ม.พัน.31      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 204/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 288,960.00    
  ฎีกาที่ 208/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 61,200.00    
  ฎีกาที่ 209/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 59,568.00    
  ฎีกาที่ 210/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 4,080.00    
  ฎีกาที่ 211/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 652,800.00    
  ฎีกาที่ 212/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 35,424.00    
  ฎีกาที่ 213/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 395,280.00    
  ฎีกาที่  *****      
           
    รวมเงิน 1,497,312.00   0.00
           
  หน่วย ร.151      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 252/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 134,400.00    
  ฎีกาที่ 343/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 42,480.00    
  ฎีกาที่ 344/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 43,896.00    
  ฎีกาที่ 345/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 42,480.00    
  ฎีกาที่ 346/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 43,896.00    
  ฎีกาที่ 347/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 43,896.00    
  ฎีกาที่ 348/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 42,480.00    
  ฎีกาที่ 269/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานโครงการ ฯ 93,080.00    
  ฎีกาที่ 270/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานโครงการ ฯ 21,480.00    
           
           
    รวมเงิน 508,088.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 320/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,040.00    
  ฎีกาที่ 328/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 382,080.00    
  ฎีกาที่ 346/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 2,200.00    
  ฎีกาที่ 342/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ 180,000.00    
  ฎีกาที่ 343/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ 18,000.00    
  ฎีกาที่ 344/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ 22,500.00    
  ฎีกาที่ 345/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่ 22,500.00    
  บถ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     2,695.00
  บส.84/257/61 เงิน สปพ. น. , ส. (งส. = 9,500.- บาท)      
  บส.83/242/61 เงิน สปพ. น. , ส. (งส. = 38,000.- บาท)      
  บส.81/243/61 เงิน พ.ส.ร. น. , ส. (งส. = 14,880.- บาท)      
  บส.82/244/61 เงิน พ.ส.ร. น. , ส. (งส. = 26,040.- บาท)      
           
    รวมเงิน 628,320.00   2,695.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 317/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานโครงการ ฯ 10,800.00    
  ฎีกาที่ 318/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานโครงการ ฯ 79,200.00    
  ฎีกาที่ 315/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 338,880.00    
  บส.97/214/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ (3,840.00)    
  บส.98/213/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ (3,840.00)    
  บส.99/212/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ (3,840.00)    
  บถ.21/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     105.00
  บส.96/232/61 เงิน สปพ.500 (งส. = 403.23บาท)      
  บส.109/211/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ (งส. = 3,840.-บาท)      
  บส.102/210/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ (งส. = 4,224.-บาท)      
  บส.101/209/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ (งส. = 3,840.-บาท)      
  บส.103/217/61 ค่าตอบแทนพิเศษพลฯ (งส. = 10,000.-บาท)      
  บส.93/219/61 เงิน สปพ.นายทหาร (งส. = 1,612.90 บาท)      
  บส.94/220/61 เงินเดือนนายทหาร (งส. = 20,290.32 บาท)      
  บส.95/221/61 เงิน พ.ส.ร.นายทหาร (งส. = 1,379.03 บาท)      
  บส.110/222/61 เงิน พ.ส.ร.นายทหาร (งส. = 1,240.- บาท)      
           
    รวมเงิน 417,360.00   105.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 250/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 1,650.00    
  ฎีกาที่ 199/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 340,800.00    
  บถ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     3,200.00
  บส.115/233/61 เงิน สปพ.500 (งส. = 500.-บาท)      
  บส.115/233/61 เงิน สปพ.2,000 (งส. = 2,000.-บาท)      
  บส.116/218/61 ค่าตอบแทนพิเศษพลฯ (งส. = 12,500.-บาท)      
           
    รวมเงิน 342,450.00   3,200.00
           
  หน่วย ร.152      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 307/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 12,750.00    
  ฎีกาที่ 308/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 27,360.00    
  ฎีกาที่ 309/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 27,840.00    
  ฎีกาที่ 312/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 48,960.00    
  ฎีกาที่ 277/61 ค่ารักษาพยาบาล 8,000.00    
  ฎีกาที่ 316/61 ค่ารักษาพยาบาล 100.00    
  ฎีกาที่ 272/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 135,360.00    
  บส.60/230/61 เงิน สปพ.500 (1,000.00)    
  บส.57/226/61 เงินเดือน เงินอื่นๆนายสิบ (งส. = 4,028.39 บาท)      
  บส.58/227/61 เงิน สปพ.นายสิบ (งส. = 451.62 บาท)      
  บส.61/223/61 เงินค่าจัดเลี้ยงพลทหารฯ รับคืน (งส. = 60.- บาท)      
           
    รวมเงิน 259,370.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 246/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 390,720.00    
  ฎีกาที่ 258/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 15,780.00    
  ฎีกาที่ 260/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 12,000.00    
  ฎีกาที่ 263/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 6,750.00    
  ฎีกาที่ 264/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,671.00    
  ฎีกาที่ 254/61 ค่ารักษาพยาบาล 19,740.00    
  ฎีกาที่ 255/61 ค่ารักษาพยาบาล 8,080.00    
  ฎีกาที่ 256/61 ค่ารักษาพยาบาล 5,900.00    
  ฎีกาที่ 257/61 ค่ารักษาพยาบาล 6,530.00    
  ฎีกาที่ 259/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,066.00    
           
    รวมเงิน 469,237.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 242/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 353,280.00    
  ฎีกาที่ 269/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 10,800.00    
  ฎีกาที่ 269/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 0.00    
  ฎีกาที่ 244/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 295,839.00    
  ฎีกาที่ 245/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 45,000.00    
  ฎีกาที่ 246/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 13,920.00    
  ฎีกาที่ 270/61 ซื้อวัสดุสำนักงาน 2,000.00    
  ฎีกาที่ 245/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 27,152.00    
           
    รวมเงิน 747,991.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่    /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 353,280.00    
  บส.81/249/61 ค่าโทรศัพท์ (KTB = 2,599.25 บาท)      
           
    รวมเงิน 353,280.00   0.00
           
  หน่วย ร.153      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 224/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 130,560.00    
  ฎีกาที่ 245/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 48,960.00    
  ฎีกาที่ 233/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทางฯ 7,000.00    
  ฎีกาที่ 234/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทางฯ 101,100.00    
  ฎีกาที่ 219/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 5,406.00    
  ฎีกาที่ 221/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 17,771.25    
  ฎีกาที่ 218/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 1,700.00    
  บส.76/256/61 ค่าตอบแทน 500  ( KTB = 500.- บาท)      
           
    รวมเงิน 312,497.25   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  บส.165/202/61 ค่าตอบแทน 500 416.67    
  ฎีกาที่ 191/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 361,920.00    
  ฎีกาที่ 208/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 29,520.00    
  ฎีกาที่ 196/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 13,920.00    
  ฎีกาที่ 197/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 295,739.00    
  ฎีกาที่ 198/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 45,000.00    
  ฎีกาที่ 199/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 599,760.00    
  ฎีกาที่ 200/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 84,048.00    
  ฎีกาที่ 210/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 54,102.00    
  ฎีกาที่ 211/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,400.00    
  บส.182/258/61 เงิน สปพ.  ( KTB = 500.- บาท)      
  บส.180/240/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( KTB = 1,728.- บาท)      
  บส.181/245/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( KTB = 2,000.- บาท)      
  บส.183/255/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ ( KTB = 576.- บาท)      
           
    รวมเงิน 1,486,825.67   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 228/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21 - 30 มิ.ย.61 2,880.00    
  ฎีกาที่ 227/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 มิ.ย.61 2,880.00    
  ฎีกาที่ 226/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1 - 10 มิ.ย.61 2,880.00    
  ฎีกาที่ 187/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 311,040.00    
  ฎีกาที่  *****      
           
    รวมเงิน 319,680.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ***** เงินเดือน ส.อ. พงค์ไท  แสงฉาย 12,090.00    
  ฎีกาที่ 241/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,627.00    
  ฎีกาที่ 257/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 6,600.00    
  ฎีกาที่ 239/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 327,936.00    
  บส.97/216/61 ค่าตอบแทนพิเศษพลฯ 2,500 (2,500.00)    
  บส.96/228/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ (2,976.00)    
  บถ.16/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     760.00
           
    รวมเงิน 342,777.00   0.00
           
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 288/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 10,080.00    
  ฎีกาที่ 289/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 10,416.00    
  ฎีกาที่ 290/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 10,080.00    
  ฎีกาที่ 309/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 10,416.00    
  ฎีกาที่ 310/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 10,416.00    
  ฎีกาที่ 311/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 10,080.00    
  ฎีกาที่ 281/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 41,472.00    
  ฎีกาที่ 304/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 720.00    
  ฎีกาที่ 305/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 720.00    
  ฎีกาที่ 306/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 720.00    
  ฎีกาที่ 307/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 720.00    
  ฎีกาที่ 308/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 720.00    
  ฎีกาที่ 293/61 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 1,880.00    
  ฎีกาที่ 298/61 จ้างซ่อม รยบ. 1,860.00    
  ฎีกาที่ 299/61 จ้างซ่อม จยย. 1,410.00    
  ฎีกาที่ 300/61 จ้างซ่อม รยบ. 4,300.00    
  ฎีกาที่ 325/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 80,000.00    
  ฎีกาที่ 326/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 80,000.00    
  ฎีกาที่ 327/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 80,000.00    
  ฎีกาที่ 328/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 50,000.00    
  ฎีกาที่ 329/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 50,000.00    
  ฎีกาที่ 330/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 50,000.00    
  ฎีกาที่ 331/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 50,000.00    
  ฎีกาที่ 332/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 43,000.00    
  ฎีกาที่ 332/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 7,000.00    
  ฎีกาที่ 317/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 13,000.00    
  ฎีกาที่ 318/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 13,000.00    
  ฎีกาที่ 319/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 46,000.00    
  ฎีกาที่ 320/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 46,000.00    
  ฎีกาที่ 321/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 57,500.00    
  ฎีกาที่ 321/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 20,000.00    
  ฎีกาที่ 322/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 72,500.00    
  ฎีกาที่ 323/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 19,500.00    
  ฎีกาที่ 324/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 19,500.00    
  ฎีกาที่ 301/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 6,300.00    
  ฎีกาที่ 303/61 เบี้ยเลี้ยงแพทย์ 6,300.00    
  บถ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     1,880.00
  บฝ.15/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก / เงินกำไรฯ     (1,880.00)
  บส.50/208/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ (KTB = 960.-)      
           
    รวมเงิน 925,610.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.41      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 163/61 ค่ารักษาพยาบาล 26,844.00    
  บส.59/236/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 0.00    
  บส.60/238/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 0.00    
  บส.61/224/61 เงินเดือนนายสิบ (งส. = 2,190.-บาท)      
           
    รวมเงิน 26,844.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.43      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 162/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 92,950.00    
  ฎีกาที่ 168/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 25,000.00    
  ฎีกาที่ 161/61 ค่ารักษาพยาบาล 4,153.00    
           
    รวมเงิน 122,103.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.44      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 161/61 เงินรางวัลสำหรับการสู้รบ 817,200.00    
  บส.60/237/61 เงิน พ.ช.ค.อส.ทพ. 0.00    
  บส.59/235/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 0.00    
           
    รวมเงิน 817,200.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.46      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 202/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 61,380.00    
  ฎีกาที่ 209/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,037.00    
  ฎีกาที่ 207/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,036.00    
  ฎีกาที่ 210/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทางฯ 2,250.00    
  บส.63/225/61 เงินเดือน เงินอื่นๆนายสิบ (งส. = 11,400.-บาท)      
  บส.64/239/61 ค่าตอบแทน เงิน พ.ช.ค.อส.ทพ. (งส. = 8,000.-บาท)      
           
    รวมเงิน 68,703.00   0.00
           
  หน่วย พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่  *****      
  ฎีกาที่  *****      
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 224/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 236,262.00    
  ฎีกาที่ 225/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 45,000.00    
  ฎีกาที่ 232/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ 8,400.00    
           
    รวมเงิน 289,662.00   0.00
           
  หน่วย มณฑลทหารบกที่ 46      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 269/61 เบี้ยเลี้ยงในการฝึก ฯ ( ร.152 พัน.2) 10,800.00    
  ฎีกาที่ 242/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11 - 20 ก.ย.61 (ร.152 พัน.2) 13,440.00    
           
    รวมเงิน 24,240.00   0.00
           
 
  งวด  11 ก.ย.61      
           
  หน่วย ทน.4      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 169/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.61 50,880.00    
           
    รวมเงิน 50,880.00   0.00
           
  หน่วย พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 632/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.61 181,440.00    
  ฎีกาที่ 709/61 จ้างจัดอาหารพิเศษ 140.00    
  ฎีกาที่ 642/61 ค่าไฟฟ้า 10,238.68    
  ฎีกาที่ 611/61 ค่าโทรศัพท์ 1,500.00    
  ฎีกาที่ 612/61 ค่าโทรศัพท์ 1,500.00    
  ฎีกาที่ 613/61 ค่าโทรศัพท์ 1,500.00    
  ฎีกาที่ 593/61 ค่าไปรษณีย์ 42.00    
  ฎีกาที่ 640/61 ค่าไปรษณีย์ 1,254.00    
  บส.15/172/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ (66,816.00)    
  บส.63/201/61 เงินค่าตอบแทน (500) (370.97)    
           
    รวมเงิน 130,427.71   0.00
           
  หน่วย ช.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 307/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.61 226,560.00    
  ฎีกาที่ 294/61 ค่าโทรศัพท์ 1,198.50    
  ฎีกาที่ 295/61 ค่าโทรศัพท์ 1,368.50    
  ฎีกาที่ 311/61 ค่าไปรษณีย์ 840.00    
  บส.80/189/61 เงิน พ.ส.ร. (จ.ส.อ.สืบพงษ์ ฯ) 0.00    
  บส.118/191/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ  (2,880.00)    
  บส.117/192/61 ค่าตอบแทนรายเดือนพลทหาร (2,500.00)    
  บส.101/203/61 ค่าตอบแทน 500 (866.67)    
  บส.100/204/61 ค่าตอบแทน 500 (290.32)    
  บส.111/205/61 ค่าตอบแทน 500 (274.19)    
  บส.98/206/61 ค่าตอบแทน 500 (1,000.00)    
  บส.116/175/61 เงินเสี่ยงภัยพลทหารฯ (งส. = 2,833.33)      
  บส.113/178/61 เงินเดือนพลทหารฯ (งส = 4,153.33)      
  บส.114/179/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ (งส. = 3,814.-)      
  บส.112/180/61 เงินเดือน ร.อ.นัฎป์  วิทยเดช (งส, = 160.-)      
  บส.115/190/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ (งส. = 3,360.-)      
           
    รวมเงิน 222,155.82   0.00
           
  หน่วย ส.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 258/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.61 121,920.00    
  ฎีกาที่ 267/61 ค่าจ้างอื่น โครงการรณรงค์ ฯ 19,000.00    
  ฎีกาที่ 223/61 ค่าไปรษณีย์ 798.00    
  ฎีกาที่ 266/61 ค่าโทรศัพท์ 1,568.50    
  ฎีกาที่ 269/61 ค่าโทรศัพท์ 933.00    
           
    รวมเงิน 144,219.50   0.00
           
  หน่วย ม.พัน.31      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 203/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.61 288,960.00    
  ฎีกาที่ 164/61 ค่าโทรศัพท์ 756.00    
  ฎีกาที่ 173/61 ค่าโทรศัพท์ 4,475.38    
  ฎีกาที่ 174/61 ค่าโทรศัพท์ 4,242.76    
  ฎีกาที่ 175/61 ค่าโทรศัพท์ 881.86    
  ฎีกาที่ 167/61 จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ ฯ 2,500.00    
  ฎีกาที่ 168/61 จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์ ฯ 4,700.00    
  ฎีกาที่ 169/61 ค่าอาหารกลางวันโครงการรณรงค์ ฯ 7,500.00    
  ฎีกาที่ 170/61 ค่าวัสดุโครงการรณรงค์ ฯ 4,800.00    
  ฎีกาที่ 171/61 ค่าน้ำดื่มโครงการรณรงค์ ฯ 500.00    
  ฎีกาที่ 172/61 ซื้อวัสดุโครงการ 1,500.00    
  บส.82/170/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ (KTB = 86,400.-)      
  บส.84/171/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ (KTB = 17,280.-)      
  บส.83/176/61 เงินเสี่ยงภัยพลทหารฯ (KTB = 15,000.-)      
           
    รวมเงิน 320,816.00   0.00
           
  หน่วย ร.151      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 251/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.61 134,400.00    
           
    รวมเงิน 134,400.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 327/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.61 382,080.00    
           
    รวมเงิน 382,080.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 314/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.61 338,880.00    
  บถ.18/61 เงินเดือน ส.อ. พีรวัส  สังข์พร้อม     14,448.20
  บถ.19/61 เงินเดือน ส.อ. พีรวัส  สังข์พร้อม     14,908.20
  บถ.20/61 เงินเดือน ร.ท. วรุณ  อุไรวรรณ     19,315.32
           
    รวมเงิน 338,880.00   48,671.72
           
  หน่วย ร.151 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 193/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.61 340,800.00    
  ฎีกาที่ 236/61 จ้างเลี้ยงอาหารพิเศษ 2,220.00    
           
    รวมเงิน 343,020.00   0.00
           
  หน่วย ร.152      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 271/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.61 135,360.00    
  ฎีกาที่ 297/61 จ้างถ่ายรูป 168.00    
  ฎีกาที่ 298/61 จ้างถ่ายรูป 189.00    
           
           
    รวมเงิน 135,717.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 245/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.61 390,720.00    
           
           
    รวมเงิน 390,720.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่  เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.61 353,280.00    
  ฎีกาที่ 264/61 จ้างถ่ายภาพ 1,071.00    
  ฎีกาที่ 268/61 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร 2,320.00    
           
    รวมเงิน 356,671.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 241/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.61 366,720.00    
  ฎีกาที่ 228/61 ค่าโทรศัพท์ 5,624.00    
  ฎีกาที่ 237/61 ค่าโทรศัพท์ 4,473.75    
  ฎีกาที่ 244/61 ค่าโทรศัพท์ 4,560.25    
           
    รวมเงิน 381,378.00   0.00
           
  หน่วย ร.153      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 225/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.61 130,560.00    
  ฎีกาที่ 232/61 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก 4,300.00    
  ฎีกาที่ 235/61 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร 620.00    
  ฎีกาที่ 203/61 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 6,420.00    
  ฎีกาที่ 208/61 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 2,247.00    
  ฎีกาที่ 215/61 ค่าบริการอินเตอร์เน็ต 6,420.00    
           
    รวมเงิน 150,567.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 190/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.61 361,920.00    
  ฎีกาที่ 207/61 จ้างถ่ายภาพ 1,071.00    
  บส.165/202/61 ค่าตอบแทน 500 (416.67)    
  บส.171/177/61 เงินเสี่ยงภัยพลทหารฯ (KTB = 725.81)      
  บส.163/181/61 เงินเดือนนายทหาร (KTB = 18,025.-)      
  บส.164/182/61 เงิน สปพ.นายทหาร (KTB = 1,666.67)      
  บส.166/184/61 เงินเดือนนายสิบ (KTB = 5,119.33)      
  บส.167/185/61 เงินเดือนนายสิบ (KTB = 933.33)      
  บส.155/186/61 เงิน พ.ช.ค.นายสิบ (KTB = 3,140.-)      
  บส.168/187/61 เงิน สปพ.นายสิบ (KTB = 933.33)      
  บส.156/188/61 เงิน พ.ช.ค.นายสิบ (KTB = 8,010.-)      
           
    รวมเงิน 362,574.33   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 186/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.61 311,040.00    
  ฎีกาที่ 198/61 ค่าโทรศัพท์ 7,630.50    
  ฎีกาที่ 212/61 ค่าโทรศัพท์ 6,266.25    
           
    รวมเงิน 324,936.75   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 238/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.61 324,096.00    
  บส.84/183/61 เงินเดือนนายสิบ  (12,090.00)    
  บส.91/196/61 ค่าตอบแทนพิเศษ 2,500. (2,500.00)    
           
    รวมเงิน 309,506.00   0.00
           
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 280/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ 1 - 10 ก.ย.61 41,280.00    
           
    รวมเงิน 41,280.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.41      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 152/61 ค่าเช่าบ้าน 23,500.00    
           
    รวมเงิน 23,500.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.43      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 153/61 ค่าเช่าบ้าน 32,100.00    
  ฎีกาที่ 156/61 ค่าเช่าบ้าน 7,200.00    
  ฎีกาที่ 159/61 ค่าเช่าบ้าน 9,000.00    
           
           
    รวมเงิน 48,300.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.44      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 150 /61 เงินรางวัลสำหรับการสู้รบ 811,200.00    
  ฎีกาที่ 149 /61 ค่าเช่าบ้าน 98,300.00    
           
    รวมเงิน 909,500.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.46      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 185 /61 ค่าเช่าบ้าน 46,650.00    
  ฎีกาที่ 200 /61 เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า 52,620.00    
  บถ.3/61 เงิน พ.ส.ร. ปี54     74,392.84
  บส.55/194/61 เงิน พ.ส.ร. ปี54     (55,367.53)
  บส.56/193/61 ค่าตอบแทนพิเศษ ( งส. = 822.58 )      
           
    รวมเงิน 99,270.00   19,025.31
           
  หน่วย พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 183/61 ค่าไปรษณีย์ 630.00    
  ฎีกาที่ 171/61 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก 4,500.00    
           
    รวมเงิน 5,130.00   0.00
           
  หน่วย พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 217/61 ค่าไปรษณีย์ 2,814.00    
  ฎีกาที่ 227/61 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก 4,500.00    
           
    รวมเงิน 7,314.00   0.00
           
  หน่วย กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 223/61 ค่าไปรษณีย์ 966.00    
           
    รวมเงิน 966.00   0.00
           
 
  งวด  5 ก.ย.61      
           
  หน่วย ทน.4      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 167 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 55,968.00    
  ฎีกาที่ 172 /61 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร ฯ 320.00    
  ฎีกาที่ 173 /61 เบี้ยเลี้ยงฝึก ฯ 987.00    
           
    รวมเงิน 57,275.00   0.00
           
  หน่วย พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 631 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 199,584.00    
  ฎีกาที่ 666 /61 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก 4,457.94    
  ฎีกาที่ 668 /61 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก 4,457.94    
  ฎีกาที่ 669 /61 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก 1,981.31    
  ฎีกาที่ 678 /61 จ้างซ่อมสิ่งก่อสร้าง 2,000.00    
  ฎีกาที่ 679 /61 ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง 396.26    
  ฎีกาที่ 680 /61 ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง 4,259.81    
  ฎีกาที่ 657 /61 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก 2,000.00    
  ฎีกาที่ 649 /61 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการประชุม 3,558.00    
  ฎีกาที่ 536 /61 ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง 4,600.00    
  ฎีกาที่ 538 /61 ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง 3,725.00    
  ฎีกาที่ 695 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 39,240.00    
  ฎีกาที่ 696 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 40,548.00    
  ฎีกาที่ 697 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 40,548.00    
  ฎีกาที่ 698 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 39,240.00    
  ฎีกาที่ 710 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 6,864.00    
  ฎีกาที่ 662 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 46,692.00    
  ฎีกาที่ 701 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 6,000.00    
  ฎีกาที่ 702 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 43,744.00    
  ฎีกาที่ 699 /61 เบี้ยเลี้ยงฝึก ฯ 13,920.00    
  ฎีกาที่ 700 /61 เบี้ยเลี้ยงฝึก ฯ 235,082.00    
  ฎีกาที่ 691 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานโครงการ ฯ 230,640.00    
  ฎีกาที่ 692 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานโครงการ ฯ 20,832.00    
  บส.60/148/61 เงินเดือน จ.ส.ต.สุจิณ ฯ (11,529.68)    
  บส.61/149/61 เงินเดือน จ.ส.ต.สุจิณ ฯ (1,120.32)    
  บส.62/150/61 เงินเดือน จ.ส.ต.สุจิณ ฯ (1,483.87)    
           
    รวมเงิน 980,236.39   0.00
           
  หน่วย ช.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 305 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 249,216.00    
  ฎีกาที่ 310 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 52,480.00    
  ฎีกาที่ 300 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 33,852.00    
  ฎีกาที่ 301 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 32,760.00    
  บส.99/152/61 เงิน สปพ.นายสิบ (2,000.00)    
  บส.103/154/61 เงินเดือน เงินอื่น  นายสิบ (10,805.80)    
  บส.104/155/61 เงินเดือน เงินอื่น  นายสิบ (26,225.34)    
  บส.105/156/61 เงิน สปพ.นายสิบ (3,466.67)    
  บส.102/157/61 เงิน สปพ.นายสิบ (1,161.29)    
  บส.106/158/61 เงิน พ.ช.ค.นายสิบ (1,880.00)    
  บส.        
           
    รวมเงิน 322,768.90   0.00
           
  หน่วย ส.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 253 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 134,112.00    
  ฎีกาที่ 237 /61 จ้างจัดเลี้ยง ฯ 440.00    
  ฎีกาที่ 263 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 23,436.00    
  ฎีกาที่ 264 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 22,680.00    
           
    รวมเงิน 180,668.00   0.00
           
  หน่วย ม.พัน.31      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 178 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 317,856.00    
  ฎีกาที่ 149 /61 ค่ารักษาพยาบาล 710.00    
  ฎีกาที่ 194 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 29,520.00    
  ฎีกาที่ 195 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00    
  ฎีกาที่ 196 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 29,520.00    
  ฎีกาที่ 197 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00    
  ฎีกาที่ 198 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00    
  ฎีกาที่ 199 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 29,520.00    
  ฎีกาที่ 182 /61 เบี้ยเลี้ยงฝึก ฯ 5,040.00    
  ฎีกาที่ 183 /61 เบี้ยเลี้ยงฝึก ฯ 8,400.00    
  ฎีกาที่ 188 /61 เบี้ยเลี้ยงฝึก ฯ 24,192.00    
  ฎีกาที่ 192 /61 เบี้ยเลี้ยงฝึก ฯ 42,000.00    
  ฎีกาที่ 193 /61 เบี้ยเลี้ยงฝึก ฯ 265,440.00    
  ฎีกาที่ 206 /61 เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 42,960.00    
           
    รวมเงิน 886,670.00   0.00
           
  หน่วย ร.151      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 230 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 147,840.00    
  ฎีกาที่ 302 /61 จ้างทำป้ายไวนิล 1,634.58    
  ฎีกาที่ 303 /61 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า 4,270.71    
  ฎีกาที่ 307 /61 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก 3,962.62    
  ฎีกาที่ 322 /61 จ้างซ่อม รยบ. 3,100.75    
  ฎีกาที่ 323 /61 ซื้อวัสดุสำนักงาน 4,455.00    
  ฎีกาที่ 325 /61 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3,265.20    
  ฎีกาที่ 291 /61 ซื้อ สป.3 1,981.31    
  ฎีกาที่ 294 /61 ซื้อ สป.3 1,981.31    
  ฎีกาที่ 296 /61 ซื้อ สป.3 1,981.31    
  ฎีกาที่ 298 /61 ซื้อ สป.3 1,981.31    
  ฎีกาที่ 300 /61 ซื้อ สป.3 1,981.31    
  ฎีกาที่ 301 /61 ซื้อ สป.3 1,981.31    
  ฎีกาที่ 292 /61 จ้างทำป้ายไวนิล 2,971.96    
  ฎีกาที่ 293 /61 จ้างทำป้ายไวนิล 1,535.51    
  ฎีกาที่ 295 /61 จ้างทำป้ายไวนิล 2,971.96    
  ฎีกาที่ 297 /61 จ้างทำป้ายไวนิล 2,971.96    
  ฎีกาที่ 299 /61 จ้างทำป้ายไวนิล 2,971.96    
  ฎีกาที่ 304 /61 จ้างทำป้ายไวนิล 2,971.96    
  ฎีกาที่ 305 /61 จ้างทำป้ายไวนิล 1,981.31    
  ฎีกาที่ 306 /61 จ้างทำป้ายไวนิล 2,971.96    
  ฎีกาที่ 309 /61 จ้างทำป้ายไวนิล 1,981.32    
  ฎีกาที่ 308 /61 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 4,903.74    
  ฎีกาที่ 324 /61 จ้างซ่อม รยบ. 2,165.13    
  ฎีกาที่ 326 /61 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร 2,000.00    
  ฎีกาที่ 327 /61 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร 2,000.00    
  ฎีกาที่ 333 /61 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร 2,000.00    
  ฎีกาที่ 334 /61 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร 2,000.00    
  ฎีกาที่ 328 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 13,560.00    
  ฎีกาที่ 329 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 28,200.00    
  ฎีกาที่ 330 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 25,040.00    
  ฎีกาที่ 331 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 20,160.00    
           
    รวมเงิน 305,775.49   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 325 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 420,288.00    
  ฎีกาที่ 334 /61 ซื้อวัสดุเครื่องเขียน 1,071.00    
  ฎีกาที่ 317 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00    
  ฎีกาที่ 318 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00    
  ฎีกาที่ 319 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 29,520.00    
           
    รวมเงิน 511,887.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 306 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 372,768.00    
  ฎีกาที่ 334 /61 ค่ารักษาพยาบาล 340.00    
  ฎีกาที่    /61 เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต (ร.ท. วรุณ  อุไรวรรณ) 80,610.00    
  ฎีกาที่ 319 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 29,520.00    
           
    รวมเงิน 483,238.00   0.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 189 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 374,880.00    
  ฎีกาที่ 221 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 4,740.00    
  ฎีกาที่ 222 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 5,040.00    
  ฎีกาที่ 223 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 12,000.00    
  ฎีกาที่ 224 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 12,000.00    
  ฎีกาที่ 225 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 8,400.00    
  ฎีกาที่ 230 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 48,960.00    
  ฎีกาที่ 231 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 50,592.00    
  ฎีกาที่ 232 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 48,960.00    
  ฎีกาที่ 233 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 50,592.00    
  ฎีกาที่ 234 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 50,592.00    
  ฎีกาที่ 235 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 48,960.00    
  ฎีกาที่ 227 /61 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก 2,000.00    
           
    รวมเงิน 717,716.00   0.00
           
  หน่วย ร.152      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 266 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 148,896.00    
  ฎีกาที่ 289 /61 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก 4,061.68    
  ฎีกาที่ 283 /61 ซื้อ สป.3 2,000.00    
  ฎีกาที่ 284 /61 ซื้อ สป.3 2,000.00    
  ฎีกาที่ 285 /61 ซื้อ สป.3 2,000.00    
  ฎีกาที่ 287 /61 ซื้อ สป.3 2,000.00    
  ฎีกาที่ 286 /61 ซื้อ สป.3 2,000.00    
  ฎีกาที่ 288 /61 ซื้อ สป.3 2,000.00    
           
           
    รวมเงิน 164,957.68   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 241 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 429,792.00    
  ฎีกาที่ 251 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 50,592.00    
  ฎีกาที่ 252 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 48,960.00    
  ฎีกาที่ 212 /61 เงิน พ.ส.ร.นายสิบ      15,972.00
  บส.31/151/61 เงิน พ.ส.ร.นายสิบ (KTB = 15,270.-)      
           
           
    รวมเงิน 529,344.00   15,972.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 202 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 388,608.00    
  ฎีกาที่ 224 /61 ซื้อ สป.3 2,000.00    
  ฎีกาที่ 225 /61 ซื้อ สป.3 2,000.00    
  ฎีกาที่ 226 /61 ซื้อ สป.3 2,000.00    
  ฎีกาที่ 227 /61 ซื้อ สป.3 2,000.00    
  ฎีกาที่ 228 /61 ซื้อ สป.3 2,000.00    
  ฎีกาที่ 229 /61 ซื้อ สป.3 2,000.00    
  ฎีกาที่ 191 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 45,720.00    
  ฎีกาที่ 192 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 47,244.00    
  ฎีกาที่ 193 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 45,720.00    
  ฎีกาที่ 194 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 47,244.00    
  ฎีกาที่ 195 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 47,244.00    
  ฎีกาที่ 196 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 45,720.00    
  ฎีกาที่ 241 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 66,460.00    
  ฎีกาที่ 230 /61 เบี้ยเลี้ยงฝึก ฯ 339,120.00    
  ฎีกาที่ 231 /61 เบี้ยเลี้ยงฝึก ฯ 46,656.00    
  ฎีกาที่ 232 /61 เบี้ยเลี้ยงฝึก ฯ 599,760.00    
  ฎีกาที่ 233 /61 เบี้ยเลี้ยงฝึก ฯ 84,048.00    
  ฎีกาที่ 236 /61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 8,000.00    
  ฎีกาที่ 237 /61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 8,000.00    
  ฎีกาที่ 238 /61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 8,000.00    
  ฎีกาที่ 239 /61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 8,000.00    
  ฎีกาที่ 240 /61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 8,000.00    
           
    รวมเงิน 1,855,544.00   0.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 236 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 403,392.00    
  ฎีกาที่ 222 /61 ซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 1,071.00    
  ฎีกาที่ 249 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 29,520.00    
  ฎีกาที่ 251 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00    
  ฎีกาที่ 252 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 29,520.00    
  ฎีกาที่ 245 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 7,200.00    
  ฎีกาที่ 246 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 7,200.00    
  ฎีกาที่ 247 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 7,200.00    
  ฎีกาที่ 248 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 7,200.00    
  บส.70/160/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ (KTB = 9,192.-)      
  บส.75/161/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหารฯ (KTB = 2,208.-)      
  บส.71/162/61 ค่าตอบแทนพิเศษพลทหารฯ (KTB = 8,387.09)      
  บส.76/163/61 ค่าตอบแทนพิเศษพลทหารฯ (KTB = 1,916.66)      
  บส.68/164/61 เงินเดือนพลทหารฯ (KTB = 16,338.06)      
  บส.69/165/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ (KTB = 7,418.32)      
  บส.73/166/61 เงินเดือนพลทหารฯ (KTB = 3,373.33)      
  บส.74/167/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหารฯ (KTB = 2,085.33)      
           
    รวมเงิน 522,807.00   0.00
           
  หน่วย ร.153      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 210 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 143,616.00    
  ฎีกาที่ 220 /61 ค่ารักษาพยาบาล 5,600.00    
  ฎีกาที่ 204 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 15,375.00    
           
    รวมเงิน 164,591.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่  เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 362,880.00    
  ฎีกาที่  เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 36,288.00    
  ฎีกาที่ 175 /61 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก 2,000.00    
  ฎีกาที่ 156 /61 จ้างทำอาหาร ฯ 1,500.00    
  ฎีกาที่ 173 /61 จ้างกำจัดสิ่งปฎิกูล 3,575.00    
  บส.172/159/61 เ[บี้ยเลี้ยงพลทหารฯ (KTB = 864.-)      
           
    รวมเงิน 406,243.00   0.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 182 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 342,144.00    
  ฎีกาที่ 202 /61 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก 2,000.00    
  ฎีกาที่ 203 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 41,820.00    
  ฎีกาที่ 204 /61 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 4,500.00    
  ฎีกาที่ 179 /61 ค่ารักษาพยาบาล 620.00    
  ฎีกาที่ 210 /61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 180,072.00    
  ฎีกาที่ 211 /61 จ้างถ่ายภาพพลทหาร ฯ 1,071.00    
  ฎีกาที่ 194 /61 จ้างจัดเลี้ยงอาหาร 2,260.00    
  ฎีกาที่ 149 /61 เงิน พ.ส.ร.นายสิบ      25,943.22
  ฎีกาที่ 150 /61 เงิน พ.ส.ร.นายสิบ      15,455.00
  ฎีกาที่ 151 /61 เงิน พ.ส.ร.นายสิบ      8,160.00
           
    รวมเงิน 574,487.00   49,558.22
           
  หน่วย ร.153 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 221 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 362,496.00    
  ฎีกาที่ 222 /61 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก 2,000.00    
  ฎีกาที่         
           
    รวมเงิน 364,496.00   0.00
           
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 279 /61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 ส.ค.61 45,504.00    
  ฎีกาที่ 252 /61 ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง 500.00    
  ฎีกาที่ 284 /61 จ้างจัดแสดงดนตรี 2,900.00    
  ฎีกาที่ 285 /61 จ้างจัดแสดงดนตรี 2,900.00    
  ฎีกาที่ 286 /61 จ้างจัดแสดงดนตรี 2,900.00    
  ฎีกาที่ 287 /61 จ้างจัดแสดงดนตรี 2,900.00    
  ฎีกาที่ 262 /61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 2,160.00    
           
    รวมเงิน 59,764.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.41      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่         
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.43      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 160 /61 เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต 30,210.00    
           
    รวมเงิน 30,210.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.44      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่         
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.46      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  บส.   /153/61 เงินเดือน เงิน พ.ส.ร.(จ.ส.ท. สกล ฯ) (งส.=3,394.84)      
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย พัน.สร.กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 194 /61 เบี้ยเลี้ยงฝึก ฯ 157,300.00    
  ฎีกาที่ 195 /61 เบี้ยเลี้ยงฝึก ฯ 7,200.00    
  ฎีกาที่ 196 /61 เบี้ยเลี้ยงฝึก ฯ 3,600.00    
  ฎีกาที่ 197 /61 เบี้ยเลี้ยงฝึก ฯ 11,832.00    
           
    รวมเงิน 179,932.00   0.00
           
  หน่วย พัน.ซบร.กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่         
           
    รวมเงิน 0.00   0.00
           
  หน่วย กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 239 /61 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก 4,200.00    
           
    รวมเงิน 4,200.00   0.00
           
  หน่วย พัน.สบร.กรม สน.พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 149 /61 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก 4,000.00    
           
    รวมเงิน 4,000.00   0.00
           
  หน่วย มทบ.46      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎีกาที่ 229 /61 แก้ไขรายการ ร.152 พัน.2  ( 20,000.-) 18,000.00    
           
    รวมเงิน 18,000.00   0.00
           
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170