จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝกง.มทบ.46 ยินดีต้อนรับ
       Google


(เข้าชม 1337 ครั้ง)
                         
      รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย      
           
                         
  รหัสหน่วยงาน 0204 กองทัพบก    
     
     
  รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200400056 มณฑลทหารบกที่ 46    
                         
        วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561        
               
                         
                         
บัญชีแยกประเภท   ยอดยกมา   เดบิต   เครดิต ยอดยกไป
                         
1101010101     เงินสดในมือ   156,061.61   3,597,038.99   -3,753,100.60 0.00
                         
1101010104     เงินทดรองราชการ   1,000,000.00   0.00   0.00 1,000,000.00
                         
1101010112     พักเงินนำส่ง   108.19   3,024,694.93   -3,024,803.12 0.00
                         
1101010113     พักรอ Clearing   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
1101020501     เงินฝากคลัง   1,995,780.00   0.00   0.00 1,995,780.00
                         
1101020601     ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   4,600.00   98,440,265.18   -98,444,865.18 0.00
                         
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   257,810.00   163,880.00   -232,560.00 189,130.00
                         
1101030101     ง/ฝ กระแสรายวัน   11,017,962.44   428,672.22   -171,400.00 11,275,234.66
                         
1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย์   1,493,306.04   0.00   0.00 1,493,306.04
                         
1102050124     ค้างรับจาก บก.   0.00   98,995,860.18   -98,969,505.18 26,355.00
                         
1102050193     ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน   1,550,000.00   0.00   0.00 1,550,000.00
                         
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน   -257,255.97   0.00   0.00 -257,255.97
                         
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา   350,000.00   0.00   0.00 350,000.00
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   -58,358.74   0.00   0.00 -58,358.74
                         
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   1,661,500.00   0.00   0.00 1,661,500.00
                         
1206100102     พักคอมพิวเตอร์   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์   -526,351.21   0.00   0.00 -526,351.21
                         
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว   39,200.00   0.00   0.00 39,200.00
                         
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   -12,851.78   0.00   0.00 -12,851.78
                         
1206140101     ครุภัณฑ์ดนตรี   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
1206140103     คสส ครุภัณฑ์ดนตรี   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
1206160102     พักครุภัณฑ์อื่น   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก   0.00   10,715,375.20   -10,846,270.20 -130,895.00
                         
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ   -5,742,359.99   11,855,579.55   -6,113,219.56 0.00
                         
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   0.00   20,717,686.68   -20,717,686.68 0.00
                         
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย   0.00   0.00   -1,336,840.37 -1,336,840.37
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย   -4,600.00   98,986,098.09   -99,007,853.09 -26,355.00
                         
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)   0.00   6,313.48   -6,313.48 0.00
                         
2102040104     W/H tax -ภงด 1   0.00   216.91   -216.91 0.00
                         
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)   0.00   94,540.11   -94,540.11 0.00
                         
2111020199     เงินรับฝากอื่น   -14,135,908.48   232,560.00   -431,272.22 -14,334,620.70
                         
2112010199     เงินประกันอื่น   -790,230.00   171,400.00   0.00 -618,830.00
                         
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง   0.00   1,195,283.50   -1,195,283.50 0.00
                         
2202010101     งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   -1,000,000.00   0.00   0.00 -1,000,000.00
                         
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   -1,179,118.86   0.00   0.00 -1,179,118.86
                         
4201020199     ร/ดค่าปรับอื่น   -5,000.00   0.00   0.00 -5,000.00
                         
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก   -3,486.97   0.00   0.00 -3,486.97
                         
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย   -385,474.13   0.00   -149,087.30 -534,561.43
                         
4206010199     รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น   -3,000.00   0.00   0.00 -3,000.00
                         
4301020108     ร/ดเงินนอกงปม.   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
4307010103     TR-รับงบบุคลากร   -158,919,124.62   0.00   -269,505.00 -159,188,629.62
                         
4307010104     TR-รับงบลงทุน   -35,936,425.91   0.00   -9,316,814.41 -45,253,240.32
                         
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน   -467,708,416.70   1,068,688.71   -46,560,592.60 -513,200,320.59
4307010107     TR-รับงบรายจ่ายอื่น   -617,724,382.84   2,814.00   -69,984,219.42 -687,705,788.26
                         
4307010108     TR-รับงบกลาง   -24,598,729.08   0.00   -4,828,494.25 -29,427,223.33
                         
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก   -18,326,411.28   0.00   0.00 -18,326,411.28
                         
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง   -2,286,660.00   0.00   0.00 -2,286,660.00
                         
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม   -456,456.51   0.00   -1,501,140.83 -1,957,597.34
                         
5101010101     เงินเดือน   155,026,636.17   0.00   0.00 155,026,636.17
                         
5101010113     ค่าจ้าง   54,994.00   0.00   -27,497.00 27,497.00
                         
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   3,018,220.00   255,050.00   -5,483.33 3,267,786.67
                         
5101010116     เงินค่าครองชีพ   129,687,525.45   14,455.00   -716.33 129,701,264.12
                         
5101010118     เงินรางวัล   1,956,000.00   1,664,400.00   0.00 3,620,400.00
                         
5101010120     ค่าเบี้ยเลี้ยง   156,375,157.00   20,573,536.00   -903,974.00 176,044,719.00
                         
5101020101     เงินช่วยเหลือ-ตาย   14,595,207.40   3,787,649.00   0.00 18,382,856.40
                         
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel   159,329.00   13,476.00   -310.00 172,495.00
                         
5101020108     ค่าเช่าบ้าน   2,312,400.00   216,750.00   0.00 2,529,150.00
                         
5101020113     ค่าตอบแทนรถประจำตน.   3,524,961.29   320,600.00   0.00 3,845,561.29
                         
5101020115     ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้   122,431,979.28   11,324,346.08   -201,283.75 133,555,041.61
                         
5101020199     คชจ.บุคลากรอื่น   2,630,772.00   1,720,434.00   0.00 4,351,206.00
                         
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร   6,290,175.75   795,024.75   -17,771.25 7,067,429.25
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   2,576,678.93   412,916.00   0.00 2,989,594.93
                         
5101030207     ค่ารักษา-นอก-เอกชน   62,000.00   9,793.50   0.00 71,793.50
                         
5101040199     บำเหน็จบำนาญ อื่น   37,200.00   0.00   0.00 37,200.00
                         
5101040202     เงินช่วยการศึกษาบุตร   33,300.00   152,950.00   0.00 186,250.00
                         
5101040204     ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ   8,457.00   2,398.00   0.00 10,855.00
                         
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง   49,512,838.00   6,838,494.00   -5,661.00 56,345,671.00
                         
5103010103     ค่าที่พัก   75,000.00   0.00   0.00 75,000.00
                         
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.   171,971.00   5,625.00   0.00 177,596.00
                         
5104010104     ค่าวัสดุ   40,597,169.61   664,385.00   -82,756.00 41,178,798.61
                         
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   29,483,849.79   5,631,959.41   -42,557.00 35,073,252.20
                         
5104010113     ค/จเหมาบริการ-รัฐ   384,445.59   0.00   0.00 384,445.59
                         
5104020101     ค่าไฟฟ้า   26,156,592.03   15,283,304.34   -530,486.71 40,909,409.66
                         
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล   2,455,014.00   6,180,479.91   0.00 8,635,493.91
                         
5104020105     ค่าโทรศัพท์   562,300.03   196,264.35   -2,599.25 755,965.13
                         
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   201,566.12   88,893.12   0.00 290,459.24
                         
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์   129,436.50   17,473.00   -2,814.00 144,095.50
                         
5104030207     คชจ.ในการประชุม   0.00   81,000.00   0.00 81,000.00
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ   547,345.00   85,100.00   0.00 632,445.00
                         
5104040102     ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   705,980.00   1,200.00   0.00 707,180.00
                         
5104040105     ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   551,170,532.39   50,513,013.42   -270,489.92 601,413,055.89
                         
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.   145,460.35   0.00   0.00 145,460.35
                         
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   31,701.21   0.00   0.00 31,701.21
                         
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ   273,256.96   0.00   0.00 273,256.96
                         
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว   6,880.49   0.00   0.00 6,880.49
                         
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน   6,107,177.07   2,346,129.64   0.00 8,453,306.71
                         
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.   2,286,660.00   0.00   0.00 2,286,660.00
                         
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.   396,961.10   149,087.30   0.00 546,048.40
                         
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง   18,326,411.28   0.00   0.00 18,326,411.28
                         
5210010118     TE-ภายในกรม   24,733.00   6,829.00   0.00 31,562.00
                         
5301010101     ปรับหมวดรายจ่าย   0.00   1,060,973.42   -1,060,973.42 0.00
                         
6201010101     พัก เงินฝากคลัง   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
6308010101     Conv ยานพาหนะ   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
6308010102     ConvAcc-Depre ยานพาห   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
6315010101     Conv แพทย์   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
6315010102     ConvAcc-Depre แพทย์   0.00   0.00   0.00 0.00
6320010101     Conv ดนตรี   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
6320010102     ConvAcc-Depre ดนตรี   0.00   0.00   0.00 0.00
                         
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0200400056   0.00   480,110,956.97   -480,110,956.97 0.00
                         
ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง
                         
                         
                    พ.ต.  ปราณีต   รักษ์ทอง                     พ.ท.  วิโรจน์   มูสิกะเจริญ
                        (   ปราณีต  รักษ์ทอง  )                                    (   วิโรจน์   มูสิกะเจริญ    )
ตำแหน่ง     น.ควบคุมการเบิกจ่าย มทบ.46                ตำแหน่ง     ฝกง.มทบ.46


 
      รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย        
             
                           
  รหัสหน่วยงาน 0204 กองทัพบก      
       
       
  รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200400056 มณฑลทหารบกที่ 46      
                           
        วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561          
                 
                           
                           
บัญชีแยกประเภท   ยอดยกมา   เดบิต   เครดิต   ยอดยกไป
                           
1101010101     เงินสดในมือ   0.00   959,497.35   -803,435.74   156,061.61
                           
1101010104     เงินทดรองราชการ   1,000,000.00   0.00   0.00   1,000,000.00
                           
1101010112     พักเงินนำส่ง   0.00   647,265.74   -647,157.55   108.19
                           
1101010113     พักรอ Clearing   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1101020501     เงินฝากคลัง   2,286,660.00   0.00   -290,880.00   1,995,780.00
                           
1101020601     ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง   0.00   3,000.00   -3,000.00   0.00
                           
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   4,520.00   93,453,774.36   -93,453,694.36   4,600.00
                           
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   580,370.00   290,880.00   -613,440.00   257,810.00
                           
1101030101     ง/ฝ กระแสรายวัน   11,038,502.44   0.00   -20,540.00   11,017,962.44
                           
1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย์   1,493,306.04   0.00   0.00   1,493,306.04
                           
1102050124     ค้างรับจาก บก.   0.00   94,236,720.36   -94,236,720.36   0.00
                           
1102050193     ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน   1,550,000.00   0.00   0.00   1,550,000.00
                           
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน   -243,795.37   0.00   -13,460.60   -257,255.97
                           
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา   350,000.00   0.00   0.00   350,000.00
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   -55,425.18   0.00   -2,933.56   -58,358.74
                           
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   1,661,500.00   0.00   0.00   1,661,500.00
                           
1206100102     พักคอมพิวเตอร์   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์   -501,064.87   0.00   -25,286.34   -526,351.21
                           
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว   39,200.00   0.00   0.00   39,200.00
                           
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   -12,215.07   0.00   -636.71   -12,851.78
                           
1206140101     ครุภัณฑ์ดนตรี   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206140103     คสส ครุภัณฑ์ดนตรี   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206160102     พักครุภัณฑ์อื่น   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก   0.00   2,632,304.35   -2,632,304.35   0.00
                           
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ   -489,504.00   3,108,103.23   -8,360,959.22   -5,742,359.99
                           
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   0.00   5,149,471.90   -5,149,471.90   0.00
                           
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย   0.00   0.00   0.00   0.00
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย   -4,520.00   94,237,423.93   -94,237,503.93   -4,600.00
                           
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)   0.00   18,020.43   -18,020.43   0.00
                           
2102040104     W/H tax -ภงด 1   0.00   783.57   -783.57   0.00
                           
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)   0.00   6,229.80   -6,229.80   0.00
                           
2111020199     เงินรับฝากอื่น   -14,608,608.48   472,700.00   0.00   -14,135,908.48
                           
2112010199     เงินประกันอื่น   -790,230.00   0.00   0.00   -790,230.00
                           
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง   0.00   598,950.90   -598,950.90   0.00
                           
2202010101     งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   -1,000,000.00   0.00   0.00   -1,000,000.00
                           
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   -1,179,118.86   0.00   0.00   -1,179,118.86
                           
4201020199     ร/ดค่าปรับอื่น   -5,000.00   0.00   0.00   -5,000.00
                           
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก   -3,486.97   0.00   0.00   -3,486.97
                           
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย   -384,974.13   0.00   -500.00   -385,474.13
                           
4206010199     รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น   0.00   0.00   -3,000.00   -3,000.00
                           
4301020108     ร/ดเงินนอกงปม.   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
4307010103     TR-รับงบบุคลากร   -158,642,849.62   0.00   -276,275.00   -158,919,124.62
                           
4307010104     TR-รับงบลงทุน   -35,936,425.91   0.00   0.00   -35,936,425.91
                           
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน   -432,863,904.94   492,066.00   -35,336,577.76   -467,708,416.70
4307010107     TR-รับงบรายจ่ายอื่น   -553,828,003.92   0.00   -63,896,378.92   -617,724,382.84
                           
4307010108     TR-รับงบกลาง   -22,379,560.58   0.00   -2,219,168.50   -24,598,729.08
                           
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก   -18,035,531.28   0.00   -290,880.00   -18,326,411.28
                           
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง   -2,286,660.00   0.00   0.00   -2,286,660.00
                           
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม   -418,970.06   0.00   -37,486.45   -456,456.51
                           
5101010101     เงินเดือน   155,149,498.04   0.00   -122,861.87   155,026,636.17
                           
5101010113     ค่าจ้าง   27,497.00   27,497.00   0.00   54,994.00
                           
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   2,756,400.00   261,820.00   0.00   3,018,220.00
                           
5101010116     เงินค่าครองชีพ   129,686,081.63   14,455.00   -13,011.18   129,687,525.45
                           
5101010118     เงินรางวัล   1,954,800.00   1,200.00   0.00   1,956,000.00
                           
5101010120     ค่าเบี้ยเลี้ยง   141,555,018.00   15,649,417.00   -829,278.00   156,375,157.00
                           
5101020101     เงินช่วยเหลือ-ตาย   12,043,410.40   2,551,797.00   0.00   14,595,207.40
                           
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel   145,514.00   13,815.00   0.00   159,329.00
                           
5101020108     ค่าเช่าบ้าน   2,113,800.00   198,600.00   0.00   2,312,400.00
                           
5101020113     ค่าตอบแทนรถประจำตน.   3,204,361.29   320,600.00   0.00   3,524,961.29
                           
5101020115     ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้   111,183,346.49   11,277,049.46   -28,416.67   122,431,979.28
                           
5101020199     คชจ.บุคลากรอื่น   2,550,140.00   86,864.00   -6,232.00   2,630,772.00
                           
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร   5,698,512.50   591,663.25   0.00   6,290,175.75
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   2,345,537.68   231,141.25   0.00   2,576,678.93
                           
5101030207     ค่ารักษา-นอก-เอกชน   0.00   62,000.00   0.00   62,000.00
                           
5101040199     บำเหน็จบำนาญ อื่น   37,200.00   0.00   0.00   37,200.00
                           
5101040202     เงินช่วยการศึกษาบุตร   12,200.00   21,100.00   0.00   33,300.00
                           
5101040204     ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ   0.00   8,457.00   0.00   8,457.00
                           
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง   37,990,409.00   11,558,501.00   -36,072.00   49,512,838.00
                           
5103010103     ค่าที่พัก   75,000.00   0.00   0.00   75,000.00
                           
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.   168,596.00   3,375.00   0.00   171,971.00
                           
5104010104     ค่าวัสดุ   37,964,657.06   2,797,214.55   -164,702.00   40,597,169.61
                           
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   24,070,234.00   5,729,212.67   -315,596.88   29,483,849.79
                           
5104010113     ค/จเหมาบริการ-รัฐ   384,445.59   0.00   0.00   384,445.59
                           
5104020101     ค่าไฟฟ้า   21,743,047.41   4,413,544.62   0.00   26,156,592.03
                           
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล   1,455,014.00   1,000,000.00   0.00   2,455,014.00
                           
5104020105     ค่าโทรศัพท์   458,872.58   103,427.45   0.00   562,300.03
                           
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   197,403.82   4,162.30   0.00   201,566.12
                           
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์   107,375.00   22,061.50   0.00   129,436.50
                           
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ   546,955.00   390.00   0.00   547,345.00
5104040102     ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   431,680.00   274,300.00   0.00   705,980.00
                           
5104040105     ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   500,987,787.57   50,233,390.00   -50,645.18   551,170,532.39
                           
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.   131,999.75   13,460.60   0.00   145,460.35
                           
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   28,767.65   2,933.56   0.00   31,701.21
                           
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ   247,970.62   25,286.34   0.00   273,256.96
                           
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว   6,243.78   636.71   0.00   6,880.49
                           
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน   5,465,629.52   643,657.55   -2,110.00   6,107,177.07
                           
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.   2,286,660.00   0.00   0.00   2,286,660.00
                           
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.   393,461.10   3,500.00   0.00   396,961.10
                           
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง   18,035,531.28   290,880.00   0.00   18,326,411.28
                           
5210010118     TE-ภายในกรม   24,733.00   0.00   0.00   24,733.00
                           
6201010101     พัก เงินฝากคลัง   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
6308010101     Conv ยานพาหนะ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
6308010102     ConvAcc-Depre ยานพาห   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
6315010101     Conv แพทย์   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
6315010102     ConvAcc-Depre แพทย์   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
6320010101     Conv ดนตรี   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
6320010102     ConvAcc-Depre ดนตรี   0.00   0.00   0.00   0.00
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0200400056   0.00   404,744,601.73   -404,744,601.73   0.00
                           
ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง
                           
             พ.ต. ปราณีต  รักษ์ทอง                       พ.ท.  วิโรจน์   มูสิกะเจริญ  
                (   ปราณีต  รักษ์ทอง  )                                        (   วิโรจน์   มูสิกะเจริญ    )
ตำแหน่ง  น.ควบคุมการเบิกจ่าย มทบ.46                  ตำแหน่ง       ฝกง.มทบ.46
 
                           
      รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย        
             
                           
  รหัสหน่วยงาน 0204 กองทัพบก      
       
       
  รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000200400056 มณฑลทหารบกที่ 46      
                           
        วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561          
                 
                           
                           
บัญชีแยกประเภท   ยอดยกมา   เดบิต   เครดิต   ยอดยกไป
                           
1101010101     เงินสดในมือ   0.00   5,688,657.56   -5,688,657.56   0.00
                           
1101010104     เงินทดรองราชการ   1,000,000.00   0.00   0.00   1,000,000.00
                           
1101010112     พักเงินนำส่ง   0.00   2,332,707.56   -2,332,707.56   0.00
                           
1101010113     พักรอ Clearing   0.00   1,968,160.00   -1,968,160.00   0.00
                           
1101020501     เงินฝากคลัง   318,500.00   1,968,160.00   0.00   2,286,660.00
                           
1101020603     ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   2,497,518.14   86,104,120.11   -88,597,118.25   4,520.00
                           
1101020604     ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   3,936,320.00   0.00   -3,355,950.00   580,370.00
                           
1101030101     ง/ฝ กระแสรายวัน   10,633,412.44   405,090.00   0.00   11,038,502.44
                           
1101030102     ง/ฝ ออมทรัพย์   17,057.44   1,476,248.60   0.00   1,493,306.04
                           
1102050124     ค้างรับจาก บก.   0.00   86,104,120.11   -86,104,120.11   0.00
                           
1102050193     ลูกหนี้อื่น-ภาครัฐ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206010101     ครุภัณฑ์สำนักงาน   1,550,000.00   0.00   0.00   1,550,000.00
                           
1206010102     พักครุภัณฑ์สำนักงาน   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206010103     คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน   -230,334.90   0.00   -13,460.47   -243,795.37
                           
1206020101     ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206020103     คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206040101     ครุภัณฑ์โฆษณา   350,000.00   0.00   0.00   350,000.00
                           
1206040102     พักครุภัณฑ์โฆษณา   0.00   0.00   0.00   0.00
1206040103     คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   -52,491.63   0.00   -2,933.55   -55,425.18
                           
1206090101     ครุภัณฑ์วิทย์ฯ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206090103     คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206100101     ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   1,661,500.00   0.00   0.00   1,661,500.00
                           
1206100102     พักคอมพิวเตอร์   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206100103     คสส คอมพิวเตอร์   -475,778.28   0.00   -25,286.59   -501,064.87
                           
1206120101     ครุภัณฑ์บ้านครัว   39,200.00   0.00   0.00   39,200.00
                           
1206120102     พักครุภัณฑ์บ้านครัว   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206120103     คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   -11,578.36   0.00   -636.71   -12,215.07
                           
1206140101     ครุภัณฑ์ดนตรี   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206140103     คสส ครุภัณฑ์ดนตรี   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1206160102     พักครุภัณฑ์อื่น   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
1211010102     พักงานระหว่างสร้าง   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
2101010102     จ/น การค้า-ภายนอก   0.00   5,312,120.65   -5,312,120.65   0.00
                           
2101010103     รับสินค้า / ใบสำคัญ   -5,900,442.46   9,284,884.96   -3,873,946.50   -489,504.00
                           
2101020198     จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   0.00   7,842,476.62   -7,842,476.62   0.00
                           
2102040101     สาธารณูปโภคค้างจ่าย   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
2102040102     ใบสำคัญค้างจ่าย   -2,497,518.14   88,597,118.25   -86,104,120.11   -4,520.00
2102040103     W/H tax-บุคคล(03)   0.00   7,538.51   -7,538.51   0.00
                           
2102040104     W/H tax -ภงด 1   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
2102040106     W/Htax-ภงด.นิติ(53)   0.00   78,138.89   -78,138.89   0.00
                           
2111020199     เงินรับฝากอื่น   -14,115,059.88   3,355,950.00   -3,849,498.60   -14,608,608.48
                           
2112010199     เงินประกันอื่น   -790,230.00   0.00   0.00   -790,230.00
                           
2116010104     เบิกเกินฯรอนำส่ง   0.00   256,590.28   -256,590.28   0.00
                           
2202010101     งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   -1,000,000.00   0.00   0.00   -1,000,000.00
                           
3101010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
3102010101     ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   -1,179,118.86   0.00   0.00   -1,179,118.86
                           
4201020199     ร/ดค่าปรับอื่น   -5,000.00   0.00   0.00   -5,000.00
                           
4203010101     ร/ด ดบ.เงินฝาก   -3,486.97   0.00   0.00   -3,486.97
                           
4206010102     ร/ดเหลือจ่าย   -384,474.13   0.00   -500.00   -384,974.13
                           
4301020108     ร/ดเงินนอกงปม.   0.00   1,968,160.00   -1,968,160.00   0.00
                           
4307010103     TR-รับงบบุคลากร   -158,359,804.62   0.00   -283,045.00   -158,642,849.62
                           
4307010104     TR-รับงบลงทุน   -28,807,228.10   0.00   -7,129,197.81   -35,936,425.91
                           
4307010105     TR-รับงบดำเนินงาน   -404,117,238.43   0.00   -28,746,666.51   -432,863,904.94
                           
4307010107     TR-รับงบรายจ่ายอื่น   -496,128,500.92   0.00   -57,699,503.00   -553,828,003.92
                           
4307010108     TR-รับงบกลาง   -20,900,493.83   0.00   -1,479,066.75   -22,379,560.58
4308010101     TR-สรก.รับเงินนอก   -18,035,531.28   0.00   0.00   -18,035,531.28
                           
4308010105     T/R-ปรับเงินฝากคลัง   -318,500.00   0.00   -1,968,160.00   -2,286,660.00
                           
4308010118     รด.ระหว่างกันในกรม   -311,512.78   0.00   -107,457.28   -418,970.06
                           
5101010101     เงินเดือน   155,151,073.71   0.00   -1,575.67   155,149,498.04
                           
5101010113     ค่าจ้าง   27,497.00   0.00   0.00   27,497.00
                           
5101010115     ค่าตอบแทนพนง.ราชการ   2,487,810.00   268,590.00   0.00   2,756,400.00
                           
5101010116     เงินค่าครองชีพ   129,736,549.47   14,455.00   -64,922.84   129,686,081.63
                           
5101010118     เงินรางวัล   1,954,800.00   0.00   0.00   1,954,800.00
                           
5101010120     ค่าเบี้ยเลี้ยง   127,169,120.00   14,485,738.00   -99,840.00   141,555,018.00
                           
5101020101     เงินช่วยเหลือ-ตาย   7,480,163.40   4,563,247.00   0.00   12,043,410.40
                           
5101020106     เงินสมทบปปส.-Rel   131,361.00   14,153.00   0.00   145,514.00
                           
5101020108     ค่าเช่าบ้าน   1,899,000.00   214,800.00   0.00   2,113,800.00
                           
5101020113     ค่าตอบแทนรถประจำตน.   2,883,761.29   320,600.00   0.00   3,204,361.29
                           
5101020115     ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้   99,983,118.80   11,265,144.36   -64,916.67   111,183,346.49
                           
5101020199     คชจ.บุคลากรอื่น   2,312,908.00   237,232.00   0.00   2,550,140.00
                           
5101030101     เงินช่วยการศึกษาบุตร   5,193,740.75   504,771.75   0.00   5,698,512.50
                           
5101030205     ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   2,271,864.68   73,673.00   0.00   2,345,537.68
                           
5101040199     บำเหน็จบำนาญ อื่น   37,200.00   0.00   0.00   37,200.00
5101040202     เงินช่วยการศึกษาบุตร   0.00   12,200.00   0.00   12,200.00
                           
5101040204     ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
5103010102     ค่าเบี้ยเลี้ยง   34,364,426.00   3,634,131.00   -8,148.00   37,990,409.00
                           
5103010103     ค่าที่พัก   75,000.00   0.00   0.00   75,000.00
                           
5103010199     คชจ.เดินทางภายในปท.   164,846.00   3,750.00   0.00   168,596.00
                           
5104010104     ค่าวัสดุ   37,471,166.06   545,017.00   -51,526.00   37,964,657.06
                           
5104010110     ค่าเชื้อเพลิง   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
5104010112     ค/จเหมาบริการ-ภายนอก   20,625,059.50   3,445,174.50   0.00   24,070,234.00
                           
5104010113     ค/จเหมาบริการ-รัฐ   384,445.59   0.00   0.00   384,445.59
                           
5104020101     ค่าไฟฟ้า   21,743,047.41   0.00   0.00   21,743,047.41
                           
5104020103     ค่าประปา&น้ำบาดาล   1,455,014.00   0.00   0.00   1,455,014.00
                           
5104020105     ค่าโทรศัพท์   458,872.58   0.00   0.00   458,872.58
                           
5104020106     ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   197,403.82   0.00   0.00   197,403.82
                           
5104020107     ค่าบริการไปรษณีย์   107,375.00   0.00   0.00   107,375.00
                           
5104030299     ค่าใช้สอยอื่น ๆ   546,955.00   0.00   0.00   546,955.00
                           
5104040102     ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   399,680.00   32,000.00   0.00   431,680.00
                           
5104040105     ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   450,661,584.67   50,343,390.00   -17,187.10   500,987,787.57
                           
5105010109     ค่าเสื่อม-ค.สนง.   118,539.28   13,460.47   0.00   131,999.75
5105010115     ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   25,834.10   2,933.55   0.00   28,767.65
                           
5105010127     ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ   222,684.03   25,286.59   0.00   247,970.62
                           
5105010131     ค่าเสื่อม-ค.ครัว   5,607.07   636.71   0.00   6,243.78
                           
5209010112     T/Eเบิกเกินส่งคืน   5,101,581.96   364,047.56   0.00   5,465,629.52
                           
5210010102     T/E-โอนเงินให้สรก.   318,500.00   1,968,160.00   0.00   2,286,660.00
                           
5210010103     T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.   392,961.10   500.00   0.00   393,461.10
                           
5210010105     T/E-ปรับเงินฝากคลัง   18,035,531.28   0.00   0.00   18,035,531.28
                           
5210010118     TE-ภายในกรม   24,733.00   0.00   0.00   24,733.00
                           
6201010101     พัก เงินฝากคลัง   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
6308010101     Conv ยานพาหนะ   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
6308010102     ConvAcc-Depre ยานพาห   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
6315010101     Conv แพทย์   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
6315010102     ConvAcc-Depre แพทย์   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
6320010101     Conv ดนตรี   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
6320010102     ConvAcc-Depre ดนตรี   0.00   0.00   0.00   0.00
                           
  รวมหน่วยเบิกจ่าย             0200400056   0.00   395,103,333.59   -395,103,333.59   0.00
                           
ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง
                           
       ร.อ. ขวัญชัย   ภารังกูล                        พ.ท. วิโรจน์   มูสิกะเจริญ
         (   ขวัญชัย   ภารังกูล   )                                        (   วิโรจน์   มูสิกะเจริญ    )
ตำแหน่ง   น.บัญชี มทบ.46                  ตำแหน่ง       ฝกง.มทบ.46
                           
 

 


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170