จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝกง.มทบ.46 ยินดีต้อนรับ
       Google


(เข้าชม 1484 ครั้ง)
ชื่อผู้ขาย ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน หน่วยเบิกจ่าย จังหวัด เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท) หน่วย
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000158  14/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  43,869.15  0.00  0.00  43,869.15  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000156  14/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  165,873.90  0.00  0.00  165,873.90  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000157  14/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  838,084.18  0.00  0.00  838,084.18  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พจน์รุ่ง  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000187  21/12/2018  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ยะลา  PHOTRUNG LIMITED PARTNERSHIP  3093024079  6,818,580.00  63,725.05  0.00  6,754,854.95  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000186  21/12/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  7,662,952.00  71,616.37  0.00  7,591,335.63  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รอน คอนสตรัคชั่น  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000185  21/12/2018  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ยะลา  Ron Construction Ltd.  020048797643  6,282,066.50  58,710.90  0.00  6,223,355.60  
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000182  24/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  8,270.00  0.00  0.00  8,270.00  
 บริษัท อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000188  24/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  AKARAPHAN CONTRUCTION CO LTD  9096051300  4,849,589.50  45,323.27  0.00  4,804,266.23  
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000179  24/12/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  290,480.00  2,904.80  0.00  287,575.20  
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P0000180  24/12/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  5,680.00  0.00  0.00  5,680.00  
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000189  24/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  11,000.00  110.00  0.00  10,890.00  
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000183  24/12/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  7,430.00  0.00  0.00  7,430.00  
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000190  24/12/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  10,395.00  103.95  0.00  10,291.05  
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000192  24/12/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  5,500.00  0.00  0.00  5,500.00 ร.153 พัน.1
ฎ.42/62
(จ้างทาสีอาคาร)
 ร้าน ซีเทค คอมพิวเตอร์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000191  24/12/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ยะลา  Mr.Sutat Rungrawiwan  2664281330  8,415.00  0.00  0.00  8,415.00  
 ร้าน มณี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000181  24/12/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  60,000.00  600.00  0.00  59,400.00  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000211  26/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  83,616.78  0.00  0.00  83,616.78  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000209  26/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  66,364.78  0.00  0.00  66,364.78  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000208  26/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  99,643.17  0.00  0.00  99,643.17  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000207  26/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  1,026,905.79  0.00  0.00  1,026,905.79  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000210  26/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  13,575.90  0.00  0.00  13,575.90  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000206  26/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  618,005.00  0.00  0.00  618,005.00  
 การประปาส่วนภูมิภาค Provincial Waterworks Authority  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000213  26/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วิภาวดี-รังสิต 64  Provincial Water works Authority  9804341441  31,667.00  0.00  0.00  31,667.00  
 การประปาส่วนภูมิภาค Provincial Waterworks Authority  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000214  26/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) วิภาวดี-รังสิต 64  Provincial Water works Authority  9804341441  696,110.00  0.00  0.00  696,110.00  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้าท์ พี.เค.อินเ กรู๊ป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000243  28/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  SOUTHP K INTER GROUP LTD PART  9320580588  39,000.00  364.49  0.00  38,635.51  
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000237  28/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  6,500.00  60.75  0.00  6,439.25  
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000233  28/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  8,100.00  75.70  0.00  8,024.30  
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000241  28/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  39,000.00  364.49  0.00  38,635.51  
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000238  28/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  9,100.00  85.05  0.00  9,014.95  
 บริษัท ปีนังเทรดดิ้ง จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000234  28/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  PENANG TRADING CO LTD  9814544248  19,300.00  180.37  0.00  19,119.63  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000229  28/12/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  210,757.00  1,969.69  0.00  208,787.31  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000226  28/12/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  598,042.00  5,589.18  0.00  592,452.82  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000224  28/12/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  852,754.00  7,969.66  0.00  844,784.34  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000228  28/12/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  565,150.00  5,281.78  0.00  559,868.22  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000227  28/12/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  379,835.00  3,549.86  0.00  376,285.14  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000225  28/12/2018  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  842,217.00  7,871.19  0.00  834,345.81  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองใหม่การปัก  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000235  28/12/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก  Mueangmaikanpak Ltd Part  3562441414  338,400.00  3,162.62  0.00  335,237.38  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองใหม่การปัก  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000236  28/12/2018  ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก  Mueangmaikanpak Ltd Part  3562441414  182,700.00  1,707.48  0.00  180,992.52  
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000242  28/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  39,000.00  390.00  0.00  38,610.00  
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000231  28/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  37,950.00  379.50  0.00  37,570.50 ร.153               ฎ.42 /62
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000232  28/12/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  24,750.00  247.50  0.00  24,502.50 ร.153               ฎ.43 /62
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P62000230  28/12/2018  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  27,255.00  272.55  0.00  26,982.45 ร.153               ฎ.43 /62
 ร้าน มณี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000240  28/12/2018  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  11,790.00  117.90  0.00  11,672.10  
 ร้านตองสาม ช็อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000239  28/12/2018  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่  Mr.Issara Plodthao  9826918997  46,875.00  468.75  0.00  46,406.25  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000269  08/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  2,974,851.50  27,802.35  0.00  2,947,049.15  
 บริษัท อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000268  08/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  AKARAPHAN CONTRUCTION CO LTD  9096051300  7,337,590.00  68,575.61  0.00  7,269,014.39  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000271  09/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  915,920.00  8,560.00  0.00  907,360.00  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P62000027  09/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  1,011,950.58  9,457.48  0.00  1,002,493.10  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000272  09/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  915,920.00  8,560.00  0.00  907,360.00  
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000276  09/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  39,000.00  390.00  0.00  38,610.00  
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000277  09/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  48,000.00  480.00  0.00  47,520.00  
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000279  09/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  12,100.00  121.00  0.00  11,979.00  
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000280  09/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  8,250.00  0.00  0.00  8,250.00  
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000278  09/01/2019  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  14,890.00  148.90  0.00  14,741.10  
 ลิตเติลช้อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000275  09/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  10,348.00  103.48  0.00  10,244.52  
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000281  10/01/2019  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  24,947.00  249.47  0.00  24,697.53  
 ร้าน มณี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000283  10/01/2019  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  6,500.00  0.00  0.00  6,500.00  
 ครัวเฟื่องฟ้า  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000282  10/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Miss Ariya Plodthao  4850454771  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  
 ครัวเฟื่องฟ้า  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000284  10/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Miss Ariya Plodthao  4850454771  21,600.00  216.00  0.00  21,384.00  
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000306  14/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  6,500.00  60.75  0.00  6,439.25  
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000305  14/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  5,500.00  51.40  0.00  5,448.60  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000310  14/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  16,202.00  151.42  0.00  16,050.58  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000309  14/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  9,776.00  91.36  0.00  9,684.64  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000311  14/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  8,164.00  76.30  0.00  8,087.70  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000315  14/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  75,593.00  706.48  0.00  74,886.52  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000312  14/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  76,572.00  715.63  0.00  75,856.37  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000313  14/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  70,957.00  663.15  0.00  70,293.85  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000314  14/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  182,715.00  1,707.62  0.00  181,007.38  
 ลิตเติลช้อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000307  14/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  8,396.00  0.00  0.00  8,396.00  
 ลิตเติลช้อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000308  14/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  7,870.00  0.00  0.00  7,870.00  
 บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000357  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  L.J INTERGROUP CO. LTD  9076043108  50,000.00  467.29  0.00  49,532.71  
 บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000356  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  L.J INTERGROUP CO. LTD  9076043108  50,000.00  467.29  0.00  49,532.71  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000321  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  14,083.00  131.62  0.00  13,951.38  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี พัฒนาการ  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000354  15/01/2019  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP PATTANAKARN LTD PART  5612129934  785,083.00  7,337.22  0.00  777,745.78  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี พัฒนาการ  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000355  15/01/2019  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP PATTANAKARN LTD PART  5612129934  948,738.00  8,866.71  0.00  939,871.29  
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000349  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  4,466.18  41.74  0.00  4,424.44  
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000351  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  1,752.66  16.38  0.00  1,736.28  
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000342  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  6,017.68  56.24  0.00  5,961.44  
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000339  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  15,482.91  144.70  0.00  15,338.21  
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000348  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  3,432.03  32.08  0.00  3,399.95  
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000347  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  3,539.56  33.08  0.00  3,506.48  
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000346  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  5,745.90  53.70  0.00  5,692.20  
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000350  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  4,128.06  38.58  0.00  4,089.48  
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000344  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  4,044.60  37.80  0.00  4,006.80  
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000341  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  3,226.05  30.15  0.00  3,195.90  
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000343  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  2,022.30  18.90  0.00  2,003.40  
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000340  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  18,454.33  172.47  0.00  18,281.86  
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000338  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  18,297.69  171.06  0.00  18,126.63  
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000337  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  15,616.96  145.95  0.00  15,471.01  
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000345  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  7,219.37  67.47  0.00  7,151.90  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000327  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  46,724.48  0.00  0.00  46,724.48  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000328  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  52,516.42  0.00  0.00  52,516.42  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000329  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  97,780.47  0.00  0.00  97,780.47  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000330  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  207,415.82  0.00  0.00  207,415.82  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000331  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  5,740.77  0.00  0.00  5,740.77  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000334  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  250,616.53  0.00  0.00  250,616.53  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000333  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  592,396.95  0.00  0.00  592,396.95  
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000332  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  55,259.40  0.00  0.00  55,259.40  
 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000352  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ไปรษณีย์ไทย  CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED  9865589168  11,224.30  104.90  0.00  11,119.40  
 ลิตเติลช้อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000320  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  32,000.00  320.00  0.00  31,680.00  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000410  23/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  5,450,093.00  50,935.45  0.00  5,399,157.55  
 บริษัท อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000409  23/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  AKARAPHAN CONTRUCTION CO LTD  9096051300  3,279,723.50  30,651.62  0.00  3,249,071.88  
 บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000407  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  THE PATTANI PROVINCIAL TRADING  9076035288  182,121.00  1,702.07  0.00  180,418.93  
 บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000405  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  THE PATTANI PROVINCIAL TRADING  9076035288  158,360.00  1,480.00  0.00  156,880.00  
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000378  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27  
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000376  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27  
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000377  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000404  24/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  12,750.00  119.16  0.00  12,630.84  
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000371  24/01/2019  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  8,500.00  0.00  0.00  8,500.00  
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000374  24/01/2019  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  9,500.00  0.00  0.00  9,500.00  
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000375  24/01/2019  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  13,000.00  130.00  0.00  12,870.00  
 ลิตเติลช้อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000372  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  6,675.00  0.00  0.00  6,675.00  
 ลิตเติลช้อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000373  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  25,303.00  253.03  0.00  25,049.97  
 ร้านตองสาม ช็อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000380  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่  Mr.Issara Plodthao  9826918997  176,660.00  1,766.60  0.00  174,893.40  
 ร้านตองสาม ช็อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000381  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่  Mr.Issara Plodthao  9826918997  55,540.00  555.40  0.00  54,984.60  
 ร้านตองสาม ช็อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000382  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่  Mr.Issara Plodthao  9826918997  12,300.00  123.00  0.00  12,177.00  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000425  25/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  55,495.00  518.64  0.00  54,976.36  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000430  25/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  54,886.00  512.95  0.00  54,373.05  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000431  25/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  28,326.00  264.73  0.00  28,061.27  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000432  25/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  12,000.00  112.15  0.00  11,887.85  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000426  25/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  346,978.00  3,242.79  0.00  343,735.21  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000427  25/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  100,000.00  934.58  0.00  99,065.42  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000435  25/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  15,000.00  140.19  0.00  14,859.81  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองใหม่การปัก  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000429  25/01/2019  ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก  Mueangmaikanpak Ltd Part  3562441414  146,610.00  1,370.19  0.00  145,239.81  
 ห้างตานีเครื่องเขียน โดย นายสมชาย ไล่เจริญ  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000433  25/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  TANEE STATIONERY  9071460819  95,394.00  953.94  0.00  94,440.06  
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000434  25/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  12,000.00  120.00  0.00  11,880.00  
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000424  25/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  23,000.00  230.00  0.00  22,770.00  
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000428  25/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  200,000.00  2,000.00  0.00  198,000.00  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000444  28/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  31,245.00  292.01  0.00  30,952.99  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000445  28/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  10,600.00  99.07  0.00  10,500.93  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000446  28/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  13,400.00  125.23  0.00  13,274.77  
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000443  28/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  46,170.00  461.70  0.00  45,708.30  
 ร้าน มณี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000442  28/01/2019  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  
 ครัวเฟื่องฟ้า  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000440  28/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Miss Ariya Plodthao  4850454771  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  
 ครัวเฟื่องฟ้า  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000441  28/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Miss Ariya Plodthao  4850454771  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พจน์รุ่ง  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000456  30/01/2019  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ยะลา  PHOTRUNG LIMITED PARTNERSHIP  3093024079  5,779,133.00  54,010.59  0.00  5,725,122.41  
 
ชื่อผู้ขาย ส่วนราชการผู้จ่ายชำระเงิน หน่วยเบิกจ่าย จังหวัด เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่สั่งโอนเงิน ธนาคาร/สาขา ชื่อบัญชี เลขบัญชี จำนวนเงินรวม (บาท) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท) ค่าปรับ (บาท) จำนวนเงินสุทธิ(บาท)     หน่วย
ฎีกา
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000269  08/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  2,974,851.50  27,802.35  0.00  2,947,049.15 พล.ร.15
ฎ.109/62
 บริษัท อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000268  08/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  AKARAPHAN CONTRUCTION CO LTD  9096051300  7,337,590.00  68,575.61  0.00  7,269,014.39 พล.ร.15
ฎ.108/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P62000027  09/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  1,011,950.58  9,457.48  0.00  1,002,493.10 พล.ร.15
ฎ.110/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000271  09/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  915,920.00  8,560.00  0.00  907,360.00 พล.ร.15
ฎ.111/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000272  09/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  915,920.00  8,560.00  0.00  907,360.00 พล.ร.15
ฎ.112/62
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000276  09/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  39,000.00  390.00  0.00  38,610.00 ร.152 พัน.2
ฎ.44/62
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000277  09/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  48,000.00  480.00  0.00  47,520.00 ร.152 พัน.2
ฎ.45/62
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000279  09/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  12,100.00  121.00  0.00  11,979.00 ร.153
ฎ.49/62
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000280  09/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  8,250.00  0.00  0.00  8,250.00 ร.153
ฎ.51/62
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000278  09/01/2019  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  14,890.00  148.90  0.00  14,741.10 ร.153
ฎ.46/62
 ลิตเติลช้อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000275  09/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  10,348.00  103.48  0.00  10,244.52 ร.151 พัน.2
ฎ.85/62
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000281  10/01/2019  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  24,947.00  249.47  0.00  24,697.53 ร.153 พัน.1
ฎ.40/62
 ร้าน มณี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000283  10/01/2019  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  6,500.00  0.00  0.00  6,500.00 มทบ.46
น.8/62
 ครัวเฟื่องฟ้า  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000284  10/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Miss Ariya Plodthao  4850454771  21,600.00  216.00  0.00  21,384.00 มทบ.46
น.12/62
 ครัวเฟื่องฟ้า  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000282  10/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Miss Ariya Plodthao  4850454771  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 มทบ.46
น.5/62
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000306  14/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  6,500.00  60.75  0.00  6,439.25 ร.151 พัน.1
ฎ.86/62
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000305  14/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  5,500.00  51.40  0.00  5,448.60 ร.151 พัน.1
ฎ.82/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000309  14/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  9,776.00  91.36  0.00  9,684.64 ร.152
ฎ.57/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000310  14/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  16,202.00  151.42  0.00  16,050.58 ร.152
ฎ.55/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000311  14/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  8,164.00  76.30  0.00  8,087.70 ร.152
ฎ.56/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000315  14/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  75,593.00  706.48  0.00  74,886.52 พล.ร.15
ฎ.125/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000312  14/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  76,572.00  715.63  0.00  75,856.37 พล.ร.15
ฎ.121/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000313  14/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  70,957.00  663.15  0.00  70,293.85 พล.ร.15
ฎ.122/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000314  14/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  182,715.00  1,707.62  0.00  181,007.38 พล.ร.15
ฎ.123/62
 ลิตเติลช้อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000308  14/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  7,870.00  0.00  0.00  7,870.00 ร.151 พัน.2
ฎ.86/62
 ลิตเติลช้อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000307  14/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  8,396.00  0.00  0.00  8,396.00 ร.151 พัน.2
ฎ.84/62
 บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000356  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  L.J INTERGROUP CO. LTD  9076043108  50,000.00  467.29  0.00  49,532.71 มทบ.46
น.1/62
 บริษัท แอล เจ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000357  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  L.J INTERGROUP CO. LTD  9076043108  50,000.00  467.29  0.00  49,532.71 มทบ.46
น.2/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก้าวมั่นวัฒนกิจ KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000321  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  KOWMAN WATTANAKKIT LTD PART  9320707855  14,083.00  131.62  0.00  13,951.38 ร.152
ฎ.58/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี พัฒนาการ  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000355  15/01/2019  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP PATTANAKARN LTD PART  5612129934  948,738.00  8,866.71  0.00  939,871.29 มทบ.46
น.2/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพี พัฒนาการ  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000354  15/01/2019  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ถนนพระยาสัจจา ชลบุรี  TP PATTANAKARN LTD PART  5612129934  785,083.00  7,337.22  0.00  777,745.78 มทบ.46
น.1/62
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000347  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  3,539.56  33.08  0.00  3,506.48 ร.151 พัน.1
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000348  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  3,432.03  32.08  0.00  3,399.95 ร.153
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000349  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  4,466.18  41.74  0.00  4,424.44 ร.153
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000351  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  1,752.66  16.38  0.00  1,736.28 ร.153 พัน.1
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000342  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  6,017.68  56.24  0.00  5,961.44 ร.151
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000339  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  15,482.91  144.70  0.00  15,338.21 มทบ.46
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000341  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  3,226.05  30.15  0.00  3,195.90 พล.ร.15
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000346  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  5,745.90  53.70  0.00  5,692.20 ร.152
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000350  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  4,128.06  38.58  0.00  4,089.48 ร.153 พัน.1
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000344  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  4,044.60  37.80  0.00  4,006.80 ร.151 พัน.2
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000345  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  7,219.37  67.47  0.00  7,151.90 ร.152
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000343  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  2,022.30  18.90  0.00  2,003.40 ร.151 พัน.2
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000340  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  18,454.33  172.47  0.00  18,281.86 มทบ.46
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000338  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  18,297.69  171.06  0.00  18,126.63 มทบ.46
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000337  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  15,616.96  145.95  0.00  15,471.01 มทบ.46
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000327  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  46,724.48  0.00  0.00  46,724.48 พล.ร.15
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000328  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  52,516.42  0.00  0.00  52,516.42 ส.พัน.15 พล.ร.15
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000329  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  97,780.47  0.00  0.00  97,780.47 ช.พัน.15 พล.ร.15
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000330  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  207,415.82  0.00  0.00  207,415.82 ร.151
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000331  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  5,740.77  0.00  0.00  5,740.77 ร.151 พัน.2
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000332  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  55,259.40  0.00  0.00  55,259.40 ร.151 พัน.3
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000334  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  250,616.53  0.00  0.00  250,616.53 ร.152 พัน.1
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000333  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  592,396.95  0.00  0.00  592,396.95 ร.152
 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000352  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ไปรษณีย์ไทย  CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED  9865589168  11,224.30  104.90  0.00  11,119.40 พล.ร.15
 ลิตเติลช้อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000320  15/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  32,000.00  320.00  0.00  31,680.00 ร.151 พัน.2
ฎ.83/62
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000410  23/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  5,450,093.00  50,935.45  0.00  5,399,157.55 พล.ร.15
ฎ.139/62
 บริษัท อัครพันธุ์ก่อสร้าง จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000409  23/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  AKARAPHAN CONTRUCTION CO LTD  9096051300  3,279,723.50  30,651.62  0.00  3,249,071.88 พล.ร.15
ฎ.138/62
 บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000407  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  THE PATTANI PROVINCIAL TRADING  9076035288  182,121.00  1,702.07  0.00  180,418.93 พล.ร.15
ฎ.136/62
 บริษัท ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000405  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  THE PATTANI PROVINCIAL TRADING  9076035288  158,360.00  1,480.00  0.00  156,880.00 พล.ร.15
ฎ.134/62
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000378  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27 ร.151 พัน.1
ฎ.114/62
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000376  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27 ร.151 พัน.1
ฎ.112/62
 บริษัท ชัยนรินท์สเตชั่นเนอรี่ จำกัด  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000377  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  CHAINARIN STATIONARY CO LTD  9050433510  5,000.00  46.73  0.00  4,953.27 ร.151 พัน.1
ฎ.113/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000404  24/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  12,750.00  119.16  0.00  12,630.84 พล.ร.15
ฎ.124/62
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000371  24/01/2019  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  8,500.00  0.00  0.00  8,500.00 ร.153 พัน.3
ฎ.62/62
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000374  24/01/2019  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  9,500.00  0.00  0.00  9,500.00 ร.153 พัน.3
ฎ.68/62
 ร้าน เอสบี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000375  24/01/2019  ธนาคารออมสิน โคกโพธิ์  Mrs.Sombun Rotjanahatsadin  053840476997  13,000.00  130.00  0.00  12,870.00 ร.153
ฎ.68/62
 ลิตเติลช้อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000372  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  6,675.00  0.00  0.00  6,675.00 ร.153 พัน.3
ฎ.70/62
 ลิตเติลช้อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000373  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  25,303.00  253.03  0.00  25,049.97 ร.153 พัน.3
ฎ.69/62
 ร้านตองสาม ช็อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000380  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่  Mr.Issara Plodthao  9826918997  176,660.00  1,766.60  0.00  174,893.40 พัน.ซบร.ฯ
ฎ.48/62
 ร้านตองสาม ช็อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000381  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่  Mr.Issara Plodthao  9826918997  55,540.00  555.40  0.00  54,984.60 พัน.ซบร.ฯ
ฎ.49/62
 ร้านตองสาม ช็อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000382  24/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่  Mr.Issara Plodthao  9826918997  12,300.00  123.00  0.00  12,177.00 พัน.ซบร.ฯ
ฎ.50/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000425  25/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  55,495.00  518.64  0.00  54,976.36 พล.ร.15
ฎ.144/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000430  25/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  54,886.00  512.95  0.00  54,373.05 พล.ร.15
ฎ.155/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000435  25/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  15,000.00  140.19  0.00  14,859.81 พล.ร.15
ฎ.161/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000427  25/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  100,000.00  934.58  0.00  99,065.42 พล.ร.15
ฎ.147/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000426  25/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  346,978.00  3,242.79  0.00  343,735.21 พล.ร.15
ฎ.146/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000432  25/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  12,000.00  112.15  0.00  11,887.85 พล.ร.15
ฎ.158/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000431  25/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  28,326.00  264.73  0.00  28,061.27 พล.ร.15
ฎ.157/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองใหม่การปัก  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000429  25/01/2019  ธนาคารทหารไทย จำกัด หล่มสัก  Mueangmaikanpak Ltd Part  3562441414  146,610.00  1,370.19  0.00  145,239.81 พล.ร.15
ฎ.153/62
 ห้างตานีเครื่องเขียน โดย นายสมชาย ไล่เจริญ  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000433  25/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  TANEE STATIONERY  9071460819  95,394.00  953.94  0.00  94,440.06 พล.ร.15
ฎ.159/62
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000434  25/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  12,000.00  120.00  0.00  11,880.00 พล.ร.15
ฎ.160/62
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000424  25/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  23,000.00  230.00  0.00  22,770.00 พล.ร.15
ฎ.143/62
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000428  25/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  200,000.00  2,000.00  0.00  198,000.00 พล.ร.15
ฎ.148/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000444  28/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  31,245.00  292.01  0.00  30,952.99 พล.ร.15
ฎ.145/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000445  28/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  10,600.00  99.07  0.00  10,500.93 พล.ร.15
ฎ.149/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000446  28/01/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  13,400.00  125.23  0.00  13,274.77 พล.ร.15
ฎ.154/62
 ร้านภาวนา โดย นางสาวภาวนา สุขาเขิน  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000443  28/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด สิโรรส  PAVANA SHOP BY MISS PAVANA SUKAKEAN  9320505365  46,170.00  461.70  0.00  45,708.30 พล.ร.15
ฎ.142/62
 ร้าน มณี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000442  28/01/2019  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ร.153
ฎ.76/62
 ครัวเฟื่องฟ้า  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000440  28/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Miss Ariya Plodthao  4850454771  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ร.153
ฎ.74/62
 ครัวเฟื่องฟ้า  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000441  28/01/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Miss Ariya Plodthao  4850454771  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ร.153
ฎ.75/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พจน์รุ่ง  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000456  30/01/2019  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ยะลา  PHOTRUNG LIMITED PARTNERSHIP  3093024079  5,779,133.00  54,010.59  0.00  5,725,122.41 พล.ร.15
ฎ.164/62
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000469  05/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  645.21  6.03  0.00  639.18 ร.153 พัน.1
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000468  05/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักนานาเหนือ  TOT CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  0006079083  5,947.06  55.58  0.00  5,891.48 พล.ร.15
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000464  05/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  83,336.13  0.00  0.00  83,336.13 ร.152 พัน.1
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000459  05/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  276,236.52  0.00  0.00  276,236.52 รพ.ค่าย ฯ
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000461  05/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  49,790.18  0.00  0.00  49,790.18 ส.พัน.15 พล.ร.15
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000466  05/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  106,523.12  0.00  0.00  106,523.12 ร.153 พัน.1
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000465  05/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  1,286,050.36  0.00  0.00  1,286,050.36 ร.152 พัน.3
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000467  05/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  220,646.99  0.00  0.00  220,646.99 ร.153 พัน.2
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000462  05/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  86,239.18  0.00  0.00  86,239.18 ช.พัน.15 พล.ร.15
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000460  05/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  45,805.08  0.00  0.00  45,805.08 พล.ร.15
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ห้ามเพิ่มบัญชีเด็ดขาด ตามหนังสือที  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000463  05/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY  0730072665  185,636.31  0.00  0.00  185,636.31 ร.152
 บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000470  05/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ไปรษณีย์ไทย  CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED  9865589168  23,981.91  224.13  0.00  23,757.78 รายละเอียดเพิ่มเติม
พล.ร.15
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรแก้วก่อสร้าง PORNKAEW KAOSANG LTD PART  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000408  06/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ปัตตานี  PORNKAEW KAOSANG LIMITED PARTNERSHIP  9076024766  369,422.20  3,452.54  0.00  365,969.66 พล.ร.15
ฎ.137/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000473  06/02/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  1,011,950.58  9,457.48  0.00  1,002,493.10 พล.ร.15
ฎ.173/62
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดรุณี คอนสตรัคชั่  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000474  06/02/2019  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สงขลานครินทร์(ปัตตานี)  darunee construction limited partnership  7042647056  935,226.12  8,740.43  0.00  926,485.69 พล.ร.15
ฎ.174/62
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000477  06/02/2019  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  6,720.00  0.00  0.00  6,720.00 ร.151 พัน.2
ฎ.99/62
 ร้าน พี แอนด์ พี ค้าวัสดุ โดย น.ส.วชิญาพร จงจิราวิวัฒน์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000475  06/02/2019  ธนาคารทหารไทย จำกัด ปัตตานี  Miss Vachiyaporn Jongjirawiwat  3172372595  9,100.00  0.00  0.00  9,100.00 ร.151 พัน.2
ฎ.97/62
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000478  06/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  40,525.00  405.25  0.00  40,119.75 ร.152 พัน.3
ฎ.59/62
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000480  06/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  29,000.00  290.00  0.00  28,710.00 ร.152 พัน.3
ฎ.62/62
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000479  06/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  9,000.00  0.00  0.00  9,000.00 ร.152 พัน.3
ฎ.61/62
 ร้าน เอเจ เซอร์วิส โดย นางพัด สิมา  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000481  06/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด ยะลา  RAN AJ SERVICE BY MRS PAT SIMA  9090429689  14,525.00  145.25  0.00  14,379.75 ร.152 พัน.3
ฎ.64/62
 ลิตเติลช้อป  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000476  06/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด นราธิวาส  Mr.Vachira Waewkratok  9050721036  10,175.00  101.75  0.00  10,073.25 ร.151 พัน.2
ฎ.98/62
 ร้าน มณี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000482  06/02/2019  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  5,150.00  0.00  0.00  5,150.00 มทบ.46
น.14/62
 ร้าน มณี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000483  06/02/2019  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  8,570.00  0.00  0.00  8,570.00 มทบ.46
น.16/62
 ร้าน มณี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000492  06/02/2019  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ร.153
ฎ.83/62
 ร้าน มณี พาณิชย์  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000493  06/02/2019  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โคกโพธิ์  Mrs.Nom Maniphom  4560425441  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ร.153
ฎ.84/62
 ครัวเฟื่องฟ้า  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000484  06/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Miss Ariya Plodthao  4850454771  5,200.00  0.00  0.00  5,200.00 มทบ.46
น.22/62
 ครัวเฟื่องฟ้า  กองทัพบก  000000200400056-มณฑลทหารบกที่ 46  ปัตตานี  P620000491  06/02/2019  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โคลีเซี่ยม ซีนีเพล็กซื ยะลา  Miss Ariya Plodthao  4850454771  5,000.00  0.00  0.00  5,000.00 ร.153
ฎ.82/62

 


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170