จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google
รายการ(หน่วย) (เข้าชม 1714 ครั้ง)

เพื่อตรวจสอบ

  งวด  25 เม.ย.61           
           
  หน่วย ทน.4      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ. เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 เม.ย.61      
  ฎ.108/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 24,180.00    
  ฎ.96/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  222,290.00    
  ฎ.100/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 169,310.00    
  ฎ.101/61 ค่าตอบแทน 2,500 50,000.00    
  ฎ.109/61 ค่าจัดหารถ ปจต. 104,600.00    
  ฎ.110/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 34,000.00    
  ฎ.106/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 25,000.00    
  ฎ.107/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 8,800.00    
  บถ.4/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     33,140.00
           
    รวมเงิน 638,180.00   33,140.00
           
  หน่วย พล.ร.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.404/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 เม.ย.61 190,080.00    
  ฎ.406/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  793,820.00    
  ฎ.276/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 596,932.00    
  ฎ.403/61 ค่าจัดหารถ ปจต. 108,000.00    
  ฎ.402/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 47,500.00    
  ฎ.342/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 15,106.00    
  ฎ.389/61 บล.เดินทางไปราชการ ฯ 28,125.00    
  ฎ.384/61 บล.เดินทางไปราชการ ฯ 41,254.00    
  ฎ.383/61 บล.เดินทางไปราชการ ฯ 24,988.00    
  ฎ.383/61 บล.เดินทางไปราชการ ฯ 35,280.00    
  บฝ.10/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (19,800.00)    
  บถ.4/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     98,880.00
           
    รวมเงิน 1,861,285.00   98,880.00
           
  หน่วย ช.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.183/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 เม.ย.61 220,800.00    
  ฎ.176/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 202,000.00    
  ฎ.177/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 2,500.00    
  ฎ.181/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  959,180.00    
  ฎ.185/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  1,470.00    
  ฎ.179/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 678,420.00    
  ฎ.178/61 ค่าตอบแทน 2,500 542,500.00    
  ฎ.180/61 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ 6,890.00    
  บฝ.11/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (16,160.00)    
  บฝ.12/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (15.00)    
  บส.48/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ (1,470.00)    
  บส.49/61 เงินฌาปนกิจ ทบ. (พลทหารฯ) (37,000.00)    
  บถ.17/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     88,610.00
           
    รวมเงิน 2,559,115.00   88,610.00
           
  หน่วย ส.พัน.15      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.147/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 เม.ย.61 111,360.00    
  ฎ.150/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 12,500.00    
  ฎ.151/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 90,500.00    
  ฎ.136/61 ค่าใช้สอยอื่น ๆ 19,000.00    
  ฎ.137/61 ค่าใช้สอยอื่น ๆ 20,000.00    
  ฎ.138/61 ค่าใช้สอยอื่น ๆ 19,000.00    
  ฎ.144/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  425,720.00    
  ฎ.145/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 400,200.00    
  ฎ.152/61 ค่าตอบแทน 2,500 290,000.00    
  ฎ.139/61 ค่ารักษาพยาบาล 4,670.00    
  ฎ.153/61 ค่ารักษาพยาบาล 6,050.00    
  ฎ.141/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,100.00    
  ฎ.149/61 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ 2,860.00    
  บฝ.10/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (9,860.00)    
  บถ.5/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     41,580.00
           
    รวมเงิน 1,394,100.00   41,580.00
           
  หน่วย ม.พัน.31      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.114/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 เม.ย.61 317,760.00    
  ฎ.109/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 107,500.00    
  ฎ.89/61 ซื้อวัสดุโครงการยาเสพติด ฯ 1,500.00    
  ฎ.94/61 ซื้อวัสดุโครงการยาเสพติด ฯ 2,000.00    
  ฎ.98/61 ซื้อวัสดุโครงการยาเสพติด ฯ 2,000.00    
  ฎ.104/61 ซื้อวัสดุโครงการยาเสพติด ฯ 1,500.00    
  ฎ.87/61 ค่าใช้สอยอื่น โครงการยาเสพติด ฯ 4,000.00    
  ฎ.91/61 ค่าใช้สอยอื่น โครงการยาเสพติด ฯ 2,000.00    
  ฎ.93/61 ค่าใช้สอยอื่น โครงการยาเสพติด ฯ 2,600.00    
  ฎ.96/61 ค่าใช้สอยอื่น โครงการยาเสพติด ฯ 2,500.00    
  ฎ.88/61 ค่าใช้สอยอื่น โครงการยาเสพติด ฯ 16,000.00    
  ฎ.92/61 ค่าใช้สอยอื่น โครงการยาเสพติด ฯ 15,400.00    
  ฎ.100/61 ค่าใช้สอยอื่น โครงการยาเสพติด ฯ 5,680.00    
  ฎ.103/61 ค่าใช้สอยอื่น โครงการยาเสพติด ฯ 20,000.00    
  ฎ.102/61 ค่าใช้สอยอื่น โครงการยาเสพติด ฯ 10,000.00    
  ฎ.066/61 ค่ารักษาพยาบาล 8,522.00    
  ฎ.110/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  1,334,240.00    
  ฎ.111/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 1,022,480.00    
  ฎ.112/61 ค่าตอบแทน 2,500 435,000.00    
  บฝ.8/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (33,100.00)    
  บถ.21/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     196,455.00
           
    รวมเงิน 3,277,582.00   196,455.00
           
  หน่วย ร.151      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.195/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 เม.ย.61 135,360.00    
  ฎ.199/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 66,000.00    
  ฎ.190/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 1,870.00    
  ฎ.191/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  595,570.00    
  ฎ.96/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 393,834.00    
  ฎ.193/61 ค่าตอบแทน 2,500 302,500.00    
  ฎ.197/61 ค่าพาหนะทหารปลด 800.00    
  ฎ.198/61 ค่าพาหนะทหารปลด 5,200.00    
  บฝ.8/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (10,170.00)    
  บถ.3/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     76,660.00
           
    รวมเงิน 1,490,964.00   76,660.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.202/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 เม.ย.61 376,320.00    
  ฎ.205/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 102,000.00    
  ฎ.198/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  1,597,950.00    
  ฎ.170/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 1,163,298.00    
  ฎ.199/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 1,193,090.00    
  ฎ.200/61 ค่าตอบแทน 2,500 660,000.00    
  ฎ.206/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ 2,200.00    
  บฝ.13/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (35,550.00)    
  บถ.3/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     204,855.00
           
    รวมเงิน 5,059,308.00   204,855.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.188/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 เม.ย.61 336,000.00    
  ฎ.186/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 93,500.00    
  ฎ.183/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  1,472,610.00    
  ฎ.184/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 1,019,390.00    
  ฎ.185/61 ค่าตอบแทน 2,500 555,000.00    
  ฎ.190/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ 10,800.00    
  ฎ.191/61 เบี้ยเลี้ยงการปฎิบัติงานในโครงการ ฯ 79,200.00    
  ฎ.192/61 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ 10,400.00    
  บฝ.12/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (21,965.00)    
  บถ.11/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     185,945.00
  บถ.12/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     6,880.00
  บฝ.13/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (6,880.00)
           
    รวมเงิน 3,554,935.00   185,945.00
           
  หน่วย ร.151 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.190/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 เม.ย.61 332,160.00    
  ฎ.184/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 92,000.00    
  ฎ.187/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  1,446,790.00    
  ฎ.173/61 ค่ารักษาพยาบาล 568.00    
  ฎ.185/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,354.00    
  ฎ.186/61 ค่ารักษาพยาบาล 310.00    
  ฎ.193/61 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ 14,170.00    
  บส.75/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ (8,800.00)    
  บฝ.10/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (31,300.00)    
  บถ.2/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     400.00
  บถ.3/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     299,300.00
           
    รวมเงิน 1,847,252.00   299,700.00
           
  หน่วย ร.152      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.160/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 เม.ย.61 131,520.00    
  ฎ.163/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 65,000.00    
  ฎ.164/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 500.00    
  ฎ.152/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 8,700.00    
  ฎ.153/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 4,200.00    
  ฎ.156/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  562,100.00    
  ฎ.116/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 400,882.00    
  ฎ.157/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 406,220.00    
  ฎ.158/61 ค่าตอบแทน 2,500 215,000.00    
  ฎ.165/61 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ 4,550.00    
  บฝ.8/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (9,035.00)    
  บถ.4/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     59,360.00
           
    รวมเงิน 1,789,637.00   59,360.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.139/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 เม.ย.61 378,240.00    
  ฎ.142/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 90,000.00    
  ฎ.136/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  1,652,080.00    
  ฎ.117/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 1,152,126.00    
  ฎ.137/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 1,153,200.00    
  ฎ.141/61 ค่าตอบแทน 2,500 645,000.00    
  ฎ.128/61 บล.เดินทางไปราชการ ฯ 12,750.00    
  ฎ.135/61 บล.เดินทางไปราชการ ฯ 22,125.00    
  บฝ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (26,550.00)    
  บถ.2/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     185,805.00
           
    รวมเงิน 5,078,971.00   185,805.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.144/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 เม.ย.61 345,600.00    
  ฎ.147/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 95,500.00    
  ฎ.148/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 12,000.00    
  ฎ.140/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  1,496,670.00    
  ฎ.96/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 1,039,810.00    
  ฎ.141/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 1,066,530.00    
  ฎ.142/61 ค่าตอบแทน 2,500 560,000.00    
  ฎ.146/61 ค่าพาหนะทหารปลด 13,650.00    
  บฝ.10/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (22,985.00)    
  บถ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     183,455.00
           
    รวมเงิน 4,606,775.00   183,455.00
           
  หน่วย ร.152 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.141/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 เม.ย.61 360,000.00    
  ฎ.146/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 99,000.00    
  ฎ.147/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 1,612.90    
  ฎ.131/61 ค่ารักษาพยาบาล 5,575.00    
  ฎ.132/61 ค่ารักษาพยาบาล 566.00    
  ฎ.144/61 ค่ารักษาพยาบาล 7,060.00    
  ฎ.136/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  1,594,990.00    
  ฎ.138/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 1,075,010.00    
  ฎ.137/61 ค่าตอบแทน 2,500 507,500.00    
  ฎ.139/61 ค่าพาหนะทหารปลด 2,600.00    
  บฝ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (30,865.00)    
  บถ.5/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     89,065.00
  บถ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     107,645.00
           
    รวมเงิน 3,623,048.90   196,710.00
           
  หน่วย ร.153      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.133/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 เม.ย.61 124,800.00    
  ฎ.135/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 60,500.00    
  ฎ.141/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 3,180.00    
  ฎ.143/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 1,100.00    
  ฎ.131/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  538,420.00    
  ฎ.121/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 374,700.00    
  ฎ.136/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 387,180.00    
  ฎ.137/61 ค่าตอบแทน 2,500 285,000.00    
  ฎ.139/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ 6,480.00    
  ฎ.140/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ฯ 97,920.00    
  ฎ.138/61 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ 4,030.00    
  บฝ.9/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (8,890.00)    
  บถ.4/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     54,095.00
           
    รวมเงิน 1,874,420.00   54,095.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.1      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.108/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 เม.ย.61 343,680.00    
  ฎ.114/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 99,000.00    
  ฎ.112/61 ซื้อวัสดุโครงการยาเสพติดฯ 2,000.00    
  ฎ.113/61 ซื้อวัสดุโครงการยาเสพติดฯ 1,800.00    
  ฎ.111/61 ค่ารักษาพยาบาล 12,480.00    
  ฎ.105/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  1,488,250.00    
  ฎ.81/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 1,022,672.00    
  ฎ.106/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 1,053,590.00    
  ฎ.107/61 ค่าตอบแทน 2,500 540,000.00    
  ฎ.110/61 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ 11,960.00    
  บฝ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (24,005.00)    
  บถ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     167,810.00
  บถ.8/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     125.00
  บถ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     210.00
  บฝ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (210.00)
           
    รวมเงิน 4,551,427.00   167,935.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.2      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.100/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 เม.ย.61 322,560.00    
  ฎ.105/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 105,500.00    
  ฎ.098/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 6,900.00    
  ฎ.082/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,187.00    
  ฎ.096/61 ค่ารักษาพยาบาล 6,060.00    
  ฎ.097/61 ค่ารักษาพยาบาล 1,430.00    
  ฎ.164/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  1,368,690.00    
  ฎ.103/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 1,023,630.00    
  ฎ.102/61 ค่าตอบแทน 2,500 522,500.00    
  ฎ.106/61 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ 14,430.00    
  บฝ.9/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (32,230.00)    
  บถ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     192,205.00
  บถ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     3,620.00
  บฝ.8/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     (3,620.00)
           
    รวมเงิน 3,340,657.00   192,205.00
           
  หน่วย ร.153 พัน.3      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.135/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 เม.ย.61 321,600.00    
  ฎ.137/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 98,000.00    
  ฎ.123/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 6,325.00    
  ฎ.138/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 6,300.00    
  ฎ.124/61 ค่ารักษาพยาบาล 7,804.00    
  ฎ.133/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  1,424,900.00    
  ฎ.100/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 954,230.00    
  ฎ.130/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 981,660.00    
  ฎ.131/61 ค่าตอบแทน 2,500 452,500.00    
  ฎ.132/61 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ 13,390.00    
  บฝ.10/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (21,120.00)    
  บถ.6/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     181,645.00
  บถ.7/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     1,555.00
  บถ.8/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     2,055.00
           
    รวมเงิน 4,245,589.00   185,255.00
           
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.177/61 เบี้ยเลี้ยงพลฯ 11 - 20 เม.ย.61 43,392.00    
  ฎ.168/61 เงินเดือนพลทหาร ฯ  198,920.00    
  ฎ.161/61 เงิน พ.ช.ค.พลทหาร ฯ 142,840.00    
  ฎ.160/61 ค่าตอบแทน 2,500 120,000.00    
  ฎ.173/61 ค่ารักษาพยาบาล 2,375.00    
  ฎ.174/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 2,100.00    
  ฎ.165/61 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 151,430.00    
  ฎ.167/61 เงิน พ.ช.ค.พนักงานราชการ 10,720.00    
  ฎ.166/61 เงินประกันสังคม 8,108.00    
  ฎ.175/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 35,000.00    
  ฎ.176/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 30,000.00    
  ฎ.179/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ 4,100.00    
  ฎ.180/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ 4,100.00    
  ฎ.169/61 เงิน พ.ต.ส. 20,000.00    
  ฎ.169/61 เงิน พ.ต.ส. 27,500.00    
  ฎ.171/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ 30,500.00    
  ฎ.171/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ 15,500.00    
  ฎ.172/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ 46,000.00    
  ฎ.170/61 เงิน พ.ต.ส. 38,500.00    
  ฎ.170/61 เงิน พ.ต.ส. 9,000.00    
  ฎ.163/61 เงิน พ.ต.ส. 19,500.00    
  ฎ.164/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ 12,000.00    
  ฎ. เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ 12,000.00    
  ฎ. เงิน พ.ต.ส. 19,500.00    
  ฎ.162/61 ค่าพาหนะทหารปลด ฯ 2,080.00    
  บฝ.1/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก (3,200.00)    
  บถ.4/61 เงินส่วนตัวทหารฝาก     28,240.00
           
    รวมเงิน 1,001,965.00   28,240.00
           
  หน่วย กรม ทพ.41      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.85/61 ค่าเช่าบ้าน 25,900.00    
  ฎ.83/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 8,856,920.00    
  ฎ.84/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 3,711,785.00    
  ฎ.86/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 14,500.00    
  ฎ.87/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 101,000.00    
  ฎ.068/61 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ. 49,350.00    
  ฎ.082/61 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ. 52,045.00    
  ฎ.078/61 ค่าเล่าเรียนบุตร 8,250.00    
  ฎ.080/61 ค่ารักษาพยาบาล 4,050.00    
  ฎ.081/61 ค่ารักษาพยาบาล 2,650.00    
  ฎ.077/61 ค่ารักษาพยาบาล 107,770.00    
  บส.32/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. (3,367.74)    
  บส.33/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. (3,083.87)    
  บส.31/61 เงินฌาปนกิจ ทบ. (อส.ทพ.) (215,750.00)    
           
    รวมเงิน 12,712,018.39   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.43      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.92/61 ค่าเช่าบ้าน 29,100.00    
  ฎ.93/61 ค่าเช่าบ้าน 7,200.00    
  ฎ.85/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 9,383,000.00    
  ฎ.86/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 3,368,900.00    
  ฎ.87/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 19,500.00    
  ฎ.88/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 104,500.00    
  ฎ.082/61 ค่าเล่าเรียนบุตร อส.ทพ. 16,200.00    
  บส.49/61 เงินฌาปนกิจ ทบ. (อส.ทพ.) (26,750.00)    
           
    รวมเงิน 12,901,650.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.44      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.88/61 ค่าเช่าบ้าน 97,850.00    
  ฎ.96/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 7,981,720.00    
  ฎ.97/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 4,394,735.00    
  ฎ.94/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 15,500.00    
  ฎ.95/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 104,000.00    
  บส.36/61 เงินฌาปนกิจ ทบ. (อส.ทพ.) (16,750.00)    
           
    รวมเงิน 12,577,055.00   0.00
           
  หน่วย กรม ทพ.46      
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)   TMB (จำนวนเงิน)
  ฎ.105/61 ค่าเช่าบ้าน 2,400.00    
  ฎ.106/61 ค่าเช่าบ้าน 3,900.00    
  ฎ.107/61 ค่าเช่าบ้าน 51,450.00    
  ฎ.110/61 ค่าตอบแทน อส.ทพ. 8,036,140.00    
  ฎ.111/61 เงิน พ.ช.ค. อส.ทพ. 4,241,745.00    
  ฎ.108/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 17,500.00    
  ฎ.109/61 ค่าตอบแทน สปพ. 500 104,000.00    
           
    รวมเงิน 12,457,135.00   0.00
           
 
  งวด  17 เม.ย.61         
         
  หน่วย ทน.4    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 97/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 เม.ย.61 52,800.00  
         
    รวมเงิน 52,800.00  
         
  หน่วย พล.ร.15    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 401/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 เม.ย.61 190,080.00  
  ฎีกาที่ 359/61 ซื้อวัสดุโครงการยาเสพติด ฯ 1,500.00  
  ฎีกาที่ 347/61 ค่าอาหารโครงการยาเสพติด ฯ 5,000.00  
  ฎีกาที่ 348/61 ค่าอาหารโครงการยาเสพติด ฯ 5,000.00  
  ฎีกาที่ 349/61 ค่าอาหารโครงการยาเสพติด ฯ 5,000.00  
  ฎีกาที่ 350/61 ค่าอาหารโครงการยาเสพติด ฯ 5,000.00  
  ฎีกาที่ 377/61 ซื้อ สป.3 5,000.00  
  ฎีกาที่ 358/61 ซื้อ สป.3 5,000.00  
  ฎีกาที่ 357/61 ซื้อ สป.3 5,000.00  
  ฎีกาที่ 373/61 ซื้อ สป.3 2,000.00  
  ฎีกาที่ 372/61 ซื้อ สป.3 2,000.00  
  ฎีกาที่ 371/61 ซื้อ สป.3 2,000.00  
  ฎีกาที่ 365/61 ซื้อวัสดุ ซบร.ฯ 400.00  
  ฎีกาที่ 366/61 ซื้อวัสดุ ซบร.ฯ 4,300.00  
  ฎีกาที่ 363/61 ซื้อ สป.3 2,000.00  
  ฎีกาที่ 362/61 ซื้อ สป.3 2,000.00  
  ฎีกาที่ 361/61 ซื้อวัสดุโครงการยาเสพติด ฯ 1,500.00  
  ฎีกาที่ 360/61 ซื้อวัสดุโครงการยาเสพติด ฯ 2,000.00  
  ฎีกาที่ 378/61 ซื้อ สป.3 10,000.00  
  ฎีกาที่ 375/61 ซื้อ สป.3 5,000.00  
  ฎีกาที่ 376/61 ซื้อ สป.3 5,000.00  
  ฎีกาที่ 356/61 ซื้อ สป.3 5,000.00  
  ฎีกาที่ 381/61 จ้างประกอบอาหารพิเศษ 720.00  
  ฎีกาที่ 387/61 จ้างซ่อมสิ่งก่อสร้าง 2,000.00  
  ฎีกาที่ 364/61 จ้างประกอบอาหาร 5,000.00  
  ฎีกาที่ 334/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 12,750.00  
  ฎีกาที่ 329/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม 8,000.00  
  ฎีกาที่ 327/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม 8,000.00  
  ฎีกาที่ 328/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม 8,000.00  
  ฎีกาที่ 330/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม 8,000.00  
  ฎีกาที่ 388/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 40,548.00  
  ฎีกาที่ 385/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 36,624.00  
         
    รวมเงิน 399,422.00  
         
  หน่วย ช.พัน.15    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 182/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 เม.ย.61 220,800.00  
         
    รวมเงิน 220,800.00  
         
  หน่วย ส.พัน.15    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 146/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 เม.ย.61 111,360.00  
  ฎีกาที่ 142/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 15,375.00  
         
    รวมเงิน 126,735.00  
         
  หน่วย ม.พัน.31    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 113/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 เม.ย.61 317,760.00  
  ฎีกาที่ 101/61 เบียเลี้ยง จนท.ในการอบรม 4,320.00  
  ฎีกาที่ 97/61 เบียเลี้ยง จนท.ในการอบรม 2,500.00  
  ฎีกาที่ 108/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 37,230.00  
  ฎีกาที่ 85/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม 12,000.00  
  ฎีกาที่ 90/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม 12,000.00  
  ฎีกาที่ 95/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม 8,000.00  
  ฎีกาที่ 99/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม 12,000.00  
  ฎีกาที่ 80/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00  
  ฎีกาที่ 81/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 29,520.00  
  ฎีกาที่ 82/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00  
  ฎีกาที่ 83/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 27,552.00  
  ฎีกาที่ 84/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00  
  ฎีกาที่ 86/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00  
         
    รวมเงิน 584,898.00  
         
  หน่วย ร.151    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 194/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 เม.ย.61 135,360.00  
         
    รวมเงิน 135,360.00  
         
  หน่วย ร.151 พัน.1    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 201/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 เม.ย.61 376,320.00  
  ฎีกาที่ 197/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 30,504.00  
         
    รวมเงิน 406,824.00  
         
  หน่วย ร.151 พัน.2    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 187/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 เม.ย.61 336,000.00  
  ฎีกาที่ 193/61 เงินรางวัลการสู้รบ ฯ 117,600.00  
  ฎีกาที่ 195/61 เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ฯ 49,125.00  
         
    รวมเงิน 502,725.00  
         
  หน่วย ร.151 พัน.3    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 189/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 เม.ย.61 332,160.00  
         
    รวมเงิน 332,160.00  
         
  หน่วย ร.152    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 159/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 เม.ย.61 131,520.00  
  ฎีกาที่ 147/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม 8,000.00  
  ฎีกาที่ 148/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม 8,000.00  
  ฎีกาที่ 149/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม 8,000.00  
  ฎีกาที่ 150/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม 8,000.00  
  ฎีกาที่ 151/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม 8,000.00  
         
    รวมเงิน 171,520.00  
         
  หน่วย ร.152 พัน.1    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 138/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 เม.ย.61 378,240.00  
  ฎีกาที่ 90/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-28 ก.พ.61 302,592.00  
  ฎีกาที่ 112/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 มี.ค.61 378,240.00  
  ฎีกาที่ 113/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 11-20 มี.ค.61 378,240.00  
  ฎีกาที่ 114/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 416,064.00  
  ฎีกาที่ 126/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ 12,000.00  
  ฎีกาที่ 125/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 50,592.00  
         
    รวมเงิน 1,915,968.00  
         
  หน่วย ร.152 พัน.2    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 143/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 เม.ย.61 345,600.00  
  ฎีกาที่ 129/61 ซื้อ สป.3 2,000.00  
  ฎีกาที่ 130/61 ซื้อ สป.3 2,000.00  
  ฎีกาที่ 131/61 ซื้อ สป.3 2,000.00  
  ฎีกาที่ 132/61 ซื้อ สป.3 2,000.00  
  ฎีกาที่ 133/61 ซื้อ สป.3 2,000.00  
  ฎีกาที่ 128/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 10,800.00  
  ฎีกาที่ 134/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 8,000.00  
  ฎีกาที่ 135/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 8,000.00  
  ฎีกาที่ 136/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 8,000.00  
  ฎีกาที่ 137/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 8,000.00  
  ฎีกาที่ 138/61 ค่าตอบแทน จนท.ในการอบรม ฯ 8,000.00  
         
    รวมเงิน 406,400.00  
         
  หน่วย ร.152 พัน.3    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 140/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 เม.ย.61 360,000.00  
         
    รวมเงิน 360,000.00  
         
  หน่วย ร.153    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 132/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 เม.ย.61 124,800.00  
         
    รวมเงิน 124,800.00  
         
  หน่วย ร.153 พัน.1    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 104/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 เม.ย.61 343,680.00  
         
    รวมเงิน 343,680.00  
         
  หน่วย ร.153 พัน.2    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 99/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 เม.ย.61 322,560.00  
         
    รวมเงิน 322,560.00  
         
  หน่วย ร.153 พัน.3    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 134/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 เม.ย.61 315,840.00  
  ฎีกาที่ 120/61 เบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแพทย์ ฯ 2,200.00  
  ฎีกาที่ 121/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 88,560.00  
         
    รวมเงิน 406,600.00  
         
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 159/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 1-10 เม.ย.61 43,392.00  
  ฎีกาที่ 147/61 ซื้อวัสดุยานพาหนะ ฯ 3,800.00  
  ฎีกาที่ 154/61 จ้างพิมพ์ป้ายไว้นิล 1,000.00  
  ฎีกาที่ 157/61 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่รักษาการณ์ 10,416.00  
         
    รวมเงิน 58,608.00  
         
  หน่วย กรม ทพ.41    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่       
         
    รวมเงิน 0.00  
         
  หน่วย กรม ทพ.43    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่       
         
    รวมเงิน 0.00  
         
  หน่วย กรม ทพ.44    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่       
         
    รวมเงิน 0.00  
         
  หน่วย กรม ทพ.46    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 97/61 ค่าอาหารโครงการยาเสพติด ฯ 29,000.00  
  ฎีกาที่ 98/61 คชจ.โครงการยาเสพติด ฯ 4,500.00  
  ฎีกาที่ 96/61 เบี้ยเลี้ยง จนท.ในการอบรมฯ 8,000.00  
         
    รวมเงิน 41,500.00  
         
 
  งวด  5 เม.ย.61        
         
  หน่วย ทน.4    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 85/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 58,080.00  
         
    รวมเงิน 58,080.00  
         
  หน่วย พล.ร.15    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 271/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 209,088.00  
         
    รวมเงิน 209,088.00  
         
  หน่วย ช.พัน.15    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 148/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 242,880.00  
         
    รวมเงิน 242,880.00  
         
  หน่วย ส.พัน.15    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 123/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 122,496.00  
         
    รวมเงิน 122,496.00  
         
  หน่วย ม.พัน.31    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 75/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 349,536.00  
  ใบถอนเงินฝาก 10/61 เงินเดือนรีเจ็คฯ(ส.ต.ศรพิชัยฯ จ่ายแล้ว5ม.ค.61, (32,785.47)  
    5 มี.ค.61)    
    รวมเงิน 316,750.53  
         
  หน่วย ร.151    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 100/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 148,896.00  
         
    รวมเงิน 148,896.00  
         
  หน่วย ร.151 พัน.1    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 173/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 413,952.00  
         
    รวมเงิน 413,952.00  
         
  หน่วย ร.151 พัน.2    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 159/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 369,600.00  
         
    รวมเงิน 369,600.00  
         
  หน่วย ร.151 พัน.3    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 131/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 366,432.00  
         
    รวมเงิน 366,432.00  
         
  หน่วย ร.152    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 120/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 146,784.00  
         
    รวมเงิน 146,784.00  
         
  หน่วย ร.152 พัน.1    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่  เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 0.00  
         
    รวมเงิน 0.00  
         
  หน่วย ร.152 พัน.2    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 95/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 380,160.00  
         
    รวมเงิน 380,160.00  
         
  หน่วย ร.152 พัน.3    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 130/61 ค่าทดแทนและการช่วยเหลือ ฯ 13,860.00  
  ฎีกาที่ 124/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 397,056.00  
         
    รวมเงิน 410,916.00  
         
  หน่วย ร.153    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 126/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 137,280.00  
         
    รวมเงิน 137,280.00  
         
  หน่วย ร.153 พัน.1    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 85/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 379,104.00  
         
    รวมเงิน 379,104.00  
         
  หน่วย ร.153 พัน.2    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 68/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 355,872.00  
         
    รวมเงิน 355,872.00  
         
  หน่วย ร.153 พัน.3    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 104/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 354,048.00  
         
    รวมเงิน 354,048.00  
         
  หน่วย รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร    
  เอกสาร รายการ KTB (จำนวนเงิน)  
  ฎีกาที่ 143/61 เบี้ยเลี้ยงพลทหาร ฯ 21-31 มี.ค.61 48,000.00  
         
    รวมเงิน 48,000.00  
         

 
 
 

 
 
 
 
 


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170