จำนวนผู้เข้าชม    Free Hit Counters   
ฝ่ายการเงิน มณฑลทหารบกที่ 46 . . . . . . เข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (ตั้งแต่ ม.ค.59)
       Google

รายการ งวดหนี้สิน ก.ย. 2560

อ่าน 172
งวดหนี้สิน   ก.ย.2560 ( เพื่อตรวจสอบ )          
  หน่วย พล.ร.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,405,621.56
ฎีกาที่ 677/60 ซื้อวัสดุซ่อมบำรุง     400.00    
ฎีกาที่ 676/60 จ้างประกอบเลี้ยง ฯ     1,760.00    
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 1,407,781.56   2,160.00   1,405,621.56
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ช.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,492,292.25
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 1,492,292.25   0.00   1,492,292.25
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ส.พัน.15          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         925,887.76
บส.78/60 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน(ส.ต.อิศรา ฯ)         (1,000.00)
ฎีกาที่ 267/60 ค่ารักษาพยาบาล     780.00    
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 925,667.76   780.00   924,887.76
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ม.พัน.31          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         331,864.30
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 331,864.30   0.00   331,864.30
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         222,550.00
ฎ.312/60 คชจ.ในการเดินทาง ฯ (จ่ายเกิน)         (260.00)
ฎีกาที่ 252/60 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก     4,500.00    
ฎีกาที่ 254/60 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก     3,000.00    
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 229,790.00   7,500.00   222,290.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         433,165.00
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 433,165.00   0.00   433,165.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         306,180.00
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 306,180.00   0.00   306,180.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.151 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         395,324.00
บถ.18/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         200.00
บส.170/60 เงิน พ.ช.ค. (ส.อ.ชญานนท์ ฯ )         (250.00)
ฎีกาที่ 376/60 ค่ารักษาพยาบาล     12,748.00    
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 408,022.00   12,748.00   395,274.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         707,905.85
บส.80/60 เงินเดือน (ร.ต.อนันต์ ฯ)         (4,440.00)
บส.79/60 เงิน พ.ช.ค. (กพ. 4  นาย)         (4,450.00)
ฎีกาที่ 272/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     42,480.00    
ฎีกาที่ 273/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     43,896.00    
ฎีกาที่ 274/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     42,480.00    
ฎีกาที่ 275/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     43,896.00    
ฎีกาที่ 276/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     43,896.00    
ฎีกาที่ 277/60 เบี้ยเลี้ยงในการปฎิบัติหน้าที่ ฯ     42,480.00    
ฎีกาที่ 271/60 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลา ฯ     2,000.00    
ฎีกาที่ 278/60 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก     4,500.00    
ฎีกาที่ 279/60 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก     3,000.00    
ฎีกาที่ 280/60 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก     850.00    
ฎีกาที่ 281/60 ซื้อวัสดุเครื่องช่วยฝึก     600.00    
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 969,093.85   270,078.00   699,015.85
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         591,568.69
ฎีกาที่ 194/60 ค่ารักษาพยาบาล     35,615.00    
ฎีกาที่ 133/60 จ้างทำอาหารพิเศษ     2,220.00    
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 629,403.69   37,835.00   591,568.69
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         704,369.29
ฎีกาที่ 233/60 ค่าเล่าเรียนบุตร     18,536.75    
ฎีกาที่ 209/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,569.00    
ฎีกาที่ 212/60 ค่ารักษาพยาบาล     5,450.00    
ฎีกาที่ 213/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,100.00    
ฎีกาที่ 214/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,860.00    
ฎีกาที่ 215/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,260.00    
ฎีกาที่ 216/60 ค่ารักษาพยาบาล     1,860.00    
ฎีกาที่ 219/60 ค่ารักษาพยาบาล     2,790.00    
ฎีกาที่ 220/60 ค่ารักษาพยาบาล     3,730.00    
ฎีกาที่ 230/60 ค่ารักษาพยาบาล     5,670.00    
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 752,195.04   47,825.75   704,369.29
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.152 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         663,284.00
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 663,284.00   0.00   663,284.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         434,258.01
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 434,258.01   0.00   434,258.01
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.1          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         809,957.64
บส.155/60 เงิน พ.ช.ค. (ส.ท.วชิรวิทย์ ฯ)         (1,150.00)
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 808,807.64   0.00   808,807.64
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.2          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         561,781.79
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 561,781.79   0.00   561,781.79
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ร.153 พัน.3          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         912,845.53
บฝ.17/60 เงินส่วนตัวทหารฝาก         (90.00)
บส.106/60 เงินเดือน (จ.ส.อ.สมปราถ ฯ)         (8,022.67)
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 904,732.86   0.00   904,732.86
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  ทน.4          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         320,766.65
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 320,766.65   0.00   320,766.65
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         460,719.26
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         30,033.84
ฎีกาที่ 332/60 ค่าตอบแทนพิเศษ 1,500     3,000.00    
ฎีกาที่ 329/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     16,320.00    
ฎีกาที่ 330/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     5,040.00    
ฎีกาที่ 333/60 เบี้ยเลี้ยงในการเดินทาง ฯ     296.00    
ฎีกาที่ 331/60 ค่าไฟฟ้า     40,143.51    
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 555,552.61   64,799.51   490,753.10
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.41          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,077,151.00
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 1,077,151.00   0.00   1,077,151.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.43          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,489,382.18
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 1,489,382.18   0.00   1,489,382.18
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.44          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         411,510.00
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 411,510.00   0.00   411,510.00
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           
  หน่วย  กรม ทพ.46          
หลักฐาน รายการ รวมเงิน   จำนวนเงิน KTB   จำนวนเงิน TMB
ระบบจ่ายตรง งด. หนี้โอนคืนหน่วย         1,331,798.25
ฎีกาที่ 227/60 เงินช่วยเหลือ อส.ทพ. กรณีลาออก     58,390.00    
ฎีกาที่  ******          
             
  รวมทั้งสิ้น 1,390,188.25   58,390.00   1,331,798.25
  * * * * * * * * * * * * * * * * * * *           


เลขที่ 2 หมู่ 7 ในกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170